Lokata strukturyzowana

WZROST/SPADEK USDPLN 6M VIII

Lokata strukturyzowana WZROST/SPADEK USDPLN 6M VIII („Lokata”) oparta jest o Kurs USDPLN. Lokata trwa 6 miesięcy. Wypłata Odsetek ma miejsce w Dniu Zakończenia Lokaty zgodnie z Terminem Wypłaty Kuponu. Wysokość potencjalnego Kuponu wynosi od 0% do 9% w skali roku.

UMÓW WIDEOSPOTKANIE
Dostępność
Online
Oddziały
Centra Wealth Management

Najważniejsze cechy

Okres subskrypcji: 4 - 28 września 2023

 

Szansa na zysk

9%

(w skali roku)

Ochrona kapitału

100%

w Dniu Rozliczenia Lokaty

Okres inwestycji

6 miesięcy

możliwość zerwania Lokaty w każdym momencie jej trwania pod warunkiem poniesienia opłaty za zerwanie

Jak to działa?

Lokata trwa 6 miesięcy. Wypłata Odsetek ma miejsce w Dniu Zakończenia Lokaty zgodnie z Terminem Wypłaty Kuponu.

Wysokość potencjalnego Kuponu wynosi od 0% do 9% w skali roku.

Wysokość danego Kuponu uzależniona jest od poziomu Kursu USDPLN w podanym Dniu Obserwacji.

Jeśli w Dniu Obserwacji Kurs Referencyjny będzie:

a) znajdował się poniżej Kursu Wyjściowego, Klient otrzyma odsetki (Kupon) w wysokości 0,25% w skali roku za każdy 1 grosz poniżej Kursu Wyjściowego maksymalnie do 9% w skali roku.
b) znajdował się powyżej Kursu Wyjściowego, Klient otrzyma odsetki (Kupon) w wysokości 0,25% w skali roku za każdy 1 grosz powyżej Kursu Wyjściowego maksymalnie do 9% w skali roku.
c) równy Kursowi Wyjściowemu, Klient nie otrzyma premii odsetkowej.

Definicja Kursu Referencyjnego:

Kurs średni USDPLN ustalony przez Narodowy Bank Polski. Kursy średnie są publikowane na stronie www.nbp.pl.

Definicja Kursu Wyjściowego:

Kurs Wyjściowy to Kurs Referencyjny z dnia 29.09.2023 podany przez Narodowy Bank Polski.

Na czym oparty jest produkt?

Wynik inwestycji w Lokatę Strukturyzowaną „WZROST/SPADEK USDPLN 6M VIII” zależny jest od notowań Kursu USDPLN.

Aktualne notowania kursu USDPLN publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.

WYKRES NOTOWAŃ ZA OSTATNICH 5 LAT

Źródło: NBP

Powyższe dane odnoszą się do przeszłości. Wyniki w przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka zawiązane z inwestycją w Lokatę Strukturyzowaną „WZROST/SPADEK USDPLN 6M VIII”

  • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przed datą zapadalności (6 miesięcy)
  • w przypadku zerwania lokaty przed dniem rozliczenia kwota lokaty pomniejszana jest o opłatę za zerwanie, która maleje memoriałowo każdego dnia
  • ryzyko stopy procentowej – wartość transakcji i wynik finansowy inwestycji jest zależny od kursu wymiany waluty, który jest zmienny

 

Wskaźnik ryzyka1

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że Klient będzie utrzymywać produkt zgodnie ze Wstępnymi Warunkami Zawarcia Lokaty Inwestycyjnej. Jeśli Klient zerwie produkt na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy.

 

1 2 3 4 5 6 7

                         

Niższe ryzyko Wyższe ryzyko

 

Bank nadał temu produktowi wskaźnik ryzyka 2, co stanowi niską klasę ryzyka.

Jak założyć lokatę strukturyzowaną?

W Centrum klienta Banku BNP Paribas

Teraz masz także możliwość rezerwacji spotkania z Doradcą na konkretną godzinę. Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

Znajdź oddział

Odwiedź Centrum Wealth Management

Znajdź oddział

Wejdź do GOonline GOonline

a następnie załóż lokatę przez zakładkę

Dla Ciebie->Inwestycje->Lokaty Strukturyzowane

Zaloguj się

Warunki LOKATY

Okres subskrypcji: 4-28 wrzesień 2023 r.
Minimalna kwota i waluta inwestycji: 5.000 PLN
Instrument bazowy: Kurs USDPLN
Okres Inwestycji: od 29.09.2023 r. do 28.03.2024r.
Badany Zakres:

Definicja Kursu Referencyjnego:

Kurs średni USDPLN ustalony przez Narodowy Bank Polski. Kursy średnie są publikowane na stronie www.nbp.pl.

Definicja Kursu Wyjściowego:

Kurs Wyjściowy to Kurs Referencyjny z dnia 29.09.2023 podany przez Narodowy Bank Polski.

Potencjalny kupon: od 0% do 9% w skali roku
Emitent: BNP Paribas Bank Polska S.A.
Wartość/kwota emisji: do 200.000.000 PLN
Dzień rozpoczęcia Inwestycji: 29.09.2023 r.
Dzień Rozliczenia Lokaty: 28.03.2024 r.
Terminy obserwacji: Obserwacja w danym Dniu Obserwacji
Kurs wyjściowy: To Kurs Referencyjny podany w dniu 29.09.2023 r. 
Bariera Dolna To Kurs Wyjściowy pomniejszony o 36 groszy
Bariera Górna To Kurs Wyjściowy powiększony o 36 groszy

 

Dodatkowe informacje

Półroczna Lokata Strukturyzowana WZROST/SPADEK USDPLN 6M VIII​, oferowana jest Klientom („Klienci”), którzy chcą:

  • nabyć produkt łączący bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące z inwestowania w instrumenty pochodne,
  • mieć szansę na większy zysk, niż na standardowych lokatach bankowych,
  • posiadać okazję do pomnożenia kapitału w rocznym horyzoncie inwestycyjnym,
  • mieć szansę na zysk przy zachowaniu gwarancji zwrotu 100% zainwestowanego kapitału (o ile Klient nie zerwie Lokaty przed datą zapadalności).

 

Produkt gwarantuje 100% ochronę kapitału, o ile nie nastąpi zerwanie Lokaty przed datą zapadalności, tj. przed Dniem Rozliczenia Lokaty.

Lokata powinna być zakładana przez Klientów, którzy mają zamiar zatrzymać ją do Dnia Rozliczenia (okres inwestycji wynosi 6 miesięcy).

Zgodnie z „Ogólnymi Warunkami Umowy Terminowych Lokat Strukturyzowanych” obowiązującymi w BNP Paribas Bank Polska S.A., wycofanie kwoty Lokaty przed Dniem Rozliczenia oznacza utratę przez Klienta praw do odsetek. Ponadto z tytułu wcześniejszego wycofania kwoty lokaty, Bank naliczy opłatę w wysokości określonej w Warunkach Subskrypcji.

Opłata za zerwanie wynosi maksymalnie 5% Kwoty Lokaty i maleje z każdym dniem memoriałowo do 0% ostatniego dnia trwania Lokaty.

Ostateczna wysokość Opłaty za wycofanie Lokaty przed Dniem Rozliczenia zostanie podana w dniu 29.09.2023 r.

Inwestowanie w Lokatę Strukturyzowaną może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.

Przy ewentualnej wypłacie Kuponu podatek naliczany jest automatycznie od wypłaconych odsetek, nie ma obowiązku odprowadzania tego podatku samodzielnie przez Klienta. Wyjątek stanowią klienci nierezydenci gdyż obowiązuje zasada braku podwójnego opodatkowania. Klient będący nierezydentem podatkowym zobowiązany jest samodzielnie odprowadzić podatek.

Dokumenty

 
WARUNKI SUBSKRYPCJI LOKATY STRUKTURYZOWANEJ WZROST/SPADEK USDPLN 6M VIII
 
DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE (KID)
 
KARTA PRODUKTU (MATERIAŁ MARKETINGOWY)

NOTA PRAWNA

Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego, lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. BNP Paribas Bank Polska S.A. dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje, były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

BNP Paribas Bank Polska S.A oferując Lokatę Strukturyzowaną nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego w związku z zawieranymi przez Klienta transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Przed skorzystaniem z produktu należy zapoznać się z „Ogólnymi Warunkami Umowy Terminowych Lokat Strukturyzowanych” obowiązującymi w BNP Paribas Bank Polska S.A. („OWU”) oraz umową dotyczącą produktu.

Niezależnie od informacji przekazanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz strat z nią związanych, jak również w szczegółowości charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest wstanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Historyczne wyniki inwestycyjne, historyczne kursy walut nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Bank BNP Paribas gwarantuje zwrot kwoty lokaty oraz wypłatę odsetek wyłącznie na warunkach określonych w Warunkach Subskrypcji Lokaty Strukturyzowanej z zastrzeżeniem postanowień „OWU”.

Bank BNP Paribas gwarantuje zwrot kwoty lokaty oraz wypłatę odsetek wyłącznie na warunkach określonych we Wstępnych Warunkach Zawarcia Lokaty Inwestycyjnej z zastrzeżeniem postanowień „Regulaminu”.

Inwestycje w instrumenty finansowe może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat i prowizji. Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji związane z daną usługą inwestycyjną instrumentu finansowego znajduje się w Oddziałach Banku BNP Paribas w szczególności w tabeli opłat i prowizji obowiązującej w Banku.

Wartość Transakcji i wynik finansowy inwestycji jest zależny od kursu wymiany waluty, który jest zmienny. Zmienność kursu wymiany wynika ze zmienności popytu i podaży na waluty na rynkach finansowych, na który wpływ może mieć m.in. sytuacja polityczno-gospodarcza, zmiana parametrów makroekonomicznych, poziom inflacji i oceny ryzyka inwestycji.

Dokument zawierający Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID) jest opublikowany i powszechnie dostępny na stronie internetowej https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/dyrektywa-mifid/kid-i-ex-ante.

Przed skorzystaniem z usług inwestycyjnych oraz przed zainwestowaniem w instrumenty finansowe/produkty inwestycyjne, należy zapoznać się z OWU, umową oraz innymi wymaganymi prawem informacjami dostępnymi w placówkach banku, bądź na stronie internetowej Banku.

Powielanie, bądź publikowanie niniejszego materiału lub jego części bez pisemnej zgody Banku BNP Paribas jest zabronione.

DANE IDENTYFIKACYJNE

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 676 946 zł, w całości wpłacony.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.