Najczęściej poszukiwane:

Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora


Strefa Obsługi Biznesu dla Klientów Banku

22 548 29 26

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Gwarancja płynnościowa i na inwestycje

udzielana przez BGK z Funduszu Gwarancji Kryzysowych

Kontakt z doradcą
Dostępność
Centra Bankowości Korporacyjnej
Centra Biznesowe MSP

Gwarancja kryzysowa jest przeznaczona dla średnich i dużych przedsiębiorstw odczuwających bezpośrednie lub pośrednie sutki wpływu na gospodarkę rosyjskiej agresji wobec Ukrainy, nałożonych przez Unię Europejską i jej partnerów gospodarczych sankcji i wprowadzonych środków odwetowych, spełniających definicję określoną w rozporządzeniu Komisji Europejskiej oraz:

 

  • nie mają zadłużenia przeterminowanego w banku kredytującym powyżej 30 dni, w kwocie przekraczającej 3 000 zł lub nie miały takich zaległości na 1 lutego 2022 r. 
  • nie mają zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS lub nie miały takich zaległości na 1 lutego 2022 r.
  • nie mają negatywnego wpisu w bankowym rejestrze, w Biurze Informacji Kredytowej lub innych bazach kredytowych, wykorzystywanych przez bank do oceny zdolności kredytowej
  • Objęcie kredytu Gwarancją Kryzysową jest uzależnione od wyników analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy, zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami.

KORZYŚCI GWARANCJI KRYZYSOWEJ BGK

 

Gwarancja kryzysowa może zabezpieczać kredyt obrotowy lub inwestycyjny przyczyniający się do poprawy płynności finansowej firmy.

W związku z tym, Gwarancja stanowi pomoc publiczną udzielaną na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”, przedsiębiorca ubiegający się o gwarancję nie może być objęty sankcjami przyjętymi przez Unię Europejską, w tym m.in.:. 

  • osobą, podmiotem lub organem wyraźnie wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje;
  • przedsiębiorcą będącym własnością osób, podmiotów lub organów, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez Unię Europejską, lub kontrolowanym przez takie osoby, podmioty lub organy;
  • przedsiębiorcą prowadzącym działalność w sektorach przemysłu, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez Unię Europejską, o ile przeznaczenie środków z kredytu utrudniłoby osiągnięcie celów odpowiednich sankcji.

 

Dowiedz się więcej

Zamów rozmowę z doradcą

Masz pytania dotyczące produktu?

Przyjdź do Oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

1W przypadku kredytów udzielonych w walucie obcej kwotę takiej gwarancji wyraża się w złotych, a wartość ustala się na podstawie kwoty kredytu w walucie obcej, przeliczonej na złote według średniego kursu NBP, ogłoszonego w dniu roboczym poprzedzającym dzień sporządzenia umowy kredytu