Najczęściej poszukiwane:

Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora


Strefa Obsługi Biznesu dla Klientów Banku

22 548 29 26

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Gwarancja płynnościowa BGK

wsparcie płynności firm podczas pandemii COVID-19

Kontakt z doradcą
Dostępność
Centra Bankowości Korporacyjnej
Centra Biznesowe MSP

Od 1 lipca 2022 r. istnieje jedynie możliwość odnawiania już wystawionych gwarancji płynnościowych, o ile okres łączny kredytowania zabezpieczony w ten sposób, nie przekroczy 24 miesięcy

 

Gwarancja płynnościowa Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK) jest przeznaczona  dla średnich i dużych przedsiębiorstw, odczuwających skutki epidemii COVID-19, spełniających definicję określoną w rozporządzeniu Komisji Europejskiej oraz:

  • nie znajdowały się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r.
  • nie mają zadłużenia przeterminowanego w banku kredytującym powyżej 30 dni, w kwocie przekraczającej 3 000 zł lub nie miały takich zaległości na 1 lutego 2020 r. 
  • nie mają zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS lub nie miały takich zaległości na 1 lutego 2020 r.
  • nie mają negatywnego wpisu w bankowym rejestrze, w Biurze Informacji Kredytowej lub innych bazach kredytowych, wykorzystywanych przez bank do oceny zdolności kredytowej

Poznaj korzyści Gwarancji Płynnościowej BGK

Gwarancja Płynnościowa może zabezpieczyć kredyt przeznaczony na zapewnienie płynności finansowej firmie. Gwarancja stanowi pomoc publiczną w rozumieniu przepisów Komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1). 

Zamów rozmowę z doradcą

  • Objęcie kredytu Gwarancją Płynnościową jest uzależnione od wyników analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy, zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami.
  • Łączna kwota gwarancji udzielonych dla jednego przedsiębiorcy we wszystkich bankach biorących udział w programie nie może przekroczyć 200 mln złotych.1
  • Gwarancją płynnościową obejmowane mogą być kredyty obrotowe udzielane w złotych lub w walucie obcej z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej.
  • Gwarancja płynnościowa może również stanowić zabezpieczenie kredytów odnawialnych (także w rachunku bieżącym). W takim przypadku możliwe jest także objęcie kredytu gwarancją w przypadku jego podwyższenia. W tej sytuacji kwota gwarancji nie może przekroczyć 80% kwoty podwyższenia.

UWAGA: Kredytem z gwarancją nie można spłacać innego kredytu.

Masz pytania dotyczące produktu?

Przyjdź do Oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

1W przypadku kredytów udzielonych w walucie obcej kwotę takiej gwarancji wyraża się w złotych, a wartość ustala się na podstawie kwoty kredytu w walucie obcej, przeliczonej na złote według średniego kursu NBP, ogłoszonego w dniu roboczym poprzedzającym dzień sporządzenia umowy kredytu.