Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
Indywidualne ubezpieczenie na życie i zdrowie


Ochrona rodziny

Produkt wycofany z oferty  

Ochrona Rodziny to indywidualne ubezpieczenie na życie i zdrowie stworzone przez Nationale-Nederlanden dla Klientów banku. Zostało zaprojektowane, aby jak najlepiej zabezpieczyć Ciebie i Twoją rodzinę. Zapewnia wsparcie finansowe na wypadek śmierci, niezdolności do pracy albo samodzielnego życia oraz świadczenia medyczne w przypadku choroby skutkującej hospitalizacją lub nieszczęśliwego wypadku.

 

KORZYŚCI

Dodatkowe informacje

Możesz dopasować wysokość świadczenia do swoich potrzeb i potrzeb najbliższych oraz do możliwości finansowych. Wysokość świadczeń zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia:

  • Wariant I - 100 000 zł
  • Wariant II - 300 000 zł
  • Wariant III - 500 000 zł

Wysokość składki wyliczana jest na podstawie wybranego przez Ciebie wariantu ubezpieczenia i Twojego wieku na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oraz na dzień każdej rocznicy rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Informacje o sposobie postępowania z Reklamacjami Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

1. Na potrzeby postępowania reklamacyjnego jako Reklamację należy rozumieć - wystąpienie skierowane do Nationale-Nederlanden przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Nationale-Nederlanden, natomiast jako Klient traktowani są będący osobą fizyczną: Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub osoba uprawniona z Umowy ubezpieczenia.

 

2. Klient może złożyć Reklamację:

  • w formie pisemnej - osobiście, w punkcie obsługi klienta zlokalizowanym w siedzibie Nationale-Nederlanden, lub przesyłką pocztową nadaną na adres siedziby Nationale-Nederlanden,
  • ustnie - telefonicznie albo osobiście podczas wizyty Klienta w punkcie obsługi klienta zlokalizowanym w siedzibie Nationale-Nederlanden,
  • w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Nationale-Nederlanden.

 

3. Odpowiedź na Reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania Reklamacji przez podmiot rozpatrujący Reklamację. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 1, podmiot rozpatrujący Reklamację w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z Reklamacją, określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.

4. Odpowiedź na Reklamację Klienta udzielana jest w postaci papierowej lub w postaci innego trwałego nośnika informacji i przekazywana osobiście lub przesyłką pocztową wysłaną na aktualny adres korespondencyjny Klienta, a w przypadku, gdy adres Klienta nie jest zarejestrowany w odpowiedniej bazie danych - na adres wskazany w Reklamacji.

5. Jeśli Klient wnioskował o udzielenie odpowiedzi pocztą elektroniczną, odpowiedź przekazywana jest na aktualny adres poczty elektronicznej Klienta.

6. W przypadku wystąpienia sporu z Nationale-Nederlanden Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub osoba uprawniona z Umowy może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub Rzecznika Finansowego.

  • nawet pół miliona złotych świadczenia w przypadku śmierci, albo
  • nawet pół miliona złotych świadczenia w przypadku trwałej całkowitej niezdolności do pracy albo niezdolności do samodzielnego życia, oraz
  • świadczenia medyczne - organizacja m.in. konsultacji lekarskich i rehabilitacji - w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub Twojej choroby skutkującej hospitalizacją.

Dokumenty do pobrania

 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona Rodziny

obowiązuje od 01.04.2019 r.

 
Karta Produktu Ochrona Rodziny

obowiązuje od 01.04.2019 r.

 
Informacje o agencie

obowiązuje od 01.04.2019 r.