Bank zmieniającego się świata
 

§ 1.Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady sprzedaży premiowej „Dni Otwarte”, zwanej dalej „Sprzedażą premiową”.
 2. Organizatorem Sprzedaży premiowej jest BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadająca NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.593.150 zł w całości wpłacony, zwana dalej „Bankiem” albo „Organizatorem”.
 3. Sprzedaż premiowa jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Celem Sprzedaży premiowej jest popularyzacja produktów Banku w postaci Konta osobistego, Karty oraz Bankowości elektronicznej.
 5. Treść Regulaminu jest udostępniona w Oddziałach Banku.
 6. Sprzedaż premiowa nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

 

§ 2.Definicje

Występujące w Regulaminie określenia należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Bankowość elektroniczna - system bankowości internetowej GOonline i system bankowości mobilnej GOmobile udostępnione przez Bank osobie fizycznej, która zawarła z Bankiem Umowę ramową;
 3. Karta – płatnicza karta debetowa o nazwie „Karta Otwarta na Dzisiaj” albo „Karta Otwarta na Świat” albo „Karta Otwarta na eŚwiat”, wydawana przez Bank do Konta osobistego dla posiadacza Konta osobistego w ramach organizacji płatniczej Mastercard w postaci fizycznej lub Karty Mobilnej;
 4. Karta Mobilna - Karta wydawana przez Bank bez postaci fizycznej do Konta osobistego;
 5. Klient / Posiadacz – osoba fizyczna będąca konsumentem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Bankiem Umowę w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą, a w przypadku rachunku wspólnego – każdy ze współposiadaczy tego rachunku  otwartego i prowadzonego na podstawie Umowy ramowej;
 6. Konto osobiste – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, indywidualny lub wspólny, z planem taryfowym Konto Otwarte na Ciebie, prowadzony przez Bank na rzecz Klienta na podstawie Umowy ramowej;
 7. Nagroda – nagroda pieniężna przyznawana przez Bank Uczestnikowi po spełnieniu przez niego warunków wskazanych § 4 i 5 Regulaminu;
 8. Oddział – jedno z Centrów Klienta Banku, w których klient indywidualny może zawrzeć umowę o wybrany produkt bankowy oraz wziąć udział w Sprzedaży premiowej. Lista Oddziałów objętych Sprzedażą Premiową wskazana jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu;
 9. Transakcje bezgotówkowe – operacje bezgotówkowe wykonane przez Klienta za pomocą Karty w punktach handlowo – usługowych akceptujących płatności Kartą, w tym bezgotówkowe transakcje płatnicze wykonane w terminalu POS przy wykorzystaniu funkcjonalności zbliżeniowej Karty lub dokonane za pośrednictwem powiązanego z Kartą rozwiązania umożliwiającego dokonywanie transakcji zbliżeniowych. Na potrzeby Sprzedaży premiowej za Transakcje bezgotówkowe nie uznaje się transakcji bez fizycznego przedstawienia Karty, w szczególności transakcji internetowych, zamówień telefonicznych lub pocztowych; Przy ustalaniu liczby Transakcji bezgotówkowych nie są brane pod uwagę transakcji zwrócone (gdy Posiadacz zwrócił zakupiony towar, a środki pieniężne, które uprzednio zapłacił za ten towar, zostały mu zwrócone przy użyciu Karty na Konto);
 10. Uczestnik – Klient, który spełnił warunki wskazane w § 4 Regulaminu;
 11. Umowa/Umowa ramowa– Umowa ramowa Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu, zawarta pomiędzy Bankiem a Klientem.

 

§ 3.Okres Sprzedaży premiowej

 1. Sprzedaż premiowa trwa od dnia 27 lutego 2023 r. do wyczerpania limitu 200 przystąpień do Sprzedaży premiowej w Oddziałach przypisanych do regionów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Sprzedaży premiowej, nie dłużej jednak niż do dnia 10 marca 2023 r. („Okres Sprzedaży premiowej”). Limit 200 przystąpień przypada na każdy z regionów wymieniony w Załączniku nr 1.
 2. W przypadku Konta osobistego wspólnego do Sprzedaży premiowej może przystąpić tylko jeden ze współposiadaczy.
 3. Informacja o bieżącej liczbie przystąpień do Sprzedaży Premiowej w ramach danego regionu,- dostępna jest w Oddziale Banku.

 

§ 4.Warunki i zasady udziału w Sprzedaży premiowej

 1. Uczestnikiem Sprzedaży premiowej może być każdy Klient, który w okresie 12 miesięcy przed zawarciem Umowy ramowej w ramach niniejszej Sprzedaży premiowej nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku, oraz który w Okresie Sprzedaży premiowej podczas tej samej wizyty w Oddziale spełni łącznie następujące warunki:
  1. zawrze z Bankiem Umowę w zakresie Konta osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej, na podstawie, której Bank otworzy Klientowi Konto osobiste, wyda Kartę (udostępni Kartę mobilną) i udostępni Bankowość elektroniczną (GOonline i GOmobile), oraz  
  2. po zapoznaniu się z Regulaminem przystąpi do Sprzedaży premiowej poprzez jego zaakceptowanie i  złożenie podpisu pod treścią Regulaminu.
 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Sprzedaży premiowej tylko jeden raz.
 3. Udział w Sprzedaży premiowej nie łączy się z innymi promocjami, sprzedażami promocyjnymi, czy innymi akcjami marketingowymi organizowanymi przez Bank dotyczącymi Konta osobistego. 

 

§ 5.Warunki i zasady przyznawania Nagród w Sprzedaży premiowej

 1. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 Regulaminu Uczestnikowi, przysługują niżej wskazane Nagrody po spełnieniu następujących warunków:
  1. pierwsza Nagroda w wysokości  50 zł - za spełnienie warunków wskazanych w § 4 Regulaminu,
  2. druga Nagroda w wysokości  50 zł - jeżeli spełnił warunki do otrzymania pierwszej Nagrody wskazane w pkt 1 powyżej, oraz gdy w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym Uczestnik przystąpił do Sprzedaży premiowej wykonana min. 4 Transakcje bezgotówkowe,
  3. trzecia Nagroda w wysokości  50 zł - jeżeli spełnił warunki do otrzymania pierwszej Nagrody wskazane w pkt 1 powyżej oraz gdy w drugim miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym Uczestnik przystąpił do Sprzedaży premiowej wykona min. 4 Transakcje bezgotówkowe,
  4. czwarta Nagroda w wysokości  50 zł - jeżeli spełnił warunki do otrzymania pierwszej Nagrody wskazane w pkt 1 powyżej oraz gdy w trzecim miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym Uczestnik przystąpił do Sprzedaży premiowej wykona min. 4 Transakcje bezgotówkowe.
 2. Warunkiem wypłacenia każdej z Nagród jest posiadanie przez Uczestnika Konta osobistego wraz z Kartą oraz dostępem do Bankowości elektronicznej w dniu jej wypłacenia zgodnie z ust. 4 i 5 poniżej.
 3. Każdy Uczestnik może uzyskać tylko jedną pierwszą Nagrodę, jedną drugą Nagrodę, jedną trzecią Nagrodę, jedną czwartą Nagrodę o maksymalnej łącznej wartości 200 zł.
 4. Każda z Nagród jest wypłacana na Konto osobiste Uczestnika, który spełnił odpowiednie warunki wskazane w ust. 1 i 2:
  1. pierwsza Nagroda wskazana w ust. 1 pkt 1 - do 8 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia z Bankiem Umowy ramowej w zakresie Konta osobistego, Karty i dostępu do Bankowości elektronicznej oraz przystąpienia do Sprzedaży premiowej,
  2. druga Nagroda wskazana w ust. 1 pkt 2 - do 10 dnia kalendarzowego po zakończeniu miesiąca, w którym nastąpiło spełnienie wskazanych w Regulaminie warunków do uzyskania tej nagrody,
  3. trzecia Nagroda wskazana w ust. 1 pkt 3 - do 10 dnia kalendarzowego po zakończeniu miesiąca, w którym nastąpiło spełnienie wskazanych w Regulaminie warunków do uzyskania tej nagrody,  
  4. czwarta Nagroda wskazana w ust. 1 pkt 4 - do 10 dnia kalendarzowego po zakończeniu miesiąca, w którym nastąpiło spełnienie wskazanych w Regulaminie warunków do uzyskania tej nagrody.
 5. W przypadku, gdy ostatni dzień wypłaty danej Nagrody zgodnie z ust. 4 powyżej nie jest Dniem Roboczym, to wypłata nastąpi w najbliższym Dniu Roboczym następującym po tym dniu.
 6. Weryfikację prawa Uczestnika do uzyskania Nagrody w Sprzedaży premiowej przeprowadzi Bank.
 7. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody w Sprzedaży premiowej na osoby trzecie ani nie przysługuje mu prawo wymiany Nagrody w Sprzedaży premiowej na inną nagrodę.
 8. Nagrody uzyskane w ramach Sprzedaży premiowej korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

§ 6.Reklamacje

 1. Klient może składać w Banku reklamacje (zastrzeżenia) dotyczące usług świadczonych przez Bank dotyczące Sprzedaży premiowej. 
 2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, ustnie – telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel.  500 990 500 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora) albo osobiście do protokołu w każdej jednostce Banku obsługującej klientów, drogą elektroniczną – w systemie bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie internetowej www.bnpparibas.pl.
 3. Po złożeniu przez Klienta reklamacji, Bank rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi w formie pisemnej (listownie) lub pocztą elektroniczną na wniosek Klienta.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamacje przez Bank następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Bank w informacji przekazywanej Klientowi wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. W przypadku nieuwzględnienia przez Bank roszczeń wynikających z reklamacji, Klientowi przysługuje prawo odwołania się do Rzecznika Klienta Banku pisemnie na adres: Rzecznik Klienta, BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa lub przez „formularz odwołanie od reklamacji” na stronie www.bnpparibas.pl.
 6. Postępowanie reklamacyjne Banku nie wyłącza roszczeń Klienta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 7.Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Sprzedaży premiowej jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników Sprzedaży premiowej, tj. imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, przetwarzane są przez Bank jako administratora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Sprzedaży premiowej, sprawdzenia spełniania warunków uczestnictwa w Sprzedaży premiowej i oraz warunków do otrzymania Nagrody i wydania Nagrody w Sprzedaży premiowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)) oraz w zakresie, w jakim jest to wymagane w celu wypełnienia przez Organizatora obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 3. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Sprzedaży premiowej. Uczestnik, na etapie podpisywania Regulaminu Sprzedaży premiowej, akceptuje Regulamin Sprzedaży premiowej.
 4. Uczestnik Sprzedaży premiowej ma prawo żądania dostępu do danych (art. 15 RODO), żądania sprostowania (art. 16 RODO), żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) lub żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem uczestniczenia w Sprzedaży premiowej i otrzymania Nagrody w Sprzedaży premiowej oraz spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w Sprzedaży premiowej i ubiegania się o oraz otrzymania Nagrody w Sprzedaży premiowej.
 5. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w związku z: przeprowadzeniem Sprzedaży premiowej, weryfikacją uprawnienia do otrzymania Nagrody i wydania Nagrody w Sprzedaży premiowej oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji Uczestnika.
 6. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo pod adresem: iodo@bnpparibas.pl lub listownie pod adresem: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, ul. Kasprzaka 2, 01-211  Warszawa; więcej na temat przetwarzania danych osobowych można się dowiedzieć  na stronie WWW Organizatora, pod adresem: https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/rodo.
 7. Dane osobowe dotyczące Uczestników Sprzedaży premiowej będą przetwarzane przez czas trwania Sprzedaży premiowej oraz przez okres 6 lat od dnia jej zakończenia (na potrzeby rozstrzygania ewentualnych roszczeń). Dane mogą być też przetwarzane w ramach dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa  (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 

§ 8.Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W relacjach Organizatora z konsumentem stosuje się język polski.
 2. Sąd właściwy do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu wnoszący pozew może ustalić na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, której tekst jest dostępny m.in. w serwisie internetowym Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej http://isap.sejm.gov.pl/.
 3. Właściwości sądu dotyczą przepisy art. 15-46 ww. kodeksu.
 4. Właściwym dla Banku podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich:
  1. w przypadku których Bank zobowiązał się do korzystania z tego postępowania – jest Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich (adres strony internetowej podmiotu: https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc lub inna „zakładka” strony www.zbp.pl),
  2. w przypadku których Bank jest obowiązany do korzystania z tego postępowania na podstawie Ustawy o reklamacjach – jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej podmiotu: https://rf.gov.pl/). Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Bankiem w oparciu o obowiązujące w danym podmiocie procedury tego postępowania dostępne na wyżej wymienionych stronach internetowych.
 5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów przez sąd polubowny działający przy Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z procedurami dostępnymi na stronie internetowej podmiotu https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/sad_polubowny_przy_KNF lub w zakładce „dla Konsumenta na stronie www.knf.gov.pl.
 6. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.

 

Wyrażam zgodę na przystąpienie do Sprzedaży premiowej „DNI OTWARTE” na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i akceptuję jego treść:

 

Data i podpis Klienta

Data i podpis za Bank

Załącznik nr 1

Region Centrum – pula 200 przystąpień do Sprzedaży premiowej dla listy Oddziałów:

Oddział w Żurominie ul. Lidzbarska 13

Oddział w Wyszkowie ul. Sowińskiego 28

Oddział w Sierpcu ul. Gabriela Narutowicza 2A

Oddział w Pułtusku ul. Świętojańska 16

Oddział w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 11

Oddział w Płońsku ul. Wolności 19

Oddział w Ostrowi Mazowieckiej ul. Pocztowa 1

Oddział w Ostrołęce ul. Gen. A. E. Fieldorfa "Nila" 9

Oddział w Nidzicy Pl. Wolności 9

Oddział w Mławie ul. Reymonta 2

Oddział w Makowie Mazowieckim ul. Poprzeczna 6

Oddział w Lidzbarku Pl. Hallera 9a

Oddział w Działdowie ul. Zamkowa 2

Oddział w Ciechanowie ul. Pułtuska 12

Oddział w Ciechanowie Pl. Jana Pawła II 1

 

Region Wschód – pula 200 przystąpień do Sprzedaży premiowej dla listy Oddziałów:

Oddział we Włodawie Al. Piłsudskiego 3

Oddział w Zamościu ul. J. Piłsudskiego 27A

Oddział w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 62

Oddział w Radzyniu Podlaskim ul. Chomiczewskiego 5

Oddział w Parczewie ul. Bema 2

Oddział w Łukowie ul. Wyszyńskiego 12 lok. 11

Oddział w Łęcznej Al. Jana Pawła II 111

Oddział w Lublinie ul. Związkowa 26

Oddział w Lublinie ul. Zana 35

Oddział w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 49

Oddział w Lublinie ul. 1 Maja 16A

Oddział w Lubartowie ul. Słowackiego 3

Oddział w Hrubieszowie Pl. Wolności 11a

Oddział w Chełmie ul. Połaniecka 19

Oddział w Chełmie ul. Lubelska 64

Oddział w Białej Podlaskiej ul. G. Narutowicza 20

 

Region Północ– pula 200 przystąpień do Sprzedaży premiowej dla listy Oddziałów:

Oddział w Żninie Pl. Wolności 7

Oddział w Złotowie Pl. Paderewskiego 1

Oddział w Tucholi ul. Nowodworskiego 7

Oddział w Sępólnie Krajeńskim ul. Kościuszki 22B

Oddział w Pile ul. W. Sikorskiego 80

Oddział w Nakle nad Notecią ul. Rynek 2

Oddział w Inowrocławiu ul. Solankowa 2

Oddział w Człuchowie ul. Rynek 2

Oddział w Chojnicach ul. Cechowa 2

Oddział w Chodzieży ul. Rynek 18

Oddział w Bydgoszczy ul. Kwiatkowskiego 2B

Oddział w Bydgoszczy ul. Krasińskiego 2

Oddział w Bydgoszczy ul. Fordońska 74

Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3

Oddział w Bydgoszczy Al. Ossolińskich 25

 

Region Południe – pula 200 przystąpień do Sprzedaży premiowej dla listy Oddziałów:

Oddział w Wieliczce ul. Słowackiego 10

Oddział w Tuchowie ul. Zielona 2

Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72/96C

Oddział w Tarnowie ul. Krakowska 35

Oddział w Nowym Sączu ul. Rejtana 10

Oddział w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 29

Oddział w Limanowej ul. Rynek 9

Oddział w Krakowie ul. Zakopiańska 105

Oddział w Krakowie ul. Wielicka 72

Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23

Oddział w Krakowie ul. Bonarka 8

Oddział w Krakowie Os. Centrum D bl. 1

Oddział w Bochni ul. Wolnica 2

Oddział w Bochni ul. Trudna 2

 

Region Zachód– pula 200 przystąpień do Sprzedaży premiowej dla listy Oddziałów:

Oddział w Poznaniu ul. Wielka 8

Oddział we Wrześni ul. Sienkiewicza 21

Oddział w Wolsztynie ul. Dworcowa 9

Oddział w Środzie Wielkopolskiej ul. Czerwonego Krzyża 22

Oddział w Szamotułach ul. Rynek 39

Oddział w Swarzędzu ul. Rynek 32-33

Oddział w Poznaniu ul. Św. Marcin 71

Oddział w Poznaniu ul. Półwiejska 3

Oddział w Poznaniu ul. Głogowska 113-115

Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1

Oddział w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956r. 121

Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46

Oddział w Obornikach ul. Rynek 11

Oddział w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 4

Oddział w Kościanie ul. Rynek 29

Oddział w Kościanie ul. Piłsudskiego 47

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.