Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 
Rachunek Maklerski

Inwestuj jak Ci wygodnie
przez Internet i telefon

Przejdź do formularza
Zaloguj się
Produkt dostępny:
Online
Oddziały
Telefon

Dlaczego Rachunek Maklerski w Banku BNP Paribas?

Zamów rozmowę z doradcą

Jak otworzyć rachunek inwestycyjny?

Udaj się do wybranego oddziału Banku

Pracownik Banku pomoże Ci uzupełnić formularze i założyć rachunek. Wcześniej poprosimy Cię m.in. o wypełnienie ankiety MiFID).

Znajdź oddział

Wypełnij wniosek online

Pracownik Banku oddzwoni do Ciebie w ciągu 1 dnia w celu potwierdzenia danych

Załóż

Dodatkowe możliwości

Zlecenia do Dyspozycji Maklera

Zlecenia do Dyspozycji Maklera

Upoważniony przez klienta makler osobiście nadzoruje realizację zleceń. Bez dodatkowych opłat poza określoną prowizją za świadczenie usług maklerskich. Minimalna wartość jednego zlecenia DDM wynosi 25 000 zł lub 50 sztuk instrumentów finansowych.

Kontakt:

801 880 880   (połączenie wyłącznie z telefonów stacjonarnych)
(22) 32 94 322/324

(koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora)
 

Odroczona płatność

Odroczona płatność

Kupujesz teraz, płacisz później!

 • Opłacasz zlecenie nawet po 2 dniach rozliczeniowych
 • Nawet nie posiadając wymaganych środków, możesz nabyć papiery wartościowe
 • Możesz odroczyć płatność za całe zlecenie lub jego część
 • Nie musisz angażować własnych środków pieniężnych lub ich części
 • Korzystanie z odroczonej płatności jest bezpłatne
 • Jeśli sprzedasz papiery z zyskiem na tej samej sesji, na której je kupiłeś, zarabiasz bez angażowania własnych środków
 
Lista papierów wartościowych

Co warto wiedzieć o inwestowaniu na giełdzie?

 • Co to jest UTP?

  UTP czyli Universal Trading Platform to system transakcyjny warszawskiej GPW, który zaczął funkcjonować w dniu 15 kwietnia 2013 r i zastąpił system Warset. System gwarantuje większą płynność instrumentów finansowych. Umożliwia również inwestorom dostęp do nowych instrumentów pochodnych czy strukturyzowanych, a także daje inwestorom nowe funkcjonalności (nowe typy zleceń, nowe zasady notowań w segmencie produktów strukturyzowanych). UTP pozwala wykorzystywać skomplikowane techniki algorytmiczne, przez co stanowi zachętę do inwestowania dla globalnych firm.

 • Jakie są warunki składania zleceń na GPW?

  "Zasady przyjmowania, realizacji oraz modyfikacji i anulowania zleceń maklerskich składanych na GPW, określone są w „Szczegółowych zasadach obrotu giełdowego w systemie UTP” uchwalonych przez Zarząd GPW.
  Traktują one m.in. o zakresie danych w zleceniu, czy też o warunkach jego realizacji

 • Gdzie znajdę harmonogram notowań?

  Notowania giełdowe odbywają się od poniedziałku do piątku według określonego harmonogramu.
  Harmonogram notowań instrumentów finansowych na GPW określony jest w „Szczegółowych zasadach obrotu giełdowego w systemie UTP” uchwalonych przez Zarząd GPW.
  Notowania giełdowe odbywają się od poniedziałku do piątku według następującego harmonogramu:
  1.        Notowania w systemie notowań ciągłych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych oraz dłużnych instrumentów finansowych):
  godz. 8.30 – 9.00        Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
  godz. 9.00        Otwarcie (określanie kursu na otwarciu)
  godz. 9.00 – 16.50        Faza notowań ciągłych
  godz. 16.50 – 17.00        Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)
  godz. 17.00        Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu)
  godz. 17.00 – 17.05        Dogrywka
  2.        Notowania w systemie notowań ciągłych dla instrumentów pochodnych, z zastrzeżeniem pkt 3:
  godz. 8.30 – 8.45        Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
  godz. 8.45        Otwarcie (określanie kursu na otwarciu)
  godz. 8.45 – 16.50        Faza notowań ciągłych
  godz. 16.50 – 17.00        Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)
  godz. 17.00        Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu)
  godz. 17.00 – 17.05        Dogrywka
  3.        notowania w systemie notowań ciągłych dla instrumentów pochodnych na (i) stawki referencyjne WIBOR oraz (ii) krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe obligacje skarbowe:
  godz. 8.30 – 9.00        Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
  godz. 9.00        Otwarcie (określanie kursu na otwarciu)
  godz. 9.00 – 17.00        Faza notowań ciągłych

  4.        Notowania w systemie notowań ciągłych dla dłużnych instrumentów finansowych:
  godz. 8.30 – 9.00        Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
  godz. 9.00        Otwarcie (określanie kursu na otwarciu)
  godz. 9.00 – 16.50        Faza notowań ciągłych
  godz. 16.50 – 17.00        Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)
  godz. 17.00        Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu)
  godz. 17.00 – 17.05        Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji)
  5.        notowania w systemie notowań ciągłych dla tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF:
  godz. 8.30 – 9.00        Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
  godz. 9.00        Otwarcie (określanie kursu na otwarciu)
  godz. 9.00 – 16.50        Faza notowań ciągłych
  godz. 16.50 – 17.00        Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)
  godz. 17.00        Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu)
  godz. 17.00 – 17.05        Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji)
   
  6.        Notowania w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego:
  godz. 8.30 – 11.00        Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
  godz. 11.00        Otwarcie (określanie kursu jednolitego)
  godz. 11.00 – 11.30        Dogrywka
  godz. 11.30 – 15.00        Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
  godz. 15.00        Otwarcie (określanie kursu jednolitego)
  godz. 15.00 – 15.30        Dogrywka
  godz. 15.30 – 17.05        Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji)


  7.        Notowania w systemie kursu jednolitego z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego:
  godz. 8.30 – 11.00        Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
  godz. 11.00        Otwarcie (określanie kursu jednolitego)
  godz. 11.00 – 11.30        Dogrywka
  godz. 11.30 – 17.05        Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji)
  Godziny określone w harmonogramie notowań określają najwcześniejszy możliwy moment rozpoczęcia lub zakończenia danej fazy notowań. Jeżeli we wskazanym w harmonogramie terminie nie nastąpi rozpoczęcie danej fazy notowań dla określonej grupy instrumentów finansowych, to instrumenty z tej grupy pozostają w fazie poprzedniej.

  Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu notowań giełdowych – zadzwoń:  0–801 880 880 lub 0-22 32 94 328/324.  (opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora)

 • Kiedy wypadają dni bez notowań na GPW?
 • Jakie ciążą na mnie obowiązki podatkowe związane z uzyskaniem zysków (dochodów) giełdowych?

  Poniższe informacje mają charakter jedynie poglądowy. Inwestor przed dokonaniem inwestycji powinien zapoznać się z obowiązującymi go przepisami podatkowymi biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację, a w razie wątpliwości zasięgnąć porady u swojego doradcy podatkowego.
  Podatek od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających z tych instrumentów oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobiera się na zasadach określonych w art. 30b. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  Najistotniejsze kwestie związane z podatkiem od dochodów giełdowych:
  •        Podatek wynosi 19%, przy czym nie ma ani kwoty wolnej od podatku, ani żadnych ulg
  •        Podatek oblicza i odprowadza podatnik, który osiągnął dochód rozumiany jako przychód pomniejszony o koszt uzyskania przychodu (np. koszt nabycia, koszt prowadzenia rachunku maklerskiego, inne – w zależności od sytuacji podatnika)
  •        O dochodzie możemy mówić dopiero po dokonaniu sprzedaży; do momentu, w którym inwestor nie sprzeda akcji, nie ma ani zysku do opodatkowania, ani straty do odliczenia
  •        W czasie roku podatkowego nie odprowadza się zaliczek na podatek
  •        Rocznego rozliczenia podatku dokonuje się na podstawie danych z formularza PIT-8C wystawionego przez biuro maklerskie oraz danych posiadanych przez podatnika i nie ujętych w informacji PIT-8C
  •        Biura maklerskie zobowiązane są do wysłania do swoich klientów formularzy PIT-8C nie później, niż do końca lutego następnego roku, którego formularz dotyczy (w przypadku braku przychodu na rachunku w danym roku rozliczeniowym PIT-8C nie jest wysłany)
  •        W przypadku osiągania dochodów na rachunkach prowadzonych przez więcej niż jedno biuro maklerskie sumuje się dochody wykazane w poszczególnych formularzach otrzymanych od tych podmiotów
  •        Przy obliczaniu podatku stosuje się zasadę FIFO, czyli pierwsze przyszło - pierwsze wyszło. Zasada First In - First Out decyduje o tym, że po dokonaniu sprzedaży danych instrumentów zysk liczony jest w odniesieniu do tych, które zostały nabyte najwcześniej
  •        Inwestor może skorzystać ze zwolnienia w przypadku dochodu ze zbycia niektórych papierów wartościowych nabytych przed 1.1.2004 i obligacji nabytych przed 1.1.2003. Odsetki i dyskonto od obligacji oraz dywidendy nie łączą się z dochodami ze zbycia papierów wartościowych –  są opodatkowane w odrębny sposób
  •        Jeżeli w danym roku podatkowym inwestor zanotuje stratę, to może ją odliczyć w przeciągu 5 lat kolejnych latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. 

 • Jak mogę nabyć/zbyć większą liczbę papierów wartościowych?

  Klientom, którzy są zainteresowani nabyciem lub sprzedażą większej liczby papierów wartościowych, umożliwiamy zawieranie transakcji pakietowych. Zgodnie z zasadami określonymi przez GPW, przedmiotem takiej transakcji mogą być wybrane instrumenty finansowe powyżej wartości określonej przez władze GPW.
  Zlecenia maklerskie na instrumenty finansowe będące przedmiotem transakcji pakietowej muszą zawierać limit ceny i nie mogą zawierać dodatkowych warunków wykonania.
  Data rozliczenia transakcji pakietowej musi przypadać w dniu rozliczeniowym w rozumieniu przepisów KDPW, przy czym termin rozliczenia nie może być dłuższy niż 30 dni rozliczeniowych od daty zawarcia transakcji.
  Bezzwłocznie po zawarciu transakcji pakietowej, GPW przekazuje do publicznej wiadomości informację o jej zawarciu, podając m.in. nazwę instrumentu, wolumen, kurs i wartość transakcji oraz datę jej rozliczenia.
  Maksymalna różnica pomiędzy ceną podaną w zleceniu, a ostatnim kursem na sesji giełdowej, nie może być wyższa niż 10%. Natomiast w przypadku transakcji zawieranych poza godzinami sesji giełdowej różnica pomiędzy ceną instrumentu w zleceniu (z wyjątkiem instrumentów kontraktów terminowych i opcji), a kursem odniesienia równym średniej arytmetycznej kursów wszystkich transakcji z ostatniej sesji giełdowej ważonej obrotami, nie może przekroczyć 40%.
  Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące transakcji pakietowych
  – zadzwoń: 0–801 880 880 lub (22) 32 94 322/324 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora)

 • Jak mogę nabyć znaczne pakiety akcji spółek publicznych?

  Nabywanie znacznych pakietów akcji spółek publicznych jest możliwe, a w warunkach określonych w Ustawie o ofercie – wręcz obowiązkowe, w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji.
  Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska proponuje współpracę przy realizacji publicznych wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych.
  Zakres naszych usług obejmuje:
  •    Doradztwo dotyczące publicznych wezwań
  •    Przygotowanie raportu analitycznego
  •    Oszacowanie wartości Spółki (wycena)
  •    Pomoc w przygotowaniu stosownej dokumentacji
  •    Rokowania z obecnymi akcjonariuszami Spółki
  •    Rekomendacja ceny akcji Spółki
  •    Przeprowadzenie i rozliczenie transakcji

 • Czy Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska zajmuje się realizacją ofert publicznych?

  Realizujemy oferty publiczne zarówno akcji, obligacji, jaki i certyfikatów inwestycyjnych FIZ. Klienci poprzez złożenie stosownych dyspozycji, mogą uczestniczyć w wybranych transakcjach w ramach m.in.:
  •    IPO (Initial Public Offering) – pierwszej oferty publicznej,
  •    SPO (Secondary Public Offering) – kolejnej oferty publicznej,
  •    Praw Poboru – będących przywilejem pierwszeństwa przy zakupie nowych akcji spółki, przez jej dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby już posiadanych walorów. Dzięki temu uprawnieniu dotychczasowi akcjonariusze mają możliwość, w przypadku podjęcia decyzji o objęciu akcji nowej emisji zgodnie z przysługującym im przywilejem, zachowania swojego udziału w kapitale zakładowym spółki,
  •    innych specyficznych ofertach, w zależności od ich dostępności oraz uprawnień do uczestnictwa w nich.

  Najistotniejsze elementy, które świadczą o naszym profesjonalizmie, potwierdzone wysoką oceną dotychczasowych klientów (emitentów) to:
  •    skuteczność w przeprowadzanych ofertach,
  •    zespół profesjonalnie przygotowanych pracowników posiadających duże doświadczenie w realizacji ofert publicznych na najwyższym poziomie,
  •    bardzo dobre relacje z renomowanymi inwestorami instytucjonalnymi, a także dostęp do szerokiej bazy klientów detalicznych,
  •    dobra współpraca z innymi biurami maklerskimi, co daje możliwość stworzenia odpowiedniego konsorcjum zapewniającego sprawną dystrybucję i dotarcie do pełnego grona potencjalnych inwestorów,
  •    zespół uznanych na rynku analityków giełdowych, przygotowujących m.in. wiele raportów dotyczących IPO,
  •    sprawne procedowanie przed instytucjami rynku kapitałowego (KNF, GPW, KDPW),
  •    szeroka sieć sprzedaży obejmująca Oddziały Banku na terenie całego kraju oraz serwis internetowy,
  •    duży potencjał i unikalne doświadczenia związane z:
  o    przeprowadzeniem z sukcesem jednej z największych ofert publicznych w historii polskiego rynku kapitałowego (pełnienie funkcję doradcy Ministra Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji PKO BP),
  o    pełnieniem funkcji oferującego, sponsora emisji oraz organizatora dystrybucji certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord, Trigon Polskie Perły FIZ oraz UniSystem FIZ.
  Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., w ramach działalności na rynku pierwotnym, zapewnia kompleksową obsługę i organizację całego procesu związanego z przeprowadzeniem publicznych ofert papierów wartościowych, które obejmują między innymi:
  •    doradztwo w zakresie pozyskania kapitału - ukształtowanie odpowiedniej struktury oferty gwarantującej wykorzystanie potencjału rynku giełdowego,
  •    dokonanie analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki - pomoc w opracowaniu strategii oferty oraz określenie potrzeb Spółki w zakresie pozyskania kapitału,
  •    opracowanie prospektu emisyjnego - sprawdzone metody różnorodnych rozwiązań, dostosowane indywidualnie dla każdej Spółki,
  •    pełnienie funkcji oferującego - reprezentowanie Spółki w procedurze kwalifikacyjnej przed KNF,
  •    przygotowanie i udział w road show - współudział w organizacji spotkań z największymi krajowymi inwestorami instytucjonalnymi,
  •    dokonanie wyceny wartości Spółki - pomoc w określeniu ceny emisyjnej (przedziału cenowego),
  •    przygotowanie raportu analitycznego - opracowanie dla inwestorów materiału wspierającego sprzedaż,
  •    aktywne przeprowadzenie oferty - przygotowanie emisji od strony organizacyjnej, utworzenie konsorcjum dystrybucyjnego, przeprowadzenie procesu book-building, przyjmowanie zapisów i wpłat, rozliczenie oferty,
  •    dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego - udział w procedurze przed GPW, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, wydanie Opinii Członka Giełdy,
  •    pełnienie funkcji sponsora emisji - współpraca i reprezentowanie Spółki przed KDPW, przygotowanie projektów niezbędnych dokumentów w celu przyjęcia akcji do depozytu oraz prowadzenie rejestru sponsora emisji,
  •    realizacja zadań lidera konsorcjum doradców - bieżąca współpraca z doradcą finansowym Spółki oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w proces przygotowania oferty publicznej na każdym jej etapie.

Jak korzystać z rachunku brokerskiego?

Przez internet

Wygodny dostęp do składania zleceń online

Logowanie

Przez telefon

Infolinia:  0 801 880 880

(opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora,
połączenie wyłącznie z telefonów stacjonarnych)

W oddziale

W wybranych oddziałach Banku - niektóre czynności

Znajdź oddział

Masz pytania dotyczące produktu?

Zadzwoń do nas

801 880 880

Giełda +48 22 329 43 24
Fundusze +48 22 329 44 30

(opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora,
połączenie wyłącznie z telefonów stacjonarnych)

Przyjdź do Oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

 

Znajdź oddział

Dokumenty

 
Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S. A. za świadczenie usług maklerskich (obowiązuje od 01.09.2019 r)
 
Informacja o obowiązkach podatkowych Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S. A. w związku ze świadczeniem usług maklerskich
 
Informacja o prowizjach i opłatach ponoszonych przez Biuro Maklerskiego Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz osób trzecich w związku ze świadczeniem usług maklerskich

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny, nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) lub Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).
Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału, a nawet poniesienia straty przekraczającej zainwestowane środki.

Z wyjątkiem klientów, którzy zawarli umowę o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego, Biuro Maklerskie nie udziela żadnych porad ani rekomendacji inwestycyjnych. Klient zawierając jakąkolwiek transakcję działa na własny rachunek oraz na własne ryzyko.

Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny, nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) lub Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.). Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału, a nawet poniesienia straty przekraczającej zainwestowane środki. Z wyjątkiem klientów, którzy zawarli umowę o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego, Biuro Maklerskie nie udziela żadnych porad ani rekomendacji inwestycyjnych. Klient zawierając jakąkolwiek transakcję działa na własny rachunek oraz na własne ryzyko.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń