Menu
Zaloguj
 
 
3,5-letnie certyfikaty strukturyzowane IBV

Inwestycja w Klimat II

Szansa na zysk ograniczony do wysokości

35% po 3,5 roku
(10% w skali roku)

Najważniejsze cechy subskrypcji certyfikatów:

Okres subskrypcji: 3 lutego – 27 lutego 2020 r.

Szansa na zysk ograniczony do wysokości

35%

po 3,5 roku
(10% w skali roku)

Ochrona wartości nominalnej

100%

w Dniu Wykupu

Okres inwestycji

3,5 roku

możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na GPW)

Emisja certyfikatów strukturyzowanych „Inwestycja w Klimat II” wspiera akcję zalesiania obszarów na terenie województwa wielkopolskiego, spustoszonych po przejściu trąby powietrznej w 2017 roku. Wskazany obszar zostanie zalesiony w ramach tej akcji prowadzonej przez Reforest’Action, w kwietniu 2020 roku.– zobacz więcej informacji na ten temat.

 

 

Środki zebrane dotychczas od naszych Klientów pozwolą na zasadzenie następującej liczby drzew:

 

Z warunkami tej akcji, można się także zapoznać na stronie internetowej Reforest’Action.

Jak to działa

 

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Inwestycja w Klimat II” zależny jest od notowań indeksu Solactive Human Capital World MV Index (Bloomberg: SOHUMAN Index), który posiada ekspozycję na globalny rynek akcyjny.

W skład Indeksu wchodzi 73 wybranych akcji spośród podmiotów notowanych na rynkach rozwiniętych charakteryzujących się nie tylko wysokim poziomem stopy dywidendy, ale również wysoką oceną w rankingach podmiotów odpowiedzialnych społecznie, czyli między innymi respektujących prawa człowieka oraz dbających o środowisko naturalne. W procesie doboru spółek uwzględnione jest również kryterium zmienności.

Skład Indeksu rewidowany jest co kwartał. Indeks jest indeksem cenowym, to znaczy, że do stopy zwrotu nie są wliczane dywidendy.

W Dniu Obserwacji Początkowej, wyznaczany jest Poziom Początkowy.

W siedmiu Dniach Obserwacji, na zamknięcie notowań, następuje odczyt wartości Indeksu. Na podstawie wyników Indeksu w określonych siedmiu obserwacjach obliczany jest Poziom Zamknięcia.

Na podstawie wyników Indeksu w określonych siedmiu obserwacjach obliczany jest Poziom Zamknięcia.

Jeżeli Poziom Zamknięcia znajdzie się:

 1. na lub powyżej 135% wartości Poziomu Początkowego – Inwestorom zostanie wypłacone 100% wartości nominalnej Certyfikatu oraz Zysk w wysokości 35% (10% w skali roku);

 2. powyżej Poziomu Początkowego, ale poniżej 135% wartości Poziomu Początkowego – Inwestorom wypłacone zostanie 100% wartości nominalnej Certyfikatu, powiększone o stopę zwrotu liczoną, jako różnica pomiędzy Poziomem Zamknięcia a Poziomem Początkowym (Inwestor ma udział/partycypuje w 100% we wzroście Indeksu);

 3. na lub poniżej Poziomu Początkowego – Inwestorom zostanie wpłacone 100% wartości nominalnej Certyfikatu.

Wypłata wartości nominalnej oraz ewentualnego Zysku nastąpi na rachunek maklerski Inwestora posiadającego Certyfikaty w Dniu Wykupu.

Przykładowe Scenariusze

Zobacz przykładowe scenariusze, aby lepiej zrozumieć działanie produktu.

(wszystkie wykresy prezentowane w tym dziale przygotowane zostały na podstawie obliczeń własnych Biura Maklerskiego  BNP Paribas Bank Polska S.A.)

 

Zobacz scenariusze

Na czym oparty jest produkt?

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Inwestycja w Klimat II” zależny jest od notowań Solactive Human Capital World MV Index (Bloomberg: SOHUMAN Index) („Indeks”), który posiada ekspozycję na globalny rynek akcyjny.

 

Aktualne notowania Indeksu publikowane są na stronie internetowej:

https://www.solactive.com/Indices/?index=DE000SLA3UH0 .

 

 

Komentarz inwestycyjny

Solactive Human Capital World MV Index

 

WYKRES NOTOWAŃ ZA OSTATNICH 5 LAT


Źródło: Bloomberg

 

SZCZEGÓŁY

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami IBV ”Inwestycja w Klimat II"

 • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przed Dniem Wykupu (datą zapadalności) (3,5 roku)
 • w przypadku sprzedaży Certyfikatów, dokonywanej na giełdzie po cenie rynkowej z inicjatywy Inwestora przed terminem wykupu, pobierana jest opłata (zgodnie z Taryfą prowizji i opłat)

Wskaźnik ryzyka1

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że Inwestor będzie utrzymywać produkt do Dnia Wykupu. W przypadku wcześniejszego zakończenia inwestycji, faktyczne ryzyko może wzrosnąć.
1 2 3 4 5 6 7

 

Niższe ryzyko Wyższe ryzyko

Inne czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami strukturyzowanymi

Ryzyko rynkowe – inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyk politycznych, itp.

Ryzyko braku płynności – Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta.

Jak złożyć zapis na certyfikaty?

Oddział

Przyjdź do oddziału

 

Znajdź oddział

Klienci Bankowości Premium

Odwiedź Centrum Wealth Management

Znajdź Centrum

BGŻOptima

Zapytaj w BGŻOptima

Zadzwoń
22 134 00 99

On-line

Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego poprzez system Sidoma 

(nie dotyczy Klientów posiadających rachunki maklerskie w systemie byłego Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A.)

Zaloguj

Warunki emisji certyfikatów

Okres subskrypcji

od 3 lutego 2020 r. do 27 lutego 2020 r.

(złożony zapis jest nieodwołalny)
Dzień Obserwacji Początkowej 2 marca 2020 r.
Dzień Emisji 9 marca 2020 r.
Dni Obserwacji
 • Pierwszy Dzień Obserwacji:  4 września 2020 r.
 • Drugi Dzień Obserwacji:       4 marca 2021 r.
 • Trzeci Dzień Obserwacji:      6 sierpnia 2021 r.
 • Czwarty Dzień Obserwacji:   4 marca 2022 r.
 • Piąty Dzień Obserwacji:       5 września 2022 r.
 • Szósty Dzień Obserwacji:      6 marca 2023 r.
 • Siódmy Dzień Obserwacji:     4 września 2023 r.
Zysk Inwestor ma udział/partycypuje w 100% w wartości notowań Indeksu z siedmiu Dni Obserwacji, liczonej jako średnia arytmetyczna z zastrzeżeniem, że Zysk ograniczony jest do 35%
Dzień Wyceny Wykupu 4 września 2023 r.
Dzień Wykupu (data zapadalności) 11 września 2023 r.

 

Pokaż więcej

Emitent BNP Paribas Issuance B.V.
Gwarant BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu
Oferujący i Dystrybutor Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.
Wartość/kwota emisji do 50 000 000 PLN
Liczba oferowanych Certyfikatów do 50 000 szt.
Wartość nominalna 1 Certyfikatu 1 000 PLN
Cena emisyjna 1 Certyfikatu 1 000 PLN
Opłata dystrybucyjna Z tytułu przyjmowania zapisów na Certyfikaty, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., pobiera opłatę dystrybucyjną, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat, w wysokości uzależnionej od liczby Certyfikatów objętych zapisem, stanowiącą iloczyn łącznej wartości nominalnej subskrybowanych Certyfikatów i odpowiedniej stawki
Okres inwestycji 3,5 roku
Poziom Początkowy Wartość Indeksu na zamknięcie w Dniu Obserwacji Początkowej
Poziom Zamknięcia Średnia arytmetyczna wartość notowań Indeksu z siedmiu Dni Obserwacji
Notowanie Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)
Kod ISIN:

XS2053640483

 

Dodatkowe informacje

 • Dla kogo

 • Ochrona kapitału

 • Zakończenie inwestycji

 • Kwestie podatkowe

Dla kogo

3,5-letnie Certyfikaty strukturyzowane IBV „Inwestycja w Klimat II” („Certyfikaty”), oferowane są Klientom BNP Paribas Bank Polska („Inwestorzy”):

 • oczekującym stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego,

 • oczekującym pełnej ochrony kapitału (ochrona w Dniu Wykupu - dacie zapadalności),

 • dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w zakresie instrumentów finansowych o charakterze inwestycyjnym (weryfikowanym na podstawie ankiety MiFID),

 • posiadającym rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nabywcami Certyfikatów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, z wyłączeniem osób amerykańskich

(„US-Persons”) w rozumieniu amerykańskiej ustawy Securities Act 1933.

Ochrona kapitału

 • Wartość nominalna chroniona jest w Dniu Wykupu w całości tj. w 100%, przy czym możliwe jest poniesienie straty wynikającej z kosztów nabycia.
 • Ochrona kapitału nie dotyczy sytuacji wycofania się Inwestora z inwestycji z jego inicjatywy przed Dniem Wykupu.

Zakończenie inwestycji

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI Z INICJATYWY INWESTORA

Certyfikaty powinny być kupowane przez Inwestorów, którzy mają zamiar zatrzymać je do Dnia Wykupu (okres inwestycji wynosi 3,5 roku).

Wcześniejsze zakończenie inwestycji w Certyfikaty możliwe będzie po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego, poprzez złożenie zlecenia sprzedaży na GPW, za pośrednictwem biura maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane są Certyfikaty.

Płynność obrotu Certyfikatami, zapewnia sam emitent, który pełni funkcję animatora. Animator ma obowiązek wyceny certyfikatu wg kursów rynkowych oraz wystawiania oferty kupna przez większość czasu trwania sesji giełdowej.

Realizacja wcześniejszego zakończenia inwestycji, dokonywana z inicjatywy Inwestora:

 • jest związana z pobraniem przez podmiot realizujący zlecenia sprzedaży prowizji za realizację tego zlecenia;
 • może się wiązać ze stratą, ponieważ realizacja zlecenia sprzedaży dokonywana jest po cenie rynkowej, a 100% ochrona kapitału obowiązuje wyłącznie w terminie zapadalności (w Dniu Wykupu);
 • może być utrudniona ze względu na niską płynność, a wycena rynkowa Certyfikatów może okazać się w danym czasie niemożliwa oraz może ulegać częstym wahaniom.

Kwestie podatkowe

BNP Paribas Issuance B.V. (emitent certyfikatów IBV „Inwestycja w Klimat II”) jest podmiotem zagranicznym i zgodnie z prawem nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od wypłaconych kuponów.

W związku z tym, iż ww. certyfikaty będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami oraz z art. 26 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami, jest płatnikiem ryczałtowego podatku dochodowego. Dlatego w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek wypłaty kuponu i na rachunki maklerskie Inwestorów zostaną przelane środki wynikające z wypłaty kuponu, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. pobierze z rachunków maklerskich Inwestorów należny podatek.

Natomiast podatek od sprzedaży certyfikatów dokonanej przez Inwestora (nie dotyczy odkupienia certyfikatów w terminie zapadalności), jest rozliczany/płacony w taki sam sposób i w takiej samej wysokości jak podatek od zysków uzyskanych ze sprzedaży innych papierów wartościowych/instrumentów finansowych, notowanych na GPW. W związku z tym, w przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu sprzedaży certyfikatów / papierów wartościowych, biuro maklerskie prowadzące rachunek maklerski, z którego dokonano sprzedaży, przesyła Inwestorom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, do końca miesiąca lutego następującego po roku podatkowym, formularz PIT-8C (informacja podatkowa o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych). Informacje zawarte w formularzu PIT-8C powinny służyć do wypełnienia zeznania podatkowego (np. PIT 38).

Powyższa informacja nie stanowi usługi doradztwa podatkowego, a Inwestor powinien samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego doradcy ocenić własną sytuację podatkową.

Dokumenty

 
Prospekt emisyjny (w języku angielskim)
 
Podsumowanie prospektu emisyjnego (w języku polskim)
 
Final Terms (Warunki końcowe w języku angielskim) + Issue Specific Summary (w języku angielskim) + Podsumowanie Programu Emisji (w języku polskim)
 
Dokument zawierający kluczowe informacje (z ang. Key Information Document, KID) (w języku polskim)

Pokaż więcej

 
Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób fizycznych (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób prawnych (w języku polskim)
 
Karta produktu (materiał marketingowy)

NOTA PRAWNA
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1768, ze zmianami), ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.
Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane.

DANE IDENTYFIKACYJNE
Emitentem Certyfikatów jest BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Holandii pod adresem Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA z siedzibą we Francji.
Oferującym i Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. jest Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, adres do korespondencji: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand