Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 

20 Stars

20 Stars to dwa produkty: 20 Stars Komfort oraz 20 Stars Extra, które różnią się wysokością potencjalnego zysku.

Produkty te mają formę indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w którym stopa zwrotu na koniec okresu ubezpieczenia zależy od zmian wartości indeksu WIG20.

Celem funduszu jest Ochrona odpowiednio 100% lub 95% składki na koniec okresu ubezpieczenia oraz wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości indeksu WIG20.

 

Produkty w ofercie od 1 do 23 czerwca 2015 r.

Ostateczne kupony dla klientów którzy nabyli produkty strukturyzowane dostępne w sieci ex BNP to: 

 

Wysokość zysku (po 2 latach)

Zmiana wartości WIG20

20 Stars Extra

20 Stars Komfort

 

0%

0%

< +5%

 

3%

2%

5% ≤ Zmiana < 10%

 

10%

7%

10% ≤ Zmiana <20%

 

18%

13%

≥ 20%

Korzyści
 • Możliwość czerpania zysków z rozwoju największych spółek na polskim rynku bez konieczności bezpośredniej inwestycji na giełdzie.
 • Celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% (20 Stars Komfort) lub 95% (20 Stars Extra) początkowej wartości jednostki uczestnictwa w dniu ostatniej wyceny funduszu, przy uwzględnieniu ryzyk opisanych w Zastrzeżeniach oraz w Ogólnych Warunkach (Ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego funduszu).
 • Możliwość wykupu w każdym czasie według ceny obowiązującej następnego dnia po dniu najbliższej wyceny z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 OWU (skutkuje naliczeniem opłaty za wykup oraz brakiem ochrony kapitału).
 • Brak opłaty wstępnej
 • niska min kwota inwestycji – tylko 1 000 PLN
 • 2-letni okres inwestycji
 • Forma prawna ubezpieczenia:
  • daje możliwość wskazania dowolnej osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia w razie zgonu,
  • brak postępowania spadkowego w przypadku zgonu (świadczenie jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn).
Jak to działa

ZASADY OBLICZANIA STOPY ZWROTU Z PRODUKTU

Stopa zwrotu z ubezpieczenia zależy od zmiany wartości indeksu WIG20, obliczanej jako średnia z wyników 8 obserwacji. Wynik obserwacji to procentowa zmiana pomiędzy:

 • kursem zamknięcia indeksu WIG20 w dniach: 24.09.2015 r., 24.12.2015 r., 24.03.2016 r., 24.06.2016 r., 23.09.2016 r., 23.12.2016 r., 24.03.2017 r., 22.06.2017 r.
 • a kursem zamknięcia indeksu WIG20 z dnia 29.06.2015 r.

Scenariusze mają charakter hipotetyczny i obrazują cele inwestycyjne 20 Stars Extra oraz mechanizm wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia. Nie stanowią gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników.

Scenariusz nr 1 – zmiana wartości indeksu wyniosła 16%
Wynik inwestycji = 1000 zł + (zysk od 8% do 13%) x 1000 PLN
Scenariusz nr 2 – zmiana wartości indeksu wyniosła -3%
Wynik inwestycji = 1000 zł +(-3% x 1000 PLN) = 970 zł
Scenariusz nr 3 – zmiana wartości indeksu wyniosła -10%
Wynik inwestycji = 1000 zł +(-5% x 1 000 PLN) = 950 zł
Podane kwoty nie uwzględniają podatku od zysków kapitałowych.

Wysokość stopy zwrotu wyniesie:

Zmiana wartości indeksu

20 Stars Komfort
stopy zwrotu

20 Stars Extra
stopy zwrotu

< 5%

0%

0%

≥ 5% i < 10%

2%

3%

≥ 10 i < 20%

od 4% do 8%

od 8% do 13%

≥ 20%

od 8% do 13%

od 13% do 18%

Poziomy stóp zwrotu, określone jako przedziały w powyższej tabeli, zostaną ustalone w dniu 29.06.2015 i wskazane w polisie.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, ubezpieczającemu przysługuje prawo do odstąpienia od ubezpieczenia bez ponoszenia opłat w ciągu 30 dni od rozpoczęcia ochrony ubezpieczenia, z którego prawa może również skorzystać w przypadku braku akceptacji wysokości stopy zwrotu wskazanej w polisie.
W przypadku 20 Stars Extra, jeśli zmiana wartości indeksu okaże się ujemna, wartość kapitału wypłaconego Klientowi będzie niższa o wartość tej zmiany, przy ograniczeniu straty do poziomu maksymalnie -5%, pod warunkiem osiągnięcia celu inwestycyjnego przez fundusz.

ZASTRZEŻENIA
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego. 20 Stars Extra i 20 Stars Komfort to ubezpieczenie TUnŻ WARTA S.A. (Ubezpieczyciel), oferowane przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. (zwanym dalej Bankiem, który pełni rolę pośrednika) w formie prawnej indywidualnego ubezpieczenia na życie z UFK. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy się zapoznać ze szczegółami ubezpieczenia, takimi jak: sposób i forma wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, warunkami wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia, wysokości opłat oraz trybie ich pobierania, ograniczeniami odpowiedzialności Ubezpieczyciela zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i Warunkach Finansowych Ubezpieczenia (WFU) Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 20 Stars Extra oraz 20 Stars Komfort, dostępnymi w oddziałach Banku. Fundusze w stosowanej polityce inwestycyjnej dążą do skonstruowania portfela inwestycyjnego umożliwiającego osiągnięcie w dniu zakończenia okresu ubezpieczenia celu inwestycyjnego, jakim jest ochrona 95% lub 100% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu, oraz osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od zmian wartości instrumentu bazowego określonego w WFU w Parametrach subskrypcji. Cel inwestycyjny funduszu został określony w WFU. Ubezpieczyciel oraz Bank nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, o którym mowa powyżej. Działalność lokacyjna w ramach funduszu prowadzona jest na rachunek i ryzyko ubezpieczającego, który powinien być świadomy występowania następujących ryzyk:

 • ryzyko utraty części/całości wartości wpłaconej składki w związku z ryzykiem rynkowym i ryzykiem kredytowym kontrahentów i emitentów instrumentów finansowych;

 • ryzyko ograniczonego dostępu do środków w związku z umorzeniem jednostek dwa razy w miesiącu;

 • ryzyko upadłości bądź niewypłacalności Ubezpieczyciela.

Szerszy opis ryzyk znajduje się w Karcie produktu dostępnej w placówkach Banku.

Opodatkowanie świadczeń wypłacanych przez TUnŻ WARTA S.A. nastąpi zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) albo Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014 r., poz. 851 z późn. zm).

Świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela nie podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, w związku z art. 831 § 3 ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Niniejszy materiał został przygotowany zgodnie z zasadami „III rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym” opracowanej przy współudziale Polskiej Izby Ubezpieczeń i zatwierdzonej przez Związek Banków Polskich.

Podstawowe informacje

Forma prawna

 

indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK)

Instrument bazowy

indeks WIG20

Okres subskrypcji

1.06.2015 r.–23.06.2015 r

Okres ubezpieczenia

29.06.2015 r.–30.06.2017 r

Ubezpieczyciel

TUnŻ Warta S.A.

Agent

Bank BNP Paribas SA

Warunek przystąpienia do ubezpieczenia

ukończone 18 lat i nieukończone 80 lat

Min. składka

1000 zł

Wyceny jednostek uczestnictwa

Dwa razy w miesiącu, w terminie 5. i 20. dnia każdego miesiąca kalendarzowego (jeśli są to dni inne niż robocze - najbliższego dnia roboczego)

Wypłacane świadczenia z tytułu dożycia

świadczenie równe wartości zgromadzonych jednostek uczestnictwa

Wypłacane świadczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej

świadczenie równa się wartości zgromadzonych jednostek uczestnictwa powiększonej o 5% składki, z zastrzeżeniem, że limit świadczenia z tytułu zgonu, który dotyczy dodatkowych 5% składki, wynosi 15 000 zł – dla osób, które do dnia 29.06.2015 r. włącznie nie ukończyły 70. roku życia, 750 zł – dla osób, które do dnia 29.06.2015 r. włącznie ukończyły 70. rok życia

Ochrona kapitału
 • Celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% (20 Stars Komfort) lub 95% (20 Stars Extra) początkowej wartości jednostki uczestnictwa w dniu ostatniej wyceny funduszu.
 • Fundusz w stosowanej polityce inwestycyjnej dąży do takiego skonstruowania portfela inwestycyjnego, który zapewnia osiągnięcie celu inwestycyjnego, w tym głównie poprzez otwarcie depozytu bankowego.
 • Bank ani Ubezpieczyciel nie gwarantują zachowania oraz zwrotu wpłaconych środków, w szczególności w sytuacji niewypłacalności banków z którymi zawierane są transakcje lokat terminowych mających na celu ochronę 100%/95% wpłaconej składki.
 • Działalność lokacyjna w ramach funduszu prowadzona jest na rachunek i ryzyko ubezpieczającego.
Opłaty i świadczenia

Produkt jest związany z poniższymi opłatami:

Opłata

20 Stars Komfort

20 Stars Extra

Opłata wstępna

0,00%

0,00%

Opłata za zarządzanie

0,79% w skali roku

1,29% w skali roku

Opłata za ryzyko ubezpieczeniowe

0,032% w skali roku
(zawarta w opłacie za zarządzanie)

0,032% w skali roku
(zawarta w opłacie za zarządzanie)

Opłata za wykup

1,58% dla wniosków złożonych w okresie od 29.06.2015 r. do 29.12.2015 r.

2,58% dla wniosków złożonych w okresie od 29.06.2015 r. do 29.12.2015 r.

1,22% dla wniosków złożonych w okresie od 30.12.2015 r. do 29.06.2016 r.

1,94% dla wniosków złożonych w okresie od 30.12.2015 r. do 29.06.2016 r.

0,83% dla wniosków złożonych w okresie od 30.06.2016 r. do 29.12.2016 r.

1,29% dla wniosków złożonych w okresie od 30.06.2016 r. do 29.12.2016 r.

0,43% dla wniosków złożonych w okresie od 30.12.2016 r. do 30.06.2017 r.

0,65% dla wniosków złożonych w okresie od 30.12.2016 r. do 30.06.2017 r.

W przypadku wykupu, wypłata środków następuje w terminie do 28 dni od złożenia wniosku.

Pliki do pobrania

 
20 Stars Extra - Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 
20 Stars Komfort - Ogólne Warunki Ubezpieczenia

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń