Oferta

Zgodnie z wymogami regulacyjnymi, Klientowi Banku, który dokonuje lub zamierza dokonywać transakcji na instrumentach finansowych oraz korzystać z usług inwestycyjnych, przyznawana jest jedna z trzech następujących kategorii Klienta według zasad MiFID:

 • Klient Detaliczny, któremu przysługuje najwyższy poziom ochrony ze strony Banku,
 • Klient Profesjonalny, któremu przysługuje poziom ochrony niższy niż w przypadku Klienta Detalicznego, albowiem zgodnie z MiFID Bank zakłada, że Klient Profesjonalny posiada odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia pozwalający na prawidłową ocenę ryzyka związanego z dokonywanymi decyzjami inwestycyjnymi,
 • Uprawniony Kontrahent, któremu przysługuje najniższy poziom ochrony ze strony Banku, albowiem zgodnie z MiFID Bank zakłada, że Uprawniony Kontrahent posiada rozległą wiedzę na temat działania rynków instrumentów finansowych.
KLIENT DETALICZNY

Kategorię Klient Detaliczny Bank przyznaje każdemu Klientowi, który nie jest klientem profesjonalnym lub uprawnionym kontrahentem. Oznacza to, że co do zasady każda osoba fizyczna jest domyślnie uważana za klienta detalicznego. Małe i średnie przedsiębiorstwa również uważane są za klientów detalicznych.

KLIENT PROFESJONALNY

Kategorię Klient Profesjonalny Bank nadaje podmiotowi, który posiada wiedzę i doświadczenie inwestycyjne umożliwiające podejmowanie niezależnych decyzji inwestycyjnych i właściwe ocenianie ryzyka, z którym się one wiążą. Są to między innymi:

 • banki,
 • firmy inwestycyjne,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub zarządzający ASI w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
  i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 • fundusze emerytalne lub towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • towarowe domy maklerskie,
 • inne niż wskazane powyżej instytucje finansowe,
 • inni niż wskazani powyżej inwestorzy instytucjonalni, prowadzący regulowaną działalność na rynku finansowym,
 • przedsiębiorstwa spełniające co najmniej dwa z poniższych wymogów przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:
  • suma bilansowa tego przedsiębiorstwa wynosi co najmniej 20 000 000 EUR,
  • osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40 000 000 EUR,
  • kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 000 000 EUR.

 

Klient detaliczny może wystąpić do Banku z pisemnym żądaniem zmiany przyznanej mu kategorii klienta na kategorię klienta - klient profesjonalny. Żądanie powyższe klient detaliczny składa w formie pisemnego wniosku, sporządzonego zgodnie z otrzymanym w Banku formularzem. W przypadku gdy zmiana kategorii z klienta detalicznego na klienta  profesjonalnego wiązałaby się z obniżeniem poziomu ochrony Klienta,  wówczas Bank nie uwzględnia żądania Klienta detalicznego, o którym mowa powyżej, Bank informuje klienta w formie pisemnej o podjętej w tym zakresie decyzji.

 

Bank może uznać klienta profesjonalnego za klienta detalicznego, a uprawnionego kontrahenta za klienta detalicznego lub profesjonalnego i traktować go zgodnie z zasadami traktowania odpowiednio klientów detalicznych lub profesjonalnych, przyznając mu adekwatny do danej kategorii poziom ochrony i udzielając odpowiedniego zakresu informacji w następujących sytuacjach:

 1. klient wystąpi z pisemnym wnioskiem o zmianę kategorii, do której został zakwalifikowany,
 2. z inicjatywy własnej Banku. 

Zmiana kategorii zgodnie z zasadami powyżej, wiązałaby się z podwyższeniem poziomu ochrony.

UPRAWNIONY KONTRAHENT

Kategorię Uprawniony Kontrahent Bank w szczególności przyznaje klientom profesjonalnym będącym jednym z następujących podmiotów:

a) bankiem,

b) firmą inwestycyjną,

c) zakładem ubezpieczeń,

d) funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną, towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub zarządzającym ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,

e) funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1906),

f) towarowym domem maklerskim,

g) podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działającym w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków,

h) inną niż wskazane w lit. a-g instytucją finansową,

i) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a-h prowadzącym regulowaną działalność na rynku finansowym,

j) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w lit. a-i,

k)  organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje,

l)  innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych,

m) klientem z innego państwa członkowskiego, który posiada status uprawnionego kontrahenta.

z którymi Bank zawiera transakcje lub pośredniczy w zawieraniu transakcji, w ramach następujących usług inwestycyjnych:

 1. świadczenia usług wykonywania zleceń,
 2. wykonywania usługi przyjmowania i przekazywania zleceń,
 3. nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń