Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

DECYZJA KNF Z 5 LISTOPADA 2019 ROKU DOTYCZĄCA COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ LARTIQ TFI S.A. (dawniej Trigon TFI S.A.)

06/11/2019

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza. Towarzystwo funduszy
inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. Zgodnie z art. 68 ust. 2 Ustawy w ciągu 3 miesięcy Depozytariusz podejmuje działania w celu przekazania zarządzania funduszami inwestycyjnymi, dla których przejął funkcję reprezentanta, innym
towarzystwom. W zawiązku z nieprzejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym przez inne towarzystwo w powyższym terminie fundusze ulegają  rozwiązaniu, zgodnie z art. 68 ust. 2 i art. 246 ust. 1 pkt 2 Ustawy.
Bank podejmuje i będzie podejmował wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia właściwej polityki informacyjnej w stosunku do uczestników funduszy.
Dla uczestników został stworzony dedykowany adres mailowy: Uczestnik-Funduszu@bnpparibas.pl