Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Ubezpieczenie od utraty źródła dochodu
o indeksie BNPP/UZD_3_1.1/2021

od 20 zł miesięcznie dla sumy ubezpieczenia 6 000 zł
Zapewnij sobie zabezpieczenie finansowe na najpilniejsze wydatki
w sytuacji utraty źródła dochodu.


Produkt wycofany z oferty

Zakres ubezpieczenia obejmuje jedno z niżej wymienionych Zdarzeń, które będą miały miejsce w trakcie trwania Ochrony ubezpieczeniowej:

 

 z tytułu Czasowej niezdolności do pracy w przypadku Ubezpieczonego, który uzyskuje dochód z tytułu:

 • działalności gospodarczej, umowy o pracę lub z tytułu stosunku służbowego lub kontraktu menedżerskiego zawartej na czas określony,
   

przy czym Czasowa niezdolności do pracy oznacza niemożność wykonywania pracy przez Ubezpieczonego stanowiącej źródło uzyskiwania przez niego przychodu, trwająca z tej samej przyczyny (chorobowej lub wypadkowej) nieprzerwanie co najmniej 60 dni, potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do pracy, uprawniającym do pobierania zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia chorobowego w okresie niemożności wykonywania pracy,

 

z tytułu Utraty pracy w przypadku Ubezpieczonego, który uzyskuje dochód z tytułu:

 • umowy o pracę lub z tytułu stosunku służbowego lub kontraktu menedżerskiego zawartej na czas nieokreślony,
   

przy czym Utrata pracy to zdarzenie skutkujące uzyskaniem Statusu bezrobotnego, rozumiane jako rozwiązanie umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub stosunku służbowego, zawartych na czas nieokreślony, z Ubezpieczonym przez jego pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego,

 

z tytułu Pobytu w Szpitalu w przypadku Ubezpieczonego, który uzyskuje dochód z innych źródeł, niż wymienione w punktach a) i b), np. emerytura, renta.

przy czym Pobyt w Szpitalu to udokumentowany, stały, nieprzerwany pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu celem leczenia Choroby lub obrażeń ciała doznanych w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, trwający co najmniej 3 dni, liczony jako różnica pomiędzy datą wypisu a datą przyjęcia do Szpitala.

 

Ubezpieczenie trwa 24 godziny na dobę na terytorium Unii Europejskiej,  Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem, że Świadczenia Assistance są realizowane tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wyjaśnienie użytych powyżej pojęć pisanych z dużej litery sprawdź w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Opis wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajduje się w Art. 13 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

CO ZYSKUJESZ Z OCHRONĄ ubezpieczenia od utraty źródła dochodu?

MOŻLIWOŚĆ WYBORU SPOŚRÓD 3 WARIANTÓW UBEZPIECZENIA


ZAKRES UBEZPIECZENIA


SUMA UBEZPIECZENIA 

  Wariant A Wariant B Wariant C
Czasowa niezdolności do pracy 6 000 PLN 9 000 PLN 12 000 PLN
Utrata pracy 6 000 PLN 9 000 PLN 12 000 PLN
Pobyt w Szpitalu 6 000 PLN 9 000 PLN 12 000 PLN

 

Składka pobierana z rachunku karty kredytowej wydanej przez BNP Paribas Bank Polska SA lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego  prowadzonego przez BNP Paribas Bank Polska SA.

ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚĆ SKŁADKI

 

Wysokość składki i świadczeń dla poszczególnych wariantów przedstawia poniższa tabela:

 

Zakres ubezpieczenia
 • Utrata pracy dla: osób zatrudnionych, na podstawie umowy o pracę, lub kontraktu menedżerskiego lub stosunku służbowego zawartych na czas nieokreślony,
 • Czasowa niezdolność do pracy dla:  osób prowadzących własną działalność gospodarczą lub osób pracujących na podstawie umowy
  o pracę na czas określony,
 • Pobyt w Szpitalu dla: osób uzyskujących dochód z innych źródeł niż wymienione dla Utraty pracy i Czasowej niezdolności do pracy.
   
Utrata pracy / Czasowa niezdolność do pracy / Pobytu w Szpitalu należne są Ubezpieczonemu na zasadzie wymienności w zależności od statusu zatrudnienia w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
Ubezpieczony Klient BNP Paribas
Wiek

Wiek wstępu 18-64

Wiek ochrony 18-70

Świadczenie miesięczne Wariant A retencyjny Wariant B  Wariant C

500 zł

750 zł

1 000 zł

Liczba świadczeń
 • Utrata pracy – 6 świadczeń na zdarzenie, maksymalnie 12 świadczeń w całym okresie świadczenia ochrony ubezpieczeniowej
 • Czasowa niezdolność do pracy- 3 świadczenia na zdarzenie, maksymalnie 12 świadczeń w całym okresie świadczenia ochrony ubezpieczeniowej
 • Pobyt w Szpitalu- 6 świadczeń na zdarzenie, maksymalnie 12 świadczeń w całym okresie świadczenia ochrony ubezpieczeniowej
Suma ubezpieczenia 6 000 zł 9 000 zł 12 000 zł
Składka miesięczna 20 zł 29 zł 38 zł
Okres oczekiwania na wypłatę świadczenia
 • Utrata pracy – 30 dni
 • Czasowa niezdolność do pracy – 60 dni
 • Pobyt w  Szpitalu – 3 dni
Karencja
 • Utrata pracy – 60 dni* (wypłata świadczenia w wysokosci 100 zł w okresie od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do ostatniego dnia karencji)
 • Czasowa niezdolność  do pracy – 30 dni* (wypłata świadczenia w wysokości 100 zł w okresie od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do ostatniego dnia karencji)
 • Pobyt w szpitalu– 30 dni* (wypłata świadczenia w wysokości 100 zł w okresie od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do ostatniego dnia karencji)

*Liczone od momentu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia a nie od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

Tabela świadczeń assistance

Rodzaj zdarzenia Rodzaj świadczenia Assistance Limit kwotowy na Zdarzenie Limity ilościowe
Utrata pracy pomoc psychologa  500 PLN -

pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego

-

-

tłumaczenie CV i listu motywacyjnego na język angielski

-

4 razy w okresie 12 miesięcy

pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy

-

-

organizacja usług z zakresu doradztwa personalnego

-

-

infolinia dotycząca prawa pracy

-

-

zestaw materiałów informacyjnych dotyczących m.in. tworzenia CV i listu motywacyjnego oraz rozmowy rekrutacyjnej

-

-

 

konsultacji on-line lub telefonicznie napisanych przez Ubezpieczonego CV i/lub listu motywacyjnego

- 4  razy w okresie 12 miesięcy trwania Ochrony ubezpieczeniowej 

 

PRZYDATNE INFORMACJE

BNP Paribas Bank Polska S.A. działa jako agent ubezpieczeniowy w imieniu i na rzecz Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce w zakresie  prowadzenia działalności dystrybucji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Ubezpieczenia od utraty źródła dochodu”, na podstawie umowy agencyjnej z dnia 21.11.2017 r. zawartej z Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 78.

Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce

ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa
tel. 22 529 17 60

obsluga@cardif.pl
                              www.cardif.pl

Telefon (+48) 22 522 29 13 lub 22 232 29 13 czynny cała dobę.

Koszt połączenia telefonicznego zgodnie z taryfą operatora.

Ubezpieczenie jest dostępne dla klientów posiadających wybrane karty kredytowe Banku lub rachunki bankowe w  BNP Paribas Bank Polska S.A. Dokładamy starań, aby systematycznie rozszerzać ofertę dla jak największej liczby klientów.

Dokumenty do pobrania

 
Informacja o Agencie (od 02.07.2022)
 
Pełnomocnictwo dla Agenta
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia, Karta Produktu, IPID
 
Formularz zgłoszenia roszczenia
 
Wzór Upoważnienia dla Osoby Fizycznej Wykonującej Czynności Agencyjne