Serwis www BNP Paribas Bank Polska

Mamy już 100 emisji certyfikatów strukturyzowanych

kupuj online
Dostępność
Online
Oddziały
Centra Wealth Management

 

 

Przyjeliśmy już ponad 25 000 zapisów na certyfikaty IBV na rynku pierwotnym, a wartość pozyskanych aktywów to ponad 2,5 mld zł

 

Dlaczego Certyfikaty Strukuryzowane Dystrybuowane przez Biuro  Maklerskie Banku BNP Paribas?

Z dotychczas zakończonych certyfikatów, zyskiem zakończyło się

91%

Spośród zakończonych certyfikatów 82% zakończyło się zyskiem ponad

5% p.a.

Certyfikaty kuponowe łącznie wypłaciły ponad

100

kuponów

Korzyści

Czym są certyfikaty strukturyzowane?

Certyfikaty strukturyzowane, za pomocą instrumentu bazowego, umożliwiają inwestowanie na rynkach, do których inwestorzy indywidualni nie mają bezpośredniego dostępu lub ten dostęp jest mocno ograniczony (np. zagraniczne rynki akcji, instrumenty pochodne), oraz w bardzo różnorodne aktywa i do tego mają zapewnioną określoną w warunkach formułę ochrony kapitału.

W naszej ofercie znajdują się emisje certyfikatów o bardzo różnorodnych parametrach:

  • z krótszym lub dłuższym terminem zapadalności
  • oparte na indeksach, akcjach światowych firm, walutach, surowcach, czy ETF’ach
  • publiczne (wprowadzane do obrotu giełdowego), ale także w formule zamkniętej (private placement) kierowanej do Klientów Wealth Management

Certyfikaty strukturyzowane są atrakcyjnym sposobem na dywersyfikację inwestycji. Przeznaczone są one dla inwestorów zainteresowanych większą stopą zwrotu niż klasyczne lokaty bankowe, którzy jednocześnie akceptują odpowiednio większe ryzyko inwestycyjne, przy czym w naszej ofercie znajdują się stale certyfikaty ze 100% ochroną wartości nominalnej w dacie zapadalności.

Oferujemy m.in. certyfikaty z automatycznym przedterminowym wykupem (autocall), które kończą się, jeżeli wartość aktywa bazowego osiągnie określony poziom, oraz kuponowe. Dla podniesienia atrakcyjności tego produktu dla Klientów, stosowane są dodatkowe opcje, jak na przykład:

  1. Autocall
  2. Efekt „śnieżnej kuli”, czyli wypłaty skumulowanych kuponów
  3. Wcześniejszej wypłaty części zainwestowanego kapitału niezależnie od zachowania się aktywa bazowego

 

dowiedz się więcej

Jak złożyć zapis na certyfikaty?

Oddział

Przyjdź do oddziału

 

 

 

Znajdź oddział

 

 

Klienci Bankowości Premium

Odwiedź Centrum Wealth Management


Znajdź Centrum

On-line

Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego mogą złożyć zapis poprzez system SIDOMA WEB, SIDOMA Professional i aplikację GObroker

Zaloguj

Biuro maklerskie Banku BNP Paribas

Zastrzeżenia prawne

Produkt nie jest przeznaczony dla Klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Powyżej zawarte dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

 

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane.


Dane identyfikacyjne

Oferującym i Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. jest Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, adres do korespondencji: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. ul. Kasprzaka 2; 01-211 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.518.782 zł w całości wpłacony.