Lokata strukturyzowana

SPADEK EURPLN 6M XVIII

Lokata strukturyzowana Spadek EURPLN 6M XVII  („Lokata”) oparta jest o Kurs EURPLN. Lokata trwa 6 miesięcy. Wypłata Odsetek ma miejsce w Dniu Zakończenia Lokaty zgodnie z Terminem Wypłaty Kuponu. Na wysokość Odsetek składa się wysokości Odsetek za Okres Lokacyjny (oprocentowanie gwarantowane) w wysokości 3% w skali roku oraz premia odsetkowa (Kupon). Wysokość potencjalnego Kuponu wynosi od 0% do 10% w skali roku.

Dostępność
Online
Oddziały
Centra Private Banking

Najważniejsze cechy

Okres subskrypcji: 01.07.2022 - 28.07.2022

 

Szansa na zysk

10%

(w skali roku)

Odsetki za Okres Lokacyjny

3%

(w skali roku)

(oprocentowanie gwarantowane)

Ochrona kapitału

100%

w Dniu Rozliczenia Lokaty

Okres inwestycji

6 miesięcy

możliwość zerwania Lokaty w każdym momencie jej trwania pod warunkiem poniesienia opłaty za zerwanie

Jak to działa?

Lokata trwa 6 miesięcy. Wypłata Odsetek ma miejsce w Dniu Zakończenia Lokaty zgodnie z Terminem Wypłaty Kuponu. Na wysokość Odsetek składa się wysokości Odsetek za Okres Lokacyjny (oprocentowanie gwarantowane) w wysokości 3% w skali roku oraz premia odsetkowa (Kupon). Wysokość potencjalnego Kuponu wynosi od 0% do 10% w skali roku.

Wysokość potencjalnego Kuponu wynosi od 0% do 10% w skali roku.

Wysokość danego Kuponu uzależniona jest od poziomu Kursu EURPLN w podanym Dniu Obserwacji.

Jeżeli w danym Dniu Obserwacji Kurs Referencyjny będzie znajdował się poniżej Kursu Wyjściowego, Klient otrzyma odsetki w wysokości 0,20% w skali roku za każdy 1 grosz poniżej Kursu Wyjściowego maksymalnie do 10% w skali roku, przy czym naliczanie oprocentowania ma charakter liniowy

Jeżeli w danym Dniu Obserwacji Kurs Referencyjny będzie znajdował się poniżej Kursu Wyjściowego pomniejszonego o 50 groszy, Klient otrzyma oprocentowanie 10% w skali roku.

Jeżeli w danym Dniu Obserwacji Kurs Referencyjny będzie znajdował się powyżej Kursu Wyjściowego klient nie otrzyma oprocentowania

Definicja Kursu Referencyjnego:

Kurs średni EURPLN ustalony przez Narodowy Bank Polski. Kursy średnie są publikowane na stronie www.nbp.pl.

Definicja Kursu Wyjściowego:

Kurs Wyjściowy to Kurs Referencyjny z dnia 29.07.2022 podany przez Narodowy Bank Polski.

Na czym oparty jest produkt?

Wynik inwestycji w Lokatę Strukturyzowaną „Spadek EURPLN 6M XVIII” zależny jest od notowań Kursu EURPLN.

Aktualne notowania kursu EURPLN publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.

WYKRES NOTOWAŃ ZA OSTATNICH 5 LAT

Źródło: NBP

Powyższe dane odnoszą się do przeszłości. Wyniki w przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka zawiązane z inwestycją w Lokatę Strukturyzowaną „Spadek EURPLN 6M XVIII"

  • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przed datą zapadalności (6 miesięcy)
  • w przypadku zerwania lokaty przed dniem rozliczenia kwota lokaty pomniejszana jest o opłatę za zerwanie, która maleje memoriałowo każdego dnia
  • ryzyko stopy procentowej – wartość transakcji i wynik finansowy inwestycji jest zależny od kursu wymiany waluty, który jest zmienny

 

Wskaźnik ryzyka1

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że Klient będzie utrzymywać produkt zgodnie ze Wstępnymi Warunkami Zawarcia Lokaty Inwestycyjnej. Jeśli Klient zerwie produkt na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy.

 

1 2 3 4 5 6 7

                         

Niższe ryzyko Wyższe ryzyko

 

Bank nadał temu produktowi wskaźnik ryzyka 2, co stanowi niską klasę ryzyka.

Jak założyć lokatę strukturyzowaną?

Zaloguj się do bankowości internetowej GOonline

Wybierz zakładkę Oferta dalej Inwestycje, a następnie na dole strony kliknij Lokata inwestycyjna i wypełnij wniosek.

Zaloguj się

Oddział

Przyjdź do oddziału

 

 

Znajdź oddział

Klienci Bankowości Premium

Odwiedź Centrum Private Banking

(Klienci bankowości prywatnej BNP Paribas Wealth Management)

 

Znajdź Centrum

Warunki LOKATY

Okres subskrypcji: od 1 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r.
Minimalna kwota i waluta inwestycji: 5.000 PLN
Instrument bazowy: Kurs EURPLN
Okres Inwestycji: od 29 lipca 2022 r. do 27 stycznia 2023
Badany Zakres:

Definicja Kursu Referencyjnego:

Kurs średni EURPLN ustalony przez Narodowy Bank Polski. Kursy średnie są publikowane na stronie www.nbp.pl.

Definicja Kursu Wyjściowego:

Kurs Wyjściowy to Kurs Referencyjny z dnia 29.07.2022 podany przez Narodowy Bank Polski.

Potencjalny kupon: od 0% do 10% w skali roku
Odsetki za Okres Lokacyjny (oprocentowanie gwarantowane): 3% w skali roku
Emitent: BNP Paribas Bank Polska S.A.
Wartość/kwota emisji: do 200.000.000 PLN
Dzień rozpoczęcia Inwestycji: 29 lipca 2022 r.
Dzień Rozliczenia Lokaty: 27 stycznia 2023 r.
Terminy obserwacji: Obserwacja w danym Dniu Obserwacji
Kurs wyjściowy: To Kurs Referencyjny podany w dniu 29.07.2022 r. 
Bariera dolna To Kurs Wyjściowy podany w dniu 29.07.2022 r. pomniejszony o 50 groszy

 

Dodatkowe informacje

Półroczna Lokata Strukturyzowana Spadek EURPLN 6 XVIII, oferowana jest Klientom („Klienci”), którzy chcą:

  • nabyć produkt łączący bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące z inwestowania w instrumenty pochodne,
  • mieć szansę na większy zysk, niż na standardowych lokatach bankowych,
  • posiadać okazję do pomnożenia kapitału w rocznym horyzoncie inwestycyjnym,
  • mieć szansę na zysk przy zachowaniu gwarancji zwrotu 100% zainwestowanego kapitału (o ile Klient nie zerwie Lokaty przed datą zapadalności).

 

Produkt gwarantuje 100% ochronę kapitału, o ile nie nastąpi zerwanie Lokaty przed datą zapadalności, tj. przed Dniem Rozliczenia Lokaty.

Lokata powinna być zakładana przez Klientów, którzy mają zamiar zatrzymać ją do Dnia Rozliczenia (okres inwestycji wynosi 6 miesięcy).

Zgodnie z „Ogólnymi Warunkami Umowy Terminowych Lokat Strukturyzowanych” obowiązującymi w BNP Paribas Bank Polska S.A., wycofanie kwoty Lokaty przed Dniem Rozliczenia oznacza utratę przez Klienta praw do odsetek. Ponadto z tytułu wcześniejszego wycofania kwoty lokaty, Bank naliczy opłatę w wysokości określonej w Warunkach Subskrypcji.

Opłata za zerwanie wynosi maksymalnie 5% Kwoty Lokaty i maleje z każdym dniem memoriałowo do 0% ostatniego dnia trwania Lokaty.

Ostateczna wysokość Opłaty za wycofanie Lokaty przed Dniem Rozliczenia zostanie podana w dniu 29.07.2022 r.

Inwestowanie w Lokatę Strukturyzowaną może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.

Przy ewentualnej wypłacie Kuponu podatek naliczany jest automatycznie od wypłaconych odsetek, nie ma obowiązku odprowadzania tego podatku samodzielnie przez Klienta. Wyjątek stanowią klienci nierezydenci gdyż obowiązuje zasada braku podwójnego opodatkowania. Klient będący nierezydentem podatkowym zobowiązany jest samodzielnie odprowadzić podatek.

Dokumenty

 
WARUNKI SUBSKRYPCJI LOKATY STRUKTURYZOWANEJ Spadek EURPLN 6M XVIII
 
DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE (KID)
 
KARTA PRODUKTU (MATERIAŁ MARKETINGOWY)

NOTA PRAWNA

Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego, lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. BNP Paribas Bank Polska S.A. dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje, były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

BNP Paribas Bank Polska S.A oferując Lokatę Strukturyzowaną nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego w związku z zawieranymi przez Klienta transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Przed skorzystaniem z produktu należy zapoznać się z „Ogólnymi Warunkami Umowy Terminowych Lokat Strukturyzowanych” obowiązującymi w BNP Paribas Bank Polska S.A. („OWU”) oraz umową dotyczącą produktu.

Niezależnie od informacji przekazanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz strat z nią związanych, jak również w szczegółowości charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest wstanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Historyczne wyniki inwestycyjne, historyczne kursy walut nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Bank BNP Paribas gwarantuje zwrot kwoty lokaty oraz wypłatę odsetek wyłącznie na warunkach określonych w Warunkach Subskrypcji Lokaty Strukturyzowanej z zastrzeżeniem postanowień „OWU”.

Bank BNP Paribas gwarantuje zwrot kwoty lokaty oraz wypłatę odsetek wyłącznie na warunkach określonych we Wstępnych Warunkach Zawarcia Lokaty Inwestycyjnej z zastrzeżeniem postanowień „Regulaminu”.

Inwestycje w instrumenty finansowe może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat i prowizji. Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji związane z daną usługą inwestycyjną instrumentu finansowego znajduje się w Oddziałach Banku BNP Paribas w szczególności w tabeli opłat i prowizji obowiązującej w Banku.

Wartość Transakcji i wynik finansowy inwestycji jest zależny od kursu wymiany waluty, który jest zmienny. Zmienność kursu wymiany wynika ze zmienności popytu i podaży na waluty na rynkach finansowych, na który wpływ może mieć m.in. sytuacja polityczno-gospodarcza, zmiana parametrów makroekonomicznych, poziom inflacji i oceny ryzyka inwestycji.

Dokument zawierający Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID) jest opublikowany i powszechnie dostępny na stronie internetowej https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/dyrektywa-mifid/kid-i-ex-ante.

Przed skorzystaniem z usług inwestycyjnych oraz przed zainwestowaniem w instrumenty finansowe/produkty inwestycyjne, należy zapoznać się z OWU, umową oraz innymi wymaganymi prawem informacjami dostępnymi w placówkach banku, bądź na stronie internetowej Banku.

Powielanie, bądź publikowanie niniejszego materiału lub jego części bez pisemnej zgody Banku BNP Paribas jest zabronione.

DANE IDENTYFIKACYJNE

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 518 782 zł, w całości wpłacony.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.