Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

DECYZJA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Z DNIA 24 KWIETNIA 2020 ROKU O WYZNACZENIU BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. LIKWIDATOREM GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI

13/05/2020

W dniu 24 kwietnia 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o wyznaczeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie likwidatorem Green Way FIZ AN w likwidacji (dalej „Fundusz”), zgodnie z art. 248 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej „Ustawa”).

Zgodnie z art. 249 ust. 1 Ustawy likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności  funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, Bankowi jako likwidatorowi Funduszu przysługują wyłączne prawa do reprezentowania Funduszu i zarządzania Funduszem.

 

Dla uczestników Funduszu został stworzony specjalny adres mailowy:
Uczestnik-Funduszu@bnpparibas.pl Otwiera się w nowym oknie.