Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU PRZYCZYN ROZWIĄZANIA ALTIUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

29/05/2023
BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01 – 211 Warszawa (dalej: „Likwidator”) pełniący funkcję likwidatora ALTIUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOLOWEGO w likwidacji (dalej: „Fundusz”), działając na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa”) niniejszym informuje o wystąpieniu przesłanki rozwiązania Funduszu.
 
Likwidacja Funduszu rozpoczęła się z w dniu 27 maja 2023 roku, w związku z połączeniem subfunduszu ALTIUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny oraz subfunduszu ALTIUS Subfundusz Konserwatywny wydzielonych w ramach Funduszu (dalej: „Subfundusze Przejmowane”) z subfunduszami wydzielonymi w ramach funduszu Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – odpowiednio z subfunduszem Rockbridge Subfundusz Dłużny oraz Rockbridge Subfundusz Obligacji (dalej: „Subfundusze Przejmujące”).
 
Połączenie nastąpiło w dniu 26 maja 2023r. w drodze połączenia krajowego przez przejęcie, tj. poprzez przeniesienie majątku (aktywów i zobowiązań) Subfunduszy Przejmowanych, wydzielonych w ramach Funduszu do istniejących Subfunduszy Przejmujących wydzielonych w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy oraz przydzielenie uczestnikom Subfunduszy Przejmowanych określonych jednostek uczestnictwa Subfunduszy Przejmujących w zamian za określone jednostki uczestnictwa Subfunduszy Przejmowanych – zgodnie z art. 208z ust. 1 pkt 1) Ustawy.
 
Na skutek ww. połączenia, w ramach Funduszu pozostały wyłącznie subfundusze w likwidacji. co oznacza, że ziściła się przesłanka do rozwiązania Funduszu i z dniem następującym po dniu połączenia została z mocy prawa otwarta likwidacja Funduszu, zgodnie z art. 165 ust. 4 Ustawy.
 
Dedykowany adres e-mail dla uczestników Funduszu: Uczestnik-Funduszu@bnpparibas.pl

OGŁOSZENIE NR 1 Z DNIA 10 CZERWCA 2023 ROKU O OTWARCIU LIKWIDACJI ALTIUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOLOWEGO W LIKWIDACJI

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01 – 211 Warszawa (dalej: „Likwidator”), działający jako likwidator funduszu inwestycyjnego na podstawie art. 248 ust.1 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Altius Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego w likwidacji (dalej: „Fundusz”).

Rodzaj, konstrukcja i typ Funduszu: fundusz inwestycyjny otwarty parasolowy z wydzielonymi subfunduszami

Likwidację prowadzi się pod nazwą Funduszu z dodatkiem: „w likwidacji”. Przesłanką rozwiązania Funduszu jest połączenie subfunduszu ALTIUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny oraz subfunduszu ALTIUS Subfundusz Konserwatywny wydzielonych w ramach Funduszu (dalej: „Subfundusze Przejmowane”) z subfunduszami wydzielonymi w ramach funduszu Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – odpowiednio z subfunduszem Rockbridge Subfundusz Dłużny oraz Rockbridge Subfundusz Obligacji (dalej: „Subfundusze Przejmujące”).

Połączenie ww. subfunduszy nastąpiło w dniu 26 maja 2023r., w drodze połączenia krajowego przez przejęcie, tj. poprzez przeniesienie majątku (aktywów i zobowiązań) Subfunduszy Przejmowanych, wydzielonych w ramach Funduszu do istniejących Subfunduszy Przejmujących wydzielonych w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy oraz przydzielenie uczestnikom Subfunduszy Przejmowanych określonych jednostek uczestnictwa Subfunduszy Przejmujących w zamian za określone jednostki uczestnictwa Subfunduszy Przejmowanych – zgodnie z art. 208z ust. 1 pkt 1) Ustawy.

Na skutek ww. połączenia, w ramach Funduszu pozostały wyłącznie subfundusze w likwidacji, co oznacza, że ziściła się przesłanka do rozwiązania Funduszu i z dniem następującym po dniu połączenia została z mocy prawa otwarta likwidacja Funduszu, zgodnie z art. 165 ust. 4 Ustawy.

Likwidacja Funduszu odbywa się w trybie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.

Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 27 maja 2023 roku.

Likwidator wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie 1 miesiąca od dnia trzeciego ogłoszenia, na adres umieszczony w nagłówku ogłoszenia. Jeśli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w wyżej wymienionym terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Zakończenie likwidacji Funduszu planowane jest do dnia 27 maja 2025 roku. Fundusz znajduje się w sporze sądowym, który jest w fazie początkowej.

Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich tytułów uczestnictwa Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot. Wysokość wypłat dla Uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 27 maja 2025 roku.

Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe Uczestników, wskazane w danych Uczestnika nie później niż do dnia 27 maja 2025 roku. W przypadku niewskazania rachunku bankowego Likwidator skieruje zapytanie do uczestnika o wskazanie numeru rachunku do przelewu środków z tytułu umorzenia tytułów uczestnictwa.

Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

 
Dedykowany adres e-mail dla uczestników Funduszu: Uczestnik-Funduszu@bnpparibas.pl

OGŁOSZENIE NR 2 Z DNIA 24 CZERWCA 2023 ROKU O OTWARCIU LIKWIDACJI ALTIUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOLOWEGO W LIKWIDACJI

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01 – 211 Warszawa (dalej: „Likwidator”), działający jako likwidator funduszu inwestycyjnego na podstawie art. 248 ust.1 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Altius Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego w likwidacji (dalej: „Fundusz”).

Rodzaj, konstrukcja i typ Funduszu: fundusz inwestycyjny otwarty parasolowy z wydzielonymi subfunduszami Likwidację prowadzi się pod nazwą Funduszu z dodatkiem: „w likwidacji”.

Przesłanką rozwiązania Funduszu jest połączenie subfunduszu ALTIUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny oraz subfunduszu ALTIUS Subfundusz Konserwatywny wydzielonych w ramach Funduszu (dalej: „Subfundusze Przejmowane”) z subfunduszami wydzielonymi w ramach funduszu Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – odpowiednio z subfunduszem Rockbridge Subfundusz Dłużny oraz Rockbridge Subfundusz Obligacji (dalej: „Subfundusze Przejmujące”).

Połączenie ww. subfunduszy nastąpiło w dniu 26 maja 2023r., w drodze połączenia krajowego przez przejęcie, tj. poprzez przeniesienie majątku (aktywów i zobowiązań) Subfunduszy Przejmowanych, wydzielonych w ramach Funduszu do istniejących Subfunduszy Przejmujących wydzielonych w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy oraz przydzielenie uczestnikom Subfunduszy Przejmowanych określonych jednostek uczestnictwa Subfunduszy Przejmujących w zamian za określone jednostki uczestnictwa Subfunduszy Przejmowanych – zgodnie z art. 208z ust. 1 pkt 1) Ustawy.

Na skutek ww. połączenia, w ramach Funduszu pozostały wyłącznie subfundusze w likwidacji, co oznacza, że ziściła się przesłanka do rozwiązania Funduszu i z dniem następującym po dniu połączenia została z mocy prawa otwarta likwidacja Funduszu, zgodnie z art. 165 ust. 4 Ustawy.

Likwidacja Funduszu odbywa się w trybie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.

Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 27 maja 2023 roku.

Likwidator wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie 1 miesiąca od dnia trzeciego ogłoszenia, na adres umieszczony w nagłówku ogłoszenia. Jeśli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w wyżej wymienionym terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Zakończenie likwidacji Funduszu planowane jest do dnia 27 maja 2025 roku. Fundusz znajduje się w sporze sądowym, który jest w fazie początkowej.

Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich tytułów uczestnictwa Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot. Wysokość wypłat dla Uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 27 maja 2025 roku.

Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe Uczestników, wskazane w danych Uczestnika nie później niż do dnia 27 maja 2025 roku. W przypadku niewskazania rachunku bankowego Likwidator skieruje zapytanie do uczestnika o wskazanie numeru rachunku do przelewu środków z tytułu umorzenia tytułów uczestnictwa.

Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

 
Dedykowany adres e-mail dla uczestników Funduszu: Uczestnik-Funduszu@bnpparibas.pl

OGŁOSZENIE NR 3 Z DNIA 08 LIPCA 2023 ROKU O OTWARCIU LIKWIDACJI ALTIUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOLOWEGO W LIKWIDACJI

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01 – 211 Warszawa (dalej: „Likwidator”), działający jako likwidator funduszu inwestycyjnego na podstawie art. 248 ust.1 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Altius Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego w likwidacji (dalej: „Fundusz”).

Rodzaj, konstrukcja i typ Funduszu: fundusz inwestycyjny otwarty parasolowy z wydzielonymi subfunduszami

Likwidację prowadzi się pod nazwą Funduszu z dodatkiem: „w likwidacji”.

Przesłanką rozwiązania Funduszu jest połączenie subfunduszu ALTIUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny oraz subfunduszu ALTIUS Subfundusz Konserwatywny wydzielonych w ramach Funduszu (dalej: „Subfundusze Przejmowane”) z subfunduszami wydzielonymi w ramach funduszu Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – odpowiednio z subfunduszem Rockbridge Subfundusz Dłużny oraz Rockbridge Subfundusz Obligacji (dalej: „Subfundusze Przejmujące”).

Połączenie ww. subfunduszy nastąpiło w dniu 26 maja 2023r., w drodze połączenia krajowego przez przejęcie, tj. poprzez przeniesienie majątku (aktywów i zobowiązań) Subfunduszy Przejmowanych, wydzielonych w ramach Funduszu do istniejących Subfunduszy Przejmujących wydzielonych w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy oraz przydzielenie uczestnikom Subfunduszy Przejmowanych określonych jednostek uczestnictwa Subfunduszy Przejmujących w zamian za określone jednostki uczestnictwa Subfunduszy Przejmowanych – zgodnie z art. 208z ust. 1 pkt 1) Ustawy.

Na skutek ww. połączenia, w ramach Funduszu pozostały wyłącznie subfundusze w likwidacji, co oznacza, że ziściła się przesłanka do rozwiązania Funduszu i z dniem następującym po dniu połączenia została z mocy prawa otwarta likwidacja Funduszu, zgodnie z art. 165 ust. 4 Ustawy.

Likwidacja Funduszu odbywa się w trybie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.

Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 27 maja 2023 roku.

Likwidator wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie 1 miesiąca od dnia trzeciego ogłoszenia, na adres umieszczony w nagłówku ogłoszenia. Jeśli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w wyżej wymienionym terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Zakończenie likwidacji Funduszu planowane jest do dnia 27 maja 2025 roku. Fundusz znajduje się w sporze sądowym, który jest w fazie początkowej.

Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu będą dokonywane przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich tytułów uczestnictwa Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot. Wysokość wypłat dla Uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 27 maja 2025 roku.

Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe Uczestników, wskazane w danych Uczestnika nie później niż do dnia 27 maja 2025 roku. W przypadku niewskazania rachunku bankowego Likwidator skieruje zapytanie do uczestnika o wskazanie numeru rachunku do przelewu środków z tytułu umorzenia tytułów uczestnictwa.

Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

Dedykowany adres e-mail dla uczestników Funduszu: Uczestnik-Funduszu@bnpparibas.pl

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2023 R. O ZMIANIE TREŚCI STATUTU ALTIUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOLOWEGO W LIKWIDACJI

Niniejszym BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna („Depozytariusz”), działając na podstawie art. 248 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681. ze zm.) („Ustawa”), ogłasza o zmianie Statutu ALTIUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego w likwidacji („Fundusz”), udokumentowanej Aktem Notarialnym z dnia 19.09.2023r., Repertorium A – 7327/2023

W Tytule statutu Funduszu dodaje się słowa: „w likwidacji”;

W Artykule 1 statutu Funduszu ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

Fundusz – ALTIUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy w likwidacji.”;

W Artykule 1 statutu Funduszu ust. 30 otrzymuje następujące brzmienie:

Statut – niniejszy statut ALTIUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego w likwidacji.”;

Artykuł 2 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Fundusz prowadzi działalność pod nazwą ALTIUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy w likwidacji. Fundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim: ALTIUS Umbrella open-end investment fund in liquidation.”;

Artykuł 2 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Fundusz może używać skróconej nazwy ALTIUS FIO Parasolowy w likwidacji.”;

Artykuł 3 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Depozytariusza jako podmiotu pełniącego funkcje likwidatora Funduszu.”;

Artykuł 5 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Funkcję Depozytariusza pełni, na podstawie zawartej umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu, BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2.”;

W Artykule 5 statutu Funduszu dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3. W związku z otwarciem likwidacji Funduszu w okresie likwidacji Fundusz reprezentowany jest przez Depozytariusza.”;

W Artykule 42 statutu Funduszu dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu:

„8. W okresie likwidacji Funduszu wymagane informacje, ogłoszenia i komunikaty publikowane są na stronie Depozytariusza www.bnpparibas.pl.”;

 

Pełne brzmienie zmian statutu można również otrzymać w siedzibie Depozytariusza – ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa.

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie, zgodnie z art. 24 ust. 8 pkt. 2) Ustawy, z dniem ogłoszenia.

 • OGŁOSZENIE Z DNIA 29 maja 2023 roku O ZMIANIE LIKWIDATORA SUBFUNDUSZU ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji WYODRĘBNIONEGO W RAMACH „ALTIUS FIO Parasolowy”

  BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01 – 211 Warszawa (dalej: „Bank”), informuje iż w związku z otwarciem w dniu 27.05. 2023 r. likwidacji ALTIUS FIO Parasolowy w likwidacji (dalej: „Fundusz”), na podstawie Art. 248 ust 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020 poz. 95) Bank objął funkcję likwidatora Funduszu, w tym funkcję likwidatora dla Subfunduszu „ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji” wyodrębnionego w ramach ALTIUS FIO Parasolowy w likwidacji.

   

  Ogłoszenie nr 1 o zmianie terminu zakończenia likwidacji

  ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji wydzielonego w ramach ALTIUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy w likwidacji

  BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000011571, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 147 676 946 zł., o numerze NIP 526-100-85-46 jako Likwidator ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji wydzielonego w ramach Altius Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego w likwidacji (zwanego dalej Subfunduszem), reprezentujący Subfundusz z zgodnie z §4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, niniejszym ogłasza nową datę zakończenia likwidacji Subfunduszu.

  Przesłanką rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu było spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 44 ust. 1 lit. d) statutu Funduszu tj. podjęcie przez Zarząd Towarzystwa uchwały o likwidacji Subfunduszu w przypadku, w którym ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, stanowisk uprawnionych organów państwowych lub ogólnie pojętych warunków, w tym rynkowych, wpływających bezpośrednio i pośrednio na prowadzoną przez Subfundusz politykę, Subfundusz nie mógłby realizować w sposób prawidłowy lub efektywny polityki inwestycyjnej określonej Statutem dla tego Subfunduszu, przy uwzględnieniu interesu wszystkich Uczestników, w tym zamierzających umorzyć Jednostki Uczestnictwa oraz zamierzających utrzymać swoje inwestycje, albo gdy wobec takiej zmiany przepisów prawa, stanowisk uprawnionych organów państwowych lub warunków, dalsze kontynuowanie działalności lokacyjnej Subfunduszu stałoby się istotnie utrudnione. Otwarcie likwidacji nastąpiło w dniu 6 września 2018 roku a jej zakończenie planowane było do dnia 31 marca 2024 roku.

  W związku z trwającym postępowaniem sądowym, którego stroną jest Subfundusz, wyznacza się nową datę zakończenia likwidacji Subfunduszu na dzień 27 maja 2025 roku.

  Niniejszego ogłoszenia Likwidator dokonuje w związku z wymogiem §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z póź. zm.). Ogłoszenie niniejsze jest pierwszym z dwóch przewidzianych powyższym przepisem.

  Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem

  BNP Paribas Bank Polska S.A.

  Biuro Reprezentacji i Likwidacji Funduszy Inwestycyjnych ul.

  Grzybowska 78

  00-844 Warszawa

   

  Ogłoszenie nr 2 o zmianie terminu zakończenia likwidacji

  ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji wydzielonego w ramach ALTIUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy w likwidacji

  BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000011571, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 147 676 946 zł., o numerze NIP 526-100-85-46 jako Likwidator ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji wydzielonego w ramach Altius Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego w likwidacji (zwanego dalej Subfunduszem), reprezentujący Subfundusz z zgodnie z §4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, niniejszym ogłasza nową datę zakończenia likwidacji Subfunduszu.

  Przesłanką rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu było spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 44 ust. 1 lit. d) statutu Funduszu tj. podjęcie przez Zarząd Towarzystwa uchwały o likwidacji Subfunduszu w przypadku, w którym ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, stanowisk uprawnionych organów państwowych lub ogólnie pojętych warunków, w tym rynkowych, wpływających bezpośrednio i pośrednio na prowadzoną przez Subfundusz politykę, Subfundusz nie mógłby realizować w sposób prawidłowy lub efektywny polityki inwestycyjnej określonej Statutem dla tego Subfunduszu, przy uwzględnieniu interesu wszystkich Uczestników, w tym zamierzających umorzyć Jednostki Uczestnictwa oraz zamierzających utrzymać swoje inwestycje, albo gdy wobec takiej zmiany przepisów prawa, stanowisk uprawnionych organów państwowych lub warunków, dalsze kontynuowanie działalności lokacyjnej Subfunduszu stałoby się istotnie utrudnione. Otwarcie likwidacji nastąpiło w dniu 6 września 2018 roku a jej zakończenie planowane było do dnia 31 marca 2024 roku.

  W związku z trwającym postępowaniem sądowym, w którego stroną jest Subfundusz, wyznacza się nową datę zakończenia likwidacji Subfunduszu na dzień 27 maja 2025 roku.

  Niniejszego ogłoszenia Likwidator dokonuje w związku z wymogiem §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z póź. zm.). Ogłoszenie niniejsze jest drugim z dwóch przewidzianych powyższym przepisem.

  Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem

  BNP Paribas Bank Polska S.A.

  Biuro Reprezentacji i Likwidacji Funduszy Inwestycyjnych ul. Grzybowska 78

  00-844 Warszawa

 • OGŁOSZENIE Z DNIA 29 maja 2023 roku O ZMIANIE LIKWIDATORA SUBFUNDUSZU „ALTUS Subfundusz Akcji w likwidacji” WYODRĘBNIONEGO W RAMACH „ALTIUS FIO Parasolowy”

  BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01 – 211 Warszawa (dalej: „Bank”), informuje iż w związku z otwarciem w dniu 27.05. 2023 r. likwidacji ALTIUS FIO Parasolowy w likwidacji (dalej: „Fundusz”), na podstawie Art. 248 ust 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020 poz. 95) Bank objął funkcję likwidatora Funduszu, w tym funkcję likwidatora dla Subfunduszu „ALTUS Subfundusz Akcji w likwidacji” wyodrębnionego _w ramach ALTIUS FIO Parasolowy w likwidacji.

 • OGŁOSZENIE Z DNIA 29 maja 2023 roku O ZMIANIE LIKWIDATORA SUBFUNDUSZU „ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji” WYODRĘBNIONEGO W RAMACH „ALTIUS FIO Parasolowy”

  BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01 – 211 Warszawa (dalej: „Bank”), informuje iż w związku z otwarciem w dniu 27.05. 2023 r. likwidacji ALTIUS FIO Parasolowy w likwidacji (dalej: „Fundusz”), na podstawie Art. 248 ust 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020 poz. 95) Bank objął funkcję likwidatora Funduszu, w tym funkcję likwidatora dla Subfunduszu „ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji” wyodrębnionego w ramach ALTIUS FIO Parasolowy w likwidacji.

   

  Ogłoszenie nr 1 o zmianie terminu zakończenia likwidacji

  ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji wydzielonego w ramach ALTIUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy w likwidacji

  BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000011571, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 147 676 946 zł., o numerze NIP 526-100-85-46 jako Likwidator ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji wydzielonego w ramach Altius Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego w likwidacji (zwanego dalej Subfunduszem), reprezentujący Subfundusz z zgodnie z §4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, niniejszym ogłasza nową datę zakończenia likwidacji Subfunduszu.

  Przesłanką rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu było spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 44 ust. 1 lit. d) statutu Funduszu tj. podjęcie przez Zarząd Towarzystwa uchwały o likwidacji Subfunduszu w przypadku, w którym ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, stanowisk uprawnionych organów państwowych lub ogólnie pojętych warunków, w tym rynkowych, wpływających bezpośrednio i pośrednio na prowadzoną przez Subfundusz politykę, Subfundusz nie mógłby realizować w sposób prawidłowy lub efektywny polityki inwestycyjnej określonej Statutem dla tego Subfunduszu, przy uwzględnieniu interesu wszystkich Uczestników, w tym zamierzających umorzyć Jednostki Uczestnictwa oraz zamierzających utrzymać swoje inwestycje, albo gdy wobec takiej zmiany przepisów prawa, stanowisk uprawnionych organów państwowych lub warunków, dalsze kontynuowanie działalności lokacyjnej Subfunduszu stałoby się istotnie utrudnione. Otwarcie likwidacji nastąpiło w dniu 6 września 2018 roku a jej zakończenie planowane było do dnia 31 marca 2024 roku.

  W związku z trwającym postępowaniem sądowym, którego stroną jest Subfundusz, wyznacza się nową datę zakończenia likwidacji Funduszu na dzień 27 maja 2025 roku.

  Niniejszego ogłoszenia Likwidator dokonuje w związku z wymogiem §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z póź. zm.). Ogłoszenie niniejsze jest pierwszym z dwóch przewidzianych powyższym przepisem.

  Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem

  BNP Paribas Bank Polska S.A.

  Biuro Reprezentacji i Likwidacji Funduszy Inwestycyjnych ul. Grzybowska 78

  00-844 Warszawa

   

  Ogłoszenie nr 2 o zmianie terminu zakończenia likwidacji

  ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji wydzielonego w ramach ALTIUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy w likwidacji

  BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000011571, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 147 676 946 zł., o numerze NIP 526-100-85-46 jako Likwidator ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji wydzielonego w ramach Altius Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego w likwidacji (zwanego dalej Subfunduszem), reprezentujący Subfundusz z zgodnie z §4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, niniejszym ogłasza nową datę zakończenia likwidacji Subfunduszu.

  Przesłanką rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu było spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 44 ust. 1 lit. d) statutu Funduszu tj. podjęcie przez Zarząd Towarzystwa uchwały o likwidacji Subfunduszu w przypadku, w którym ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, stanowisk uprawnionych organów państwowych lub ogólnie pojętych warunków, w tym rynkowych, wpływających bezpośrednio i pośrednio na prowadzoną przez Subfundusz politykę, Subfundusz nie mógłby realizować w sposób prawidłowy lub efektywny polityki inwestycyjnej określonej Statutem dla tego Subfunduszu, przy uwzględnieniu interesu wszystkich Uczestników, w tym zamierzających umorzyć Jednostki Uczestnictwa oraz zamierzających utrzymać swoje inwestycje, albo gdy wobec takiej zmiany przepisów prawa, stanowisk uprawnionych organów państwowych lub warunków, dalsze kontynuowanie działalności lokacyjnej Subfunduszu stałoby się istotnie utrudnione. Otwarcie likwidacji nastąpiło w dniu 6 września 2018 roku a jej zakończenie planowane było do dnia 31 marca 2024 roku.

  W związku z trwającym postępowaniem sądowym, którego stroną jest Subfundusz, wyznacza się nową datę zakończenia likwidacji Funduszu na dzień 27 maja 2025 roku.

  Niniejszego ogłoszenia Likwidator dokonuje w związku z wymogiem §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z póź. zm.). Ogłoszenie niniejsze jest pierwszym z dwóch przewidzianych powyższym przepisem.

  Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem

  BNP Paribas Bank Polska S.A.

  Biuro Reprezentacji i Likwidacji Funduszy Inwestycyjnych ul. Grzybowska 78

  00-844 Warszawa

 • OGŁOSZENIE Z DNIA 29 maja 2023 roku O ZMIANIE LIKWIDATORA SUBFUNDUSZU „ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu w likwidacji” WYODRĘBNIONEGO W RAMACH „ALTIUS FIO Parasolowy”

  BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01 – 211 Warszawa (dalej: „Bank”), informuje iż w związku z otwarciem w dniu 27.05. 2023 r. likwidacji ALTIUS FIO Parasolowy w likwidacji (dalej: „Fundusz”), na podstawie Art. 248 ust 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020 poz. 95) Bank objął funkcję likwidatora Funduszu, w tym funkcję likwidatora dla Subfunduszu „ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu w likwidacji” wyodrębnionego _w ramach ALTIUS FIO Parasolowy w likwidacji.

   

  Ogłoszenie nr 1 o zmianie terminu zakończenia likwidacji

  ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu w likwidacji wydzielonego w ramach ALTIUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy w likwidacji

  BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000011571, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 147 676 946 zł., o numerze NIP 526-100-85-46 jako Likwidator ALTUS Subfunduszu Optymalnego Wzrostu w likwidacji wydzielonego w ramach Altius Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego w likwidacji (zwanego dalej Subfunduszem), reprezentujący Subfundusz z zgodnie z §4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, niniejszym ogłasza nową datę zakończenia likwidacji Subfunduszu.

  Przesłanką rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu było spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 44 ust. 1 lit. d) statutu Funduszu tj. podjęcie przez Zarząd Towarzystwa uchwały o likwidacji Subfunduszu w przypadku, w którym ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, stanowisk uprawnionych organów państwowych lub ogólnie pojętych warunków, w tym rynkowych, wpływających bezpośrednio i pośrednio na prowadzoną przez Subfundusz politykę, Subfundusz nie mógłby realizować w sposób prawidłowy lub efektywny polityki inwestycyjnej określonej Statutem dla tego Subfunduszu, przy uwzględnieniu interesu wszystkich Uczestników, w tym zamierzających umorzyć Jednostki Uczestnictwa oraz zamierzających utrzymać swoje inwestycje, albo gdy wobec takiej zmiany przepisów prawa, stanowisk uprawnionych organów państwowych lub warunków, dalsze kontynuowanie działalności lokacyjnej Subfunduszu stałoby się istotnie utrudnione. Otwarcie likwidacji nastąpiło w dniu 6 września 2018 roku a jej zakończenie planowane było do dnia 31 marca 2024 roku.

  W związku z trwającym postępowaniem sądowym, którego stroną jest Subfundusz, wyznacza się nową datę zakończenia likwidacji Funduszu na dzień 27 maja 2025 roku.

  Niniejszego ogłoszenia Likwidator dokonuje w związku z wymogiem §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z póź. zm.). Ogłoszenie niniejsze jest pierwszym z dwóch przewidzianych powyższym przepisem.

  Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem

  BNP Paribas Bank Polska S.A.

  Biuro Reprezentacji i Likwidacji Funduszy Inwestycyjnych ul. Grzybowska 78

  00-844 Warszawa

   

  Ogłoszenie nr 2 o zmianie terminu zakończenia likwidacji

  ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu w likwidacji wydzielonego w ramach ALTIUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy w likwidacji

  BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000011571, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 147 676 946 zł., o numerze NIP 526-100-85-46 jako Likwidator ALTUS Subfunduszu Optymalnego Wzrostu w likwidacji wydzielonego w ramach Altius Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego w likwidacji (zwanego dalej Subfunduszem), reprezentujący Subfundusz z zgodnie z §4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, niniejszym ogłasza nową datę zakończenia likwidacji Subfunduszu.

  Przesłanką rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu było spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 44 ust. 1 lit. d) statutu Funduszu tj. podjęcie przez Zarząd Towarzystwa uchwały o likwidacji Subfunduszu w przypadku, w którym ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, stanowisk uprawnionych organów państwowych lub ogólnie pojętych warunków, w tym rynkowych, wpływających bezpośrednio i pośrednio na prowadzoną przez Subfundusz politykę, Subfundusz nie mógłby realizować w sposób prawidłowy lub efektywny polityki inwestycyjnej określonej Statutem dla tego Subfunduszu, przy uwzględnieniu interesu wszystkich Uczestników, w tym zamierzających umorzyć Jednostki Uczestnictwa oraz zamierzających utrzymać swoje inwestycje, albo gdy wobec takiej zmiany przepisów prawa, stanowisk uprawnionych organów państwowych lub warunków, dalsze kontynuowanie działalności lokacyjnej Subfunduszu stałoby się istotnie utrudnione. Otwarcie likwidacji nastąpiło w dniu 6 września 2018 roku a jej zakończenie planowane było do dnia 31 marca 2024 roku.

  W związku z trwającym postępowaniem sądowym, którego stroną jest Subfundusz, wyznacza się nową datę zakończenia likwidacji Funduszu na dzień 27 maja 2025 roku.

  Niniejszego ogłoszenia Likwidator dokonuje w związku z wymogiem §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z póź. zm.). Ogłoszenie niniejsze jest drugie z dwóch przewidzianych powyższym przepisem.

  Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem

  BNP Paribas Bank Polska S.A.

  Biuro Reprezentacji i Likwidacji Funduszy Inwestycyjnych ul. Grzybowska 78

  00-844 Warszawa

 • OGŁOSZENIE Z DNIA 29 maja 2023 roku O ZMIANIE LIKWIDATORA SUBFUNDUSZU „ALTIUS Subfunduszu Short w likwidacji” WYODRĘBNIONEGO W RAMACH „ALTIUS FIO Parasolowy”

  BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01 – 211 Warszawa (dalej: „Bank”), informuje iż w związku z otwarciem w dniu 27.05. 2023 r. likwidacji ALTIUS FIO Parasolowy w likwidacji (dalej: „Fundusz”), na podstawie Art. 248 ust 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020 poz. 95) Bank objął funkcję likwidatora Funduszu, w tym funkcję likwidatora dla Subfunduszu „ALTIUS Subfunduszu Short w likwidacji” wyodrębnionego w ramach ALTIUS FIO Parasolowy w likwidacji.

 • OGŁOSZENIE Z DNIA 29 maja 2023 roku O ZMIANIE LIKWIDATORA SUBFUNDUSZU „ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu w likwidacji” WYODRĘBNIONEGO W RAMACH „ALTIUS FIO Parasolowy”

  BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01 – 211 Warszawa (dalej: „Bank”), informuje iż w związku z otwarciem w dniu 27.05. 2023 r. likwidacji ALTIUS FIO Parasolowy w likwidacji (dalej: „Fundusz”), na podstawie Art. 248 ust 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020 poz. 95) Bank objął funkcję likwidatora Funduszu, w tym funkcję likwidatora dla Subfunduszu „ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu w likwidacji” wyodrębnionego w ramach ALTIUS FIO Parasolowy w likwidacji.