Menu
Zaloguj
 
 
3-letnie certyfikaty strukturyzowane IBV

Ograniczona Zmienność

Szansa na zysk ograniczony do wysokości

21% po 3 latach
(7% w skali roku)
Produkt dostępny:
Online
Oddziały
Centra Private Banking

Najważniejsze cechy subskrypcji certyfikatów:

Okres subskrypcji: 1 – 28 sierpnia 2019 r.

Szansa na zysk ograniczony do wysokości

21%

po 3 latach
(7% w skali roku)

Ochrona kapitału

100%

w Dniu Wykupu

Okres inwestycji

3 lata

możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na GPW)

Jak to działa

 

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Ograniczona Zmienność” zależny jest od notowań indeksu Euro Stoxx 50 (Bloomberg: SX5E Index), który posiada ekspozycję na europejski rynek akcyjny.

W skład Indeksu wchodzi 50 największych spółek notowanych na giełdach strefy euro, wyselekcjonowanych przez Stoxx Limited pod kątem kapitalizacji mierzonej udziałem akcji w wolnym obrocie (free-float).

Indeks Euro Stoxx 50 jest wiodącym indeksem największych spółek (blue chipów) dla strefy euro i tym samym charakteryzuje się największą płynnością. Posiada ekspozycję na 50 największych przedsiębiorstw działających w kilkunastu branżach oraz generujących przychody nie tylko w Europie, ale również na całym świecie. Do grupy blue chipów należą najczęściej spółki w dojrzałej fazie cyklu wzrostu, o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz stabilnych fundamentach, charakteryzujące się wysoką kapitalizacją, jak i płynnością notowanych akcji.

W Dniu Obserwacji Początkowej, wyznaczany jest Poziom Początkowy.

Począwszy od pierwszego dnia po Dniu Obserwacji Początkowej do Dnia Wyceny Wykupu, każdego dnia następuje Obserwacja Indeksu.

Jeżeli podczas notowań któregokolwiek dnia w czasie trwania produktu poziom Indeksu:

 1. przekroczy Barierę Dolną albo Barierę Górną (tj. znajdzie się poniżej 79% wartości Poziomu Początkowego, albo powyżej 121% wartości Poziomu Początkowego) – Inwestorom w Dniu Wykupu zostanie wypłacone 100% wartości nominalnej Certyfikatu;

 2. nigdy nie przekroczy Bariery Dolnej, ani Bariery Górnej (tj. nie będzie poniżej 79% wartości Poziomu Początkowego, albo powyżej 121% wartości Poziomu Początkowego) – Inwestorom w Dniu Wykupu zostanie wypłacone 100% wartości nominalnej Certyfikatu, powiększone o Zysk liczony jako różnica pomiędzy Poziomem Zamknięcia a Poziomem Początkowym (Inwestor ma udział/partycypuje w 100% w zmianie (wzroście lub spadku) notowania Indeksu).

Wypłata wartości nominalnej oraz ewentualnego kuponu nastąpi na rachunek maklerski Inwestora posiadającego Certyfikaty w Dniu Wykupu.

Przykładowe Scenariusze

Zobacz przykładowe scenariusze, aby lepiej zrozumieć działanie produktu.

(wszystkie wykresy prezentowane w tym dziale przygotowane zostały na podstawie obliczeń własnych Biura Maklerskiego  BNP Paribas Bank Polska S.A.)

 

Zobacz scenariusze

Na czym oparty jest produkt?

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Ograniczona Zmienność” zależny jest od notowań Euro Stoxx 50 (Bloomberg: SX5E Index) („Indeks”), który posiada ekspozycję na europejski rynek akcyjny.

Aktualne notowania Indeksu publikowane są na stronie internetowej: https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SX5E

 

Otoczenie rynkowe

Euro Stoxx 50

 

WYKRES NOTOWAŃ ZA OSTATNICH 5 LAT


Źródło: Bloomberg

 

Powyższe dane odnoszą się do przeszłości, wyniki w przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.

 

SZCZEGÓŁY

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami IBV ”Ograniczona Zmienność"

 • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przed Dniem Wykupu (3 lata)

 • znalezienie się Indeksu poniżej Bariery Dolnej albo powyżej Bariery Górnej w którymkolwiek dniu od Dnia Emisji do Dnia Wyceny powoduje, że chcąc odzyskać 100% wartości nominalnej Certyfikatu, Inwestor będzie musiał czekać na zakończenie inwestycji w Dniu Wykupu

 • w przypadku sprzedaży Certyfikatów, dokonywanej na giełdzie po cenie rynkowej z inicjatywy Inwestora przed Dniem Wykupu, pobierana jest opłata (zgodnie z Taryfą prowizji i opłat)

Wskaźnik ryzyka1

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że Inwestor będzie utrzymywać produkt do Dnia Wykupu. W przypadku wcześniejszego zakończenia inwestycji, faktyczne ryzyko może wzrosnąć.
1 2 3 4 5 6 7

 

Niższe ryzyko Wyższe ryzyko

Inne czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami strukturyzowanymi

Ryzyko rynkowe – inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyk politycznych, itp.

Ryzyko braku płynności – Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta.

Jak złożyć zapis na certyfikaty?

Oddział

Przyjdź do oddziału

 

Znajdź oddział

Klienci Bankowości Premium

Odwiedź Centrum Private Banking

Klienci Private Banking

Znajdź Centrum

BGŻOptima

Zapytaj w BGŻOptima

Zadzwoń
22 134 00 99

On-line

Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego poprzez system Sidoma 

(nie dotyczy Klientów posiadających rachunki maklerskie w systemie byłego Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A.)

Zaloguj

Warunki emisji certyfikatów

Okres subskrypcji od 1 do 28 sierpnia 2019 r.
(złożony zapis jest nieodwołalny)
Obserwacja Indeksu stała obserwacja wartości indeksu od Dnia Emisji do Dnia Wyceny Wykupu
Bariera Dolna 79%
Bariera Górna 121%
Kupon/Zysk Inwestor ma udział/partycypuje w 100% w zmianie Indeksu (wzroście lub spadku) względem Poziomu Początkowego, pod warunkiem, że w trakcie trwania produktu Indeks nie przekroczy ani Bariery Dolnej, ani Bariery Górnej
Dzień Wyceny Wykupu 29 sierpnia 2022 r.
Dzień Wykupu (data zapadalności) 5 września 2022 r.

 

Pokaż więcej

Emitent BNP Paribas Issuance B.V.
Gwarant BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu
Oferujący i Dystrybutor Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.
Wartość/kwota emisji do 100 000 000 PLN
Liczba oferowanych Certyfikatów do 100 000 szt.
Wartość nominalna 1 Certyfikatu 1 000 PLN
Cena emisyjna 1 Certyfikatu 1 000 PLN
Minimalna kwota i waluta inwestycji 10.000 PLN (10 Certyfikatów po 1.000 PLN każdy)
Opłata dystrybucyjna Z tytułu przyjmowania zapisów na Certyfikaty, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., pobiera opłatę dystrybucyjną, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat, w wysokości uzależnionej od liczby Certyfikatów objętych zapisem, stanowiącą iloczyn łącznej wartości nominalnej subskrybowanych Certyfikatów i odpowiedniej stawki
Okres inwestycji 3 lata
Dzień Obserwacji Początkowej 30 sierpnia 2019 r.
Dzień Emisji 6 września 2019 r.
Poziom Początkowy Wartość Indeksu na zamknięcie notowań w Dniu Obserwacji Początkowej
Poziom Zamknięcia Wartość Indeksu na zamknięcie notowań w Dniu Wyceny Wykupu
Notowanie Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)
Kod ISIN

XS1988383573

 

Dodatkowe informacje

 • Dla kogo

 • Ochrona kapitału

 • Zakończenie inwestycji

 • Kwestie podatkowe

Dla kogo

3-letnie Certyfikaty strukturyzowane IBV „Ograniczona Zmienność” („Certyfikaty”), oferowane są Klientom BNP Paribas Bank Polska („Inwestorzy”):

 • oczekującym stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego,

 • oczekującym pełnej ochrony kapitału (ochrona w Dniu Wykupu - dacie zapadalności),

 • dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w zakresie instrumentów finansowych o charakterze inwestycyjnym (weryfikowanym na podstawie ankiety MiFID),

 • posiadającym rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nabywcami Certyfikatów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, z wyłączeniem osób amerykańskich

(„US-Persons”) w rozumieniu amerykańskiej ustawy Securities Act 1933.

Ochrona kapitału

 • Wartość nominalna chroniona jest w Dniu Wykupu w całości tj. w 100%, przy czym ochrona nie dotyczy opłaty dystrybucyjnej za nabycie Certyfikatów.
 • Ochrona kapitału nie dotyczy sytuacji wycofania się Inwestora z inwestycji z jego inicjatywy przed Dniem Wykupu.

Zakończenie inwestycji

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI Z INICJATYWY INWESTORA

Certyfikaty powinny być kupowane przez Inwestorów, którzy mają zamiar zatrzymać je do Dnia Wykupu (okres inwestycji wynosi 3 lata).

Wcześniejsze zakończenie inwestycji w Certyfikaty możliwe będzie po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego, poprzez złożenie zlecenia sprzedaży na GPW, za pośrednictwem biura maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane są Certyfikaty.

Płynność obrotu Certyfikatami, zapewnia sam emitent, który pełni funkcję animatora. Animator ma obowiązek wyceny certyfikatu wg kursów rynkowych oraz wystawiania oferty kupna przez większość czasu trwania sesji giełdowej.

Realizacja wcześniejszego zakończenia inwestycji, dokonywana z inicjatywy Inwestora:

 • jest związana z pobraniem przez podmiot realizujący zlecenia sprzedaży prowizji za realizację tego zlecenia;
 • może się wiązać ze stratą, ponieważ realizacja zlecenia sprzedaży dokonywana jest po cenie rynkowej, a 100% ochrona kapitału obowiązuje wyłącznie w terminie zapadalności (w Dniu Wykupu);
 • może być utrudniona ze względu na niską płynność, a wycena rynkowa Certyfikatów może okazać się w danym czasie niemożliwa oraz może ulegać częstym wahaniom.

Kwestie podatkowe

BNP Paribas Issuance B.V. (emitent certyfikatów IBV „Ograniczona Zmienność”) jest podmiotem zagranicznym i zgodnie z prawem nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od wypłaconych kuponów.

W związku z tym, iż ww. certyfikaty będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami oraz z art. 26 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami, jest płatnikiem ryczałtowego podatku dochodowego. Dlatego w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek wypłaty kuponu i na rachunki maklerskie Inwestorów zostaną przelane środki wynikające z wypłaty kuponu, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. pobierze z rachunków maklerskich Inwestorów należny podatek.

Natomiast podatek od sprzedaży certyfikatów dokonanej przez Inwestora (nie dotyczy odkupienia certyfikatów w terminie zapadalności), jest rozliczany/płacony w taki sam sposób i w takiej samej wysokości jak podatek od zysków uzyskanych ze sprzedaży innych papierów wartościowych/instrumentów finansowych, notowanych na GPW. W związku z tym, w przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu sprzedaży certyfikatów / papierów wartościowych, biuro maklerskie prowadzące rachunek maklerski, z którego dokonano sprzedaży, przesyła Inwestorom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, do końca miesiąca lutego następującego po roku podatkowym, formularz PIT-8C (informacja podatkowa o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych). Informacje zawarte w formularzu PIT-8C powinny służyć do wypełnienia zeznania podatkowego (np. PIT 38).

Powyższa informacja nie stanowi usługi doradztwa podatkowego, a Inwestor powinien samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego doradcy ocenić własną sytuację podatkową.

Dokumenty

 
Prospekt emisyjny (w języku angielskim)
 
Podsumowanie prospektu emisyjnego (w języku polskim)
 
Final Terms (Warunki końcowe w języku angielskim) + Issue Specific Summary (w języku angielskim) + Podsumowanie Programu Emisji (w języku polskim)
 
Dokument zawierający kluczowe informacje (z ang. Key Information Document, KID) (w języku polskim)

Pokaż więcej

 
Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób fizycznych (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób prawnych (w języku polskim)
 
Karta produktu (materiał marketingowy)
 
Prezentacja kosztów i opłat dotycząca Certyfikatów Ograniczona Zmienność

MiFID
Dyrektywa MiFID to Dyrektywa 2014/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Markets in Financial Instruments Directive), uzupełniona Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. oraz innymi regulacjami. Rolą MiFID jest zwiększenie wiedzy Inwestorów na temat rynku kapitałowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem. Przepisy wydane na podstawie Dyrektywy MiFID mają również na celu zwiększenie ochrony inwestorów i transparentności działania firm inwestycyjnych oferujących produkty inwestycyjne oraz standaryzację usług inwestycyjnych świadczonych przez instytucje finansowe, nakładając na nie obowiązek działania w najlepszym interesie Inwestora. Dowiedz się więcej: https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/dyrektywa-mifid.

 

NOTA PRAWNA
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1768, ze zmianami), ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.
Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane.

 

DANE IDENTYFIKACYJNE
Emitentem Certyfikatów jest BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Holandii pod adresem Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA z siedzibą we Francji.
Oferującym i Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. jest Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń