Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Europe TOP 50 to dwa produkty: Europe TOP 50 Komfort oraz Europe TOP 50 Extra, które różnią się m.in. wysokością potencjalnego zysku. są one kierowane do osób poszukujących rozwiązań z wyższym potencjałem wzrostu niż na tradycyjnych lokatach bankowych, przy jednoczesnej akceptacji określonego poziomu ryzyka.

Produkty mają formę indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w którym stopa zwrotu na koniec okresu ubezpieczania zależy od zmian wartości indeksu ISTOXX Europe next dividend Low Risk 50 Index. Celem funduszy jest ochrona odpowiednio 100% lub 95% składki na koniec okresu ubezpieczenia oraz wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości indeksu.

Informujemy, że 10.08.2015 r. zostały określone wskaźniki partycypacji, które wyniosły:

 • 72% w przypadku Europe TOP 50 Komfort
 • 100% w przypadku Europe TOP 50 Extra
 • iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 Index to indeks 50 spółek wybranych spośród należących do indeksu STOXX Europe 600 w następujący sposób:

  • w pierwszej kolejności odrzucane są spółki, których średni dzienny wolumen obrotu jest mniejszy niż 10 mln EUR
  • pozostałe spółki są sortowane według rosnącej zmienności i spośród nich wybierana jest 1/3 spółek o najniższej zmienności (różnicy pomiędzy osiąganymi wynikami a średnią)
  • z opracowanego zestawienia selekcjonowane jest 50 spółek wypłacających dywidendę w nadchodzącym miesiącu (jeśli ich liczba jest niższa niż 50, indeks jest uzupełniany spółkami o najniższej zmienności).

  Wagi poszczególnych spółek są odwrotnie proporcjonalne do ich zmienności (tzn. im większa zmienność, tym
  niższy udział spółki). Skład indeksu jest aktualizowany co miesiąc.

  • Możliwość czerpania zysków z rozwoju szerokiego grona spółek prowadzących działalność w różnych regionach Europy (dywersyfikacja regionalna). Jednocześnie w związku z zapowiedzią programu luzowania ilościowego oraz obniżek stóp procentowych oczekiwany jest wzrost cen ich akcji.
  • Celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% (Europe TOP 50 Komfort) lub 95% (Europe TOP 50 Extra) początkowej wartości jednostki uczestnictwa w dniu jego ostatniej wyceny, przy uwzględnieniu ryzyk opisanych w Zastrzeżeniach oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego funduszu).
  • Prosta i przejrzysta konstrukcja umowy – składka jednorazowa inwestowana na okres 2,5 roku.
  • Możliwość wykupu w czasie trwania umowy ubezpieczenia według ceny obowiązującej następnego dnia po dniu najbliższej wyceny, przypadającej nie wcześniej niż 3. dnia roboczego po dacie złożenia wniosku o wykup, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 OWU (skutkuje naliczeniem opłaty za wykup oraz brakiem ochrony kapitału).
  • Ograniczone ryzyko znacznych wahań wartości indeksu poprzez przyznawanie największej wagi spółkom o najmniejszej zmienności. Należy jednak pamiętać, że jako indeks akcji jest on narażony na utratę wartości, wynikającą ze zmian cen na rynkach finansowych.
 • ZASADY OBLICZANIA STOPY ZWROTU Z PRODUKTU

  Stopa zwrotu z ubezpieczenia zależy od uśrednionych zmian wartości indeksu iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 Index. W przypadku wzrostu wartości indeksu zysk będzie równy iloczynowi wskaźnika partycypacji i średniej zmianie indeksu, obliczanej na koniec okresu ubezpieczenia na podstawie 10 obserwacji.

  Wynik obserwacji to procentowa zmiana pomiędzy:

  • kursem zamknięcia indeksu w dniach: 02.11.2015 r., 02.02.2016 r., 03.05.2016 r., 02.08.2016 r., 02.11.2016 r., 02.02.2017 r., 02.05.2017 r., 02.08.2017 r., 02.11.2017 r., 02.02.2018 r.
  • a kursem zamknięcia indeksu z dnia 10.08.2015 r.

  Wskaźnik partycypacji w zmianie indeksu zostanie określony w dniu 10.08.2015 r. i wskazany w polisie.

  Będzie on zawarty w przedziale:

  • 90%–120%: dla Europe TOP 50 Extra
  • 60%–90%: dla Europe TOP 50 Komfort

  Zwracamy uwagę, że zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ubezpieczającemu przysługuje prawo do odstąpienia od ubezpieczenia bez ponoszenia opłat w ciągu 30 dni od rozpoczęcia ochrony ubezpieczenia. Z tego prawa może on również skorzystać przy braku akceptacji wysokości wskaźnika partycypacji wskazanego w polisie.
  W przypadku Europe TOP 50 Extra, jeśli średnia zmiana wartości indeksu okaże się ujemna, wartość kapitału wypłaconego Klientowi będzie niższa o wartość tej zmiany, przy ograniczeniu straty do poziomu maksymalnie -5%, pod warunkiem osiągnięcia celu inwestycyjnego przez fundusz.

  Scenariusze mają charakter hipotetyczny i obrazują cele inwestycyjne Europe TOP 50 Extra oraz mechanizm wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia. Nie stanowią gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników.

  Scenariusz pozytywny – uśredniona zmiana wartości indeksu wyniosła 14,8%
  Wynik inwestycji przy partycypacji 100% = 1000 zł + 14,8% x 1000 PLN
  Scenariusz neutralny – uśredniona zmiana wartości indeksu wyniosła -3%
  Wynik inwestycji przy partycypacji 100% = 1000 zł + (-3% x 1000 PLN) = 970 zł
  Scenariusz negatywny – uśredniona zmiana wartości indeksu wyniosła -10%
  Wynik inwestycji przy partycypacji 100% = 1000 zł + (-5% x 1 000 PLN) = 950 zł
  Podane kwoty nie uwzględniają podatku od zysków kapitałowych.

   

  ZASTRZEŻENIA
  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego. Europe TOP 50 Extra i Europe TOP 50 Komfort to ubezpieczenia TUnŻ WARTA S.A. (Ubezpieczyciel), oferowane przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. (zwany dalej Bankiem, który pełni rolę pośrednika) w formie prawnej indywidualnego ubezpieczenia na życie z UFK. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy się zapoznać ze szczegółami ubezpieczenia, takimi jak: sposób i forma wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, warunki wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia, wysokość opłat oraz tryb ich pobierania, ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i Warunkach Finansowych Ubezpieczenia (WFU) Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Europe TOP 50 Extra oraz Europe TOP 50 Komfort, dostępnymi w Oddziałach Banku. Fundusze w stosowanej polityce inwestycyjnej dążą do skonstruowania portfela inwestycyjnego umożliwiającego osiągnięcie w dniu zakończenia okresu ubezpieczenia celu inwestycyjnego, jakim jest ochrona 95% lub 100% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu, oraz osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od zmian wartości instrumentu bazowego określonego w WFU w Parametrach subskrypcji. Cel inwestycyjny funduszu został określony w WFU. Ubezpieczyciel oraz Bank nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego, o którym mowa powyżej.
  Opodatkowanie świadczeń wypłacanych przez TUnŻ WARTA S.A. nastąpi zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) albo Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).
  Świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela nie podlega przepisom Ustawy o podatku od spadków i darowizn, w związku z art. 831 § 3 ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  Niniejszy materiał został przygotowany zgodnie z zasadami „III rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym” opracowanej przy współudziale Polskiej Izby Ubezpieczeń i zatwierdzonej przez Związek Banków Polskich.
  iStoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 Index i znaki handlowe użyte w nazwie indeksu są własnością intelektualną STOXX Limited, Zurych, Szwajcaria i/lub jego licencjodawców. Indeks jest używany na podstawie licencji STOXX. Instrumenty finansowe oparte na indeksie nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane, sprzedawane lub promowane przez STOXX i/lub jego licencjodawców.

 • Forma prawna

    Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK)
  Instrument bazowy iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 Index (kod Bloomberg: ENDLRP Index)
  Okres subskrypcji 13–31.07.2015
  Okres ubezpieczenia 10.08.2015–13.02.2018
  Ubezpieczyciel TUnŻ Warta S.A.
  Wiek ubezpieczonego ukończone 18 lat i nieukończone 80 lat
  Min. składka 1000 zł
  Wyceny jednostek uczestnictwa dwa razy w miesiącu, w terminie 5. i 20. dnia każdego miesiąca kalendarzowego (jeśli są to dni inne niż robocze – najbliższego dnia roboczego)
  Wypłacane świadczenia z tytułu dożycia świadczenie równe wartości zgromadzonych jednostek uczestnictwa
  Wypłacane świadczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej świadczenie równa się wartości zgromadzonych jednostek uczestnictwa powiększonej o 5% składki, z zastrzeżeniem, że maks. limit świadczenia z tytułu zgonu, który dotyczy dodatkowych 5% składki, wynosi 15 000 zł – dla osób, które do dnia 10.08.2015 r. włącznie nie ukończyły 70. roku życia, 750 zł – dla osób, które do dnia 10.08.2015 r. włącznie ukończyły 70. rok życia
  • Celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% (Europe TOP 50 Komfort) lub 95% (Europe TOP 50 Extra) początkowej wartości jednostki uczestnictwa w dniu ostatniej wyceny funduszu.
  • Fundusz w stosowanej polityce inwestycyjnej dąży do takiego skonstruowania portfela inwestycyjnego, który zapewnia osiągnięcie celu inwestycyjnego, w tym głównie poprzez otwarcie depozytu bankowego.
  • Ubezpieczyciel nie gwarantuje zachowania oraz zwrotu wpłaconych środków, w szczególności w sytuacji niewypłacalności banków, z którymi zawierane są transakcje lokat terminowych mających na celu ochronę 100% / 95% wpłaconej składki.
  • Działalność lokacyjna w ramach funduszu prowadzona jest na rachunek i ryzyko ubezpieczającego.
 • Produkt jest związany z poniższymi opłatami:

  Opłata Europe TOP 50 Komfort Europe TOP 50 Extra
  Opłata wstępna 0,00% 0,00%
  Opłata za zarządzanie 0,89% w skali roku 1,32% w skali roku
  Opłata za ryzyko ubezpieczeniowe 0,032% w skali roku (zawarta w opłacie za zarządzanie) 0,032% w skali roku (zawarta w opłacie za zarządzanie)
  Opłata za wykup 2,23% dla wniosków złożonych w okresie od 10.08.2015 r. do 10.02.2016 r. 3,30% dla wniosków złożonych w okresie od 10.08.2015 r. do 10.02.2016 r.
  1,78% dla wniosków złożonych w okresie od 11.02.2016 r. do 10.08.2016 r. 2,64% dla wniosków złożonych w okresie od 11.02.2016 r. do 10.08.2016 r.
  1,34% dla wniosków złożonych w okresie od 11.08.2016 r. do 10.02.2017 r. 1,98% dla wniosków złożonych w okresie od 11.08.2016 r. do 10.02.2017 r.
  0,89% dla wniosków złożonych w okresie od 11.02.2017 r. do 10.08.2017 r. 1,32% dla wniosków złożonych w okresie od 11.02.2017 r. do 10.08.2017 r.
  0,45% dla wniosków złożonych w okresie od 11.08.2017 r. do 13.02.2018 r. 0,66% dla wniosków złożonych w okresie od 11.08.2017 r. do 13.02.2018 r.
  W przypadku wykupu wypłata środków następuje w terminie do 28 dni od złożenia wniosku.