Fundusze BNP Paribas TFI S.A.

Strategia dopasowana do Twoich potrzeb

Znajdź oddział
Dostępność
Online
Oddziały

Co zyskujesz z funduszami zarządzanymi przez BNP Paribas TFI S.A.?

Planujesz inwestycje? Wybierz strategię dopasowaną do Twoich potrzeb.

Jak zainwestować w fundusze zarządzane przez BNP Paribas TFI S.A.?

Produkt dostępny
online

Sprawdź

Produkt dostępny w
oddziałach BNP Paribas

Znajdź oddział

Produkt dostępny w
Centrach Private Banking

Znajdź Centrum

Opłaty i prowizje

 
Zapoznaj się z pozostałymi dokumentami dotyczącymi funduszy zarządzanych przez BNP Paribas TFI S.A.

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszy BNP Paribas TFI S.A. obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartości jednostek uczestnictwa Funduszy BNP Paribas TFI S.A. mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej, a indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez BNP Paribas TFI S.A. oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.

Szczegółowe informacje o jednostkach uczestnictwa Funduszy BNP Paribas TFI S.A. oraz opisy czynników ryzyka zawarte są w Prospektach Informacyjnych Funduszy BNP Paribas TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl.

Dotychczasowe wyniki Funduszy BNP Paribas TFI S.A. nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Jednostki uczestnictwa Funduszy BNP Paribas TFI S.A. nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest ofertą w rozumieniu at. 66 k.c.