Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Europe TOP 50 to dwa produkty: Europe TOP 50 Komfort oraz Europe TOP 50 Extra, które różnią się m.in. wysokością potencjalnego zysku. są one kierowane do osób poszukujących rozwiązań z wyższym potencjałem wzrostu niż na tradycyjnych lokatach bankowych, przy jednoczesnej akceptacji określonego poziomu ryzyka.

Produkty mają formę indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w którym stopa zwrotu na koniec okresu ubezpieczania zależy od zmian wartości indeksu ISTOXX Europe next dividend Low Risk 50 Index. Celem funduszy jest ochrona odpowiednio 100% lub 95% składki na koniec okresu ubezpieczenia oraz wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości indeksu.

Informujemy, że 10.08.2015 r. zostały określone wskaźniki partycypacji, które wyniosły:

 • 72% w przypadku Europe TOP 50 Komfort
 • 100% w przypadku Europe TOP 50 Extra
 • iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 Index to indeks 50 spółek wybranych spośród należących do indeksu STOXX Europe 600 w następujący sposób:

  • w pierwszej kolejności odrzucane są spółki, których średni dzienny wolumen obrotu jest mniejszy niż 10 mln EUR
  • pozostałe spółki są sortowane według rosnącej zmienności i spośród nich wybierana jest 1/3 spółek o najniższej zmienności (różnicy pomiędzy osiąganymi wynikami a średnią)
  • z opracowanego zestawienia selekcjonowane jest 50 spółek wypłacających dywidendę w nadchodzącym miesiącu (jeśli ich liczba jest niższa niż 50, indeks jest uzupełniany spółkami o najniższej zmienności).

  Wagi poszczególnych spółek są odwrotnie proporcjonalne do ich zmienności (tzn. im większa zmienność, tym
  niższy udział spółki). Skład indeksu jest aktualizowany co miesiąc.

  • Możliwość czerpania zysków z rozwoju szerokiego grona spółek prowadzących działalność w różnych regionach Europy (dywersyfikacja regionalna). Jednocześnie w związku z zapowiedzią programu luzowania ilościowego oraz obniżek stóp procentowych oczekiwany jest wzrost cen ich akcji.
  • Celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% (Europe TOP 50 Komfort) lub 95% (Europe TOP 50 Extra) początkowej wartości jednostki uczestnictwa w dniu jego ostatniej wyceny, przy uwzględnieniu ryzyk opisanych w Zastrzeżeniach oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego funduszu).
  • Prosta i przejrzysta konstrukcja umowy – składka jednorazowa inwestowana na okres 2,5 roku.
  • Możliwość wykupu w czasie trwania umowy ubezpieczenia według ceny obowiązującej następnego dnia po dniu najbliższej wyceny, przypadającej nie wcześniej niż 3. dnia roboczego po dacie złożenia wniosku o wykup, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 OWU (skutkuje naliczeniem opłaty za wykup oraz brakiem ochrony kapitału).
  • Ograniczone ryzyko znacznych wahań wartości indeksu poprzez przyznawanie największej wagi spółkom o najmniejszej zmienności. Należy jednak pamiętać, że jako indeks akcji jest on narażony na utratę wartości, wynikającą ze zmian cen na rynkach finansowych.
 • ZASADY OBLICZANIA STOPY ZWROTU Z PRODUKTU

  Stopa zwrotu z ubezpieczenia zależy od uśrednionych zmian wartości indeksu iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 Index. W przypadku wzrostu wartości indeksu zysk będzie równy iloczynowi wskaźnika partycypacji i średniej zmianie indeksu, obliczanej na koniec okresu ubezpieczenia na podstawie 10 obserwacji.

  Wynik obserwacji to procentowa zmiana pomiędzy:

  • kursem zamknięcia indeksu w dniach: 02.11.2015 r., 02.02.2016 r., 03.05.2016 r., 02.08.2016 r., 02.11.2016 r., 02.02.2017 r., 02.05.2017 r., 02.08.2017 r., 02.11.2017 r., 02.02.2018 r.
  • a kursem zamknięcia indeksu z dnia 10.08.2015 r.

  Wskaźnik partycypacji w zmianie indeksu zostanie określony w dniu 10.08.2015 r. i wskazany w polisie.

  Będzie on zawarty w przedziale:

  • 90%–120%: dla Europe TOP 50 Extra
  • 60%–90%: dla Europe TOP 50 Komfort

  Zwracamy uwagę, że zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ubezpieczającemu przysługuje prawo do odstąpienia od ubezpieczenia bez ponoszenia opłat w ciągu 30 dni od rozpoczęcia ochrony ubezpieczenia. Z tego prawa może on również skorzystać przy braku akceptacji wysokości wskaźnika partycypacji wskazanego w polisie.
  W przypadku Europe TOP 50 Extra, jeśli średnia zmiana wartości indeksu okaże się ujemna, wartość kapitału wypłaconego Klientowi będzie niższa o wartość tej zmiany, przy ograniczeniu straty do poziomu maksymalnie -5%, pod warunkiem osiągnięcia celu inwestycyjnego przez fundusz.

  Scenariusze mają charakter hipotetyczny i obrazują cele inwestycyjne Europe TOP 50 Extra oraz mechanizm wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia. Nie stanowią gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników.

  Scenariusz pozytywny – uśredniona zmiana wartości indeksu wyniosła 14,8%
  Wynik inwestycji przy partycypacji 100% = 1000 zł + 14,8% x 1000 PLN
  Scenariusz neutralny – uśredniona zmiana wartości indeksu wyniosła -3%
  Wynik inwestycji przy partycypacji 100% = 1000 zł + (-3% x 1000 PLN) = 970 zł
  Scenariusz negatywny – uśredniona zmiana wartości indeksu wyniosła -10%
  Wynik inwestycji przy partycypacji 100% = 1000 zł + (-5% x 1 000 PLN) = 950 zł
  Podane kwoty nie uwzględniają podatku od zysków kapitałowych.

   

  ZASTRZEŻENIA
  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego. Europe TOP 50 Extra i Europe TOP 50 Komfort to ubezpieczenia TUnŻ WARTA S.A. (Ubezpieczyciel), oferowane przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. (zwany dalej Bankiem, który pełni rolę pośrednika) w formie prawnej indywidualnego ubezpieczenia na życie z UFK. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy się zapoznać ze szczegółami ubezpieczenia, takimi jak: sposób i forma wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, warunki wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia, wysokość opłat oraz tryb ich pobierania, ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i Warunkach Finansowych Ubezpieczenia (WFU) Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Europe TOP 50 Extra oraz Europe TOP 50 Komfort, dostępnymi w Oddziałach Banku. Fundusze w stosowanej polityce inwestycyjnej dążą do skonstruowania portfela inwestycyjnego umożliwiającego osiągnięcie w dniu zakończenia okresu ubezpieczenia celu inwestycyjnego, jakim jest ochrona 95% lub 100% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu, oraz osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od zmian wartości instrumentu bazowego określonego w WFU w Parametrach subskrypcji. Cel inwestycyjny funduszu został określony w WFU. Ubezpieczyciel oraz Bank nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego, o którym mowa powyżej.
  Opodatkowanie świadczeń wypłacanych przez TUnŻ WARTA S.A. nastąpi zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) albo Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).
  Świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela nie podlega przepisom Ustawy o podatku od spadków i darowizn, w związku z art. 831 § 3 ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  Niniejszy materiał został przygotowany zgodnie z zasadami „III rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym” opracowanej przy współudziale Polskiej Izby Ubezpieczeń i zatwierdzonej przez Związek Banków Polskich.
  iStoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 Index i znaki handlowe użyte w nazwie indeksu są własnością intelektualną STOXX Limited, Zurych, Szwajcaria i/lub jego licencjodawców. Indeks jest używany na podstawie licencji STOXX. Instrumenty finansowe oparte na indeksie nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane, sprzedawane lub promowane przez STOXX i/lub jego licencjodawców.

 • Forma prawna

    Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK)
  Instrument bazowy iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 Index (kod Bloomberg: ENDLRP Index)
  Okres subskrypcji 13–31.07.2015
  Okres ubezpieczenia 10.08.2015–13.02.2018
  Ubezpieczyciel TUnŻ Warta S.A.
  Wiek ubezpieczonego ukończone 18 lat i nieukończone 80 lat
  Min. składka 1000 zł
  Wyceny jednostek uczestnictwa dwa razy w miesiącu, w terminie 5. i 20. dnia każdego miesiąca kalendarzowego (jeśli są to dni inne niż robocze – najbliższego dnia roboczego)
  Wypłacane świadczenia z tytułu dożycia świadczenie równe wartości zgromadzonych jednostek uczestnictwa
  Wypłacane świadczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej świadczenie równa się wartości zgromadzonych jednostek uczestnictwa powiększonej o 5% składki, z zastrzeżeniem, że maks. limit świadczenia z tytułu zgonu, który dotyczy dodatkowych 5% składki, wynosi 15 000 zł – dla osób, które do dnia 10.08.2015 r. włącznie nie ukończyły 70. roku życia, 750 zł – dla osób, które do dnia 10.08.2015 r. włącznie ukończyły 70. rok życia
  • Celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% (Europe TOP 50 Komfort) lub 95% (Europe TOP 50 Extra) początkowej wartości jednostki uczestnictwa w dniu ostatniej wyceny funduszu.
  • Fundusz w stosowanej polityce inwestycyjnej dąży do takiego skonstruowania portfela inwestycyjnego, który zapewnia osiągnięcie celu inwestycyjnego, w tym głównie poprzez otwarcie depozytu bankowego.
  • Ubezpieczyciel nie gwarantuje zachowania oraz zwrotu wpłaconych środków, w szczególności w sytuacji niewypłacalności banków, z którymi zawierane są transakcje lokat terminowych mających na celu ochronę 100% / 95% wpłaconej składki.
  • Działalność lokacyjna w ramach funduszu prowadzona jest na rachunek i ryzyko ubezpieczającego.
 • Produkt jest związany z poniższymi opłatami:

  Opłata Europe TOP 50 Komfort Europe TOP 50 Extra
  Opłata wstępna 0,00% 0,00%
  Opłata za zarządzanie 0,89% w skali roku 1,32% w skali roku
  Opłata za ryzyko ubezpieczeniowe 0,032% w skali roku (zawarta w opłacie za zarządzanie) 0,032% w skali roku (zawarta w opłacie za zarządzanie)
  Opłata za wykup 2,23% dla wniosków złożonych w okresie od 10.08.2015 r. do 10.02.2016 r. 3,30% dla wniosków złożonych w okresie od 10.08.2015 r. do 10.02.2016 r.
  1,78% dla wniosków złożonych w okresie od 11.02.2016 r. do 10.08.2016 r. 2,64% dla wniosków złożonych w okresie od 11.02.2016 r. do 10.08.2016 r.
  1,34% dla wniosków złożonych w okresie od 11.08.2016 r. do 10.02.2017 r. 1,98% dla wniosków złożonych w okresie od 11.08.2016 r. do 10.02.2017 r.
  0,89% dla wniosków złożonych w okresie od 11.02.2017 r. do 10.08.2017 r. 1,32% dla wniosków złożonych w okresie od 11.02.2017 r. do 10.08.2017 r.
  0,45% dla wniosków złożonych w okresie od 11.08.2017 r. do 13.02.2018 r. 0,66% dla wniosków złożonych w okresie od 11.08.2017 r. do 13.02.2018 r.
  W przypadku wykupu wypłata środków następuje w terminie do 28 dni od złożenia wniosku.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.