Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

KOMUNIKAT Z DNIA 4 STYCZNIA 2021R. DOTYCZĄCY ZGROMADZENIA INWESTORÓW RETAIL PARKS FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI, ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 11 STYCZNIA 2021R.

4/01/2021

W związku z otwarciem w dniu 29 grudnia 2020r. likwidacji Retail Parks Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, działającego aktualnie pod nazwą Retail Parks Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej Fundusz), BNP Paribas Bank Polska S.A. jako likwidator Funduszu (dalej: Bank lub Likwidator) niniejszym informuje, iż określone w statucie Funduszu oraz w ustawie z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020r. poz. 95 z póź. zm.) (dalej: Ustawa) kompetencje Zgromadzenia Inwestorów Funduszu nie mają zastosowania w okresie likwidacji Funduszu. Dodatkowo Bank wskazuje, że w świetle postanowień Ustawy, statutu Funduszu oraz Regulaminu Zgromadzenia Inwestorów Retail Parks Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, jako likwidator Funduszu nie ma co do zasady kompetencji zarówno do zwoływania Zgromadzenia Inwestorów w okresie likwidacji Funduszu, jak również do jego otwarcia i przeprowadzenia. Jedyny wyjątek w tym zakresie stanowi Zgromadzenie Inwestorów, które Likwidator zobowiązany jest zwołać w celu przedstawienia sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji Funduszu, zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005r. nr 114, poz. 963 z poź. zm.). Takie zgromadzenie zostanie zwołane przez Bank niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania na dzień otwarcia likwidacji Funduszu. Bank wskazuje również, że kompetencje Zgromadzenia Inwestorów określone zarówno w Ustawie jak i statucie Funduszu nie obejmują kwestii związanych z realizacją procesu likwidacji Funduszu.

Uwzględniając powyższe okoliczności oraz fakt otwarcia likwidacji Funduszu po dniu zwołania przez IPOPEMA TFI S.A. Zgromadzenia Inwestorów Funduszu na dzień 11 stycznia 2021r. oraz przed dniem jego odbycia, Bank nie jest upoważniony do podejmowania czynności związanych z przeprowadzeniem ww. zgromadzenia, w tym związanych z weryfikacją uczestników uprawnionych do udziału w ww. zgromadzeniu i przedmiotowe czynności nie będą przez Bank podejmowane.

 

KOMUNIKAT O ROZWIĄZANIU I OTWARCIU LIKWIDACJI RETAIL PARKS FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI

29/12/2020

W dniu 21 grudnia 2020 roku Zarząd Ipopema TFI S.A. (dalej: „Towarzystwo”) podjął uchwałę w sprawie rozwiązania Retail Parks Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej: „Fundusz”) i otwarcia jego likwidacji.

Zarząd Towarzystwa, po rozpatrzeniu wniosku Zarządzającego Funduszem i działając na podstawie §33 ust. 1 pkt 3) lit a) i b) statutu Funduszu, postanowił o rozwiązaniu Funduszu oraz o otwarciu jego likwidacji z dniem 29 grudnia 2020 roku. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Zgodnie z art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: ,,Ustawa”) w zw. z § 33 ust. 6 statutu Funduszu likwidatorem Funduszu jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,Bank”), jako depozytariusz Funduszu. Zgodnie z art. 249 ust. 1 Ustawy likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, Bankowi jako likwidatorowi Funduszu przysługują wyłączne prawa do reprezentowania Funduszu i zarządzania Funduszem.

Dla uczestników Funduszu został stworzony specjalny adres mailowy: Uczestnik-Funduszu@bnpparibas.pl Otwiera się w nowym oknie.