Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Fundusze Paribas L1 i Parvest

Korzystaj z możliwości, jakie daje inwestowanie w ramach globalnej grupy finansowej. Paribas L1 to fundusz prowadzony przez międzynarodową kadrę ekspertów z BNP Paribas Investment Partners, trzeciej co do wielkości spółki zarządzającej aktywami w Europie.

Sprawdź listę dostępnych subfunduszy

 

BNP Paribas L1 i Parvest to rozwiązanie dla Ciebie jeśli:

  • Chcesz inwestować na rynkach zagranicznych
  • Interesują Cię fundusze zarządzane przez profesjonalistów działających globalnie
  • Stawiasz na optymalne rozwiązania – inwestowanie w fundusze jest tańsze niż bezpośrednie transakcje na giełdach zagranicznych
  • Chcesz łatwo przenosić środki między subfunduszami (parasolowa struktura)
  • Ważny dla Ciebie jest szeroki wybór funduszy

Zobacz, co wyróżnia Parvest i BNP Paribas L1

Dlaczego warto inwestować z BNP Paribas Investment Partners

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszy BNP Paribas L1 oraz BNP Paribas Parvest obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartości jednostek uczestnictwa Funduszy BNP Paribas L1 oraz BNP Paribas Parvest mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej, a indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez BNP Paribas Investment Partners oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. 
Szczegółowe informacje o jednostkach uczestnictwa Funduszy BNP Paribas L1 oraz BNP Paribas Parvest oraz opisy czynników ryzyka zawarte są w Prospektach Informacyjnych Funduszy BNP Paribas L1 oraz BNP Paribas Parvest oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych  na stronie internetowej www.bnpparibas-ip.com. Dotychczasowe wyniki Funduszu BNP Paribas L1 oraz BNP Paribas Parvest nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Jednostki uczestnictwa Funduszy BNP Paribas L1 oraz BNP Paribas Parvest nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. BNP Paribas L1 oraz BNP Paribas Parvest pozwala inwestować zarówno w EUR, jak i USD, a wybrane fundusze również w złotówkach - zależnie od preferencji walutowych. Pamiętaj jednak, że każdy fundusz ma swoją walutę główną, zależną od polityki inwestycyjnej czy regionu geograficznego, w którym inwestuje. Wybierając inną walutę, zwróć uwagę na dodatkowe ryzyko kursowe, które może również przynieść Ci dodatkowe zyski, jeśli dobrze przewidzisz zmiany cen walut. Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest ofertą w rozumieniu at. 66 k.c. Spółka nie gwarantuje uzyskania analogicznych zysków z przyszłości