Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Akredytywa oraz inkaso dokumentowe

Bezpieczne rozliczanie kontraktów

Kontakt z doradcą
Dostępność
Centra Biznesowe MSP

O produkcie

Akredytywa dokumentowa to nieodwołalne zobowiązanie banku wobec beneficjenta do zapłaty określonej kwoty, w zamian za zaprezentowane przez beneficjenta dokumenty handlowe, zgodne z warunkami określonymi w akredytywie.

Akredytywy otwierane są w PLN i w walutach wymienialnych, dla których bank ustalił kursy kupna/sprzedaży.

Inkaso dokumentowe to wygodne rozliczanie i zabezpieczanie transakcji handlowych. Jest inicjowane przez eksportera, który zleca bankowi wydanie importerowi za pośrednictwem jego banku dokumentów handlowych.

Dokumenty mogą zostać wydane w zamian za zapłatę (inkaso gotówkowe) lub zabezpieczenie przyszłej zapłaty poprzez akcept weksla (inkaso akceptacyjne).

Nasza oferta

W ramach akredytyw importowych bank:

 • weryfikuje otrzymane z banku eksportera dokumenty i po stwierdzeniu ich zgodności przekazuje płatność eksporterowi
 • ​wydaje zgodne dokumenty importerowi

W ramach akredytyw eksportowych bank:

 • przekazuje treść akredytywy eksporterowi (awizacja)
 • ​weryfikuje przedłożone przez eksportera dokumenty i przekazuje do banku importera
 • po otrzymaniu płatności od banku Importera przekazuje płatność eksporterowi
 • oferuje eksporterowi potwierdzenie akredytywy lub dyskonto należności z akredytyw

W ramach inkas importowych i eksportowych bank:

 • przekaże dokumenty zgodnie z instrukcjami inkasowymi
 • po otrzymaniu płatności przekaże ją na rachunek wskazany w instrukcji inkasowej

Korzyści

Dla Eksporterów

 • ograniczenie ryzyka braku lub opóźnienia zapłaty
 • zabezpieczenie przed odstąpieniem od umowy przez importera
 • gwarancja otrzymania należności od banku po okazaniu zgodnych dokumentów
 • możliwość uzyskania wcześniejszej wypłaty środków za pomocą dyskonta*

 

* Na czym polega dyskonto?
Bank odkupuje od eksportera należności z akredytywy przed terminem jej płatności, a następnie przekazuje na rachunek eksportera kwotę należności pomniejszoną o odsetki dyskontowe.

Dla Importerów

 • pewność bezpiecznej płatności, przekazanie kwoty następuje tylko po stwierdzeniu przez bank zgodności dokumentów z warunkami akredytywy
 • ograniczenie ryzyka otrzymania wadliwego towaru dzięki wymogowi dostarczenia certyfikatów jakości stwierdzających jakość towaru, wystawionych przez niezależne instytucje
 • zapewnienie terminowych dostaw - poprzez ustalenie w akredytywie terminów wysyłek towarów
 • możliwość negocjacji odroczenia terminu zapłaty - bank gwarantuje płatność importerowi

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Z akredytywy dokumentowej warto skorzystać, gdy:

  • nawiązywane są kontrakty handlowe z nowymi partnerami lub na nowych rynkach zbytu,
  • współpraca z dotychczasowymi kontrahentami pogorszyła się,
  • pojawiają się wątpliwości co do wiarygodności kontrahenta,
  • ważne jest bezpieczne rozliczenie kontraktów,
  • sytuacja polityczna lub ekonomiczna w kraju importera/eksportera nie jest stabilna.
 • Wypłatę realizujemy po stwierdzeniu przez bank otwierający akredytywę zgodności prezentowanych dokumentów z warunkami akredytywy. Do najczęściej prezentowanych dokumentów należą: faktura, list przewozowy (np. konosament), list pakowy, świadectwo pochodzenia, certyfikat jakości. Strony transakcji mogą także uzgodnić szerszy zakres dokumentów prezentowanych w ramach akredytywy.
   

 • Akredytywy otwierane i obsługiwane są na podstawie zleceń, składanych zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami dotyczącymi akredytyw dokumentowych oraz zgodnie z  „Jednolitymi zwyczajami i praktyką dotyczącymi akredytywy dokumentowej” 2007, publikacja MIH nr 600.

 • Termin wypłaty wynika z warunków akredytywy i może być określony następująco:

  • „at sight” lub inaczej „by payment", czyli po stwierdzeniu przez bank zgodności dokumentów z warunkami akredytywy;
  • „by deferred payment”, czyli w terminie odroczonym np. w określonej liczbie dni po dacie wysyłki towaru lub dacie wystawienia faktury.
 • Jeśli eksporter wyśle towar i przedstawi bankowi dokumenty zgodne z warunkami akredytywy, płatności za nie (czyli w praktyce za towar) dokona bank, który następnie obciąży importera, niezależnie od tego, czy importer odbierze dokumenty czy nie.

 • Inkasa dokumentowe obsługiwane są na podstawie zleceń (w przypadku eksportu) lub instrukcji inkasowych (w przypadku importu), zgodnie z obowiązującymi w banku procedurami dotyczącymi inkas dokumentowych oraz zgodnie z „Jednolitymi Zasadami Dotyczącymi Inkasa”, publikacja MIH nr 522.

 • W zależności od rodzaju inkasa zapłata nastąpi po wydaniu dokumentów importerowi (inkaso gotówkowe) lub w terminie płatności zaakceptowanego weksla (inkaso akceptacyjne).

OBSŁUGA AKREDYTYW ORAZ INKAS W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę akredytyw oraz inkas dokumentowych w module „Finansowanie handlu” w systemie bankowości elektronicznej GOonlineBiznes.

Masz pytania dotyczące produktu?

Departament Finansowania Handlu

tradefinance@bnpparibas.pl

Przyjdź do Centrum Bankowości Korporacyjnej

Znajdź Centrum

 

Zostaw numer - oddzwonimy

 

Zostaw kontakt 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.