Czym są produkty strukturyzowane

Możliwość inwestowania
w różnorodne aktywa

Znajdź Centrum
Dostępność
Centra Private Banking

Produkty strukturyzowane to instrumenty finansowe złożone z kilku instrumentów prostszych.

Produkty te, za pomocą jednego instrumentu, umożliwiają inwestowanie na rynkach, do których inwestorzy indywidualni nie mają bezpośredniego dostępu lub ten dostęp jest mocno ograniczony (np. rynek pochodnych towarowych, zagraniczne rynki akcji), oraz w bardzo różnorodne aktywa i do tego mają pełną lub częściową (warunkową) gwarancję ochrony kapitału.

Przeznaczone są one dla inwestorów zainteresowanych większą stopą zwrotu niż klasyczne lokaty bankowe, którzy jednocześnie akceptują odpowiednio większe ryzyko inwestycyjne.

 

Przyjmuje się, że instrumenty finansowe powinny spełniać cztery warunki, aby można je było nazwać produktem strukturyzowanym:

 • ochrona kapitału (pełna lub częściowa)
 • ustalony czas trwania inwestycji
 • stopa zwrotu oparta na z góry określonej formule
 • wbudowany instrument pochodny

Dlaczego warto inwestować w produkty strukturyzowane?

Zobacz film

 


Obejrzyj film o Certyfikatach Strukturyzowanych, a dowiesz się: 

 

 • czym jest certyfikat strukturyzowany,
 • dlaczego warto inwestować w certyfikaty,
 • na co zwrócić uwagę przy wyborze tej formy inwestycji.


Zobacz film o certyfikatach strukturyzowanych z opcją automatycznego wcześniejszego wykupu, a dowiesz się:

 

 • co to jest automatyczny wcześniejszy wykup,
 • w jakiej sytuacji dochodzi do autocall’a,
 • jak wyglądają warunki ochrony kapitału w formule z „poduszką ochronną” (wersja PUT), a jak bez poduszki (wersja DIP).

 

 

Instrument bazowy

Produkty strukturyzowane mogą być oparte na różnych instrumentach bazowych (underlyingach), np.:

 • indeksach giełdowych (lub koszykach indeksów)
 • kursach akcji (lub koszykach akcji)
 • surowcach (ropa naftowa, gaz ziemny, złoto, itp.)
 • kursach walut, stopach procentowych, czy też produktach rolnych

Główne czynniki ryzyka

1. Ryzyko rynkowe – inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyk politycznych, itp.

2. Ryzyko braku płynności (ograniczona płynność) – Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta

3. Możliwość utraty części lub całości zainwestowanego kapitału – poszczególne emisje produktów strukturyzowanych mają z góry określone warunki ochrony kapitału, natomiast podczas cyklu funkcjonowania produktu, wartość rynkowa rośnie i maleje w zależności od różnych elementów i w przypadku wcześniejszego wykupu zgłoszonego przez inwestora, może on ponieść częściową lub całkowitą stratę kapitału zainwestowanego na początku

 

Kwestie podatkowe

Emitentem certyfikatów strukturyzowanych oferowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. jest BNP Paribas Issuance B.V. W związku z tym, ze jest to podmiot zagraniczny, zgodnie z prawem nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od wypłaconych kuponów.

 

Dla certyfikatów strukturyzowanych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami oraz z art. 26 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami, jest płatnikiem ryczałtowego podatku dochodowego. Dlatego w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek wypłaty kuponu i na rachunki maklerskie Inwestorów zostaną przelane środki wynikające z wypłaty kuponu, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. pobierze z rachunków maklerskich Inwestorów należny podatek.

 

Natomiast podatek od sprzedaży certyfikatów dokonanej przez Inwestora (nie dotyczy odkupienia certyfikatów w terminie zapadalności), jest rozliczany/płacony w taki sam sposób i w takiej samej wysokości jak podatek od zysków uzyskanych ze sprzedaży innych papierów wartościowych / instrumentów finansowych, notowanych na GPW. W związku z tym, w przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu sprzedaży certyfikatów / papierów wartościowych, biuro maklerskie prowadzące rachunek maklerski, z którego dokonano sprzedaży, przesyła Inwestorom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, do końca miesiąca lutego następującego po roku podatkowym, formularz PIT-8C (informacja podatkowa o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych). Informacje zawarte w formularzu PIT-8C powinny służyć do wypełnienia zeznania podatkowego (np. PIT 38).

 

Powyższa informacja nie stanowi usługi doradztwa podatkowego, a Inwestor powinien samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego doradcy ocenić własną sytuację podatkową.

Dlaczego BNP Paribas?

Jak zainwestować?

Przyjdź do oddziału Banku

Znajdź oddział

Odwiedź Centrum Private Banking

Znajdź Centrum

Zastrzeżenia prawne
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów BNP Paribas. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w BNP Paribas zamieszczone są w Warunkach Emisji oraz Warunkach Końcowych dotyczących poszczególnych emisji. W związku z tym, że sprzedaż tych produktów w BNP Paribas prowadzona jest w formie ofert prywatnych, dokumenty te mają charakter poufny i przeznaczone są do stosowania wyłącznie przez osoby, którym te dokumenty zostaną dostarczone. Dokumenty dotyczące poszczególnych subskrypcji mogą być przekazane maksymalnie 149 imiennie wskazanym osobom.

Dane identyfikacyjne
Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w Banku BNP Paribas jest Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Bank Polska S.A., prowadzące działalność maklerską na podsatwie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84.238.318 zł w całości wpłacony.