Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Połącz zysk z ochroną ubezpieczeniową! Wybierz GlobalStars II. 

 • Ochrona 100% składki alokacyjnej
 • Niska minimalna kwota inwestycji jedynie 1 000 zł
 • Dodatkowe oprocentowanie z lokaty pomostowej w okresie subskrypcji - 2,6%
 • 2,5-letni okres ubezpieczenia
  • GlobalStars II to 2,5-letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym GlobalStars II (“Fundusz”), przygotowany przez TUnŻ “Warta” S.A. 
  • Potencjalny zysk uzależniony jest od wzrostu indeksu BNP Paribas Income Star Funds Index EUR ER
  • Zysk obliczany jest jako średnia arytmetyczna ze stóp zwrotu Indeksu w co półrocznych obserwacjach, przy założeniu że jeśli stopa zwrotu jest ujemna, wówczas do wyliczenia średniej brana jest wartość zero
  • Ochrona 100% składki alokacyjnej na zakończenie okresu ubezpieczenia wbudowana w strategię Funduszu
  • Zysk obliczany jako średnia arytmetyczna z 5 półrocznych obserwacji - zabezpieczenie przed niekorzystnymi znacznymi zmianami notowań Indeksu (przy jednoczesnym ograniczeniu skorzystania z potencjalnego pełnego wzrostu Indeksu na przestrzeni 2,5 roku)
  • Możliwość osiągnięcia nieograniczonych zysków uzależnionych od wzrostu Indeksu
  • Niska minimalna kwota inwestycji - tylko 1 000 zł
  • 2,5-letni okres ubezpieczenia
  • Dodatkowe oprocentowanie z lokaty pomostowej Banku BNP Paribas w okresie subskrypcji - 2,6% w skali roku
  • Celem inwestycyjnym Funduszu jest zapewnienie na koniec okresu ubezpieczenia zwrotu 100% składki alokacyjnej oraz wypłata zysku uzależnionego od wzrostu wartości indeksu BNP Paribas Income Star Funds Index EUR ER
  • Do wyliczenia zysku będą brane pod uwagę wyniki Indeksu z pięciu półrocznych okresów obserwacji
  • Wynik indeksu za dany okres obserwacji będzie odpowiadał:
   • Wielkości wzrostu Indeksu w dniu obserwacji względem jego wartości początkowej (wartość z dnia 07.11.2014 r.)
   • Wartości 0, jeśli wartość indeksu w dniu obserwacji względem jego wartości początkowej będzie niższa bądź równa wartości początkowej
  • Z 5 wyników Indeksu zostanie wyliczona średnia arytmetyczna stanowiąca zysk Funduszu
  • Na zakończenie okresu ubezpieczenia zostanie wypłacone świadczenie odpowiadające wartości posiadanych jednostek uczestnictwa Funduszu
  • Indeks BNP Paribas Income Star Funds Index EUR ER ma jednakową długą ekspozycję na cztery fundusze przychodowe:
   • BGF Global Multi Asset Income
   • JPMorgan Global Income
   • M&G Optimal Income
   • Schroder ISF Global Multi-Asset Income
  • Alokacja inwestycji w każdy z powyższych funduszy odbywa się codziennie tak, aby zachować ich stałą wagę w koszyku (25%). Indeks jest obliczany i publikowany przez BNP Paribas Arbitrage SNC
  • Indeks wykorzystuje mechanizm kontroli ryzyka o docelowym poziomie zmienności 4,5%
  • Jeśli zmienność koszyka funduszy przekracza 4,5%, ekspozycja Indeksu na koszyk funduszy jest redukowana, natomiast gdy zmienność spada poniżej celu, ekspozycja jest zwiększana do maksymalnie 150%
  • Indeks daje ekspozycje na wynik koszyka funduszy w formule Excess Return, pomniejszony o koszt finansowania ekspozycji
  • Excess Return oznacza stopę zwrotu z danego aktywa powyżej trzymiesięcznej stopy EURIBOR
 • Produkt związany jest z poniższymi opłatami:

  • Dystrybucyjną, z tytułu objęcia ubezpieczeniem - 0,5% od wpłaconej składki
  • Za zarządzanie - 1,1% w skali roku
  • Dystrybucyjną, pobieraną przy wykupie, obliczaną od wartości wykupu:
   • 3,10% dla wniosków złożonych w okresie od 06.11.2014 do 09.05.2015
   • 2,50% dla wniosków złożonych w okresie od 10.05.2015 do 06.11.2015
   • 1,95% dla wniosków złożonych w okresie od 07.11.2015 do 09.05.2016
   • 1,4% dla wniosków złożonych w okresie od 10.05.2016 do 06.11.2016
   • 0,85% dla wniosków złożonych w okresie od 07.11.2016 do 06.05.2017

   

  Limity świadczenia z tytułu zgonu: 

  • Świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego jest równe wartości zgromadzonych jednostek uczestnictwa funduszu powiększonej o 5% składki alokacyjnej, nie więcej jednak niż o limit:
   • 15 000 zł - dla osób, które do dnia 07.11.2014 włącznie nie ukończyły 70. roku życia
   • 750 zł - dla osób, które do dnia 07.11.2014 włącznie ukończyły 70. rok życia
  • Świadczenie z tytułu dożycia do końca okresu odpowiedzialności równe jest wartości zgromadzonych jednostek uczestnictwa Funduszu.
 • Poniższe scenariusze mają na celu zobrazowanie zasad wyliczania zysku Funduszu na koniec okresu ubezpieczenia.

  Scenariusz optymistyczny
  Obserwacja Stopa zwrotu Indeksu Stopa zwrotu do wyliczenia zysku
  1 5,60% 5,60%
  2 10,20% 10,20%
  3 15,30% 15,30%
  4 19,50% 19,50%
  5 24,80% 24,80%
    Zysk (średnia arytmetyczna) 15,08%
  Scenariusz neutralny
  Obserwacja Stopa zwrotu Indeksu Stopa zwrotu do wyliczenia zysku
  1 1,20% 1,20%
  2 -4,30% 0%
  3 2,90% 2,90%
  4 -3,50% 0%
  5 1,50% 1,50%
    Zysk (średnia arytmetyczna) 1,12%
  Scenariusz pesymistyczny
  Obserwacja Stopa zwrotu Indeksu Stopa zwrotu do wyliczenia zysku
  1 -5,60% 0%
  2 -10,20% 0%
  3 -15,30% 0%
  4 -19,50% 0%
  5 -24,80% 0%
    Zysk (średnia arytmetyczna) 0%

  Scenariusze mają charakter wyłącznie przykładowy i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Pliki do pobrania

 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia

GlobalStars II jest produktem strukturyzowanym w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, przygotowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „Warta” S.A. Oferta jest skierowana do osób fizycznych, pełnoletnich (mających ukończony 18 rok życia), które nie ukończyły 80 roku życia, gotowych na ulokowanie środków w pełnym wymiarze czasu trwania ubezpieczenia - 2,5 roku (tj. do 06.05.2017).
Ubezpieczony może zrezygnować z przystąpienia do umowy ubezpieczenia lub wystąpić z umowy ubezpieczenia poprzez dokonanie wcześniejszego wykupu. Wcześniejszy wykup złożony w okresie od 06.11.2014 do 06.05.2017 związany jest z brakiem ochrony kapitału i wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty dystrybucyjnej (pobieranej przy wykupie), której wartość wynosi w zależności od momentu rezygnacji od 0,85% do 3,1% wartości jednostek uczestnictwa. Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest posiadanie umowy rachunku bankowego w zakresie lokat terminowych.
Szczegółowe warunki dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, naliczania i wypłaty świadczeń, wysokości oraz sposobu pobierania opłat, wyceny jednostek uczestnictwa oraz charakterystyki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego znajdują się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia: Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym GlobalStars II, dostępnych w oddziałach Banku.
Dla świadczeń wypłacanych przez TUnZ „Warta” S.A. wynikających z umowy ubezpieczenia zostaną zastosowane właściwe przepisy wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Bank jest ubezpieczającym, który umożliwia przystąpienie do ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia pomiędzy bankiem a ubezpieczycielem.
Produkt GlobalStars II został przygotowany i jest oferowany zgodnie z zasadami III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym, opracowanej we współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń i zatwierdzonej przez Zarząd Związku Banków Polskich.
Niniejszy materiał został opracowany jedynie do celów informacyjnych i nie stanowi oferty kupna lub sprzedaży, porady inwestycyjnej ani porady stanowiącej czynność doradztwa podatkowego.
Wpłacona składka nie podlega ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zgodnie z ogólną zasadą związaną z lokowaniem środków w produkty inwestycyjne zalecana jest dywersyfikacja dokonywanych inwestycji. GlobalStars II w stosowanej polityce inwestycyjnej dąży do zapewnienia osiągnięcia celu inwestycyjnego, jakim jest ochrona początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu oraz osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od zmian wartości indeksu BNP Paribas Income Star Funds Index EUR ER. Bank ani Ubezpieczyciel nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego, o którym mowa powyżej.
Indeks wykorzystany w produkcie GlobalStars II należy do BNP Paribas, gdzie BNP Paribas jest sponsorem indeksu („Sponsor Indeksu”). Sponsor Indeksu nie jest zaangażowany w sprzedaż ani promocję niniejszego Produktu, nie przyjmuje też żadnej odpowiedzialności związanej z takimi produktami lub za wykorzystanie Indeksu w jakimkolwiek innym celu lub za jakiekolwiek straty wynikłe z informacji zawartych w niniejszym dokumencie.
Ponadto Sponsor Indeksu i Agent Kalkulacyjny Indeksu informują, że (i) nie składają żadnego oświadczenia co do wyników, które mogą być uzyskane z wykorzystania Indeksu lub poziomów, na jakich Indeks się znajduje lub może się znajdować w konkretnej dacie, (ii) nie ma żadnego obowiązku utrzymywania obliczeń lub publikowania Indeksu oraz (iii) nie gwarantuje dokładności ani kompletności Indeksu lub zastosowanych metod obliczeniowych.