Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Linia RR

Inwestuj w swoje cele

Kontakt z doradcą
Dostępność
Centra Bankowości Korporacyjnej

Kredyt z linii RR  oferowany jest:

 • Osobom fizycznym, z wyłączeniem emerytów i rencistów
 • Osobom prawnym
 • Jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej

  prowadzącym lub zamierzającym prowadzić działalność rolniczą lub rybacką.

Linia RR to preferencyjna linia kredytowa przeznaczona dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej i rybactwa śródlądowego na inwestycje w rolnictwie i rybactwie z dopłatami do oprocentowania.

Co zyskujesz z kredytem preferencyjnym linia RR?

Poznaj szczegóły oferty

Dodatkowe ograniczenia:

 • Kredyt nie może być przeznaczony w szczególności na:
  • Zakup użytków rolnych, budynków i budowli nabytych w okresie ostatnich 10 lat przy udziale preferencji krajowych oraz UE
  • Zakup maszyn lub urządzeń, jeżeli w dniu sprzedaży mają więcej niż 5 lat lub zostały wcześnie nabyte przy udziale preferencji krajowych oraz UE
  • Jeżeli umowa jest zawarta między:
   • Małżonkami
   • Rolnikiem a następcą prawnym, jeżeli następca jest zstępnym, przysposobionym albo pasierbem rolnika i wskutek tej umowy dochodzi do nabycia przez rolnika praw do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
   • Osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby
   • Spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami, akcjonariuszami lub członkami organów są te same osoby

Kredyt nie może być udzielony na spłatę zobowiązań przeterminowanych oraz refundację poniesionych nakładów 

Warunki skorzystania z oferty

 • WIBOR 3M +2,48 p.p. z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca kwartału z tego:
  • Kredytobiorca 0,67 oprocentowania kredytu , nie mniej niż 3%
  • Agencja w pozostałej kwocie
 • Płatność odsetek w okresach miesięcznych lub kwartalnych
 • Bez prowizji i opłat w całym okresie kredytowania dla kredytów udzielonych w 2015 roku
 • Udokumentowanie wykorzystania 100% kwoty kredytu
 • Obowiązkowa wizytacja u Klienta:
  • przed udzieleniem kredytu
  • po realizacji inwestycji oraz co najmniej 1 raz w roku
 • Dopłaty przysługują, gdy, kredytobiorca:
  • zrealizuje i rozliczy inwestycję zgodnie z umową kredytu
  • prowadzi działalność w całym w okresie kredytowania
  • spłaca w pełnej wysokości raty kapitału i oraz odsetki, w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7- dniowego okresu na spłatę należności 

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony i podpisany wniosek
 • Plan inwestycji, który poza informacjami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej, powinien w szczególności zawierać:
  • cel inwestycji
  • lokalizację projektu lub działalności
  • opis projektu lub działalności, w tym daty ich rozpoczęcia i zakończenia
  • strukturę finansowania inwestycji (przeznaczenie i kwotę kredytu oraz wkładu własnego, a także planowane koszty tej inwestycji objęte inną pomocą publiczną)
  • kierunek produkcji w okresie kredytowania
  • informację o rynkach zbytu, w szczególności, jeżeli inwestycja skutkuje wzrostem produkcji
  • okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu
  • informację o pomocy w formie dopłat do oprocentowania i wysokości wnioskowanej pomocy
 • Wniosek o kredyt z oświadczeniami sporządzonymi wg wzorów określonych w załącznikach do Warunków i zasad udzielania kredytów preferencyjnych
 • Dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej i ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń 

Jak otrzymać kredyt z Linii RR?

1
Przyjdź do oddziału banku i złóż wniosek

Przyjdź do oddziału banku i złóż wniosek

Złóż w Banku plan inwestycji oraz wniosek kredytowy wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Bank w zależności od klasyfikacji podmiotu oraz załącznikami wymaganymi przez Agencje.

 • Kredyt jest nieodnawialny, a kwota kredytu nie może ulec zwiększeniu
 • Wzrost kosztów inwestycji musi być uzupełniony dodatkowymi środkami własnymi
 • Kredytobiorca – płatnik podatku VAT może dostać kredyt w kwocie netto
 • Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania, z jakiej może skorzystać kredytobiorca ustalana jest na dzień zawarcia umowy kredytu
2
Doradca zweryfikuje dokumenty

Doradca zweryfikuje dokumenty

 • Doradca wraz sprawdza czy:
  • Klient spełnia kryteria warunki do ubiegania się o kredyt preferencyjny
  • Zakres rzeczowy inwestycji jest możliwy do sfinansowania kredytem preferencyjnym
  • Działalność, którą zamierza prowadzić kredytobiorca uruchomić lub kontynuować przy udziale kredytu jest objęta pomocą krajową w formie dopłat do oprocentowania 

 

3
Otrzymujesz środki na inwestycję

Otrzymujesz środki na inwestycję

 • W przypadku spełniania warunków oraz posiadania zdolności kredytowej, Bank podejmuje decyzję kredytową zgodnie z procedurą obowiązującą dla kredytów inwestycyjnych
 • Odpowiedzi na wszystkie pytania oraz pomoc klient może uzyskać w każdej chwili telefonicznie u swojego doradcy

Na co możesz przeznaczyć  kredyt?

Kredyt dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych przeznaczony jest w szczególności na:

 • Na budowę, remont, modernizację lub zakup budynków i budowli służących do produkcji rolnej
 • Zakup środków trwałych, wyposażenie, instalacja urządzeń i elementów infrastruktury
 • Zakup ciągników rolniczych oraz specjalistycznych urządzeń lub maszyn
 • Zakup komputerów i oprogramowań
 • Zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych
 • Wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat
 • Budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody, lub do nawodnień ciśnieniowych
 • Zakup użytków rolnych do 10% kosztów kwalifikowanych inwestycji oraz ceny użytków wg GUS
 • Koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji , do wysokości 2% przewożonych materiałów
 • Koszty ogólne do 12% kwoty kredytu

Kredyt dla rybactwa przeznaczony jest w szczególności na budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizację instalacji, w tym budynków i budowli urządzeń obiektów stawowych w tym m.in. na:

 • Zakup, budowę lub modernizację wyposażenia do odłowu ryb
 • Zakup ciągników rolniczych oraz specjalistycznych urządzeń lub maszyn
 • Zakup komputerów i oprogramowania
 • Zakup środków trwałych
 • Budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizację instalacji produkcyjnych, obiektów stawowych, a także budynków lub budowli służących do produkcji w zakresie rybactwa
 • Zakup lub modernizację łodzi
 • Koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji , do wysokości 2% przewożonych materiałów
 • Koszty ogólne do 12% kwoty kredytu 

Masz pytania dotyczące produktu?

Zostaw numer - oddzwonimy

 

Zostaw kontakt 

 

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zadzwoń:

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Koszt połączenia według stawki operatora

Przyjdź do Centrum Bankowości Korporacyjnej

Znajdź Centrum

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.