Bank zmieniającego się świata
 

DECYZJA KNF Z 16 GRUDNIA 2020 ROKU DOTYCZĄCA COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ Copernicus Capital TFI S.A. ORAZ KOMUNIKAT W SPRAWIE OTWARCIA LIKWIDACJI TOWARZYSTWA

W dniu 16 grudnia 2020 roku ukazał się na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego komunikat o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”), będącego dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Bank” lub „Depozytariusz”). Decyzji administracyjnej w powyższym zakresie nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodatkowo w dniu 16 grudnia 2020 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. została podjęta uchwała o otwarciu likwidacji Towarzystwa.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny reprezentowany jest przez depozytariusza. W tym czasie fundusz nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa ani nie emituje oraz nie wykupuje certyfikatów inwestycyjnych.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 Ustawy w ciągu 3 miesięcy Depozytariusz podejmuje działania w celu przekazania zarządzania funduszami inwestycyjnymi, dla których przejął funkcję reprezentanta, innym towarzystwom.

W przypadku nieprzekazania zarządzania funduszami inwestycyjnymi do innego towarzystwa
fundusze w powyższym terminie ulegają rozwiązaniu zgodnie z art. 68 ust. 2 i art. 246 ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Bank podejmuje i będzie podejmował wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia właściwej polityki informacyjnej w stosunku do uczestników funduszy.

Dla uczestników został stworzony specjalny adres mailowy: Uczestnik-Funduszu@bnpparibas.pl

KOMUNIKAT W SPRAWIE OTWARCIA LIKWIDACJI Copernicus Capital TFI S.A.

W dniu 16 grudnia 2020 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Copernicus Capital Towarystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) została podjęta uchwała
o otwarciu likwidacji Towarzystwa będącego dotychczas organem zarządzającym, między innymi dla funduszy, których depozytariuszem jest BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Bank” lub „Depozytariusz”). Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) z dniem otwarcia likwidacji Towarzystwa wygasa zezwolenie
na wykonywanie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) od dnia wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny reprezentowany jest przez depozytariusza. W tym czasie fundusz nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa ani nie emituje oraz nie wykupuje certyfikatów inwestycyjnych.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu wygasa zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 Ustawy w ciągu 3 miesięcy Depozytariusz podejmuje działania w celu przekazania zarządzania funduszami inwestycyjnymi, dla których przejął funkcję reprezentanta, innym towarzystwom.

W przypadku nieprzekazania zarządzania funduszami inwestycyjnymi do innego towarzystwa
fundusze w powyższym terminie ulegają rozwiązaniu zgodnie z art. 68 ust. 2 i art. 246 ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Bank podejmuje i będzie podejmował wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia właściwej polityki informacyjnej w stosunku do uczestników funduszy.

Dla uczestników został stworzony specjalny adres mailowy: Uczestnik-funduszu@bnpparibas.pl.                                                                             

 

Copernicus FIO w likwidacji
Data Tytuł Pobierz dokument
04/12/2020

Ogłoszenie z dnia 4 grudnia 2020 r. o zmianie treści Statutu Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji

Ogłoszenie z dnia 4 grudnia 2020 r. o zmianie treści Statutu Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji

 

OGŁOSZENIE NR 3 Z DNIA 01.10.2020 r. O OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDUSZU COPERNICUS

FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY W LIKWIDACJI Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI

 

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, 01 – 211 Warszawa (dalej: „Likwidator”), działający jako likwidator funduszu inwestycyjnego na podstawie Art. 248 ust 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020 poz. 95), niniejszym ogłasza:

o otwarciu likwidacji funduszu COPERNICUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI w likwidacji (dalej: „Fundusz”).

Fundusz jest Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z wydzielonymi subfunduszami

Likwidację prowadzi się pod nazwą Funduszu z dodatkiem: „w likwidacji”.

Przesłanką do likwidacji Funduszu jest spadek aktywów zgodnie z art. 246 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. w zw. z paragrafem 8 ust 1 statutu Funduszu.

Likwidacja Funduszu odbywa się w trybie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.

Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 02.09.2020 r.

Likwidator wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie 1 miesiąca od dnia trzeciego ogłoszenia. Jeśli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w wyżej wymienionym terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Zakończenie likwidacji Funduszu planowane jest na 21.05.2022 r. Wysokość oraz tryb wypłat dla uczestników została określona w ogłoszeniach dotyczących poszczególnych subfunduszy.

Dedykowany adres e-mail dla uczestników Funduszu: Uczestnik-Funduszu@bnpparibas.pl 

 


 

OGŁOSZENIE NR 2 Z DNIA 17.09.2020 r. O OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDUSZU COPERNICUS
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY W LIKWIDACJI Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI

 

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, 01 – 211 Warszawa (dalej: „Likwidator”), działający jako likwidator funduszu inwestycyjnego na podstawie Art. 248 ust 1 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020 poz. 95), niniejszym ogłasza:

o otwarciu likwidacji funduszu COPERNICUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI w likwidacji (dalej: „Fundusz”).

Fundusz jest Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z wydzielonymi subfunduszami.

Likwidację prowadzi się pod nazwą Funduszu z dodatkiem: „w likwidacji”.

Przesłanką do likwidacji Funduszu jest spadek aktywów zgodnie z art. 246 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. w zw. z paragrafem 8 ust 1 statutu Funduszu.

Likwidacja Funduszu odbywa się w trybie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.

Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 02.09.2020 r.

Likwidator wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie 1 miesiąca od dnia trzeciego ogłoszenia. Jeśli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w wyżej wymienionym terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Zakończenie likwidacji Funduszu planowane jest na 21.05.2022 r.

Wysokość oraz tryb wypłat dla uczestników została określona w ogłoszeniach dotyczących poszczególnych subfunduszy. 

Dedykowany adres e-mail dla uczestników Funduszu: Uczestnik-Funduszu@bnpparibas.pl  

 


 

OGŁOSZENIE NR 1 Z DNIA 03.09.2020 r. O OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDUSZU COPERNICUS
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY W LIKWIDACJI Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI

 

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, 01 – 211 Warszawa (dalej: „Likwidator”), działający jako likwidator funduszu inwestycyjnego na podstawie Art. 248 ust 1 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020 poz. 95), niniejszym ogłasza:

o otwarciu likwidacji funduszu COPERNICUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI w likwidacji (dalej: „Fundusz”).

Fundusz jest Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z wydzielonymi subfunduszami
Likwidację prowadzi się pod nazwą Funduszu z dodatkiem: „w likwidacji”.
Przesłanką do likwidacji Funduszu jest spadek aktywów zgodnie z art. 246 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. w zw. z paragrafem 8 ust 1 statutu Funduszu.
Likwidacja Funduszu odbywa się w trybie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.

Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 02.09.2020 r.

Likwidator wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie 1 miesiąca od dnia trzeciego ogłoszenia. Jeśli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w wyżej wymienionym terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Zakończenie likwidacji Funduszu planowane jest na 21.05.2022 r.
Wysokość oraz tryb wypłat dla uczestników została określona w ogłoszeniach dotyczących poszczególnych subfunduszy.

Dedykowany adres e-mail dla uczestników Funduszu: Uczestnik-Funduszu@bnpparibas.pl

 


 

COPERNICUS FIO Subfundusz Oszczędnościowy w likwidacji

Data Tytuł Pobierz dokument
26/04/2021

Umorzenie JU Copernicus FIO Oszczędnościowy-informacja dla Uczestników

Umorzenie JU Copernicus FIO Oszczędnościowy-informacja dla Uczestników
17/03/2021

Ogłoszenie nr 2 o zmianie terminu zakończenia likwidacji COPERNICUS FIO Subfunduszu Oszczędnościowego w likwidacji

Ogłoszenie nr 2 o zmianie terminu zakończenia likwidacji COPERNICUS FIO Subfunduszu Oszczędnościowego w likwidacji
17/03/2021

Ogłoszenie nr 1 o zmianie terminu zakończenia likwidacji COPERNICUS FIO Subfunduszu Oszczędnościowego w likwidacji

Ogłoszenie nr 1 o zmianie terminu zakończenia likwidacji COPERNICUS FIO Subfunduszu Oszczędnościowego w likwidacji
3/03/2021

Informacja półroczna o stanie likwidacji COPERNICUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy w likwidacji

Informacja półroczna o stanie likwidacji COPERNICUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy w likwidacji
29/01/2021

Ogłoszenie nr 2 o zmianie terminu zakończenia likwidacji COPERNICUS FIO Subfunduszu Oszczędnościowego w likwidacji

Ogłoszenie nr 2 o zmianie terminu zakończenia likwidacji COPERNICUS FIO Subfunduszu Oszczędnościowego w likwidacji
29/01/2021

Ogłoszenie nr 1 o zmianie terminu zakończenia likwidacji COPERNICUS FIO Subfunduszu Oszczędnościowego w likwidacji

Ogłoszenie nr 1 o zmianie terminu zakończenia likwidacji COPERNICUS FIO Subfunduszu Oszczędnościowego w likwidacji
01/10/2020

Ogłoszenie nr 3 z dnia 01.10.2020 r. o otwarciu likwidacji Subfunduszu Oszczędnościowego wyodrębnionego w ramach COPERNICUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji

Ogłoszenie nr 3 z dnia 01.10.2020 r. o otwarciu likwidacji Subfunduszu Oszczędnościowego wyodrębnionego w ramach COPERNICUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji
17/09/2020

Ogłoszenie nr 2 z dnia 17.09.2020 r. o otwarciu likwidacji Subfunduszu Oszczędnościowego wyodrębnionego w ramach COPERNICUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji

Ogłoszenie nr 2 z dnia 17.09.2020 r. o otwarciu likwidacji Subfunduszu Oszczędnościowego wyodrębnionego w ramach COPERNICUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji
03/09/2020

Ogłoszenie nr 1 z dnia 03.09.2020 r. o otwarciu likwidacji Subfunduszu Oszczędnościowego wyodrębnionego w ramach COPERNICUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji

Ogłoszenie nr 1 z dnia 03.09.2020 r. o otwarciu likwidacji Subfunduszu Oszczędnościowego wyodrębnionego w ramach COPERNICUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji

 

COPERNICUS FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji

Data Tytuł Pobierz dokument
08/09/2021

Informacja półroczna o stanie likwidacji Subfunduszu Dłużnych Papierów Wartościowych w likwidacji wyodrębnionego w ramach Copernicus Fundusz inwestycyjny Otwarty na dzień 03.09.2021 roku

Informacja półroczna o stanie likwidacji Subfunduszu Dłużnych Papierów Wartościowych w likwidacji wyodrębnionego w ramach Copernicus Fundusz inwestycyjny Otwarty na dzień 03.09.2021 roku
29/03/2021

INFORMACJA PÓŁROCZNA O STANIE LIKWIDACJI COPERNICUS FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji na dzień 3.03.2021 r.

INFORMACJA PÓŁROCZNA O STANIE LIKWIDACJI COPERNICUS FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji na dzień 3.03.2021 r.
29/03/2021

INFORMACJA PÓŁROCZNA O STANIE LIKWIDACJI COPERNICUS FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji na dzień 3.09.2020 r.

INFORMACJA PÓŁROCZNA O STANIE LIKWIDACJI COPERNICUS FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji na dzień 3.09.2020 r.
03/09/2020

Ogłoszenie z dnia 03.09.2020 r. o zmianie likwidatora subfunduszu dłużnych papierów korporacyjnych wyodrębnionego w ramach COPERNICUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji

Ogłoszenie z dnia 03.09.2020 r. o zmianie likwidatora subfunduszu dłużnych papierów korporacyjnych wyodrębnionego w ramach COPERNICUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji
CC77 FIZ AN w likwidacji
CC93 FIZ w likwidacji

 

KREH FIZ w likwidacji

 

Golub GetHouse Investment FIZ AN w likwidacji
Data Tytuł Pobierz dokument
14/12/2021

Drugie ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia likwidacji

Drugie ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia likwidacji
14/12/2021

Pierwsze ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia likwidacji

Pierwsze ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia likwidacji
20/09/2021

Raport półroczny Golub Gethouse Investment Fund FIZAN w likwidacji na dzień 17.09.2021 r.

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

Raport półroczny Golub Gethouse Investment Fund FIZAN w likwidacji na dzień 17.09.2021 r.
13/04/2021

Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Golub Gethouse Investment Fund FIZAN w likwidacji

Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Golub Gethouse Investment Fund FIZAN w likwidacji
30/03/2021

Pierwsze ogloszenie o otwarciu likwidacji Golub Gethouse Investment Fund FIZAN w likwidacji

Pierwsze ogloszenie o otwarciu likwidacji Golub Gethouse Investment Fund FIZAN w likwidacji
24/03/2021

Informacja o przyczynie rozwiązania funduszu Golub Gethouse Investment Fund FIZ AN

Informacja o przyczynie rozwiązania funduszu Golub Gethouse Investment Fund FIZ AN
27/04/2021

Trzecie ogloszenie o otwarciu likwidacji Golub Gethouse Investment Fund FIZAN w likwidacji

Trzecie ogloszenie o otwarciu likwidacji Golub Gethouse Investment Fund FIZAN w likwidacji
27/04/2021

Ogłoszenie z dnia 27 kwietnia 2021 r. o zmianie treści Statutu Golub GetHouse Investment Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Ogłoszenie z dnia 27 kwietnia 2021 r. o zmianie treści Statutu Golub GetHouse Investment Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand