Menu
Zaloguj
 
 
3-letnie certyfikaty strukturyzowane

Amerykańskie spadki IV

2,5% Szansa na zysk już po 6 miesiącach!
Dostępność
Online
Oddziały
Centra Private Banking

Najważniejsze cechy

Okres subskrypcji: 3-27 września 2019 r.

Szansa na zysk

 

2,5%

 

po 6 miesiącach

(5% w skali roku)

Ochrona kapitału

 

100%

 

w Dniu Wykupu

Okres inwestycji

 

3 lata

 

(możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora – sprzedaż na GPW)

Opcja dodatkowa

 

efekt
"śnieżnej kuli"

 

tj. wypłaty kuponów wcześniej niewypłaconych

Jak to działa

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Amerykańskie Spadki IV” zależny jest od notowań indeksu S&P 500 (Bloomberg: SPX Index), który jest jednym z najważniejszych amerykańskich indeksów akcji.

W skład Indeksu wychodzi 500 spółek o największej kapitalizacji, notowanych na New York Stock Exchange albo NASDAQ, wyselekcjonowanych pod kątem kapitalizacji i płynności obrotu mierzonych udziałem akcji w wolnym obrocie (free-float) przez S&P Dow Jones Indices.

Indeks S&P500 jest wiodącym indeksem największych spółek (blue chipów) dla Stanów Zjednoczonych i tym samym charakteryzuje się największą płynnością. Posiada ekspozycję na 500 największych przedsiębiorstw działających w kilkunastu branżach oraz generujących przychody nie tylko w USA, ale również na całym świecie. Do grupy blue chipów należą najczęściej spółki w dojrzałej fazie cyklu wzrostu, o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz stabilnych fundamentach, charakteryzujące się wysoką kapitalizacją, jak i płynnością notowanych akcji.

W Dniu Obserwacji Początkowej (na zamknięcie notowań) wyznaczany jest Poziom Początkowy.

Jeżeli w danym Dniu Obserwacji, wartość Indeksu będzie niższa od Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu oraz Bariery Wypłaty Kuponu:

 • Inwestorom wypłacony zostanie Kupon w Dniu Wypłaty Kuponu,
 • produkt się kończy, a Inwestorom oprócz Kuponu wypłacona zostanie także wartość nominalna (w Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu),
 • Certyfikaty zostaną automatycznie wykupione i umorzone przez Emitenta (bez możliwości wpływu na ten wykup przez Inwestora).

W przeciwnym razie, czyli jeśli w danym Dniu Obserwacji, wartość Indeksu będzie równa lub wyższa od Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu oraz Bariery Wypłaty Kuponu, produkt trwa dalej, Kupon w tej obserwacji nie jest wypłacany, przy czym jeżeli w którejkolwiek z następnych obserwacji spełniony zostanie warunek wypłaty Kuponu, to będzie on wypłacony za wszystkie te okresy, w których nie był wcześniej wypłacony (efekt „śnieżnej kuli”). W celu uniknięcia wątpliwości należy pamiętać, że po automatycznym przedterminowym wykupieniu Certyfikatów żaden kolejny Kupon nie zostanie już wypłacony.

Jeżeli we wszystkich Dniach Obserwacji wartość Indeksu będzie równa lub wyższa od Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu oraz Bariery Wypłaty Kuponu, produkt trwać będzie do Dnia Wykupu.

Zakończenie inwestycji w Dniu Wykupu może mieć dwa warianty. Jeżeli w Dniu Wyceny Wykupu wartość Indeksu:

 • będzie niższa od Bariery Wypłaty Kuponu – Inwestor otrzymuje zwrot wartości nominalnej, a także Kupon w wysokości 15% (6 x 2,5%);
 • będzie równa lub wyższa od Bariery Wypłaty Kuponu – Inwestor otrzymuje zwrot wartości nominalnej.

Uzyskanie zysku innego niż Kupon, możliwe jest także w sytuacji, gdy wcześniejsze zakończenie inwestycji nastąpi z inicjatywy Inwestora, a cena sprzedaży Certyfikatów, przewyższy wartość nominalną Certyfikatów powiększoną o wartość prowizji wnoszonej na rzecz biura maklerskiego realizującego zlecenie.

Wypłata wartości nominalnej oraz ewentualnego Kuponu nastąpi na rachunek maklerski Inwestora posiadającego Certyfikaty w Dniu Wykupu

Przykładowe Scenariusze

Zobacz przykładowe scenariusze, aby lepiej zrozumieć działanie produktu.

(wszystkie wykresy prezentowane w tym dziale przygotowane zostały na podstawie obliczeń własnych Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A.)

 

Przykładowe scenariusze

 

Na czym oparty jest produkt?

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Amerykańskie Spadki IV” zależny jest od notowań S&P 500 (Bloomberg: SPX Index) („Indeks”), który posiada ekspozycję na europejski rynek akcyjny.

Aktualne notowania Indeksu publikowane są na stronie internetowej: https://us.spindices.com/indices/equity/sp-500

Otoczenie rynkowe

S&P 500

 

WYKRES INDEKSU ZA OSTATNICH 5 LAT

 

Źródło: Bloomberg.

Szczegóły

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami IBV „Amerykańskie Spadki IV”

 • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przed Dniem Wykupu (datą zapadalności - 3 lata)
 • nieotrzymanie Kuponu w przypadku, gdy w każdym z Dni Obserwacji oraz w Dniu Wyceny Wykupu, wartość Indeksu będzie równa lub wyższa od 70% Poziomu Początkowego

 • w przypadku sprzedaży Certyfikatów, dokonywanej na giełdzie po cenie rynkowej z inicjatywy Inwestora przed Dniem Wykupu, pobierana jest opłata (zgodnie z Taryfą prowizji i opłat)

Wskaźnik ryzyka1

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że Inwestor będzie utrzymywać produkt do Dnia Wykupu. W przypadku wcześniejszego zakończenia inwestycji, faktyczne ryzyko może wzrosnąć.

 

1 2 3 4 5 6 7

 

Niższe ryzyko Wyższe ryzyko

Inne czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami strukturyzowanymi

Ryzyko rynkowe – inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyk politycznych, itp.

Ryzyko braku płynności – Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta.

Jak złożyć zapis na certyfikaty?

Oddział

Przyjdź do oddziału

 

Znajdź oddział

Klienci Bankowości Premium

Odwiedź Centrum Private Banking

Klienci Private Banking

Znajdź Centrum

BGŻOptima

Zapytaj w BGŻOptima

Zadzwoń
22 134 00 99

On-line

Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego prowadzonego w systemie Sidoma

Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego prowadzonego w systemie Sidoma

Zaloguj

Warunki emisji certyfikatów

Okres subskrypcji od 3 września 2019 r. do 27 września 2019 r.
(złożony zapis jest nieodwołalny)
Dzień Obserwacji Początkowej: 1 października 2019 r.
Dzień Wyceny Wykupu 30 września 2022 r.
Dzień Wykupu
(data zapadalności)
7 października 2022 r.
Poziom Początkowy: Wartość Indeksu na zamknięcie w Dniu Obserwacji Początkowej
Poziom Zamknięcia (w poszczególnych Dniach Wyceny Kuponu Wartość Indeksu na zamknięcie notowań w Dniu Wyceny Kuponu
Kupon

2,5% wartości nominalnej Certyfikatu za 6 miesięcy inwestycji (5% w skali roku)

 

Pokaż więcej

Emitent BNP Paribas Issuance B.V.
Gwarant: BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu
Oferujący i Dystrybutor: Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.
Wartość/kwota emisji: do 30.000.000 PLN
Liczba oferowanych Certyfikatów: do 30.000 szt.
Wartość nominalna 1 Certyfikatu: 1.000 PLN
Cena emisyjna 1 Certyfikatu: 1.000 PLN
Minimalna kwota i waluta inwestycji 10.000 PLN (10 Certyfikatów po 1.000 PLN każdy)
Opłata dystrybucyjna

Z tytułu przyjmowania zapisów na Certyfikaty, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., pobiera opłatę dystrybucyjną, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat, w wysokości uzależnionej od liczby Certyfikatów objętych zapisem, stanowiącą iloczyn łącznej wartości nominalnej subskrybowanych Certyfikatów i odpowiedniej stawki

Okres inwestycji: 3 lata z możliwością Automatycznego Wcześniejszego Wykupu, który może zostać dokonany przez Eminenta w terminach wskazanych poniżej
Dni Obserwacji
 • Pierwszy Dzień Obserwacji: 1 kwietnia 2020 r.
 • Drugi Dzień Obserwacji:      1  października 2020 r.
 • Trzeci Dzień Obserwacji:      1 kwietnia 2021 r.
 • Czwarty Dzień Obserwacji:  1 października 2021 r.
 • Piąty Dzień Obserwacji:        1 kwietnia 20221 r.
Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:
 • Pierwszy Dzień Automatycznego
  Wcześniejszego Wykupu:                  8 kwietnia 2020 r.
 • Drugi Dzień Automatycznego
  Wcześniejszego Wykupu:                 8 października 2020 r.
 • Trzeci Dzień Automatycznego
  Wcześniejszego Wykupu:                  8 kwietnia 2021 r.
 • Czwarty Dzień Automatycznego
  Wcześniejszego Wykupu:                 8 października 2021 r.
 • Piąty Dzień Automatycznego
  Wcześniejszego Wykupu:                 8 kwietnia 2022 r.
Dni Wypłaty Kuponu:
 • 8 kwietnia 2020 r., albo
 • 8 października 2020 r., albo
 • 8 kwietnia 2021 r., albo
 • 8 października 2021 r., albo
 • 8 kwietnia 2022 r. albo
 • 7 października 2022 r.
Dzień Emisji: 8 października 2019 r.
Poziom Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu oraz Bariery Wypłaty Kuponu (względem Poziomu Początkowego): w Pierwszym, Drugim, Trzecim, Czwartym, Piątym Dniu Obserwacji oraz Dniu Wyceny Wykupu: 70%
Notowanie: Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)
Kod ISIN:

XS1996450216

 

Dodatkowe informacje

 • Dla kogo

 • Ochrona kapitału

 • Zakończenie inwestycji

 • Kwestie podatkowe

Dla kogo

3-letnie Certyfikaty strukturyzowane IBV „Amerykańskie Spadki IV” („Certyfikaty”), oferowane są Klientom Banku BNP Paribas („Inwestorzy”):

 • oczekującym stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych, przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego,
 • oczekującym pełnej ochrony kapitału (ochrona w Dniu Wykupu - dacie zapadalności),
 • akceptującym wcześniejsze wykupienie Certyfikatów przez Emitenta oraz ryzyko nieosiągnięcia zysku,
 • dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w zakresie instrumentów finansowych o charakterze inwestycyjnym (weryfikowanym na podstawie ankiety MiFID),
 • posiadającym rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nabywcami Certyfikatów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, z wyłączeniem osób amerykańskich

(„US-Persons”) w rozumieniu amerykańskiej ustawy Securities Act 1933.

Ochrona kapitału

 

 • Wartość nominalna chroniona jest w Dniu Wykupu w całości tj. w 100%, przy czym możliwe jest poniesienie straty wynikającej z kosztów nabycia.
 • Ochrona kapitału nie dotyczy sytuacji wycofania się Inwestora z inwestycji z jego inicjatywy przed Dniem Wykupu.

Zakończenie inwestycji

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI Z INICJATYWY INWESTORA

Certyfikaty powinny być kupowane przez Inwestorów, którzy mają zamiar zatrzymać je do Dnia Wykupu (okres inwestycji wynosi 3 lata).

Wcześniejsze zakończenie inwestycji w Certyfikaty możliwe będzie po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego, poprzez złożenie zlecenia sprzedaży na GPW, za pośrednictwem biura maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane są Certyfikaty,.

Płynność obrotu Certyfikatami, zapewnia sam emitent, który pełni funkcję animatora. Animator ma obowiązek wyceny certyfikatu wg kursów rynkowych oraz wystawiania oferty kupna przez większość czasu trwania sesji giełdowej.

Realizacja wcześniejszego zakończenia inwestycji, dokonywana z inicjatywy Inwestora:

 • jest związana z pobraniem przez podmiot realizujący zlecenia sprzedaży prowizji za realizację tego zlecenia;
 • może się wiązać ze stratą, ponieważ realizacja zlecenia sprzedaży dokonywana jest po cenie rynkowej, a 100% ochrona kapitału obowiązuje wyłącznie w terminie zapadalności (w Dniu Wykupu);
 • może być utrudniona ze względu na niską płynność, a wycena rynkowa Certyfikatów może okazać się w danym czasie niemożliwa oraz może ulegać częstym wahaniom.

Kwestie podatkowe

BNP Paribas Issuance B.V. (emitent certyfikatów IBV „Amerykańskie Spadki IV”) jest podmiotem zagranicznym i zgodnie z prawem nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od wypłaconych kuponów.

W związku z tym, iż ww. certyfikaty będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami oraz z art. 26 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami, jest płatnikiem ryczałtowego podatku dochodowego. Dlatego w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek wypłaty kuponu i na rachunki maklerskie Inwestorów zostaną przelane środki wynikające z wypłaty kuponu, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. pobierze z rachunków maklerskich Inwestorów należny podatek.

Natomiast podatek od sprzedaży certyfikatów dokonanej przez Inwestora (nie dotyczy odkupienia certyfikatów w terminie zapadalności), jest rozliczany/płacony w taki sam sposób i w takiej samej wysokości jak podatek od zysków uzyskanych ze sprzedaży innych papierów wartościowych / instrumentów finansowych, notowanych na GPW. W związku z tym, w przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu sprzedaży certyfikatów / papierów wartościowych, biuro maklerskie prowadzące rachunek maklerski, z którego dokonano sprzedaży, przesyła Inwestorom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, do końca miesiąca lutego następującego po roku podatkowym, formularz PIT-8C (informacja podatkowa o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych). Informacje zawarte w formularzu PIT-8C powinny służyć do wypełnienia zeznania podatkowego (np. PIT 38).

Powyższa informacja nie stanowi usługi doradztwa podatkowego, a Inwestor powinien samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego doradcy ocenić własną sytuację podatkową.

Dokumenty

 
Prospekt emisyjny (w języku angielskim)
 
Podsumowanie prospektu emisyjnego (w języku polskim)
 
Final Terms (Warunki końcowe w języku angielskim) + Issue Specific Summary (w języku angielskim) + Podsumowanie Programu Emisji (w języku polskim)
 
Dokument zawierający kluczowe informacje (z ang. Key Information Document, KID) (w języku polskim)

Pokaż więcej

 
Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób fizycznych (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób prawnych (w języku polskim)
 
Karta produktu (materiał marketingowy)

MiFID
Dyrektywa MiFID to Dyrektywa 2014/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Markets in Financial Instruments Directive), uzupełniona Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. oraz innymi regulacjami. Rolą MiFID jest zwiększenie wiedzy Inwestorów na temat rynku kapitałowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem. Przepisy wydane na podstawie Dyrektywy MiFID mają również na celu zwiększenie ochrony inwestorów i transparentności działania firm inwestycyjnych oferujących produkty inwestycyjne oraz standaryzację usług inwestycyjnych świadczonych przez instytucje finansowe, nakładając na nie obowiązek działania w najlepszym interesie Inwestora. Dowiedz się więcej: https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/dyrektywa-mifid.

 

NOTA PRAWNA
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1768, ze zmianami), ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.
Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane.

 

DANE IDENTYFIKACYJNE
Emitentem Certyfikatów jest BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Holandii pod adresem Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA z siedzibą we Francji.
Oferującym i Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. jest Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand