Odroczona płatność

Biuro Maklerskie w umowie z klientem określa :

 

  • limit maksymalnej wysokości należności od Klienta z tytułu transakcji zawartych w trybie odroczonej płatności
  • liste instrumentów finansowych , które mogę być przedmiotem zleceń składanych z odroczonym terminem płatności

Korzyści

Ryzyka

 

  • Efekt dźwigni finansowej - w przypadku spadku ceny zakupionego instrumentu finansowego w trybie odroczonej płatności istnieje ryzyko powstania debetu na rachunku klienta.
  • Nieuregulowanie w terminie przez klienta zobowiązań z tytułu odroczonej płatności skutkuje sprzedażą aktywów klienta przez Biuro Maklerskie.
  • Ryzyko rynkowe - ryzyko zmiany cen instrumentów finansowych na rynkach finansowych (systematyczne dla klasy aktywów i specyficzne dla poszczególnych sektorów, branż, regionów i instrumentów), Szczegółowy opis instrumentów finansowych i ryzyk z nimi związanych jest zawarty w  Pakiecie informacyjnym dla Klienta dostępnym na stronie: www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/dyrektywa-mifid