Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

DECYZJA KNF Z 16 GRUDNIA 2020 ROKU DOTYCZĄCA COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ Copernicus Capital TFI S.A. ORAZ KOMUNIKAT W SPRAWIE OTWARCIA LIKWIDACJI TOWARZYSTWA

W dniu 16 grudnia 2020 roku ukazał się na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego komunikat o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”), będącego dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Bank” lub „Depozytariusz”). Decyzji administracyjnej w powyższym zakresie nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodatkowo w dniu 16 grudnia 2020 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. została podjęta uchwała o otwarciu likwidacji Towarzystwa.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny reprezentowany jest przez depozytariusza. W tym czasie fundusz nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa ani nie emituje oraz nie wykupuje certyfikatów inwestycyjnych.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 Ustawy w ciągu 3 miesięcy Depozytariusz podejmuje działania w celu przekazania zarządzania funduszami inwestycyjnymi, dla których przejął funkcję reprezentanta, innym towarzystwom.

W przypadku nieprzekazania zarządzania funduszami inwestycyjnymi do innego towarzystwa
fundusze w powyższym terminie ulegają rozwiązaniu zgodnie z art. 68 ust. 2 i art. 246 ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Bank podejmuje i będzie podejmował wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia właściwej polityki informacyjnej w stosunku do uczestników funduszy.

Dla uczestników został stworzony specjalny adres mailowy: Uczestnik-Funduszu@bnpparibas.pl

KOMUNIKAT W SPRAWIE OTWARCIA LIKWIDACJI Copernicus Capital TFI S.A.

W dniu 16 grudnia 2020 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Copernicus Capital Towarystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) została podjęta uchwała
o otwarciu likwidacji Towarzystwa będącego dotychczas organem zarządzającym, między innymi dla funduszy, których depozytariuszem jest BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Bank” lub „Depozytariusz”). Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) z dniem otwarcia likwidacji Towarzystwa wygasa zezwolenie
na wykonywanie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) od dnia wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny reprezentowany jest przez depozytariusza. W tym czasie fundusz nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa ani nie emituje oraz nie wykupuje certyfikatów inwestycyjnych.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu wygasa zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 Ustawy w ciągu 3 miesięcy Depozytariusz podejmuje działania w celu przekazania zarządzania funduszami inwestycyjnymi, dla których przejął funkcję reprezentanta, innym towarzystwom.

W przypadku nieprzekazania zarządzania funduszami inwestycyjnymi do innego towarzystwa
fundusze w powyższym terminie ulegają rozwiązaniu zgodnie z art. 68 ust. 2 i art. 246 ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Bank podejmuje i będzie podejmował wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia właściwej polityki informacyjnej w stosunku do uczestników funduszy.

Dla uczestników został stworzony specjalny adres mailowy: Uczestnik-funduszu@bnpparibas.pl.