Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Ubezpieczenie od utraty źródła dochodu
o indeksie BNPP/UZD_3_1.1/2021

od 20 zł miesięcznie dla sumy ubezpieczenia 6 000 zł
Zapewnij sobie zabezpieczenie finansowe na najpilniejsze wydatki
w sytuacji utraty źródła dochodu.

Dostępność
Telefon

Zakres ubezpieczenia obejmuje jedno z niżej wymienionych Zdarzeń, które będą miały miejsce w trakcie trwania Ochrony ubezpieczeniowej:

 

 z tytułu Czasowej niezdolności do pracy w przypadku Ubezpieczonego, który uzyskuje dochód z tytułu:

 • działalności gospodarczej, umowy o pracę lub z tytułu stosunku służbowego lub kontraktu menedżerskiego zawartej na czas określony,
   

przy czym Czasowa niezdolności do pracy oznacza niemożność wykonywania pracy przez Ubezpieczonego stanowiącej źródło uzyskiwania przez niego przychodu, trwająca z tej samej przyczyny (chorobowej lub wypadkowej) nieprzerwanie co najmniej 60 dni, potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do pracy, uprawniającym do pobierania zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia chorobowego w okresie niemożności wykonywania pracy,

 

z tytułu Utraty pracy w przypadku Ubezpieczonego, który uzyskuje dochód z tytułu:

 • umowy o pracę lub z tytułu stosunku służbowego lub kontraktu menedżerskiego zawartej na czas nieokreślony,
   

przy czym Utrata pracy to zdarzenie skutkujące uzyskaniem Statusu bezrobotnego, rozumiane jako rozwiązanie umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub stosunku służbowego, zawartych na czas nieokreślony, z Ubezpieczonym przez jego pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego,

 

z tytułu Pobytu w Szpitalu w przypadku Ubezpieczonego, który uzyskuje dochód z innych źródeł, niż wymienione w punktach a) i b), np. emerytura, renta.

przy czym Pobyt w Szpitalu to udokumentowany, stały, nieprzerwany pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu celem leczenia Choroby lub obrażeń ciała doznanych w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, trwający co najmniej 3 dni, liczony jako różnica pomiędzy datą wypisu a datą przyjęcia do Szpitala.

 

Ubezpieczenie trwa 24 godziny na dobę na terytorium Unii Europejskiej,  Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem, że Świadczenia Assistance są realizowane tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wyjaśnienie użytych powyżej pojęć pisanych z dużej litery sprawdź w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Opis wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajduje się w Art. 13 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

CO ZYSKUJESZ Z OCHRONĄ ubezpieczenia od utraty źródła dochodu?

MOŻLIWOŚĆ WYBORU SPOŚRÓD 3 WARIANTÓW UBEZPIECZENIA


ZAKRES UBEZPIECZENIA


SUMA UBEZPIECZENIA 

  Wariant A Wariant B Wariant C
Czasowa niezdolności do pracy 6 000 PLN 9 000 PLN 12 000 PLN
Utrata pracy 6 000 PLN 9 000 PLN 12 000 PLN
Pobyt w Szpitalu 6 000 PLN 9 000 PLN 12 000 PLN

 

Składka pobierana z rachunku karty kredytowej wydanej przez BNP Paribas Bank Polska SA lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego  prowadzonego przez BNP Paribas Bank Polska SA.

ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚĆ SKŁADKI

 

Wysokość składki i świadczeń dla poszczególnych wariantów przedstawia poniższa tabela:

 

Zakres ubezpieczenia
 • Utrata pracy dla: osób zatrudnionych, na podstawie umowy o pracę, lub kontraktu menedżerskiego lub stosunku służbowego zawartych na czas nieokreślony,
 • Czasowa niezdolność do pracy dla:  osób prowadzących własną działalność gospodarczą lub osób pracujących na podstawie umowy
  o pracę na czas określony,
 • Pobyt w Szpitalu dla: osób uzyskujących dochód z innych źródeł niż wymienione dla Utraty pracy i Czasowej niezdolności do pracy.
   
Utrata pracy / Czasowa niezdolność do pracy / Pobytu w Szpitalu należne są Ubezpieczonemu na zasadzie wymienności w zależności od statusu zatrudnienia w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
Ubezpieczony Klient BNP Paribas
Wiek

Wiek wstępu 18-64

Wiek ochrony 18-70

Świadczenie miesięczne Wariant A retencyjny Wariant B  Wariant C

500 zł

750 zł

1 000 zł

Liczba świadczeń
 • Utrata pracy – 6 świadczeń na zdarzenie, maksymalnie 12 świadczeń w całym okresie świadczenia ochrony ubezpieczeniowej
 • Czasowa niezdolność do pracy- 3 świadczenia na zdarzenie, maksymalnie 12 świadczeń w całym okresie świadczenia ochrony ubezpieczeniowej
 • Pobyt w Szpitalu- 6 świadczeń na zdarzenie, maksymalnie 12 świadczeń w całym okresie świadczenia ochrony ubezpieczeniowej
Suma ubezpieczenia 6 000 zł 9 000 zł 12 000 zł
Składka miesięczna 20 zł 29 zł 38 zł
Okres oczekiwania na wypłatę świadczenia
 • Utrata pracy – 30 dni
 • Czasowa niezdolność do pracy – 60 dni
 • Pobyt w  Szpitalu – 3 dni
Karencja
 • Utrata pracy – 60 dni* (wypłata świadczenia w wysokosci 100 zł w okresie od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do ostatniego dnia karencji)
 • Czasowa niezdolność  do pracy – 30 dni* (wypłata świadczenia w wysokości 100 zł w okresie od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do ostatniego dnia karencji)
 • Pobyt w szpitalu– 30 dni* (wypłata świadczenia w wysokości 100 zł w okresie od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do ostatniego dnia karencji)

*Liczone od momentu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia a nie od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

Tabela świadczeń assistance

Rodzaj zdarzenia Rodzaj świadczenia Assistance Limit kwotowy na Zdarzenie Limity ilościowe
Utrata pracy pomoc psychologa  500 PLN -

pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego

-

-

tłumaczenie CV i listu motywacyjnego na język angielski

-

4 razy w okresie 12 miesięcy

pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy

-

-

organizacja usług z zakresu doradztwa personalnego

-

-

infolinia dotycząca prawa pracy

-

-

zestaw materiałów informacyjnych dotyczących m.in. tworzenia CV i listu motywacyjnego oraz rozmowy rekrutacyjnej

-

-

 

konsultacji on-line lub telefonicznie napisanych przez Ubezpieczonego CV i/lub listu motywacyjnego

- 4  razy w okresie 12 miesięcy trwania Ochrony ubezpieczeniowej 

 

PRZYDATNE INFORMACJE

BNP Paribas Bank Polska S.A. działa jako agent ubezpieczeniowy w imieniu i na rzecz Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce w zakresie  prowadzenia działalności dystrybucji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Ubezpieczenia od utraty źródła dochodu”, na podstawie umowy agencyjnej z dnia 21.11.2017 r. zawartej z Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 78.

Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce

ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa
tel. 22 529 17 60

obsluga@cardif.pl
                              www.cardif.pl

Telefon (+48) 22 522 29 13 lub 22 232 29 13 czynny cała dobę.

Koszt połączenia telefonicznego zgodnie z taryfą operatora.

Ubezpieczenie jest dostępne dla klientów posiadających wybrane karty kredytowe Banku lub rachunki bankowe w  BNP Paribas Bank Polska S.A. Dokładamy starań, aby systematycznie rozszerzać ofertę dla jak największej liczby klientów.

Dokumenty do pobrania

 
Informacja o Agencie (od 02.07.2022)
 
Pełnomocnictwo dla Agenta
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia, Karta Produktu, IPID
 
Formularz zgłoszenia roszczenia
 
Wzór Upoważnienia dla Osoby Fizycznej Wykonującej Czynności Agencyjne

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.