Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

KOMUNIKAT O ROZWIĄZANIU I OTWARCIU LIKWIDACJI IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO W LIKWIDACJI

 

W dniu 15 stycznia 2024 roku nastąpiło otwarcie likwidacji Funduszu IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ (dalej „Fundusz”) w związku z decyzją IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A o zmianie statutu Funduszu i skróceniu czasu trwania Funduszu. Zmiana statutu Funduszu weszła w życie w dniu 24 lipca 2023 roku.

Zgodnie z art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: ,,Ustawa”) w zw. z art 47 ust. 4 statutu Funduszu likwidatorem Funduszu jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,Bank”), jako depozytariusz Funduszu.

Zgodnie z art. 249 ust. 1 Ustawy likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, Bankowi jako likwidatorowi Funduszu przysługują wyłączne prawa do reprezentowania Funduszu i zarządzania Funduszem.

Dla uczestników Funduszu został stworzony specjalny adres mailowy: Uczestnik-Funduszu@bnpparibas.pl