Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

W związku z wypowiedzeniem umowy przez KBC TFI SA (obecnie GAMMA TFI SA) w zakresie dystrybucji funduszy zagranicznych, Bank zaprzestał obsługi Uczestników Funduszu Global Partners („Fundusz”).

Wszystkie istotne dokumenty dotyczące Funduszu oraz informacje na temat punktach obsługi dostępne są na www.gammafundusze.pl.

Co zyskujesz z Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień?

JAK DZIAŁA GLOBAL PARTNERS ZABEZPIECZENIA AKTYWÓW 90 SIERPIEŃ?

W dniu rozpoczęcia inwestycji oraz co roku ostatniego dnia roboczego sierpnia aktywa Subfunduszu są inwestowane modelowo w jednakowej proporcji w fundusze obligacyjne i akcyjne.

Gdy wartość tytułu uczestnictwa wzrasta (oddala się od poziomu ochrony aktywów):

  • udział funduszy akcyjnych w portfelu Subfunduszu rośnie
  • udział funduszy obligacyjnych maleje

W razie kontynuacji spadku wyceny tytułu uczestnictwa Subfunduszu, fundusze akcyjne, a następnie obligacyjne, są zbywane i zamieniane na fundusze pieniężne i depozyty

Cel Subfunduszu nie oznacza żadnej gwarancji zysku lub wartości aktywów netto, która może być niższa od określonego poziomu minimalnej rocznej wartości docelowej.

Dokumenty

 
Tabela opłat subfunduszy zagranicznych Global Partners
 
Wycena tytułów uczestnictwa

Profil ryzyka Subfunduszu (SRRI) 5 w skali 1-7, gdzie 7 to najwyższy poziom ryzyka. 
Głównym celem Subfunduszu jest zapewnienie uczestnikom największego możliwego zysku poprzez bezpośrednie lub pośrednie inwestycje w zbywalne papiery wartościowe. Subfundusz dąży również do ustanowienia poziomu minimalnego wartości aktywów netto (90%) w każdą rocznicę Subfunduszu, która przypada ostatniego Dnia Roboczego sierpnia w Luksemburgu i Belgii, począwszy od sierpnia 2015 roku i nie uwzględnia pobranych opłat manipulacyjnych ani innych kosztów Klienta związanych z uczestnictwem. Cel ten nie oznacza gwarancji zysku lub wartości aktywów netto, która może być niższa od określonego wyżej poziomu minimalnego. W związku z tym Subfundusz nie oferuje gwarancji zysku ani ochrony kapitału.
Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty części kapitału. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.
Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień to Subfundusz Funduszu GLOBAL PARTNERS. GLOBAL PARTNERS to zagraniczna spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, utworzona zgodnie z prawem luksemburskim. Spółka jest osobą prawną i jednocześnie Funduszem z wydzielonymi Subfunduszami, obejmującymi różnego rodzaju Subfundusze o charakterze otwartym. Spółka podlega nadzorowi właściwego organu mającego siedzibę w Luksemburgu, tj. Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. Nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, nie stanowi on pełnej informacji o funduszu inwestycyjnym ani nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. i BNP Paribas Bank Polska SA nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w materiale. 
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości tytułów uczestnictwa w momencie ich zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. BNP Paribas Bank Polska nie odpowiada za realizację strategii inwestycyjnych, wartość aktywów netto w ramach Subfunduszu i za odkupienie tytułów uczestnictwa przez Subfundusz. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie Global Partners oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., wybranych oddziałach BNP Paribas (oddziały typu B, dawne oddziały Banku BNP Paribas S.A.) oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl.
Wycenę tytułów uczestnictwa Subfunduszu można znaleźć na stronie www.kbctfi.pl. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu. 
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Inwestowane środki nie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.