Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Panorama Funduszy Plus II to program inwestycyjny w formie indywidualnego ubezpieczenia za życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). Produkt skierowany jest do Klientów poszukujących elastycznych form długoterminowego inwestowania połączonego z ochroną ubezpieczeniową.

 • Szansa na zysk wyższy niż na lokacie
 • Możliwość dostosowana inwestycji do aktualnej sytuacji rynkowej 
 • Polisa na życie bez dodatkowych formalności
 • 0 zł opłaty wstępnej
  • Szansa na zysk wyższy niż na lokacie
  • Szeroki wachlarz UFK dostępnych w ramach jednej umowy – ponad 40 UFK zarządzanych przez renomowane TFI (BNP Paribas, KBC, ING, Aviva Investors Poland, JPMorgan, Union Investment) w tym 4 plany inwestycyjne realizujące różne strategie
  • Możliwość dostosowana inwestycji do aktualnej sytuacji rynkowej poprzez bezpłatny i swobodny transfer środków pomiędzy dostępnymi UFK w każdym czasie
  • Polisa na życie bez dodatkowych formalności
  • 0 zł opłaty wstępnej
  • Niska kwota inwestycji – jednorazowa wpłata min. 5 000 zł
  • Możliwość dopłaty do inwestycji – min. 1 000 zł
  • Brak podatku od zysków kapitałowych w przypadku transferu środków pomiędzy funduszami (w ramach jednej umowy)
 • Umowa ubezpieczenia jest zawierana na czas nieokreślony. Przez cały okres trwania umowy pobierane są opłaty (w skali roku) za zarządzanie w wysokości 2% oraz za ryzyko ubezpieczeniowe – 0,015% i 0,006%. W przypadku wykupu całkowitego pobierana jest opłata w wysokości 250 PLN a w przypadku wykupu częściowego 50 PLN. Szczegółowe informacje na temat opłat dostępne są w Tabeli opłat i limitów stanowiącej załącznik do OWU.

 • Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem

  Fundusze w zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej mogą inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje

  Większość aktywów netto funduszy cechuje się lub może się cechować dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych

  Środki nie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Pliki do pobrania

 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Panorama Funduszy PLUS II

 

Notowania UFK dostępne są pod adresem:  http://www.warta.pl/ubezpieczenia/emerytura-i-inwestycje/notowania Otwiera się w nowym oknie.

Nota prawna

Panorama Funduszy PLUS II to indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Szczegółowe warunki dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, naliczania i wypłaty świadczeń, wysokości oraz sposobu pobierania opłat, a także polityki inwestycyjnej znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Panorama Funduszy PLUS II, dostępnych w placówkach banku lub na www.bnpparibas.pl

Niniejszy materiał został przygotowany zgodnie z zasadami III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym, opracowanej przez Związek Banków Polskich oraz Polską Izbę Ubezpieczeń.