Bank zmieniającego się świata
 
SPRZEDAŻ PREMIOWA „Korzystaj aktywnie z konta i zyskuj więcej"


Zyskaj nawet 150 zł
w e-kodach Allegro

 

Sprzedaż premiowa trwa do osiągnięcia
2000 rejestracji, lecz nie dłużej niż do 31.01.2023 r.
 

KORZYSTAJ Z KONTA, SPEŁNIJ WSZYSTKIE WARUNKI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

i zdobądź 3 e-kody Allegro o wartości 50 zł każdy

 • od 19 grudnia do 31 stycznia 2023r. : zarejestruj się w sprzedaży premiowej oraz wykonaj min. 1 transakcję bezgotówkową by otrzymać pierwszy e-kod o wartości 50 zł
 • w kolejnym miesiącu: miej wpływ na konto w wysokości min. 1 200 zł, zaloguj się min. 1 raz do bankowości elektronicznej (GOonline lub aplikacji GOmobile), wykonaj min. 4 transakcje bezgotówkowe kartą, by otrzymać drugi e-kod o wartości 50 zł
 • w kolejnym miesiącu: miej wpływ na konto w wysokości min. 1 200 zł, zaloguj się min. 1 raz do bankowości elektronicznej (GOonline lub aplikacji GOmobile), wykonaj min. 4 transakcje bezgotówkowe kartą, by otrzymać trzeci e-kod o wartości 50 zł

ZAREJESTRUJ SIĘ >

 

W sprzedaży premiowej możesz wziąć udział, jeżeli na dzień rejestracji spełniałniasz łącznie następujące warunki: jesteś posiadaczem lub współposiadaczem konta osobistego, jesteś posiadaczem karty lub karty mobilnej do konta osobistego, masz dostęp do bankowości elektronicznej (systemu bankowości internetowej GOonline i aplikacji mobilnej GOmobile) oraz jesteś osobą pełnoletnią.

Do Sprzedaży premiowej nie może przystąpić Klient, który jest pracownikiem Banku BNP Paribas SA, lub jest Klientem z segmentu Wealth Management, lub posiada plan taryfowy Konto Samodzielniaka.

Wydanie e-kodów

Warunkiem wydania każdego e-kodu jest posiadanie konta osobistego wraz z kartą lub kartą mobilną oraz dostępu do bankowości internetowej GOonline i aplikacji mobilnej GOmobile.

Pierwszy e-kod zostanie przekazany Laureatom nie później niż do:

 • 15 stycznia 2023 r. – dla Klientów, którzy spełnili warunki do otrzymania pierwszej nagrody w grudniu 2022 r.
 • 15 lutego 2023 r. – dla Klientów, którzy spełnili warunki do otrzymania pierwszej nagrody w styczniu 2023 r.

Drugi e-kod zostanie przekazany Laureatom nie później niż do:

 • 15 lutego 2023 r. – dla Klientów, którzy spełnili warunki do otrzymania drugiej nagrody w styczniu 2023 r.
 • 15 marca 2023 r.  – dla Klientów, którzy spełnili warunki do otrzymania drugiej nagrody w lutym 2023 r.

Trzeci e-kod zostanie przekazany Laureatom nie później niż do:

 • 15 marca 2023 r. – dla Klientów, którzy spełnili warunki do otrzymania trzeciej nagrody w w lutym 2023 r.
 • 15 kwietnia 2023 r. – dla Klientów, którzy spełnili warunki do otrzymania trzeciej nagrody w marcu 2023 r.

TRANSAKCJE bezgotówkowe

To płatności w terminalu płatniczym:

 • kartą debetową banku,
 • kartą mobilną przy użyciu telefonu komórkowego,
 • kartą mobilną przy użyciu zegarka lub opaski.

Transakcje bezgotówkowe to operacje bezgotówkowe wykonane przez Uczestnika za pomocą Karty, polegające na dokonaniu płatności za towary lub usługi w punktach handlowo – usługowych, w którym akceptowana jest płatność Kartą, w tym także transakcje dokonywane bez fizycznego przedstawienia Karty, w szczególności transakcje internetowe, zamówienia telefoniczne lub pocztowe, z wyłączeniem operacji dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemu płatności internetowej podmiotu trzeciego takich jak np.: BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay, Blue Media (wyłączenie to nie obejmuje operacji dokonanych przy wykorzystaniu cyfrowego portfela, w tym: Google Pay i Apple Pay) oraz transakcji o kodach MCC wymienionych w załączniku nr 2 do Regulaminu.

 

WPŁYWY

Wpływ na Konto osobiste w Banku, z wyłączeniem wpływów pochodzących z:

a) innych rachunków tego samego Posiadacza lub Współposiadaczy innych rachunków Posiadacza prowadzonych w Banku, w tym z Lokat Terminowych,
b) rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez Bank Posiadaczowi,
c) uznań na rachunku wynikających z korekt i reklamacji,
d) wpłat gotówkowych.

Płatności mobilne

Płać wygodnie telefonem

Możesz dodać kartę do Apple Pay lub Google Pay i płacić telefonem!

Zaloguj się do aplikacji mobilnej GOmobile, wybierz kartę, następnie lub

Płać zegarkiem lub opaską

Nie musisz mieć przy sobie karty ani telefonu, wystarczy że dodasz kartę do opaski lub zegarka.

Dokumenty

 
Regulamin Sprzedaży premiowej „Korzystaj aktywnie i zyskuj więcej”

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Niniejsza Sprzedaż Premiowa nie łączy się z innymi promocjami lub sprzedażą premiową organizowaną przez Bank, do której Klient może przystąpić w tym samym czasie, w którym obowiązuje Okres Sprzedaży Premiowej. Jeżeli w tym samym czasie, w którym obowiązuje Okres Sprzedaży Premiowej, Klient przystąpi do niniejszej Sprzedaży Premiowej oraz do innej promocji lub sprzedaży premiowej organizowanej przez Bank, to o pierwszeństwie decyduje data i chwila przystąpienia przez Klienta do danej promocji lub sprzedaży premiowej, z zastrzeżeniem, że niniejsza Sprzedaż Premiowa może być łączona z promocją organizowaną przez Bank, uprawniająca Klienta do uzyskania promocyjnego oprocentowania w zakresie: konta lokacyjnego, Lokat Terminowych.

Organizatorem Sprzedaży Premiowej „Korzystaj aktywnie i zyskuj więcej” (dalej „Promocja”) jest BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 2, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.593.150 zł w całości wpłacony. Sprzedaż Premiowa trwa do 31.01.2023 r. Maksymalna liczba Nagród do rozdania w Sprzedaży Premiowej wynosi 2000 sztuk.

Uczestnikiem Sprzedaży Premiowej może zostać osoba fizyczna będąca konsumentem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Bankiem Umowę ramową w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą, a w przypadku rachunku wspólnego jeden ze współposiadaczy tego rachunku otwartego i prowadzonego na podstawie Umowy ramowej. Partnerem Sprzedaży Premiowej jest BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowska 78, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000022784, posiadająca NIP 5272098665 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.878.240 złotych w całości wpłacony.

Nagrodami w Sprzedaży Premiowej są: 1) E-kod Allegro o wartości 50 zł („Pierwsza nagroda”); 2) E-kod Allegro o wartości 50 zł („Druga nagroda”); 3) E-kod Allegro o wartości 50 zł („Trzecia nagroda”). Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną Pierwszą nagrodę, jedną Drugą nagrodę, jedną Trzecią nagrodę, o łącznej wartości do 150 zł.

W celu uzyskania Pierwszej nagrody należy łącznie spełnić następujące warunki: być posiadaczem lub współposiadaczem Konta osobistego w Banku, oraz być posiadaczem Karty/Karty mobilnej do Konta osobistego, oraz być posiadaczem Bankowości elektronicznej (GOonline i GOmobile) , oraz być osobą pełnoletnią, oraz nie być pracownikiem Banku, oraz nie być Klientem z segmentu Wealth Management, oraz nie posiadać planu taryfowego Konto Samodzielniaka, oraz dokonać zgłoszenia udziału w Sprzedaży Premiowej na Stronie Sprzedaży Premiowej https://nowekonkursy.bnpparibasgsc.pl/ poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Stronie Sprzedaży Premiowej, oraz w Okresie Sprzedaży Premiowej wykonać min. 1 Transakcję bezgotówkową.

W celu uzyskania Drugiej nagrody należy łącznie spełnić następujące warunki: być posiadaczem lub współposiadaczem Konta osobistego w Banku, oraz być posiadaczem Karty/Karty mobilnej do Konta osobistego, oraz być posiadaczem Bankowości elektronicznej (GOonline i GOmobile) , oraz być osobą pełnoletnią, oraz nie być pracownikiem Banku, oraz nie być Klientem z segmentu Wealth Management, oraz nie posiadać planu taryfowego Konto Samodzielniaka, oraz dokonać zgłoszenia udziału w Sprzedaży Premiowej na Stronie Sprzedaży Premiowej poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Stronie Sprzedaży Premiowej, oraz otrzymać Wpływ w wysokości min. 1 200 zł, oraz zalogować się min. 1 raz do Bankowości elektronicznej (GOonline lub GOmobile), oraz wykonać min. 4 Transakcje bezgotówkowe.

W celu uzyskania Trzeciej nagrody należy łącznie spełnić następujące warunki: być posiadaczem lub współposiadaczem Konta osobistego w Banku, oraz być posiadaczem Karty/Karty mobilnej do Konta osobistego, oraz być posiadaczem Bankowości elektronicznej (GOonline i GOmobile) , oraz być osobą pełnoletnią, oraz nie być pracownikiem Banku, oraz nie być Klientem z segmentu Wealth Management, oraz nie posiadać planu taryfowego Konto Samodzielniaka, oraz dokonać zgłoszenia udziału w Sprzedaży Premiowej na Stronie Sprzedaży Premiowej poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Stronie Sprzedaży Premiowej, oraz otrzymać Wpływ w wysokości min. 1 200 zł, oraz zalogować się min. 1 raz do Bankowości elektronicznej (GOonline lub GOmobile), oraz wykonać min. 4 Transakcje bezgotówkowe.

Dodatkowo, warunkiem uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej, który musi być spełniony w celu uzyskania każdej z ww. nagród jest posiadanie Konta Osobistego wraz z Kartą oraz dostępem do Bankowości elektronicznej (GOmobile i GOmobile) w dniu przekazania każdej z ww. nagród w Sprzedaży Premiowej. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Sprzedaży Premiowej tylko jeden raz. Pojęcia pisane wielką literą zdefiniowane są w Regulaminie Sprzedaży Premiowej.

Świadczenie reklamowanych usług i produktów następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w regulaminach i Taryfie Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu, dostępnych na stronie www.bnpparibas.pl/repozytorium/umowy-i-regulaminy.