Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

To, co niezwykle cenne, to Twoje plany i marzenia. Motywują do działania i nadają sens codziennej pracy. Czy wierzysz, że uda Ci się je zrealizować w niedalekiej przyszłości? W Banku BNP Paribas odpowiadamy: tak, z EuroStars III to możliwe.

  • Skuteczną strategię inwestycyjną Funduszu, która sprawdziła się w pierwszej edycji EuroStars – wynik EuroStars to 20,74% (źródło danych: TUnŻ „Warta” S.A.; wynik dla zakończonego 2,5-letniego produktu EuroStars nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości dla oferowanego produktu EuroStars III)
  • Szansa na nieograniczony zysk równy wzrostowi Indeksu na zakończenie okresu ubezpieczenia.
  • Ochrona 95% składki na zakończenie okresu ubezpieczenia wbudowana w strategię Funduszu.
  • 2,5-letni okres ubezpieczenia.
  • Niska minimalna kwota inwestycji – tylko 1 000 zł.
  • Dodatkowe oprocentowanie z lokaty pomostowej Banku BNP Paribas w okresie subskrypcji – 2% w skali roku.
 • Strategia indeksu

  BNP Paribas Fd – Flexible Fund Stars Index (EUR) ma jednakową długą ekspozycję na cztery fundusze absolutnej stopy zwrotu:

   

  Fundusz

  Kod ISIN

  Wartość aktywów (03.06.2014)

  Kraj pochodzenia

  Carmignac Patrimoine

  FR0010135103

  23 421 mln EUR

  Francja

  Standard Life Global Fund

  LU0548153104

  27 396 mln EUR

  Wielka Brytania

  ETHNA-AKTIV E

  LU0431139764

  7 155 mln EUR

  Szwajcaria

  BNY Mellon Global Real Return

  IE00B4Z6HC18

  10 732 mln EUR

  Wielka Brytania


  Źródło: Bloomberg

  Alokacja inwestycji w każdy z powyższych funduszy odbywa się codziennie, tak aby zachować ich stałą wagę w koszyku (25%). Bieżące wyceny Indeksu są publikowane na stronie https://indices-globalmarkets.bnpparibas.com/

  Indeks jest obliczany i publikowany przez BNP Paribas Arbitrage SNC. Indeks wykorzystuje mechanizm kontroli ryzyka o docelowym poziomie zmienności 5%. Jeśli zmienność koszyka funduszy przekracza 5%, ekspozycja Indeksu na koszyk funduszy jest redukowana, natomiast gdy zmienność spada poniżej celu, ekspozycja jest zwiększana do maksymalnie 150%. Indeks daje ekspozycje na wynik koszyka funduszy w formule Excess Return, pomniejszony o koszt finansowania ekspozycji na poziomie 0,5%. Excess Return oznacza stopę zwrotu z danego aktywa powyżej trzymiesięcznej stopy EURIBOR.

   

  BNP Paribas Flexible Star Managers

   

   

  Zmiana wartości indeksu BNP Paribas Flexible Star Managers w okresie ubezpieczenia pierwszej edycji EuroStars. Indeks BNP Paribas Flexible Star Managers ma jednakową długą ekspozycję na te same 4 fundusze absolutnej stopy zwrotu co BNP Paribas Fd – Flexible Fund Stars Index (EUR).

 • Scenariusze inwestycji

   


  a. Scenariusz nr 1 – zmiana wartości indeksu wyniosła 30%
  Wynik inwestycji = 1 000 PLN +30% X 1 000 PLN = 1 300 PLN
  b. Scenariusz nr 2 – zmiana wartości indeksu wyniosła -3%
  Wynik inwestycji = 1 000 PLN +(-3% X 1 000 PLN) = 970 PLN
  c. Scenariusz nr 3 – zmiana wartości indeksu wyniosła -10%
  Wynik inwestycji = 1 000 PLN +(-5% X 1 000 PLN) = 950 PLN Podane kwoty nie uwzględniają podatku od zysków kapitałowych.

  Scenariusze mają charakter hipotetyczny i obrazują cele inwestycyjne Funduszu oraz mechanizm wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia. Nie stanowią gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników.

  Euro Stars III to 2,5-letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym („Fundusz”), przygotowany przez TUnŻ „Warta” S.A., oparty na indeksie BNP Paribas Fd – Flexible Fund Stars Index (EUR) („Indeks”).

  Celem inwestycyjnym Funduszu jest zapewnienie na koniec okresu ubezpieczenia zwrotu minimum 95% kwoty inwestycji oraz wypłata zysku uzależniona od wzrostu wartości indeksu.

  Wcześniejszy wykup złożony w okresie od 05.03.2015 r. do 06.09.2017 r. związany jest z brakiem 95% ochrony kapitału i wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty dystrybucyjnej (pobieranej przy wykupie).

 • Opłata za zarządzanie

  1,378% w skali roku

  Opłata dystrybucyjna (pobierana przy wykupie), obliczana od wartości składki

   

  3,63% dla wniosków złożonych w okresie od 05.03.2015 do 06.09.2015

   

  2,94% dla wniosków złożonych w okresie od 07.09.2015 do 06.03.2016

   

  2,20% dla wniosków złożonych w okresie od 07.03.2016 do 06.09.2016

   

  1,47% dla wniosków złożonych w okresie od 07.09.2016 do 06.03.2017

   

  0,73% dla wniosków złożonych w okresie od 07.03.2017 do 06.09.2017

  Limity świadczeń z tytułu zgonu

  Świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego jest równe wartości zgromadzonych jednostek uczestnictwa funduszu powiększonej o 5% składki, nie więcej jednak niż o limit:

  • 15 000 zł – dla osób, które do dnia 06.03.2015 włącznie nie ukończyły 70. roku życia,
  • 750 zł – dla osób, które do dnia 06.03.2015 włącznie ukończyły 70. rok życia.

   

  Szczególne Warunki Ubezpieczenia Otwiera się w nowym oknie.

EuroStars III jest produktem strukturyzowanym w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, przygotowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „Warta” S.A. Oferta jest skierowana do osób fizycznych, pełnoletnich (mających ukończony 18. rok życia), które nie ukończyły 80. roku życia, gotowych na ulokowanie środków w pełnym wymiarze czasu trwania ubezpieczenia – 2,5 roku (tj. do 06.09.2017). Ubezpieczony może zrezygnować z przystąpienia do umowy ubezpieczenia lub wystąpić z umowy ubezpieczenia poprzez dokonanie wcześniejszego wykupu. Wcześniejszy wykup złożony w okresie od 05.03.2015 r. do 06.09.2017 r. związany jest z brakiem 95% ochrony kapitału i wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty dystrybucyjnej (pobieranej przy wykupie), której wartość wynosi w zależności od momentu rezygnacji od 0,73% do 3,63% wartości składki. Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest posiadanie umowy rachunku bankowego w zakresie lokat terminowych. Szczegółowe warunki, dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, naliczania i wypłaty świadczeń, wysokości oraz sposobu pobierania opłat, wyceny jednostek uczestnictwa oraz charakterystyki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, znajdują się w Szczegółowych Warunkach Ubezpieczenia: Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym EuroStars III, dostępnych w oddziałach Banku. Dla świadczeń wypłacanych przez TUnŻ „Warta” S.A., wynikających z umowy ubezpieczenia, zastosowane zostaną właściwe przepisy, z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Bank jest ubezpieczającym, który umożliwia przystąpienie do ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia pomiędzy bankiem a ubezpieczycielem. Produkt EuroStars III został przygotowany i jest oferowany zgodnie z zasadami III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym, opracowanej we współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń i zatwierdzonej przez Zarząd Związku Banków Polskich. Niniejszy materiał został opracowany jedynie do celów informacyjnych i nie stanowi oferty kupna lub sprzedaży, porady inwestycyjnej ani porady stanowiącej czynność doradztwa podatkowego. Wpłacona składka nie podlega ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zgodnie z ogólną zasadą, związaną z lokowaniem środków w produkty inwestycyjne, zalecana jest dywersyfikacja dokonywanych inwestycji. EuroStars III w stosowanej polityce inwestycyjnej dąży do zapewnienia osiągnięcia celu inwestycyjnego, jakim jest ochrona 95% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu oraz osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od zmian wartości indeksu BNP Paribas Fd – Flexible Fund Stars Index (EUR). Ani BNP Paribas Bank Polska S.A., ani Ubezpieczyciel nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego, o którym mowa powyżej. Indeks wykorzystany w produkcie EuroStars III należy do BNP Paribas, gdzie BNP Paribas jest sponsorem indeksu („Sponsor Indeksu”). Sponsor Indeksu nie jest zaangażowany w sprzedaż ani promocję niniejszego produktu, nie przyjmuje też żadnej odpowiedzialności związanej z takimi produktami lub za wykorzystanie Indeksu w jakimkolwiek innym celu lub za jakiekolwiek straty związane z Indeksem lub wynikłe z informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Ponadto Sponsor Indeksu i Agent Kalkulacyjny Indeksu informują, że (i) nie składają żadnego oświadczenia co do wyników, które mogą być uzyskane z wykorzystania Indeksu lub poziomów, na jakich Indeks się znajduje lub może się znajdować w konkretnej dacie, (ii) nie ma żadnego obowiązku utrzymywania obliczeń lub publikowania Indeksu oraz (iii) nie gwarantuje dokładności ani kompletności Indeksu lub zastosowanych metod obliczeniowych.