Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Kredyt preferencyjny Linia PR

Inwestycje w przetwórstwie rolnym
Kontakt z doradcą
Dostępność
Centra Bankowości Korporacyjnej

Kredyt linia PR  oferowany jest:

 • Osobom fizycznym, z wyłączeniem emerytów i rencistów 
 • Osobom prawnym 
 • Jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej
  prowadzącym lub zamierzającym prowadzić działalność rolniczą lub rybacką, z wyłączeniem dużych przedsiębiorców.

Kredyt dla przetwórstwa produktów rolnych oraz przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków przeznaczony jest na:

 • Na budowę, remont, modernizację budynków i budowli do przetwórstwa i magazynowania 
 • Zakup środków trwałych, wyposażenie, instalacja urządzeń i elementów infrastruktury 
 • Zakup środków transportu, urządzeń lub maszyn 
 • Zakup komputerów i oprogramowań 
 • Koszty transportu do 2% wartości inwestycji 
 •  Koszty ogólne do 12% kwoty kredytu

Co zyskujesz z kredytem preferencyjnym linia PR?

Poznaj szczegóły oferty

Dodatkowe ograniczenia:

 • Kredyt nie może być przeznaczony na zakup maszyn lub urządzeń: 
  • Starszych niż 5 lat ( rok produkcji) 
  • Nabytych w okresie ostatnich 10 lat przy udziale preferencji krajowych oraz UE. 
  • Jeżeli umowa jest zawarta między: 
   • Małżonkami, rolnikiem a następcą prawnym, jeżeli następca jest zstępnym, przysposobionym albo pasierbem rolnika i wskutek tej umowy dochodzi do nabycia przez rolnika praw do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników 
   • Osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby 
   • Spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami, akcjonariuszami lub członkami organów są te same osoby 
 • Kredyt nie może być udzielony na spłatę zobowiązań przeterminowanych oraz refundację poniesionych nakładów

Warunki skorzystania z oferty

 • WIBOR 3m +2,48 p.p. z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca kwartału z tego: 
  • Kredytobiorca 0,67 oprocentowania kredytu , nie mniej niż 3% 
  • Agencja w pozostałej kwocie 
 • Płatność odsetek w okresach miesięcznych lub kwartalnych 
 • Bez prowizji i opłat w całym okresie kredytowania dla kredytów udzielonych w 2015 roku 
 • Udokumentowanie wykorzystania 100% kwoty kredytu 
 • Obowiązkowa wizytacja u Klienta: 
  • Przed udzieleniem kredytu 
  • Po realizacji inwestycji oraz co najmniej 1 raz w roku 
 • Dopłaty przysługują, gdy, kredytobiorca: 
  • Zrealizuje i rozliczy inwestycję zgodnie z umową kredytu 
  • Prowadzi działalność w całym w okresie kredytowania 
  • Spłaca w pełnej wysokości raty kapitału i oraz odsetki, w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7- dniowego okresu na spłatę należności

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony i podpisany wniosek 
 • Plan inwestycji, który poza informacjami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej, powinien w szczególności zawierać: 
  • Cel inwestycji 
  • Lokalizację projektu lub działalności 
  • Opis projektu lub działalności, w tym daty ich rozpoczęcia i zakończenia 
  • Strukturę finansowania inwestycji (przeznaczenie i kwotę kredytu oraz wkładu własnego, a także planowane koszty tej inwestycji objęte inną pomocą publiczną) 
  • Kierunek produkcji w okresie kredytowania 
  • Informację o rynkach zbytu, w szczególności, jeżeli inwestycja skutkuje wzrostem produkcji 
  • Okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu 
  • Informację o pomocy w formie dopłat do oprocentowania i wysokości wnioskowanej pomocy 
 • Wniosek o kredyt z oświadczeniami sporządzonymi wg wzorów określonych w załącznikach do Warunków i zasad udzielania kredytów preferencyjnych 
 • Dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej i ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń

Jak otrzymać kredyt z Linii PR?

1
Przyjdź do oddziału banku i złóż wniosek

Przyjdź do oddziału banku i złóż wniosek

Złóż w Banku plan inwestycji oraz wniosek kredytowy wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Bank w zależności od klasyfikacji podmiotu oraz załącznikami wymaganymi przez Agencje.

 • Kredyt jest nieodnawialny, a kwota kredytu nie może ulec zwiększeniu
 • Wzrost kosztów inwestycji musi być uzupełniony dodatkowymi środkami własnymi
 • Kredytobiorca – płatnik podatku VAT może dostać kredyt w kwocie netto
 • Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania, z jakiej może skorzystać kredytobiorca ustalana jest na dzień zawarcia umowy kredytu
2
Doradca zweryfikuje dokumenty

Doradca zweryfikuje dokumenty

 • Doradca wraz sprawdza czy:
  • Klient spełnia kryteria warunki do ubiegania się o kredyt preferencyjny
  • Zakres rzeczowy inwestycji jest możliwy do sfinansowania kredytem preferencyjnym
  • Działalność, którą zamierza prowadzić kredytobiorca uruchomić lub kontynuować przy udziale kredytu jest objęta pomocą krajową w formie dopłat do oprocentowania 

 

3
Otrzymujesz środki na inwestycję

Otrzymujesz środki na inwestycję

 • W przypadku spełniania warunków oraz posiadania zdolności kredytowej, Bank podejmuje decyzję kredytową zgodnie z procedurą obowiązującą dla kredytów inwestycyjnych
 • Odpowiedzi na wszystkie pytania oraz pomoc klient może uzyskać w każdej chwili telefonicznie u swojego doradcy

Masz pytania dotyczące produktu?

Zostaw numer - oddzwonimy

 

Zostaw kontakt 

 

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zadzwoń:

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Koszt połączenia według stawki operatora

Przyjdź do Centrum Bankowości Korporacyjnej

Znajdź Centrum

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.