Menu
Zaloguj
 
 
3-letnie certyfikaty strukturyzowane IBV

Spółki Przyjazne Środowisku II

 

0,5% szansa na zysk już po 1 miesiącu

Najważniejsze cechy

Okres subskrypcji: 3 lutego – 27 lutego 2020 r.

Szansa na zysk

0,5%

już po 1 miesiącu

(6% w skali roku)
- przy akceptacji ryzyka nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty

Warunkowa ochrona kapitału w dacie zapadalności
 • jeżeli spadek akcji którejkolwiek ze Spółek nie przekroczy 40%,
 • jeżeli przy spadku akcji jednej ze Spółek przekraczającym 40%, jednocześnie notowanie akcji drugiej Spółki będzie na lub powyżej 100% Poziomu Początkowego
Okres inwestycji

3 lata

 

(możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora - sprzedaż na GPW)

Opcje dodatkowe
 • wypłata kuponu nawet w przypadku braku automatycznego wykupu
 • efekt „śnieżnej kuli”, tj. wypłaty kuponów wcześniej niewypłaconych
 • efekt „gwiazdy”, tj. ochrony kapitału jeśli jedna ze Spółek będzie na lub powyżej 100% Poziomu Początkowego

Emisja certyfikatów strukturyzowanych „Spółki Przyjazne Środowisku II” wspiera akcję zalesiania obszarów na terenie województwa wielkopolskiego, spustoszonych po przejściu trąby powietrznej w 2017 roku. Wskazany obszar zostanie zalesiony w ramach tej akcji prowadzonej przez Reforest’Action, w kwietniu 2020 roku.– zobacz więcej informacji na ten temat.

 

Środki zebrane dotychczas od naszych Klientów pozwolą na zasadzenie następującej liczby drzew:

 

Z warunkami tej akcji, można się także zapoznać na stronie internetowej Reforest’Action.

Jak to działa

 

Wynik inwestycji w Certyfikaty „Spółki Przyjazne Środowisku II” zależny jest od notowań akcji dwóch Spółek (łącznie):

 • ABN AMRO Bank NV (Bloomberg: ABN NA Equity),
 • Cie Generale des Etablissements Michelin SCA (Bloomberg: ML FP Equity).

Poziom Początkowy

W Dniu Obserwacji Początkowej (na zamknięcie notowań) wyznaczany jest Poziom Początkowy notowań akcji Spółek.

Wypłata Kuponu

Jeżeli w danym Dniu Obserwacji albo w Dniu Wyceny Wykupu, wartość notowań akcji każdej ze Spółek będzie równa lub wyższa od Poziomu Bariery Wypłaty Kuponu, Inwestorom wypłacony zostanie kupon w wysokości 0,5% (w danym Dniu Wypłaty Kuponu albo w Dniu Wykupu).

W przeciwnym razie, jeśli w danym Dniu Obserwacji, notowanie akcji którejkolwiek ze Spółek znajdzie się poniżej Poziomu Bariery Wypłaty Kuponu, kupon w tej obserwacji nie jest wypłacany, przy czym jeżeli w kolejnej obserwacji spełnione zostaną warunki wypłaty Kuponu, to będzie on wypłacony za wszystkie te okresy, w których nie był wcześniej wypłacony (efekt „śnieżnej kuli”). Należy pamiętać, że po automatycznym przedterminowym wykupieniu Certyfikatów żaden kolejny Kupon nie zostanie już wypłacony.

Automatyczny Wcześniejszy Wykup

Dodatkowo, jeżeli w danym Dniu Obserwacji, wartość notowań akcji każdej ze Spółek będzie równa lub wyższa od Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:

 • produkt się kończy, a Inwestorom oprócz Kuponu wypłacona zostanie także wartość nominalna (w danym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu),
 • Certyfikaty zostaną automatycznie wykupione i umorzone przez Emitenta (bez możliwości wpływu na ten wykup przez Inwestora).

Należy zwrócić uwagę, że pierwsza możliwość Automatycznego Wcześniejszego Wykupu następuje dopiero po 6 miesiącach trwania inwestycji. 

Brak Automatycznego Wcześniejszego Wykupu

Jeżeli we wszystkich Dniach Obserwacji wartość notowań akcji którejkolwiek ze Spółek znajdzie się poniżej odpowiedniego Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu, produkt trwać będzie do Dnia Wykupu.

Zakończenie inwestycji w Dniu Wykupu

Zakończenie inwestycji w Dniu Wykupu może mieć trzy warianty. Jeżeli w Dniu Wyceny Wykupu notowania akcji:

 • każdej ze Spółek znajdą się na poziomie 60% Poziomu Początkowego lub powyżej tego poziomu – Inwestor otrzymuje Kupon w wysokości 0,5% oraz wszystkie Kupony, które nie zostały wcześniej wypłacone oraz zwrot wartości nominalnej;
 • jednej ze Spółek znajdą się poniżej 60% Poziomu Początkowego, ale notowania drugiej Spółki znajdą się na lub powyżej 100% Poziomu Początkowego – Inwestor otrzymuje zwrot wartości nominalnej (efekt „gwiazdy”);
 • obu Spółek znajdą się poniżej 100% Poziomu Początkowego, a jednocześnie notowania przynajmniej jednej ze Spółek znajdą się poniżej 60% Poziomu Początkowego – w takim przypadku Inwestor ponosi stratę w wysokości procentowego spadku notowań akcji Spółki, która poniosła większą stratę (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał).

Zysk inny niż Kupon

Uzyskanie zysku innego niż Kupon, możliwe jest także w sytuacji, gdy wcześniejsze zakończenie inwestycji nastąpi z inicjatywy Inwestora, a cena sprzedaży Certyfikatów, przewyższy wartość nominalną Certyfikatów powiększoną o wartość prowizji wnoszonej na rzecz biura maklerskiego realizującego zlecenie.

Wypłata środków

Wypłata wartości nominalnej oraz ewentualnego zysku nastąpi na rachunek maklerski Inwestora posiadającego Certyfikaty w Dniu Wykupu.

Przykładowe Scenariusze

Zobacz przykładowe scenariusze, aby lepiej zrozumieć działanie produktu.

(wszystkie wykresy prezentowane w tym dziale przygotowane zostały na podstawie obliczeń własnych Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A.)

 

Zobacz scenariusze

na czym oparty jest produkt?

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Spółki Przyjazne Środowisku II” zależny jest od notowań akcji dwóch Spółek (łącznie):​

 

KOMENTARZ INWESTYCYJNY

 

Dobór spółek wchodzących w skład instrumentu bazowego dokonywany jest w oparciu o spółki działające w sposób odpowiedzialny, czyli takie, które w ocenie Emitenta promują i praktykują zrównoważony rozwój, ochronę środowiska, ochronę praw człowieka i praw konsumenta oraz firmy wdrażające solidne strategie w tym zakresie.

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami IBV „Spółki Przyjazne Środowisku II”

 • ochrona kapitału w terminie zapadalności ma charakter warunkowy, co oznacza, że 100% ochrona wartości nominalnej dotyczy tylko sytuacji:
  • jeżeli spadek akcji którejkolwiek ze Spółek nie przekroczy w Dniu Wyceny Wykupu 40%,
  • jeżeli przy spadku akcji jednej ze Spółek przekraczającym 40% w Dniu Wyceny Wykupu, jednocześnie notowanie akcji drugiej Spółki będzie
 • nieotrzymanie żadnego Kuponu w przypadku, gdy w każdym z Dni Obserwacji oraz w Dniu Wyceny Wykupu, notowanie akcji którejkolwiek ze Spółek będzie na poziomie niższym niż Poziom Bariery Wypłaty Kuponu
 • poniesienie straty w przypadku, gdy nie dojdzie do automatycznego wcześniejszego wykupu, a w Dniu Wyceny Wykupu, notowanie akcji którejkolwiek ze Spółek będzie na poziomie niższym, niż 60% Poziomu Początkowego, a drugiej nie będzie na poziomie równym lub wyższym od 100% Poziomu Początkowego (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał)
 • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przez datą zapadalności (3 lata)
 • w przypadku sprzedaży Certyfikatów, dokonywanej na giełdzie po cenie rynkowej z inicjatywy Inwestora przed terminem wykupu, pobierana jest opłata (zgodnie z Taryfą prowizji i opłat)

 

Wskaźnik ryzyka1

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że Inwestor będzie utrzymywać produkt do Dnia Wykupu. W przypadku wcześniejszego zakończenia inwestycji, faktyczne ryzyko może wzrosnąć.
1 2 3 4 5 6 7

                                

niższe ryzyko wyższe ryzyko

 

Inne czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami strukturyzowanymi

Ryzyko rynkowe – inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyk politycznych, itp.

Ryzyko braku płynności – Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta.

Jak złożyć zapis na certyfikaty?

Klienci Bankowości Premium

Odwiedź Centrum Private Banking

Klienci Private Banking

Znajdź Centrum

Warunki emisji certyfikatów

Okres subskrypcji od 3 lutego 2020 r. do 27 lutego 2020 r.
(złożony zapis jest nieodwołalny)
Minimalna kwota i waluta inwestycji 10.000 PLN (10 Certyfikatów po 1.000 PLN każdy)
Dzień Obserwacji Początkowej 2 marca 2020 r.
Kupon 0,5% za miesiąc (6% w skali roku)
Poziom Bariery Wypłaty Kuponu (względem Poziomu Początkowego) ≥ 60%
Poziom Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu ≥ 95%
Poziom Warunkowej Ochrony Kapitału

≥ 60%

Dzień Wyceny Wykupu 1 marca 2023 r.
Dzień Wykupu (data zapadalności) 8 marca 2023 r.

 

Pokaż więcej

Emitent BNP Paribas Issuance B.V.
Gwarant BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu
Oferujący i Dystrybutor Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.
Poziom Początkowy Wartość notowań akcji Spółki 1 i Spółki 2 na zamknięcie w Dniu Obserwacji Początkowej
Wartość/kwota emisji do 30.000.000 PLN
Liczba oferowanych Certyfikatów do 30.000 szt.
Wartość nominalna 1 Certyfikatu 1.000 PLN
Cena emisyjna 1 Certyfikatu 1.000 PLN
Opłata dystrybucyjna z tytułu przyjmowania zapisów na Certyfikaty, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., pobiera opłatę dystrybucyjną, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat, w wysokości uzależnionej od liczby Certyfikatów objętych zapisem, stanowiącą iloczyn łącznej wartości nominalnej subskrybowanych Certyfikatów i odpowiedniej stawki
Okres inwestycji 3 lata z możliwością Automatycznego Wcześniejszego Wykupu, który może zostać dokonany przez Emitenta w terminach wskazanych poniżej
Dzień Emisji 9 marca 2020 r.
Notowanie Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)
Kod ISIN XS2049247831

 

 

Dzień Obserwacji

Dni Wyceny Kuponu

Dni Wyceny Automatycznego Wcześniejszego Wykupu

Dni Wypłaty Kuponu

Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu

Pierwszy Dzień Obserwacji

02.04.2020

- 09.04.2020 -
Drugi Dzień Obserwacji 04.05.2020 - 11.05.2020 -
Trzeci Dzień Obserwacji 02.06.2020 - 09.06.2020 -
Czwarty Dzień Obserwacji 02.07.2020 - 09.07.2020 -
Piąty Dzień Obserwacji 03.08.2020 - 10.08.2020 -
Szósty Dzień Obserwacji 02.09.2020 02.09.2020 09.09.2020 09.09.2020
Siódmy Dzień Obserwacji 02.10.2020 02.10.2020 09.10.2020 09.10.2020
Ósmy Dzień Obserwacji 02.11.2020 02.11.2020 09.11.2020 09.11.2020
Dziewiąty Dzień Obserwacji 02.12.2020 02.12.2020 09.12.2020 09.12.2020
Dziesiąty Dzień Obserwacji 04.01.2021 04.01.2021 12.01.2021 12.01.2021
Jedenasty Dzień Obserwacji 02.02.2021 02.02.2021 09.02.2021 09.02.2021
Dwunasty Dzień Obserwacji 02.03.2021 02.03.2021 09.03.2021 09.03.2021
Trzynasty Dzień Obserwacji 06.04.2021 06.04.2021 13.04.2021 13.04.2021
Czternasty Dzień Obserwacji 03.05.2021 03.05.2021 10.05.2021 10.05.2021
Piętnasty Dzień Obserwacji 02.06.2021 02.06.2021 10.06.2021 10.06.2021
Szesnasty Dzień Obserwacji 02.07.2021 02.07.2021 09.07.2021 09.07.2021
Siedemnasty Dzień Obserwacji 02.08.2021 02.08.2021 09.08.2021 09.08.2021
Osiemnasty Dzień Obserwacji 02.09.2021 02.09.2021 09.09.2021 09.09.2021
Dziewiętnasty Dzień Obserwacji 04.10.2021 04.10.2021 11.10.2021 11.10.2021
Dwudziesty Dzień Obserwacji 02.11.2021 02.11.2021 09.11.2021 09.11.2021
Dwudziesty pierwszy Dzień Obserwacji 02.12.2021 02.12.2021 09.12.2021 09.12.2021
Dwudziesty drugi Dzień Obserwacji 03.01.2022 03.01.2022 11.01.2022 11.01.2022
Dwudziesty trzeci Dzień Obserwacji 02.02.2022 02.02.2022 09.02.2022 09.02.2022
Dwudziesty czwarty Dzień Obserwacji 02.03.2022 02.03.2022 09.03.2022 09.03.2022
Dwudziesty piąty Dzień Obserwacji 04.04.2022 04.04.2022 11.04.2022 11.04.2022
Dwudziesty szósty Dzień Obserwacji 02.05.2022 02.05.2022 10.05.2022 10.05.2022
Dwudziesty siódmy Dzień Obserwacji 02.06.2022 02.06.2022 09.06.2022 09.06.2022
Dwudziesty ósmy Dzień Obserwacji 04.07.2022 04.07.2022 11.07.2022 11.07.2022
Dwudziesty dziewiąty Dzień Obserwacji 02.08.2022 02.08.2022 09.08.2022 09.08.2022
Trzydziesty Dzień Obserwacji 02.09.2022 02.09.2022 09.09.2022 09.09.2022
Trzydziesty pierwszy Dzień Obserwacji 03.10.2022 03.10.2022 10.10.2022 10.10.2022
Trzydziesty drugi Dzień Obserwacji 02.11.2022 02.11.2022 09.11.2022 09.11.2022
Trzydziesty trzeci Dzień Obserwacji 02.12.2022 02.12.2022 09.12.2022 09.12.2022
Trzydziesty czwarty Dzień Obserwacji 02.01.2023 02.01.2023 10.01.2023 10.01.2023
Trzydziesty piąty Dzień Obserwacji 02.02.2023 02.02.2023 09.02.2023 09.02.2023
Trzydziesty Szósty Dzień Obserwacji 01.03.2023 - 08.03.2023 -

 

Dodatkowe informacje

 • Dla kogo

 • Ochrona kapitału

 • Zakończenie inwestycji

 • Kwestie podatkowe

Dla kogo

3-letnie Certyfikaty strukturyzowane IBV „Spółki Przyjazne Środowisku II” („Certyfikaty”), oferowane są Klientom bankowości prywatnej BNP Paribas Wealth Management („Inwestorzy”):

 • oczekującym stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego,

 • akceptującym:

  • warunkową ochronę kapitału (opis jest szczegółowo przedstawiony poniżej),

  • wcześniejsze wykupienie Certyfikatów przez Emitenta

  • ryzyko nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał),

 • dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w zakresie instrumentów finansowych o charakterze inwestycyjnym (weryfikowanym na podstawie ankiety MiFID),

 • posiadającym rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nabywcami Certyfikatów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, z wyłączeniem osób amerykańskich

(„US-Persons”) w rozumieniu amerykańskiej ustawy Securities Act 1933.

Ochrona kapitału

 

Warunkowa ochrona wartości nominalnej dotyczy:

 • wykupu Certyfikatów w Dniu Wykupu, w przypadku jeżeli notowania akcji żadnej ze Spółek w Dniu Wyceny Wykupu nie spadną poniżej 60% ich wartości z Dnia Obserwacji Początkowej,
 • jeżeli przy spadku akcji jednej ze Spółek przekraczającym 40% w Dniu Wyceny Wykupu, jednocześnie notowanie akcji drugiej Spółki będzie na lub powyżej 100% Poziomu Początkowego

- przy czym w powyższych przypadkach możliwe jest poniesienie straty wynikającej z kosztów nabycia

 • dokonania przez Emitenta automatycznego wykupu w którymkolwiek z Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu.

 

Ochrona kapitału nie dotyczy:

 • sytuacji wycofania się Inwestora z inwestycji z jego inicjatywy oraz
 • zaistnienia spadku wartości akcji którejkolwiek ze Spółek w Dniu Wyceny Wykupu poniżej 60% ich wartości z Dnia Obserwacji Początkowej, a jednocześnie spadku drugiej ze Spółek poniżej 100% Poziomu Początkowego - w takim przypadku Inwestor ponosi stratę w wysokości procentowego spadku notowań akcji Spółki, która poniosła większą stratę (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał).

Zakończenie inwestycji

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI Z INICJATYWY INWESTORA

 

Certyfikaty powinny być kupowane przez Inwestorów, którzy mają zamiar zatrzymać je do Dnia Wykupu (maksymalny okres inwestycji wynosi 3 lata).

Wcześniejsze zakończenie inwestycji w Certyfikaty możliwe będzie po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego, poprzez złożenie zlecenia sprzedaży na GPW, za pośrednictwem biura maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane są Certyfikaty.

Płynność obrotu Certyfikatami, zapewnia sam emitent, który pełni funkcję animatora. Animator ma obowiązek wyceny certyfikatu wg kursów rynkowych oraz wystawiania oferty kupna przez większość czasu trwania sesji giełdowej.

Realizacja wcześniejszego zakończenia inwestycji, dokonywana z inicjatywy Inwestora:

 • jest związana z pobraniem przez podmiot realizujący zlecenia sprzedaży prowizji za realizację tego zlecenia;
 • może się wiązać ze stratą, ponieważ realizacja zlecenia sprzedaży dokonywana jest po cenie rynkowej,
 • a warunkowa ochrona kapitału obowiązuje wyłącznie w terminie zapadalności (w Dniu Wykupu);
 • może być utrudniona ze względu na niską płynność, a wycena rynkowa Certyfikatów może okazać się w danym czasie niemożliwa oraz może ulegać częstym wahaniom.

Kwestie podatkowe

BNP Paribas Issuance B.V. (emitent certyfikatów IBV „Spółki Przyjazne Środowisku II”) jest podmiotem zagranicznym i zgodnie z prawem nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od wypłaconych kuponów.

W związku z tym, iż ww. certyfikaty będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami oraz z art. 26 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami, jest płatnikiem ryczałtowego podatku dochodowego. Dlatego w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek wypłaty kuponu i na rachunki maklerskie Inwestorów zostaną przelane środki wynikające z wypłaty kuponu, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. pobierze z rachunków maklerskich Inwestorów należny podatek.

Natomiast podatek od sprzedaży certyfikatów dokonanej przez Inwestora (nie dotyczy odkupienia certyfikatów w terminie zapadalności), jest rozliczany/płacony w taki sam sposób i w takiej samej wysokości jak podatek od zysków uzyskanych ze sprzedaży innych papierów wartościowych / instrumentów finansowych, notowanych na GPW. W związku z tym, w przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu sprzedaży certyfikatów / papierów wartościowych, biuro maklerskie prowadzące rachunek maklerski, z którego dokonano sprzedaży, przesyła Inwestorom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, do końca miesiąca lutego następującego po roku podatkowym, formularz PIT-8C (informacja podatkowa o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych). Informacje zawarte w formularzu PIT-8C powinny służyć do wypełnienia zeznania podatkowego (np. PIT 38).

Powyższa informacja nie stanowi usługi doradztwa podatkowego, a Inwestor powinien samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego doradcy ocenić własną sytuację podatkową.

Dokumenty

 
Prospekt emisyjny (w języku angielskim)
 
Podsumowanie prospektu emisyjnego (w języku polskim)
 
Final Terms (Warunki końcowe w języku angielskim) + Issue Specific Summary (w języku angielskim) + Podsumowanie Programu Emisji (w języku polskim)
 
Dokument zawierający kluczowe informacje (z ang. Key Information Document, KID) (w języku polskim)

Pokaż więcej

 
Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób fizycznych (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób prawnych (w języku polskim)
 
Karta produktu (materiał marketingowy)

 

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1768, ze zmianami), ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Emitentem Certyfikatów jest BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Holandii pod adresem Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA z siedzibą we Francji.

Oferującym i Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. jest Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, adres do korespondencji: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand