Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

20 Stars to dwa produkty: 20 Stars Komfort oraz 20 Stars Extra, które różnią się wysokością potencjalnego zysku.

Produkty te mają formę indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w którym stopa zwrotu na koniec okresu ubezpieczenia zależy od zmian wartości indeksu WIG20.

Celem funduszu jest Ochrona odpowiednio 100% lub 95% składki na koniec okresu ubezpieczenia oraz wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości indeksu WIG20.

 

Produkty w ofercie od 1 do 23 czerwca 2015 r.

Ostateczne kupony dla klientów którzy nabyli produkty strukturyzowane dostępne w sieci ex BNP to: 

 

Wysokość zysku (po 2 latach)

Zmiana wartości WIG20

20 Stars Extra

20 Stars Komfort

 

0%

0%

< +5%

 

3%

2%

5% ≤ Zmiana < 10%

 

10%

7%

10% ≤ Zmiana <20%

 

18%

13%

≥ 20%

  • Możliwość czerpania zysków z rozwoju największych spółek na polskim rynku bez konieczności bezpośredniej inwestycji na giełdzie.
  • Celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% (20 Stars Komfort) lub 95% (20 Stars Extra) początkowej wartości jednostki uczestnictwa w dniu ostatniej wyceny funduszu, przy uwzględnieniu ryzyk opisanych w Zastrzeżeniach oraz w Ogólnych Warunkach (Ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego funduszu).
  • Możliwość wykupu w każdym czasie według ceny obowiązującej następnego dnia po dniu najbliższej wyceny z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 OWU (skutkuje naliczeniem opłaty za wykup oraz brakiem ochrony kapitału).
  • Brak opłaty wstępnej
  • niska min kwota inwestycji – tylko 1 000 PLN
  • 2-letni okres inwestycji
  • Forma prawna ubezpieczenia:
   • daje możliwość wskazania dowolnej osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia w razie zgonu,
   • brak postępowania spadkowego w przypadku zgonu (świadczenie jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn).
 • ZASADY OBLICZANIA STOPY ZWROTU Z PRODUKTU

  Stopa zwrotu z ubezpieczenia zależy od zmiany wartości indeksu WIG20, obliczanej jako średnia z wyników 8 obserwacji. Wynik obserwacji to procentowa zmiana pomiędzy:

  • kursem zamknięcia indeksu WIG20 w dniach: 24.09.2015 r., 24.12.2015 r., 24.03.2016 r., 24.06.2016 r., 23.09.2016 r., 23.12.2016 r., 24.03.2017 r., 22.06.2017 r.
  • a kursem zamknięcia indeksu WIG20 z dnia 29.06.2015 r.

  Scenariusze mają charakter hipotetyczny i obrazują cele inwestycyjne 20 Stars Extra oraz mechanizm wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia. Nie stanowią gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników.

  Scenariusz nr 1 – zmiana wartości indeksu wyniosła 16%
  Wynik inwestycji = 1000 zł + (zysk od 8% do 13%) x 1000 PLN
  Scenariusz nr 2 – zmiana wartości indeksu wyniosła -3%
  Wynik inwestycji = 1000 zł +(-3% x 1000 PLN) = 970 zł
  Scenariusz nr 3 – zmiana wartości indeksu wyniosła -10%
  Wynik inwestycji = 1000 zł +(-5% x 1 000 PLN) = 950 zł
  Podane kwoty nie uwzględniają podatku od zysków kapitałowych.

  Wysokość stopy zwrotu wyniesie:

  Zmiana wartości indeksu

  20 Stars Komfort
  stopy zwrotu

  20 Stars Extra
  stopy zwrotu

  < 5%

  0%

  0%

  ≥ 5% i < 10%

  2%

  3%

  ≥ 10 i < 20%

  od 4% do 8%

  od 8% do 13%

  ≥ 20%

  od 8% do 13%

  od 13% do 18%

  Poziomy stóp zwrotu, określone jako przedziały w powyższej tabeli, zostaną ustalone w dniu 29.06.2015 i wskazane w polisie.

  Zwracamy uwagę, że zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, ubezpieczającemu przysługuje prawo do odstąpienia od ubezpieczenia bez ponoszenia opłat w ciągu 30 dni od rozpoczęcia ochrony ubezpieczenia, z którego prawa może również skorzystać w przypadku braku akceptacji wysokości stopy zwrotu wskazanej w polisie.
  W przypadku 20 Stars Extra, jeśli zmiana wartości indeksu okaże się ujemna, wartość kapitału wypłaconego Klientowi będzie niższa o wartość tej zmiany, przy ograniczeniu straty do poziomu maksymalnie -5%, pod warunkiem osiągnięcia celu inwestycyjnego przez fundusz.

  ZASTRZEŻENIA
  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego. 20 Stars Extra i 20 Stars Komfort to ubezpieczenie TUnŻ WARTA S.A. (Ubezpieczyciel), oferowane przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. (zwanym dalej Bankiem, który pełni rolę pośrednika) w formie prawnej indywidualnego ubezpieczenia na życie z UFK. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy się zapoznać ze szczegółami ubezpieczenia, takimi jak: sposób i forma wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, warunkami wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia, wysokości opłat oraz trybie ich pobierania, ograniczeniami odpowiedzialności Ubezpieczyciela zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i Warunkach Finansowych Ubezpieczenia (WFU) Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 20 Stars Extra oraz 20 Stars Komfort, dostępnymi w oddziałach Banku. Fundusze w stosowanej polityce inwestycyjnej dążą do skonstruowania portfela inwestycyjnego umożliwiającego osiągnięcie w dniu zakończenia okresu ubezpieczenia celu inwestycyjnego, jakim jest ochrona 95% lub 100% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu, oraz osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od zmian wartości instrumentu bazowego określonego w WFU w Parametrach subskrypcji. Cel inwestycyjny funduszu został określony w WFU. Ubezpieczyciel oraz Bank nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, o którym mowa powyżej. Działalność lokacyjna w ramach funduszu prowadzona jest na rachunek i ryzyko ubezpieczającego, który powinien być świadomy występowania następujących ryzyk:

  • ryzyko utraty części/całości wartości wpłaconej składki w związku z ryzykiem rynkowym i ryzykiem kredytowym kontrahentów i emitentów instrumentów finansowych;

  • ryzyko ograniczonego dostępu do środków w związku z umorzeniem jednostek dwa razy w miesiącu;

  • ryzyko upadłości bądź niewypłacalności Ubezpieczyciela.

  Szerszy opis ryzyk znajduje się w Karcie produktu dostępnej w placówkach Banku.

  Opodatkowanie świadczeń wypłacanych przez TUnŻ WARTA S.A. nastąpi zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) albo Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014 r., poz. 851 z późn. zm).

  Świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela nie podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, w związku z art. 831 § 3 ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Niniejszy materiał został przygotowany zgodnie z zasadami „III rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym” opracowanej przy współudziale Polskiej Izby Ubezpieczeń i zatwierdzonej przez Związek Banków Polskich.

 • Forma prawna

   

  indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK)

  Instrument bazowy

  indeks WIG20

  Okres subskrypcji

  1.06.2015 r.–23.06.2015 r

  Okres ubezpieczenia

  29.06.2015 r.–30.06.2017 r

  Ubezpieczyciel

  TUnŻ Warta S.A.

  Agent

  Bank BNP Paribas SA

  Warunek przystąpienia do ubezpieczenia

  ukończone 18 lat i nieukończone 80 lat

  Min. składka

  1000 zł

  Wyceny jednostek uczestnictwa

  Dwa razy w miesiącu, w terminie 5. i 20. dnia każdego miesiąca kalendarzowego (jeśli są to dni inne niż robocze - najbliższego dnia roboczego)

  Wypłacane świadczenia z tytułu dożycia

  świadczenie równe wartości zgromadzonych jednostek uczestnictwa

  Wypłacane świadczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej

  świadczenie równa się wartości zgromadzonych jednostek uczestnictwa powiększonej o 5% składki, z zastrzeżeniem, że limit świadczenia z tytułu zgonu, który dotyczy dodatkowych 5% składki, wynosi 15 000 zł – dla osób, które do dnia 29.06.2015 r. włącznie nie ukończyły 70. roku życia, 750 zł – dla osób, które do dnia 29.06.2015 r. włącznie ukończyły 70. rok życia

  • Celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% (20 Stars Komfort) lub 95% (20 Stars Extra) początkowej wartości jednostki uczestnictwa w dniu ostatniej wyceny funduszu.
  • Fundusz w stosowanej polityce inwestycyjnej dąży do takiego skonstruowania portfela inwestycyjnego, który zapewnia osiągnięcie celu inwestycyjnego, w tym głównie poprzez otwarcie depozytu bankowego.
  • Bank ani Ubezpieczyciel nie gwarantują zachowania oraz zwrotu wpłaconych środków, w szczególności w sytuacji niewypłacalności banków z którymi zawierane są transakcje lokat terminowych mających na celu ochronę 100%/95% wpłaconej składki.
  • Działalność lokacyjna w ramach funduszu prowadzona jest na rachunek i ryzyko ubezpieczającego.
 • Produkt jest związany z poniższymi opłatami:

  Opłata

  20 Stars Komfort

  20 Stars Extra

  Opłata wstępna

  0,00%

  0,00%

  Opłata za zarządzanie

  0,79% w skali roku

  1,29% w skali roku

  Opłata za ryzyko ubezpieczeniowe

  0,032% w skali roku
  (zawarta w opłacie za zarządzanie)

  0,032% w skali roku
  (zawarta w opłacie za zarządzanie)

  Opłata za wykup

  1,58% dla wniosków złożonych w okresie od 29.06.2015 r. do 29.12.2015 r.

  2,58% dla wniosków złożonych w okresie od 29.06.2015 r. do 29.12.2015 r.

  1,22% dla wniosków złożonych w okresie od 30.12.2015 r. do 29.06.2016 r.

  1,94% dla wniosków złożonych w okresie od 30.12.2015 r. do 29.06.2016 r.

  0,83% dla wniosków złożonych w okresie od 30.06.2016 r. do 29.12.2016 r.

  1,29% dla wniosków złożonych w okresie od 30.06.2016 r. do 29.12.2016 r.

  0,43% dla wniosków złożonych w okresie od 30.12.2016 r. do 30.06.2017 r.

  0,65% dla wniosków złożonych w okresie od 30.12.2016 r. do 30.06.2017 r.

  W przypadku wykupu, wypłata środków następuje w terminie do 28 dni od złożenia wniosku.

Pliki do pobrania

 
20 Stars Extra - Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 
20 Stars Komfort - Ogólne Warunki Ubezpieczenia

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.