Menu
Zaloguj
 
 
Lokata inwestycyjna


WYGRAJ Z WIBOREM XXXIV

Lokata Inwestycyjna Wygraj z WIBORem XXXIV („Lokata”) oparta jest o stawkę WIBOR 3M. Lokata trwa półtora roku i ma możliwość wypłaty kuponu co kwartał (łącznie 6 Kuponów) w określonych Terminach Wypłaty Kuponów. Wysokość potencjalnego Kuponu wynosi od 0% do 3% w skali roku.

Najważniejsze cechy

Okres subskrypcji: 17.10.2019 - 31.10.2019

 

Produkt Banku możliwy do nabycia przez Klientów obsługiwanych w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540 r.

Szansa na zysk

3%

(w skali roku)

Ochrona kapitału

100%

w Dniu Rozliczenia Lokaty

Okres inwestycji

18 miesięcy

możliwość zerwania Lokaty w każdym momencie jej trwania pod warunkiem poniesienia opłaty za zerwanie

Jak to działa?

Lokata trwa półtora roku i ma możliwość wypłaty kuponu co kwartał (łącznie 6 Kuponów) w określonych Terminach Wypłaty Kuponów.

Wysokość potencjalnego Kuponu wynosi od 0% do 3% w skali roku.

Wysokość danego Kuponu uzależniona jest od poziomu Stawki WIBOR 3M w każdym dniu roboczym dla danego Okresu Objętego Obserwacją.

Obserwacja stawki referencyjnej WIBOR 3M ma miejsce każdego dnia roboczego, a wysokość ewentualnego Kuponu wyliczana jest ze wzoru i wypłacana na koniec każdego 3 miesięcznego okresu trwania Lokaty:

Kupon = N*{[X/Y*D]/365]}*3% gdzie:

N – kwota lokaty;

X – liczba dni roboczych w danym Okresie Objętym Obserwacją, gdzie Stawka znajdzie się w Zakresie, przy czym przyjmuje się, że Stawka dla ostatniego dnia roboczego w danym Okresie Objętym Obserwacją jest równa stawce z poprzedniego dnia roboczego;

Y – liczba wszystkich dni roboczych w danym Okresie Objętym Obserwacją;

D – liczba dni kalendarzowych w danym Okresie Objętym Obserwacją.

Na czym oparty jest produkt?

Wynik inwestycji w Lokatę Inwestycyjną „Wygraj z WIBORem XXXIV” zależny jest od kwotowań stawki referencyjnej WIBOR3M.

Aktualne notowania stawki referencyjnej WIBOR3M publikowane są na stronie internetowej GPW Benchmark S.A.: https://gpwbenchmark.pl/.

WYKRES NOTOWAŃ ZA OSTATNICH 5 LAT

Źródło: Bloomberg

 

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka zawiązane z inwestycją w Lokatę Inwestycyjną „Wygraj z WIBORem XXXIV”

 • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przed datą zapadalności (1,5 roku)
 • w przypadku zerwania lokaty przed dniem rozliczenia kwota lokaty pomniejszana jest o opłatę za zerwanie, która maleje memoriałowo każdego dnia)
 • ryzyko stopy procentowej – związane ze zmiennością na rynkach finansowych przejawiające się w zmianach ceny pieniądza wynikające z sytuacji polityczno-gospodarczej

 

Wskaźnik ryzyka1

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że Klient będzie utrzymywać produkt zgodnie ze Wstępnymi Warunkami Zawarcia Lokaty Inwestycyjnej. Jeśli Klient zerwie produkt na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy.

 

1 2 3 4 5 6 7

                         

Niższe ryzyko Wyższe ryzyko

 

Bank nadał temu produktowi wskaźnik ryzyka 2, co stanowi niską klasę ryzyka.

Jak złożyć zapis na certyfikaty?

Oddział

Przyjdź do oddziału

 

Znajdź oddział

Klienci Bankowości Premium

Odwiedź Centrum Private Banking

(Klienci bankowości prywatnej BNP Paribas Wealth Management)

Znajdź Centrum

On-line

(Klienci posiadający dostęp do bankowości elektronicznej)

Zaloguj

Warunki emisji

Okres subskrypcji: od 17 października 2019 r. do 31 października 2019 r.
Minimalna kwota i waluta inwestycji: 5.000 PLN
Instrument bazowy: WIBOR 3M
Okres Inwestycji: od 4 listopada 2019 r. do 4 maja 2021 r.
Badany Zakres: 1,69% - 1,74%
Potencjalny kupon: od 0% do 3% w skali roku

 

Pokaż więcej

Emitent: BNP Paribas Bank Polska S.A.
Wartość/kwota emisji: do 200.000.000 PLN
Dzień rozpoczęcia Inwestycji: 4 listopada 2019 r.
Dzień Rozliczenia Lokaty: 4 maja 2021 r.
Terminy obserwacji: Obserwacja dzienna, każdego dnia roboczego w trakcie trwania lokaty
Bariera Dolna: 1,69%
Bariera Górna: 1,74%

 

Dodatkowe informacje

 • Dla kogo

 • Ochrona kapitału

 • Zakończenie inwestycji z inicjatywy Klienta

 • Kwestie podatkowe

Dla kogo

Półtoraroczna Lokata Inwestycyjna Wygraj z WIBOREM XXXIV, oferowana jest Klientom obsługiwanym w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540 („Klienci”), którzy chcą:

 • nabyć produkt łączący bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące z inwestowania w instrumenty pochodne,
 • mieć szansę na większy zysk, niż na standardowych lokatach bankowych,
 • posiadać okazję do pomnożenia kapitału w półtorarocznym horyzoncie inwestycyjnym,
 • mieć szansę na zysk przy zachowaniu gwarancji zwrotu 100% zainwestowanego kapitału (o ile Klient nie zerwie Lokaty przed datą zapadalności).

Ochrona kapitału

 

Produkt gwarantuje 100% ochronę kapitału, o ile nie nastąpi zerwanie Lokaty przed datą zapadalności, tj. przed Dniem Rozliczenia Lokaty.

Zakończenie inwestycji z inicjatywy Klienta

Lokata powinna być zakładana przez Klientów, którzy mają zamiar zatrzymać ją do Dnia Rozliczenia (okres inwestycji wynosi 1,5 roku).

Zgodnie z „Regulaminem otwierania i prowadzenia przez BNP Paribas Bank Polska S.A. terminowych lokat inwestycyjnych” (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540), wycofanie kwoty Lokaty przed Dniem Rozliczenia oznacza utratę przez Klienta praw do odsetek. Ponadto z tytułu wcześniejszego wycofania kwoty lokaty, Bank naliczy opłatę w wysokości określonej we Wstępnych Warunkach Zawarcia Lokaty Inwestycyjnej.

Opłata za zerwanie wynosi maksymalnie 5,00% Kwoty Lokaty i maleje z każdym dniem memoriałowo do 0% ostatniego dnia trwania Lokaty.

Ostateczna wysokość Opłaty za wycofanie Lokaty przed Dniem Rozliczenia zostanie podana w dniu 4.11.2019 r.

Kwestie podatkowe

Inwestowanie w Lokatę Inwestycyjną może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.

Przy ewentualnej wypłacie Kuponu podatek naliczany jest automatycznie od wypłaconych odsetek, nie ma obowiązku odprowadzania tego podatku samodzielnie przez Klienta. Wyjątek stanowią klienci nierezydenci gdyż obowiązuje zasada braku podwójnego opodatkowania. Klient będący nierezydentem podatkowym zobowiązany jest samodzielnie odprowadzić podatek.

Dokumenty

 
WSTĘPNE WARUNKI ZAWARCIA LOKATY INWESTYCYJNEJ Wygraj z WIBORem XXXIV
 
DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE (KID)

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego, lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. BNP Paribas Bank Polska S.A. dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje, były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

BNP Paribas Bank Polska S.A oferując Lokatę Inwestycyjną nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego w związku z zawieranymi przez Klienta transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Przed skorzystaniem z produktu należy zapoznać się z „Regulaminem otwierania i prowadzenia przez BNP Paribas Bank Polska S.A. terminowych lokat inwestycyjnych” („Regulamin”), (dotyczy usług przejętych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540) oraz umową dotyczącą produktu.

Niezależnie od informacji przekazanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz strat z nią związanych, jak również w szczegółowości charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest wstanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Historyczne wyniki inwestycyjne, historyczne kursy walut nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Bank BNP Paribas gwarantuje zwrot kwoty lokaty oraz wypłatę odsetek wyłącznie na warunkach określonych we Wstępnych Warunkach Zawarcia Lokaty Inwestycyjnej z zastrzeżeniem postanowień „Regulaminu”.

Inwestycje w instrumenty finansowe może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat i prowizji. Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji związane z daną usługą inwestycyjną instrumentu finansowego znajduje się w Oddziałach Banku BNP Paribas w szczególności w tabeli opłat i prowizji obowiązującej w Banku.

Wartość Transakcji i wynik finansowy inwestycji jest zależny od stawki stopy procentowej WIBOR, która jest zmienna. Zmienność stopy procentowej WIBOR związana jest ze zmiennością na rynkach finansowych, przejawiających się w zmianach ceny pieniądza; wynikających z sytuacji polityczno-gospodarczej, zmiany parametrów makroekonomicznych, poziomu inflacji i oceny ryzyka inwestycji.

Dokument zawierający Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID) jest opublikowany i powszechnie dostępny na stronie internetowej 


Przed skorzystaniem z usług inwestycyjnych oraz przed zainwestowaniem w instrumenty finansowe/produkty inwestycyjne, należy zapoznać się z Regulaminem, umową oraz innymi wymaganymi prawem informacjami dostępnymi w placówkach banku, bądź na stronie internetowej Banku.

Powielanie, bądź publikowanie niniejszego materiału lub jego części bez pisemnej zgody Banku BNP Paribas jest zabronione.

DANE IDENTYFIKACYJNE

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand