Bank zmieniającego się świata
 

§ 1.Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady sprzedaży premiowej „Dni Otwarte edycja 3”, zwanej dalej „Sprzedażą premiową”.
 2. Organizatorem Sprzedaży premiowej jest BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadająca NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.593.150 zł w całości wpłacony, zwana dalej „Bankiem” albo „Organizatorem”.
 3. Sprzedaż premiowa jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Celem Sprzedaży premiowej jest popularyzacja produktów Banku w postaci Konta osobistego, Karty oraz Bankowości elektronicznej.
 5. Treść Regulaminu jest udostępniona w Oddziałach Banku.
 6. Sprzedaż premiowa nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

 

§ 2.Definicje

Występujące w Regulaminie określenia należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Bankowość elektroniczna - system bankowości internetowej GOonline i system bankowości mobilnej GOmobile udostępnione przez Bank osobie fizycznej, która zawarła z Bankiem Umowę ramową;
 3. Karta – płatnicza karta debetowa o nazwie „Karta Otwarta na Dzisiaj” albo „Karta Otwarta na Świat” albo „Karta Otwarta na eŚwiat”, wydawana przez Bank do Konta osobistego dla posiadacza Konta osobistego w ramach organizacji płatniczej Mastercard w postaci fizycznej lub Karty Mobilnej;
 4. Karta Mobilna - Karta wydawana przez Bank bez postaci fizycznej do Konta osobistego;
 5. Klient / Posiadacz – osoba fizyczna będąca konsumentem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Bankiem Umowę w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą, a w przypadku rachunku wspólnego – każdy ze współposiadaczy tego rachunku  otwartego i prowadzonego na podstawie Umowy ramowej;
 6. Konto osobiste – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, indywidualny lub wspólny, z planem taryfowym Konto Otwarte na Ciebie, prowadzony przez Bank na rzecz Klienta na podstawie Umowy ramowej;
 7. Nagroda – nagroda pieniężna przyznawana przez Bank Uczestnikowi po spełnieniu przez niego warunków wskazanych § 4 i 5 Regulaminu;
 8. Oddział – jedno z Centrów Klienta Banku, w których klient indywidualny może zawrzeć umowę o wybrany produkt bankowy oraz wziąć udział w Sprzedaży premiowej. Lista Oddziałów objętych Sprzedażą Premiową wskazana jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu;
 9. Transakcje bezgotówkowe – operacje bezgotówkowe wykonane przez Klienta za pomocą Karty w punktach handlowo – usługowych akceptujących płatności Kartą, w tym bezgotówkowe transakcje płatnicze wykonane w terminalu POS przy wykorzystaniu funkcjonalności zbliżeniowej Karty lub dokonane za pośrednictwem powiązanego z Kartą rozwiązania umożliwiającego dokonywanie transakcji zbliżeniowych. Na potrzeby Sprzedaży premiowej za Transakcje bezgotówkowe nie uznaje się transakcji bez fizycznego przedstawienia Karty, w szczególności transakcji internetowych, zamówień telefonicznych lub pocztowych; Przy ustalaniu liczby Transakcji bezgotówkowych nie są brane pod uwagę transakcji zwrócone (gdy Posiadacz zwrócił zakupiony towar, a środki pieniężne, które uprzednio zapłacił za ten towar, zostały mu zwrócone przy użyciu Karty na Konto);
 10. Uczestnik – Klient, który spełnił warunki wskazane w § 4 Regulaminu;
 11. Umowa/Umowa ramowa– Umowa ramowa Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu, zawarta pomiędzy Bankiem a Klientem.

 

§ 3.Okres Sprzedaży premiowej

 1. Sprzedaż premiowa trwa od dnia 17 maja 2023 r. do wyczerpania limitu 200 przystąpień do Sprzedaży premiowej w Oddziałach przypisanych do regionów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Sprzedaży premiowej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 maja 2023 r. („Okres Sprzedaży premiowej”). Limit 200 przystąpień przypada na każdy z regionów wymieniony w Załączniku nr 1.
 2. W przypadku Konta osobistego wspólnego do Sprzedaży premiowej może przystąpić tylko jeden ze współposiadaczy.
 3. Informacja o bieżącej liczbie przystąpień do Sprzedaży Premiowej w ramach danego regionu,- dostępna jest w Oddziale Banku.

 

§ 4.Warunki i zasady udziału w Sprzedaży premiowej

 1. Uczestnikiem Sprzedaży premiowej może być każdy Klient, który w okresie 12 miesięcy przed zawarciem Umowy ramowej w ramach niniejszej Sprzedaży premiowej nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku, oraz który w Okresie Sprzedaży premiowej podczas tej samej wizyty w Oddziale spełni łącznie następujące warunki:
  1. zawrze z Bankiem Umowę w zakresie Konta osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej, na podstawie, której Bank otworzy Klientowi Konto osobiste, wyda Kartę (udostępni Kartę mobilną) i udostępni Bankowość elektroniczną (GOonline i GOmobile), oraz  
  2. po zapoznaniu się z Regulaminem przystąpi do Sprzedaży premiowej poprzez jego zaakceptowanie i  złożenie podpisu pod treścią Regulaminu.
 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Sprzedaży premiowej tylko jeden raz.
 3. Udział w Sprzedaży premiowej nie łączy się z innymi promocjami, sprzedażami promocyjnymi, czy innymi akcjami marketingowymi organizowanymi przez Bank dotyczącymi Konta osobistego. 

 

§ 5.Warunki i zasady przyznawania Nagród w Sprzedaży premiowej

 1. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 Regulaminu Uczestnikowi, przysługują niżej wskazane Nagrody po spełnieniu następujących warunków:
  1. pierwsza Nagroda w wysokości  50 zł - za spełnienie warunków wskazanych w § 4 Regulaminu,
  2. druga Nagroda w wysokości  50 zł - gdy w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym Uczestnik przystąpił do Sprzedaży premiowej wykonana min. 4 Transakcje bezgotówkowe,
  3. trzecia Nagroda w wysokości  50 zł - gdy w drugim miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym Uczestnik przystąpił do Sprzedaży premiowej wykona min. 4 Transakcje bezgotówkowe,
  4. czwarta Nagroda w wysokości  50 zł - gdy w trzecim miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym Uczestnik przystąpił do Sprzedaży premiowej wykona min. 4 Transakcje bezgotówkowe.
 2. Warunkiem wypłacenia każdej z Nagród jest posiadanie przez Uczestnika Konta osobistego wraz z Kartą oraz dostępem do Bankowości elektronicznej w dniu jej wypłacenia zgodnie z ust. 4 i 5 poniżej.
 3. Każdy Uczestnik może uzyskać tylko jedną pierwszą Nagrodę, jedną drugą Nagrodę, jedną trzecią Nagrodę, jedną czwartą Nagrodę o maksymalnej łącznej wartości 200 zł.
 4. Każda z Nagród jest wypłacana na Konto osobiste Uczestnika, który spełnił odpowiednie warunki wskazane w ust. 1 i 2:
  1. pierwsza Nagroda wskazana w ust. 1 pkt 1 - do 8 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia z Bankiem Umowy ramowej w zakresie Konta osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej oraz przystąpienia do Sprzedaży premiowej,
  2. druga Nagroda wskazana w ust. 1 pkt 2 - do 10 dnia kalendarzowego po zakończeniu miesiąca, w którym nastąpiło spełnienie wskazanych w Regulaminie warunków do uzyskania tej nagrody,
  3. trzecia Nagroda wskazana w ust. 1 pkt 3 - do 10 dnia kalendarzowego po zakończeniu miesiąca, w którym nastąpiło spełnienie wskazanych w Regulaminie warunków do uzyskania tej nagrody,  
  4. czwarta Nagroda wskazana w ust. 1 pkt 4 - do 10 dnia kalendarzowego po zakończeniu miesiąca, w którym nastąpiło spełnienie wskazanych w Regulaminie warunków do uzyskania tej nagrody.
 5. W przypadku, gdy ostatni dzień wypłaty danej Nagrody zgodnie z ust. 4 powyżej nie jest Dniem Roboczym, to wypłata nastąpi w najbliższym Dniu Roboczym następującym po tym dniu.
 6. Weryfikację prawa Uczestnika do uzyskania Nagrody w Sprzedaży premiowej przeprowadzi Bank.
 7. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody w Sprzedaży premiowej na osoby trzecie ani nie przysługuje mu prawo wymiany Nagrody w Sprzedaży premiowej na inną nagrodę.
 8. Nagrody uzyskane w ramach Sprzedaży premiowej korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

§ 6.Reklamacje

 1. Klient może składać w Banku reklamacje (zastrzeżenia) dotyczące usług świadczonych przez Bank dotyczące Sprzedaży premiowej. 
 2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, ustnie – telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel.  500 990 500 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora) albo osobiście do protokołu w każdej jednostce Banku obsługującej klientów, drogą elektroniczną – w systemie bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie internetowej www.bnpparibas.pl.
 3. Po złożeniu przez Klienta reklamacji, Bank rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi w formie pisemnej (listownie) lub pocztą elektroniczną na wniosek Klienta.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamacje przez Bank następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Bank w informacji przekazywanej Klientowi wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. W przypadku nieuwzględnienia przez Bank roszczeń wynikających z reklamacji, Klientowi przysługuje prawo odwołania się do Rzecznika Klienta Banku pisemnie na adres: Rzecznik Klienta, BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa lub przez „formularz odwołanie od reklamacji” na stronie www.bnpparibas.pl.
 6. Postępowanie reklamacyjne Banku nie wyłącza roszczeń Klienta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 7.Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Sprzedaży premiowej jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników Sprzedaży premiowej, tj. imię i nazwisko Uczestnika oraz dane finansowe dotyczące spełnienia przez Uczestników warunków do otrzymania Nagród Sprzedaży premiowej przetwarzane są przez Bank jako administratora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Sprzedaży premiowej, sprawdzenia spełniania warunków uczestnictwa w Sprzedaży premiowej i oraz warunków do otrzymania Nagrody i wydania Nagrody w Sprzedaży premiowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)) oraz w zakresie, w jakim jest to wymagane w celu wypełnienia przez Organizatora obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 3. Uczestnik Sprzedaży premiowej może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach realizacji Sprzedaży premiowej, składając swoje oświadczenie w placówce Banku lub papierowo na adres Organizatora: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa. Złożenie sprzeciwu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Sprzedaży premiowej.
 4. Uczestnik Sprzedaży premiowej ma prawo żądania dostępu do danych (art. 15 RODO), żądania sprostowania (art. 16 RODO), żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) lub żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 5. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo pod adresem: iodo@bnpparibas.pl lub listownie pod adresem: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania przez Bank danych osobowych przekazywane są Uczestnikowi Sprzedaży premiowej przez Bank na etapie wnioskowania o zawarcie Umowy ramowej oraz dodatkowo dostępne są w Oddziałach Banku i na stronie internetowej Banku: https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/rodo.
 6. Dane osobowe dotyczące Uczestników Sprzedaży premiowej będą przetwarzane przez czas trwania Sprzedaży premiowej oraz przez okres 6 lat od dnia jej zakończenia (na potrzeby rozstrzygania ewentualnych roszczeń). Dane mogą być też przetwarzane w ramach dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 

§ 8.Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W relacjach Organizatora z konsumentem stosuje się język polski.
 2. Sąd właściwy do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu wnoszący pozew może ustalić na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, której tekst jest dostępny m.in. w serwisie internetowym Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej http://isap.sejm.gov.pl/.
 3. Właściwości sądu dotyczą przepisy art. 15-46 ww. kodeksu.
 4. Właściwym dla Banku podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich:
  1. w przypadku których Bank zobowiązał się do korzystania z tego postępowania – jest Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich (adres strony internetowej podmiotu: https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc lub inna „zakładka” strony www.zbp.pl),
  2. w przypadku których Bank jest obowiązany do korzystania z tego postępowania na podstawie Ustawy o reklamacjach – jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej podmiotu: https://rf.gov.pl/). Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Bankiem w oparciu o obowiązujące w danym podmiocie procedury tego postępowania dostępne na wyżej wymienionych stronach internetowych.
 5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów przez sąd polubowny działający przy Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z procedurami dostępnymi na stronie internetowej podmiotu https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/sad_polubowny_przy_KNF lub w zakładce „dla Konsumenta na stronie www.knf.gov.pl.
 6. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.

 

Wyrażam zgodę na przystąpienie do Sprzedaży premiowej „DNI OTWARTE edycja 2” na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i akceptuję jego treść:

 

Data i podpis Klienta

Data i podpis za Bank

Załącznik nr 1

Region Centrum – pula 200 przystąpień do Sprzedaży premiowej dla listy Oddziałów:

Oddział w Zgierzu ul. Długa 44/46

Oddział w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 1

Oddział w Tomaszowie Mazowieckim Pl. Kościuszki 9

Oddział w Sieradzu ul. Sarańska 5

Oddział w Rzgowie Pl. 500-lecia 13a

Oddział w Rawie Mazowieckiej Al. Konstytucji 3 Maja 22

Oddział w Rawie Mazowieckiej Al. Konstytucji 3 Maja 11

Oddział w Poddębicach ul. Łódzka 13

Oddział w Pabianicach ul. Zamkowa 19

Oddział w Łodzi ul. Rzgowska 30

Oddział w Łodzi ul. Piotrkowska 51

Oddział w Łodzi ul. Piotrkowska 166/168

Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20

Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76

Oddział w Łęczycy ul. Plac Kościuszki 6

Oddział w Łasku ul. Kościelna 12

Oddział w Kutnie ul. Podrzeczna 18

Oddział w Gostyninie ul. Rynek 10

 

Region Wschód – pula 200 przystąpień do Sprzedaży premiowej dla listy Oddziałów:

Oddział we Włoszczowie ul. Żwirki 40

Oddział w Tarnobrzegu ul. S. Wyspiańskiego 5

Oddział w Staszowie ul. Rynek 32

Oddział w Stalowej Woli ul. Poniatowskiego 21L

Oddział w Sandomierzu ul. Mickiewicza 46

Oddział w Nisku ul. Rzeszowska 5A

Oddział w Kraśniku Pl. Wolności 2

Oddział w Kielcach ul. Warszawska 4

Oddział w Kielcach ul. Warszawska 143D

Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47

Oddział w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 86

Oddział w Janowie Lubelskim ul. Bialska 2

Oddział w Busku-Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 11

Oddział w Biłgoraju ul. Kopernika 92

 

Region Północ – pula 200 przystąpień do Sprzedaży premiowej dla listy Oddziałów:

Oddział w Wejherowie ul. Sobieskiego 217

Oddział w Tczewie ul. Obrońców Westerplatte 28

Oddział w Sztumie ul. Mickiewicza 50

Oddział w Rumi ul. Morska 26

Oddział w Pruszczu Gdańskim al. Księdza Waląga 2

Oddział w Malborku ul. 17 Marca 43

Oddział w Gdyni ul. Świętojańska 75

Oddział w Gdyni ul. Kartuska 20

Oddział w Gdyni Pl. Kaszubski 8

Oddział w Gdańsku ul. W. Bogusławskiego 2

Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4

Oddział w Gdańsku ul. Kołobrzeska 14

Oddział w Gdańsku Al. Grunwaldzka 99-101

Oddział w Elblągu ul. Królewiecka 85

Oddział w Elblągu ul. H. Nitschmanna 18b

Oddział w Braniewie ul. Plac J. Piłsudskiego 1
 

Region Południe – pula 200 przystąpień do Sprzedaży premiowej dla listy Oddziałów:

Oddział w Zawierciu ul. 3 Maja 9

Oddział w Zabrzu ul. Wolności 263

Oddział w Wodzisławiu Śląskim ul. Kubsza 8

Oddział w Tarnowskich Górach ul. Piłsudskiego 6

Oddział w Rudzie Śląskiej ul. Niedurnego 38

Oddział w Raciborzu ul. Opawska 15

Oddział w Opolu ul. Rynek 24/25

Oddział w Opolu ul. Krakowska 26

Oddział w Myszkowie ul. Kościuszki 14

Oddział w Lublińcu ul. Oświęcimska 7

Oddział w Knurowie ul. Kazimierza Wielkiego 20a/6

Oddział w Kędzierzynie-Koźlu ul. Piramowicza 16

Oddział w Kędzierzynie-Koźlu Al. Jana Pawła II 17

Oddział w Jastrzębiu-Zdroju Al. Piłsudskiego 25

Oddział w Głubczycach ul. Jana Pawła II 10

Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30

Oddział w Gliwicach ul. Jana Pawła II 20

Oddział w Częstochowie ul. Jasnogórska 96

Oddział w Częstochowie Pl. Daszyńskiego 9/10

Oddział w Częstochowie Al. Najświętszej Maryi Panny 43

Oddział w Chorzowie ul. Wolności 13

 

Region Zachód – pula 200 przystąpień do Sprzedaży premiowej dla listy Oddziałów:

Oddział w Wałczu ul. Kościuszkowców 11

Oddział w Szczecinie ul. Rydla 52

Oddział w Szczecinie ul. Milczańska 47 lok. 6/7

Oddział w Szczecinie Pl. Rodła 8

Oddział w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 3

Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4

Oddział w Stargardzie ul. S. Czarnieckiego 33

Oddział w Nowogardzie ul. 700-lecia 13

Oddział w Kamieniu Pomorskim ul. Mickiewicza 16

Oddział w Gryfinie ul. Chrobrego 30-38

Oddział w Gryficach ul. Niepodległości 15

Oddział w Goleniowie ul. Szczecińska 8E

Oddział w Czarnkowie ul. T. Kościuszki 62/64

Oddział w Choszcznie ul. B. Chrobrego 8b