Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Linia K02

Dobry klimat dla rolnictwa

Kontakt z doradcą
Dostępność
Centra Bankowości Korporacyjnej

Kredyt  linia K02  oferowany jest:

 • Osobom fizycznym, z wyłączeniem emerytów i rencistów
 • Osobom prawnym
 • Jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej

prowadzącym działalność rolniczą lub rybacką, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, co zostało potwierdzone protokołem oszacowania szkód. 

Inwestycyjna linia kredytowa dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę. Linia K01 przeznaczona jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych niezbędnych dla odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.  

Co zyskujesz z kredytem preferencyjnym linia K02?

Poznaj szczegóły oferty

Dodatkowe ograniczenia:

Kredyt nie może być przeznaczony na:

 1. Zakup użytków rolnych nabytych w okresie ostatnich 10 lat przy udziale preferencji krajowych oraz UE.
 2. Jeżeli umowa jest zawarta między:
 • Małżonkami
 • Rolnikiem a następcą prawnym, jeżeli następca jest zstępnym, przysposobionym albo pasierbem rolnika i wskutek tej umowy dochodzi do nabycia przez rolnika praw do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • Osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby
 • Spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami, akcjonariuszami lub członkami organów są te same osoby
 • Kredyt nie może być udzielony na spłatę zobowiązań przeterminowanych oraz refundację poniesionych nakładów

Warunki skorzystania z oferty

 • Oprocentowanie - WIBOR 3M +2,48 p.p. z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca kwartału z tego płacone przez:
  • Kredytobiorcę
   W wysokości 0,5 oprocentowania ustalonego w sposób omówiony powyżej, jednak nie mniej niż 1,5% -  w przypadku kredytów na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk.
   Jeżeli w dniu wystąpienia szkód Kredytobiorca nie był ubezpieczony, to wysokość oprocentowania płaconego przez niego będzie stanowiła różnicę pomiędzy wysokością należnego bankowi oprocentowania i wysokością połowy oprocentowania płaconego przez Agencję 
  • Agencję
   w pozostałej części
 • Płatność odsetek w okresach miesięcznych lub kwartalnych
 • Bez prowizji i opłat w całym okresie kredytowania dla kredytów udzielonych w 2015 roku
 • Udokumentowanie wykorzystania minimum 50% kwoty kredytu
 • Dopłaty przysługują, gdy, kredytobiorca:
  • Wznowi produkcję i rozliczy kredyt zgodnie z umową kredytu
  • Prowadzi działalność w całym w okresie kredytowania

Spłaca w pełnej wysokości raty kapitału w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7- dniowego okresu na spłatę należności

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony i podpisany wniosek
 • Protokół komisji wojewódzkiej
 • Wniosek o kredyt z oświadczeniami sporządzonymi wg wzorów określonych w załącznikach do Warunków i zasad udzielania kredytów preferencyjnych

Dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej i ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń 

Dopłaty do oprocentowania:

 • Dopłaty do oprocentowania kredytu przy stratach do 30% stosowanie są w formie pomocy de minimis, co oznacza, że ich wysokość wyliczona na dzień udzielania kredytu nie może przekroczyć 15 000 euro z tytułu otrzymanej przez Kredytobiorcę pomocy de minimis za ostatnie 3 lata
 • Przy stratach powyżej 30% dopłaty do oprocentowania stosowane są w formie standardowej 

Przeznaczenie kredytu:

Kredyt dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych przeznaczony jest na ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, np.:

 • Kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego
 • Nawozów mineralnych
 • Środków ochrony roślin
 • Paliwa na cele rolnicze
 • Inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych
 • Matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych
 • Pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich
 • Materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli
 • Pasz objętościowych
 • Koszty transportu, z wyłączeniem kosztów transportu własnego 

Jak otrzymać kredyt z Linii K02?

1
Przyjdź do oddziału banku i złóż wniosek

Przyjdź do oddziału banku i złóż wniosek

Złóż w Banku plan inwestycji oraz wniosek kredytowy wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Bank w zależności od klasyfikacji podmiotu oraz załącznikami wymaganymi przez Agencje.

 • Kredyt jest nieodnawialny, a kwota kredytu nie może ulec zwiększeniu
 • Wzrost kosztów inwestycji musi być uzupełniony dodatkowymi środkami własnymi
 • Kredytobiorca – płatnik podatku VAT może dostać kredyt w kwocie netto
 • Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania, z jakiej może skorzystać kredytobiorca ustalana jest na dzień zawarcia umowy kredytu
2
Doradca zweryfikuje dokumenty

Doradca zweryfikuje dokumenty

 • Doradca wraz sprawdza czy:
  • Klient spełnia kryteria warunki do ubiegania się o kredyt preferencyjny
  • Zakres rzeczowy inwestycji jest możliwy do sfinansowania kredytem preferencyjnym
  • Działalność, którą zamierza prowadzić kredytobiorca uruchomić lub kontynuować przy udziale kredytu jest objęta pomocą krajową w formie dopłat do oprocentowania 

 

3
Otrzymujesz środki na inwestycję

Otrzymujesz środki na inwestycję

 • W przypadku spełniania warunków oraz posiadania zdolności kredytowej, Bank podejmuje decyzję kredytową zgodnie z procedurą obowiązującą dla kredytów inwestycyjnych
 • Odpowiedzi na wszystkie pytania oraz pomoc klient może uzyskać w każdej chwili telefonicznie u swojego doradcy

Masz pytania dotyczące produktu?

Zostaw numer - oddzwonimy

 

Zostaw kontakt 

 

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zadzwoń:

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Koszt połączenia według stawki operatora

Przyjdź do Centrum Bankowości Korporacyjnej

Znajdź Centrum

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.