Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 

Najczęściej poszukiwane:

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora


Strefa Obsługi Biznesu dla Klientów Banku

22 548 29 26

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Przejrzystość rozliczeń transakcji płatniczych

Split Payment

 
 
 
 
 
 
 Wersja angielska

 

Dostępność
Online
SPLIT PAYMENT

Informacje ogólne o SPLIT PAYMENT

 

1 lipca 2018 r. w rozliczeniach między podmiotami gospodarczymi został uruchomiony Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP), czyli tzw. Split Payment. W ramach Split Payment zapłata należności brutto z tytułu faktury VAT została odpowiednio podzielona:

 

 • kwota netto faktury trafia na rachunek rozliczeniowy (bieżący lub pomocniczy),
 • kwota podatku VAT trafia na otwarty przez bank dla Posiadacza rachunek VAT.

 

Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności Split Payment ma na celu zwiększenie przejrzystości rozliczeń transakcji płatniczych z tytułu zapłaty za towary i usługi obłożone podatkiem VAT, a także "uszczelnienie" systemu VAT.

UWAGA: od 1 listopada 2019 r. wprowadzony został dla nabycia określonych usług lub towarów wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług Obowiązkowy Split Payment.  

 

 

Główne cechy usługi SPLIT PAYMENT

Jak zadysponować przelew Split Payment?

Przelew do rozliczenia w Mechanizmie Podzielonej Płatności (MPP) może być zadysponowany:

 

 • za pośrednictwem wszystkich kanałów bankowości elektronicznej udostępnionych przez Bank (w kanałach tych zostały  udostępnione  formatki zleceń płatniczych do rozliczenia w Mechanizmie Podzielonej Płatności),
 • w oddziale Banku na formularzu papierowym.

 

Zlecenia do rozliczenia w Mechanizmie Podzielonej Płatności (Split Payment) przyjmowane są przez Bank do realizacji w takich samych godzinach, jak pozostałe krajowe zlecenia płatnicze do rozliczenia w systemach Elixir, Express Elixir oraz Sorbnet2, czyli:

 • Elixir

- zlecenia elektroniczne do godziny 14:15 (SWIFT MT101 do godziny 15:00)

- zlecenia oddziałowe (papierowe) do godziny 13:00

 • Express Elixir

- od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 20:00

 • Sorbnet2

- do godziny 15:00 (zlecenia elektroniczne i papierowe)

Dowiedz się więcej o Split Payment

Rozwińzobacz mniej

Dowiedz się więcej o rachunku VAT

 • Otworzyliśmy rachunki bankowe przed wejściem w życie ustawy o Split Payment. Czy Bank otworzy do nich rachunek VAT (rachunki VAT)?

  Tak, banki mają obowiązek otworzyć rachunek VAT dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek/rachunki rozliczeniowe. Dla wszystkich rachunków rozliczeniowych przedsiębiorcy prowadzonych w PLN Bank otworzy jeden rachunek VAT. W przypadku gdy firma posiada dwa numery bazowe, Bank otwiera rachunek VAT osobno dla każdego z tych rachunków.

 • Jak mogę korzystać ze środków zebranych na rachunku VAT? Jakich płatności będzie można dokonywać z ich użyciem?

  Z rachunku VAT można płacić zobowiązania do urzędu skarbowego (VAT do zapłaty) oraz z tytułu innych rozliczeń związanych z zobowiązaniami podatkowymi, tj. CIT, PIT, podatku akcyzowego, należności celnych, a także składek, do poboru których zobowiązany jest ZUS. Oczywiście można opłacić kwotę podatku VAT na rachunek dostawcy (VAT naliczony), od którego otrzymaliśmy fakturę VAT (w płatności rozliczanej w mechanizmie Split Payment). Możliwe jest także przekazanie środków na inny rachunek VAT danego Klienta prowadzony w tym samym banku (oczywiście jeżeli posiada w tym banku więcej niż jeden rachunek VAT).

 • W jaki sposób zrobię przelew zobowiązań VAT do Urzędu Skarbowego przy wykorzystaniu środków z rachunku VAT?

  W celu realizacji zobowiązań podatkowych należy wykonać zlecenie płatności podatkowej do US z tytułu wybranej należności podatkowej w ciężar rachunku rozliczeniowego, z którym powiązany jest właściwy rachunek VAT. Właściwe księgowania w ciężar rachunku VAT posiadacza zostaną zrealizowane przez systemy operacyjne Banku. Taki sam sposób realizacji obowiązuje przy opłacaniu składek, do poboru których zobowiązany jest ZUS – należy wykonać standardowy przelew krajowy w ciężar rachunku rozliczeniowego, z którym powiązany jest właściwy rachunek VAT oraz na rachunek indywidualny płatnika prowadzony przez ZUS. Właściwe księgowania w ciężar rachunku VAT posiadacza zostaną zrealizowane przez systemy operacyjne Banku.     

 • W jaki sposób będę mógł zasilić rachunek VAT?

  Zasilenie rachunku VAT jest możliwe z tytułu płatności kwot VAT dokonywanych przez nabywców towarów lub usług w ramach Split Payment, z tytułu płatności wynikających z korekt faktur, z tytułu zwrotu nadwyżki VAT naliczonego przez urząd skarbowy lub z przesunięcia środków VAT z innego rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku (przekazanie własne). Nie jest  możliwe zasilenie rachunku VAT ze swojego rachunku rozliczeniowego (bieżącego lub pomocniczego).

 • Czy mogę mieć więcej niż jeden rachunek VAT?

  Na specjalne życzenie/zlecenie Klienta Bank otworzy więcej rachunków VAT.

 • Czy będą otwierane rachunki VAT dla rachunków walutowych?

  Nie. Rachunki VAT prowadzone mogą być wyłącznie w PLN oraz powiązane tylko z rachunkami/rachunkiem rozliczeniowym prowadzonym w PLN.

 • Czy mogę mieć rachunek rozliczeniowy w banku A, a powiązany z nim rachunek VAT w banku B?

  Nie jest to możliwe. Rachunek VAT powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym  zawsze  otwierany jest w banku, w którym prowadzony jest rachunek rozliczeniowy (bieżący lub pomocniczy).).

 • Czy muszę informować moich kontrahentów o numerach rachunków VAT, aby mogli zrobić płatność Split Payment?

  Nie jest to potrzebne, a wręcz byłoby zbędne i prowadziłoby m.in. do odrzucania przez banki przelewów Split Payment z dyspozycją uznania rachunku VAT posiadacza. Przelewy w mechanizmie Split Payment, przesyłane są pomiędzy rachunkami rozliczeniowymi (bieżącymi lub pomocniczymi) posiadaczy. Bank samodzielnie rozdziela należność na kwotę główną, która jest księgowana  na rachunek rozliczeniowy (bieżący lub pomocniczy) i na kwotę VAT, która jest księgowana  na rachunek VAT. Nie ma  konieczności, aby znać i podawać numer rachunku VAT dostawcy przy realizacji przelewu Split Payment.

 • Co się stanie z pieniędzmi zgromadzanymi na rachunku VAT, gdy będę chciał zamknąć rachunek w Banku. Czy będę mógł je wypłacić?

  Gdy następuje zamknięcie rachunku bieżącego, do którego przypisany jest rachunek VAT, aby zamknięcie było efektywne zachodzi również konieczność przeniesienia środków zgromadzonych na  powiązanym rachunku VAT na inny rachunek VAT prowadzony przez Bank, albo na rachunek bieżący posiadacza w celu ich dalszego zadysponowania.  W przypadku przekazania środków na inny rachunek VAT prowadzony w Banku nie jest wymagana zgoda naczelnika urzędu skarbowego – posiadacz wykonuje operację samodzielnie jako tzw. przekazanie własne. Do przeniesienia środków z rachunku VAT na rachunek bieżący  posiadacza potrzebna jest tzw. indywidualna zgoda (decyzja) naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla posiadacza rachunku. W tym celu posiadacz musi zwrócić się (pisemnie) do urzędu skarbowego z wnioskiem o zgodę na takie przeniesienie środków. Bank dokona transferu tych środków z rachunku VAT na wskazany rachunek bieżący prowadzony przez Bank tylko wtedy, gdy otrzyma autoryzowaną dyspozycję od urzędu skarbowego. Po przeksięgowaniu środków posiadacz może dysponować środkami z rachunku bieżącego i zlecić Bankowi ich przekazanie do innego banku w formie przelewu na wskazany rachunek, albo wypłacić środki w gotówce.

 • Czy będę mógł przesunąć środki VAT między moimi rachunkami VAT?

  Jeśli Klient jest posiadaczem w banku więcej niż jednego rachunku VAT, będzie mógł przekazać środki VAT na inny rachunek w tym samym banku. W tym celu będzie musiał złożyć zlecenie Split Payment w którym wskaże do obciążenia  rachunek rozliczeniowy powiązany z rachunkiem VAT, z którego chce pobrać środki, a do uznania swój drugi rachunek rozliczeniowy powiązany z rachunkiem VAT na który chce przekazać środki. Kwota VAT wskazana w zleceniu płatniczym, powinna być równa kwocie płatności. W taki sposób środki zostaną przelane między własnymi rachunkami VAT.

 • Co będę widział na wyciągu/historii rachunku rozliczeniowego, rachunku VAT? Czy będzie tam kwota brutto, kwota netto a może kwota VAT?

  W przypadku realizacji płatności wychodzącej w formule Split Payment, poszczególne operacje są odzwierciedlone księgowaniami na odpowiednich rachunkach oraz w następujący sposób:

  - na rachunku VAT powiązanym z rachunkiem rozliczeniowym obciążenie kwotą VAT,

  - na rachunku rozliczeniowym najpierw następuje uznanie tego rachunku kwotą VAT, a następnie obciążenie kwotą brutto płatności Split Payment.

  W przypadku realizacji płatności otrzymanej w formule Split Payment, poszczególne operacje są odzwierciedlone księgowaniami na odpowiednich rachunkach oraz w następujący sposób:

  - rachunek rozliczeniowy zostaje uznany kwotą brutto, a następnie obciążony kwotą VAT z przelewu

  - kwota VAT zostaje zaksięgowana na rachunku VAT powiązanym z rachunkiem rozliczeniowym.

 • Czy dostanę wyciąg z rachunku VAT? Czy w BiznesPl@net będę widział swoje rachunki VAT?

  Wyciąg z rachunku VAT/ historia operacji VAT jest  dostępna w systemie BiznesPl@net. W aplikacji tej Klient  ma  dostęp do listy rachunków VAT, a w szczegółach rachunku VAT jest informacja, z którymi rachunkami rozliczeniowymi jest on powiązany.

 • Czy odbiorca płatności może zdecydować, aby kwota VAT została zaksięgowana na rachunku rozliczeniowym, a nie na rachunku VAT?

  Nie może o tym zdecydować. Jeśli płatnik zlecił płatność  w mechanizmie Split Payment, to Bank odbierający płatność ma obowiązek wskazaną kwotę VAT zaksięgować docelowo na rachunku VAT.

Rozwińzobacz mniej

Dowiedz się więcej o dysponowaniu płatności Split Payment

Rozwińzobacz mniej

Dowiedz się więcej: Split Payment a kredyty

Rozwińzobacz mniej

Dowiedz się więcej: Split Payment a faktury

 • Otrzymujemy od naszych kontrahentów faktury „pro-forma”. Czy na podstawie takiej faktury można zastosować mechanizm Split Payment?

  Przy otrzymaniu (albo wystawieniu) faktury „pro forma” nie można stosować mechanizmu Split Payment. Zgodnie z przepisami, płatności z zastosowaniem tego mechanizmu można dokonać tylko pod warunkiem posiadania faktury w rozumieniu przepisów dotyczących VAT. Faktura „pro forma” nie jest  fakturą w rozumieniu przepisów dotyczących VAT – jest to jedynie swego rodzaju dokument przyjęty w obrocie gospodarczym przez przedsiębiorców  służący np. do potwierdzenia złożenia oferty danej treści, czy też potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (i np. z uwzględnieniem kwoty zaliczki).

 • Czy w wystawianych fakturach VAT będzie trzeba wskazywać dwa rachunki bankowe: jeden zwykły i drugi VAT?

  Nie, należy podawać jedynie numer rachunku bieżącego lub pomocniczego, do którego jest przypisany rachunek VAT. Po trzymaniu przez Bank przelewu Split Payment i na podstawie informacji zawartych w przelewie, systemy księgowe po stronie Banku dokonują automatycznych księgowań na właściwe rachunki odbiorcy Split Payment, czyli kwota netto na rachunek bieżący, a kwota VAT na rachunek VAT przypisany do rachunku  bieżącego.  

Rozwińzobacz mniej

Dokumenty do pobrania

 
BNPPConnect Podręcznik
 
BNPPConnect guidebook
 
Import, eksport BiznesPl@net
 
Import Export BiznesPl@net

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand