Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

KOMUNIKAT O ROZWIĄZANIU I OTWARCIU LIKWIDACJI IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO W LIKWIDACJI

 

W dniu 17 maja 2023 roku Zarząd Ipopema TFI S.A. (dalej: „Towarzystwo”) działając na podstawie art. 40 ust. 2 statutu Funduszu, podjął uchwałę w sprawie rozwiązania IPOPEMA Medycyny i Innowacji Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (dalej: „Fundusz”) i otwarcia jego likwidacji z dniem 28 sierpnia 2023r.

Zgodnie z art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: ,,Ustawa”) w zw. z § 40 ust. 5 statutu Funduszu likwidatorem Funduszu jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,Bank”), jako depozytariusz Funduszu. Zgodnie z art. 249 ust. 1 Ustawy likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, Bankowi jako likwidatorowi Funduszu przysługują wyłączne prawa do reprezentowania Funduszu i zarządzania Funduszem. Dla uczestników Funduszu został stworzony specjalny adres mailowy:
Uczestnik-Funduszu@bnpparibas.pl