Dlaczego my?

NASZE USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO

GOInvest

 

Dotyczy szerokiej bazy produktów inwestycyjnych: funduszy inwestycyjnych, instrumentów giełdowych, certyfikatów i lokat strukturyzowanych) i dla Klientów Wealth Management usługi  zarządzania portfelem

Więcej

Giełdowe

 

Dotyczy giełdowych
instrumentów finansowych

 

 

Więcej

 Korzystaj z  NASZYCH  rekomendacji i analiz 

W usłudze doradztwa inwestycyjnego proponujemy Państwu dostęp do analiz i rekomendacji
naszych ekspertów od rynku kapitałowego.
Do końca 2024 r. usługa jest bezpłatna.

DLA KOGO?

 

Dla Klientów, którzy są zainteresowani inwestycjami oraz:

  • nie mają czasu na bieżącą analizę rynku,
  • oczekują przygotowania zindywidualizowanych rekomendacji w zakresie inwestowania.

 

Zanim zawrą Państwo z nami umowę doradztwa inwestycyjnego, zweryfikujemy, czy ta usługa jest dla Państwa odpowiednia, oraz określimy jaki jest Państwa profil inwestycyjny.

Pytania dotyczące produktu?

Zapraszamy do Centrum Klienta Premium

 

Znajdź Centrum

Zapraszamy do Centrum Wealth Management

 

Kontakt

Główne ryzyka związane z usługą doradztwa inwestycyjnego

  • Im oczekiwana stopa zwrotu jest wyższa, tym wyższe jest także ryzyko inwestycyjne. Oznacza to, że ryzykowna inwestycja może przynieść Państwu dużą stratę albo wysoki zysk.
  • Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Poniżej przedstawiamy Państwu rekomendacje, na podstawie których to Państwo podejmują decyzje inwestycyjne. W ich wyniku mogą Państwo stracić część lub całość zainwestowanych pieniędzy.

Wycena papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych zmienia się w zależności od ogólnej koniunktury rynkowej oraz specyficznej sytuacji emitenta. Oznacza to, że wycena tych instrumentów się zmienia – wpływając na stopę zwrotu generując stratę z inwestycji.

Emitent, gwarant albo poręczyciel papieru wartościowego lub instrumentu rynku pieniężnego może być niewypłacalny. Oznacza to, że dany podmiot może nie wywiązać się z przyjętych na siebie zobowiązań.

Wartość instrumentów finansowych, które są notowane na rynkach zagranicznych lub których wyceny są wyrażone w obcych walutach, są zależne od kursu tych walut, który jest zmienny.  Oznacza to, że stopa zwrotu z inwestycji także zależy od kursu walut.

Niekorzystne zmiany w prawie (m.in. w systemie podatkowym, systemie obrotu gospodarczego, systemie obrotu papierami wartościowymi) mogą negatywnie wpływać na emitentów papierów wartościowych oraz na ceny instrumentów finansowych.

Ceny rynkowe obligacji i innych instrumentów finansowych  mogą się zmienić, gdy zmieni się także stopa procentowa. Zazwyczaj w przypadku  obligacji cena maleje, gdy stopa procentowa rośnie – i odwrotnie.

Ceny papierów wartościowych i instrumentów finansowych mogą się zmieniać, gdy negatywnie zmieni się chociaż jeden z wielu parametrów makroekonomicznych. Zaliczamy do nich m.in.: tempo wzrostu gospodarczego, inflację, deficyt budżetowy, deficyt na rachunku bieżącym, bezrobocie.

Dokumenty do pobrania

 
Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych przez BM BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Umowa świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych przez BM BNP Paribas Bank Polska S.A
 
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych
 
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego GOinvest dla klientów segmentu Premium
 
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego GOinvest dla klientów segmentu Wealth Management

Treść na tej stronie nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Usługi doradztwa inwestycyjnego nie świadczymy rezydentom z Wielkiej Brytanii ani Irlandii Północnej.