Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU PRZYCZYN ROZWIĄZANIA ALTIUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

29/05/2023
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01 – 211 Warszawa (dalej: „Likwidator”) pełniący funkcję likwidatora ALTIUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOLOWEGO w likwidacji (dalej: „Fundusz”), działając na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa”) niniejszym informuje o wystąpieniu przesłanki rozwiązania Funduszu.
 
Likwidacja Funduszu rozpoczęła się z w dniu 27 maja 2023 roku, w związku z połączeniem subfunduszu ALTIUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny oraz subfunduszu ALTIUS Subfundusz Konserwatywny wydzielonych w ramach Funduszu (dalej: „Subfundusze Przejmowane”) z subfunduszami wydzielonymi w ramach funduszu Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – odpowiednio z subfunduszem Rockbridge Subfundusz Dłużny oraz Rockbridge Subfundusz Obligacji (dalej: „Subfundusze Przejmujące”).
 
Połączenie nastąpiło w dniu 26 maja 2023r. w drodze połączenia krajowego przez przejęcie, tj. poprzez przeniesienie majątku (aktywów i zobowiązań) Subfunduszy Przejmowanych, wydzielonych w ramach Funduszu do istniejących Subfunduszy Przejmujących wydzielonych w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy oraz przydzielenie uczestnikom Subfunduszy Przejmowanych określonych jednostek uczestnictwa Subfunduszy Przejmujących w zamian za określone jednostki uczestnictwa Subfunduszy Przejmowanych – zgodnie z art. 208z ust. 1 pkt 1) Ustawy.
 
Na skutek ww. połączenia, w ramach Funduszu pozostały wyłącznie subfundusze w likwidacji. co oznacza, że ziściła się przesłanka do rozwiązania Funduszu i z dniem następującym po dniu połączenia została z mocy prawa otwarta likwidacja Funduszu, zgodnie z art. 165 ust. 4 Ustawy.
 
Dedykowany adres e-mail dla uczestników Funduszu: Uczestnik-Funduszu@bnpparibas.pl

OGŁOSZENIE NR 1 Z DNIA 10 CZERWCA 2023 ROKU O OTWARCIU LIKWIDACJI ALTIUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOLOWEGO W LIKWIDACJI

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01 – 211 Warszawa (dalej: „Likwidator”), działający jako likwidator funduszu inwestycyjnego na podstawie art. 248 ust.1 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Altius Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego w likwidacji (dalej: „Fundusz”).

Rodzaj, konstrukcja i typ Funduszu: fundusz inwestycyjny otwarty parasolowy z wydzielonymi subfunduszami

Likwidację prowadzi się pod nazwą Funduszu z dodatkiem: „w likwidacji”. Przesłanką rozwiązania Funduszu jest połączenie subfunduszu ALTIUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny oraz subfunduszu ALTIUS Subfundusz Konserwatywny wydzielonych w ramach Funduszu (dalej: „Subfundusze Przejmowane”) z subfunduszami wydzielonymi w ramach funduszu Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – odpowiednio z subfunduszem Rockbridge Subfundusz Dłużny oraz Rockbridge Subfundusz Obligacji (dalej: „Subfundusze Przejmujące”).

Połączenie ww. subfunduszy nastąpiło w dniu 26 maja 2023r., w drodze połączenia krajowego przez przejęcie, tj. poprzez przeniesienie majątku (aktywów i zobowiązań) Subfunduszy Przejmowanych, wydzielonych w ramach Funduszu do istniejących Subfunduszy Przejmujących wydzielonych w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy oraz przydzielenie uczestnikom Subfunduszy Przejmowanych określonych jednostek uczestnictwa Subfunduszy Przejmujących w zamian za określone jednostki uczestnictwa Subfunduszy Przejmowanych – zgodnie z art. 208z ust. 1 pkt 1) Ustawy.

Na skutek ww. połączenia, w ramach Funduszu pozostały wyłącznie subfundusze w likwidacji, co oznacza, że ziściła się przesłanka do rozwiązania Funduszu i z dniem następującym po dniu połączenia została z mocy prawa otwarta likwidacja Funduszu, zgodnie z art. 165 ust. 4 Ustawy.

Likwidacja Funduszu odbywa się w trybie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.

Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 27 maja 2023 roku.

Likwidator wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie 1 miesiąca od dnia trzeciego ogłoszenia, na adres umieszczony w nagłówku ogłoszenia. Jeśli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w wyżej wymienionym terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Zakończenie likwidacji Funduszu planowane jest do dnia 27 maja 2025 roku. Fundusz znajduje się w sporze sądowym, który jest w fazie początkowej.

Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich tytułów uczestnictwa Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot. Wysokość wypłat dla Uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 27 maja 2025 roku.

Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe Uczestników, wskazane w danych Uczestnika nie później niż do dnia 27 maja 2025 roku. W przypadku niewskazania rachunku bankowego Likwidator skieruje zapytanie do uczestnika o wskazanie numeru rachunku do przelewu środków z tytułu umorzenia tytułów uczestnictwa.

Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

 
Dedykowany adres e-mail dla uczestników Funduszu: Uczestnik-Funduszu@bnpparibas.pl

OGŁOSZENIE NR 2 Z DNIA 24 CZERWCA 2023 ROKU O OTWARCIU LIKWIDACJI ALTIUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOLOWEGO W LIKWIDACJI

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01 – 211 Warszawa (dalej: „Likwidator”), działający jako likwidator funduszu inwestycyjnego na podstawie art. 248 ust.1 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Altius Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego w likwidacji (dalej: „Fundusz”).

Rodzaj, konstrukcja i typ Funduszu: fundusz inwestycyjny otwarty parasolowy z wydzielonymi subfunduszami Likwidację prowadzi się pod nazwą Funduszu z dodatkiem: „w likwidacji”.

Przesłanką rozwiązania Funduszu jest połączenie subfunduszu ALTIUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny oraz subfunduszu ALTIUS Subfundusz Konserwatywny wydzielonych w ramach Funduszu (dalej: „Subfundusze Przejmowane”) z subfunduszami wydzielonymi w ramach funduszu Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – odpowiednio z subfunduszem Rockbridge Subfundusz Dłużny oraz Rockbridge Subfundusz Obligacji (dalej: „Subfundusze Przejmujące”).

Połączenie ww. subfunduszy nastąpiło w dniu 26 maja 2023r., w drodze połączenia krajowego przez przejęcie, tj. poprzez przeniesienie majątku (aktywów i zobowiązań) Subfunduszy Przejmowanych, wydzielonych w ramach Funduszu do istniejących Subfunduszy Przejmujących wydzielonych w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy oraz przydzielenie uczestnikom Subfunduszy Przejmowanych określonych jednostek uczestnictwa Subfunduszy Przejmujących w zamian za określone jednostki uczestnictwa Subfunduszy Przejmowanych – zgodnie z art. 208z ust. 1 pkt 1) Ustawy.

Na skutek ww. połączenia, w ramach Funduszu pozostały wyłącznie subfundusze w likwidacji, co oznacza, że ziściła się przesłanka do rozwiązania Funduszu i z dniem następującym po dniu połączenia została z mocy prawa otwarta likwidacja Funduszu, zgodnie z art. 165 ust. 4 Ustawy.

Likwidacja Funduszu odbywa się w trybie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.

Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 27 maja 2023 roku.

Likwidator wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie 1 miesiąca od dnia trzeciego ogłoszenia, na adres umieszczony w nagłówku ogłoszenia. Jeśli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w wyżej wymienionym terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Zakończenie likwidacji Funduszu planowane jest do dnia 27 maja 2025 roku. Fundusz znajduje się w sporze sądowym, który jest w fazie początkowej.

Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich tytułów uczestnictwa Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot. Wysokość wypłat dla Uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 27 maja 2025 roku.

Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe Uczestników, wskazane w danych Uczestnika nie później niż do dnia 27 maja 2025 roku. W przypadku niewskazania rachunku bankowego Likwidator skieruje zapytanie do uczestnika o wskazanie numeru rachunku do przelewu środków z tytułu umorzenia tytułów uczestnictwa.

Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

 
Dedykowany adres e-mail dla uczestników Funduszu: Uczestnik-Funduszu@bnpparibas.pl

OGŁOSZENIE NR 3 Z DNIA 08 LIPCA 2023 ROKU O OTWARCIU LIKWIDACJI ALTIUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOLOWEGO W LIKWIDACJI

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01 – 211 Warszawa (dalej: „Likwidator”), działający jako likwidator funduszu inwestycyjnego na podstawie art. 248 ust.1 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Altius Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego w likwidacji (dalej: „Fundusz”).

Rodzaj, konstrukcja i typ Funduszu: fundusz inwestycyjny otwarty parasolowy z wydzielonymi subfunduszami

Likwidację prowadzi się pod nazwą Funduszu z dodatkiem: „w likwidacji”.

Przesłanką rozwiązania Funduszu jest połączenie subfunduszu ALTIUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny oraz subfunduszu ALTIUS Subfundusz Konserwatywny wydzielonych w ramach Funduszu (dalej: „Subfundusze Przejmowane”) z subfunduszami wydzielonymi w ramach funduszu Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – odpowiednio z subfunduszem Rockbridge Subfundusz Dłużny oraz Rockbridge Subfundusz Obligacji (dalej: „Subfundusze Przejmujące”).

Połączenie ww. subfunduszy nastąpiło w dniu 26 maja 2023r., w drodze połączenia krajowego przez przejęcie, tj. poprzez przeniesienie majątku (aktywów i zobowiązań) Subfunduszy Przejmowanych, wydzielonych w ramach Funduszu do istniejących Subfunduszy Przejmujących wydzielonych w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy oraz przydzielenie uczestnikom Subfunduszy Przejmowanych określonych jednostek uczestnictwa Subfunduszy Przejmujących w zamian za określone jednostki uczestnictwa Subfunduszy Przejmowanych – zgodnie z art. 208z ust. 1 pkt 1) Ustawy.

Na skutek ww. połączenia, w ramach Funduszu pozostały wyłącznie subfundusze w likwidacji, co oznacza, że ziściła się przesłanka do rozwiązania Funduszu i z dniem następującym po dniu połączenia została z mocy prawa otwarta likwidacja Funduszu, zgodnie z art. 165 ust. 4 Ustawy.

Likwidacja Funduszu odbywa się w trybie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.

Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 27 maja 2023 roku.

Likwidator wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie 1 miesiąca od dnia trzeciego ogłoszenia, na adres umieszczony w nagłówku ogłoszenia. Jeśli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w wyżej wymienionym terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Zakończenie likwidacji Funduszu planowane jest do dnia 27 maja 2025 roku. Fundusz znajduje się w sporze sądowym, który jest w fazie początkowej.

Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich tytułów uczestnictwa Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot. Wysokość wypłat dla Uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 27 maja 2025 roku.

Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe Uczestników, wskazane w danych Uczestnika nie później niż do dnia 27 maja 2025 roku. W przypadku niewskazania rachunku bankowego Likwidator skieruje zapytanie do uczestnika o wskazanie numeru rachunku do przelewu środków z tytułu umorzenia tytułów uczestnictwa.

Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

 
Dedykowany adres e-mail dla uczestników Funduszu: Uczestnik-Funduszu@bnpparibas.pl
 • OGŁOSZENIE Z DNIA 29 maja 2023 roku O ZMIANIE LIKWIDATORA SUBFUNDUSZU ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji WYODRĘBNIONEGO W RAMACH „ALTIUS FIO Parasolowy”

  BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01 – 211 Warszawa (dalej: „Bank”), informuje iż w związku z otwarciem w dniu 27.05. 2023 r. likwidacji ALTIUS FIO Parasolowy w likwidacji (dalej: „Fundusz”), na podstawie Art. 248 ust 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020 poz. 95) Bank objął funkcję likwidatora Funduszu, w tym funkcję likwidatora dla Subfunduszu „ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji” wyodrębnionego w ramach ALTIUS FIO Parasolowy w likwidacji.

 • OGŁOSZENIE Z DNIA 29 maja 2023 roku O ZMIANIE LIKWIDATORA SUBFUNDUSZU „ALTUS Subfundusz Akcji w likwidacji” WYODRĘBNIONEGO W RAMACH „ALTIUS FIO Parasolowy”

  BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01 – 211 Warszawa (dalej: „Bank”), informuje iż w związku z otwarciem w dniu 27.05. 2023 r. likwidacji ALTIUS FIO Parasolowy w likwidacji (dalej: „Fundusz”), na podstawie Art. 248 ust 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020 poz. 95) Bank objął funkcję likwidatora Funduszu, w tym funkcję likwidatora dla Subfunduszu „ALTUS Subfundusz Akcji w likwidacji” wyodrębnionego _w ramach ALTIUS FIO Parasolowy w likwidacji.

 • OGŁOSZENIE Z DNIA 29 maja 2023 roku O ZMIANIE LIKWIDATORA SUBFUNDUSZU „ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji” WYODRĘBNIONEGO W RAMACH „ALTIUS FIO Parasolowy”

  BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01 – 211 Warszawa (dalej: „Bank”), informuje iż w związku z otwarciem w dniu 27.05. 2023 r. likwidacji ALTIUS FIO Parasolowy w likwidacji (dalej: „Fundusz”), na podstawie Art. 248 ust 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020 poz. 95) Bank objął funkcję likwidatora Funduszu, w tym funkcję likwidatora dla Subfunduszu „ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji” wyodrębnionego w ramach ALTIUS FIO Parasolowy w likwidacji.

 • OGŁOSZENIE Z DNIA 29 maja 2023 roku O ZMIANIE LIKWIDATORA SUBFUNDUSZU „ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu w likwidacji” WYODRĘBNIONEGO W RAMACH „ALTIUS FIO Parasolowy”

  BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01 – 211 Warszawa (dalej: „Bank”), informuje iż w związku z otwarciem w dniu 27.05. 2023 r. likwidacji ALTIUS FIO Parasolowy w likwidacji (dalej: „Fundusz”), na podstawie Art. 248 ust 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020 poz. 95) Bank objął funkcję likwidatora Funduszu, w tym funkcję likwidatora dla Subfunduszu „ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu w likwidacji” wyodrębnionego _w ramach ALTIUS FIO Parasolowy w likwidacji.

 • OGŁOSZENIE Z DNIA 29 maja 2023 roku O ZMIANIE LIKWIDATORA SUBFUNDUSZU „ALTIUS Subfunduszu Short w likwidacji” WYODRĘBNIONEGO W RAMACH „ALTIUS FIO Parasolowy”

  BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01 – 211 Warszawa (dalej: „Bank”), informuje iż w związku z otwarciem w dniu 27.05. 2023 r. likwidacji ALTIUS FIO Parasolowy w likwidacji (dalej: „Fundusz”), na podstawie Art. 248 ust 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020 poz. 95) Bank objął funkcję likwidatora Funduszu, w tym funkcję likwidatora dla Subfunduszu „ALTIUS Subfunduszu Short w likwidacji” wyodrębnionego w ramach ALTIUS FIO Parasolowy w likwidacji.

 • OGŁOSZENIE Z DNIA 29 maja 2023 roku O ZMIANIE LIKWIDATORA SUBFUNDUSZU „ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu w likwidacji” WYODRĘBNIONEGO W RAMACH „ALTIUS FIO Parasolowy”

  BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01 – 211 Warszawa (dalej: „Bank”), informuje iż w związku z otwarciem w dniu 27.05. 2023 r. likwidacji ALTIUS FIO Parasolowy w likwidacji (dalej: „Fundusz”), na podstawie Art. 248 ust 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020 poz. 95) Bank objął funkcję likwidatora Funduszu, w tym funkcję likwidatora dla Subfunduszu „ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu w likwidacji” wyodrębnionego w ramach ALTIUS FIO Parasolowy w likwidacji.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.