Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Produkt dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.

Produkt kierowany jest dla Klientów, którzy:

 • ukończyli 18 lat i nie mają jeszcze skończonych 70 lat (w wariancie standardowym), bądź 77 lat (w wariancie senior),
 • poszukują elastycznego rozwiązania, które pozwala na inwestowanie w fundusze inwestycyjne poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe bez ponoszenia opłat za nabycie,
 • pragną zabezpieczyć przyszłość bliskich w przypadku swojej śmierci,
 • poszukują rozwiązania, które przy akceptacji określonego poziomu ryzyka, umożliwia osiągnięcie indywidualnych celów inwestycyjnych (brak gwarancji osiągnięcia zysku),
 • oczekują korzyści podatkowych, czyli odroczenia podatku od zysków kapitałowych (odprowadzany w przypadku zakończenia okresu ubezpieczenia).

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Okres Odpowiedzialności:  Umowa Ubezpieczenia jest zawierana na czas określony (trwa do Ostatniego Dnia Okresu Odpowiedzialności tj. do osiągnięcia 80 roku życia.)  

Co wyróżnia Wymarzone Perspektywy Plus?

Korzyści

 • Produkt wypłaca kupon (świadczenie wykupu w związku z automatycznym częściowym wykupem)  w wysokości 2,5% brutto w skali roku od wpłaconej składki pomniejszonej o ewentualne wypłaty. Kupon wypłacany jest kwartalnie.

 • Kupon wypłacany jest poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa UFK o wartości odpowiadającej 2,5% brutto w skali roku od wpłaconej składki pomniejszonej o ewentualne wypłaty.

 • Produkt nie gwarantuje ochrony kapitału, ale strategia inwestycyjna dąży do wypracowania stopy zwrotu pozwalającej na wypłatę kuponu i zainwestowanego kapitału (po uwzględnieniu ewentualnych wypłat).

 • Jeżeli produkt wypracuje stopę zwrotu na poziomie co najmniej 2,5% zainwestowanego kapitału w skali roku, pomniejszonego o ewentualne wypłaty, umorzeniu pod wypłatę kuponu podlega zysk.
 • Jeżeli  nie uda się osiągnąć takiej stopy zwrotu to kupon jest wypłacany w ww. wysokości 2,5%, ale źródłem jego wypłaty są środki zgromadzone na rachunku klienta.
 • Strategia inwestycyjna UFK (Portfel Modelowy „Strategia Niebieska Plus”) zakłada zdolność do wypracowania 2,5% stopy zwrotu rocznie, ale jej nie gwarantuje. Przy takim założeniu umorzenie jednostek UFK pod wypłatę kuponu nie powoduje utraty zgromadzonego na rachunku klienta kapitału.

Dodatkowe informacje

Dedykowany Portfel Modelowy – Strategia Inwestycyjna Plus (UFK)

 • Strategia Niebieska Plus (umiarkowane ryzyko.) Dla Klientów, którzy zamierzają gromadzić kapitał na bliskie w czasie wydatki. Strategia oparta jest na funduszach dłużnych i pieniężnych (minimum 50%, maksymalnie 100%), dających perspektywę stabilnych wyników w okresach giełdowej dekoniunktury oraz funduszach akcyjnych (maksymalnie 25%) i mieszanych (maksymalnie 50%), które stwarzają możliwość większych zysków w czasie dobrej sytuacji na giełdach. Z uwagi na udział papierów o wyższym ryzyku, wartość inwestycji może podlegać czasowym wahaniom (możliwa utrata części zainwestowanego kapitału).

Jest to jedyna strategia w produkcie, co oznacza brak możliwości konwersji oraz brak możliwości zmiany alokacji składek jednorazowej i dodatkowej.

 • W odróżnieniu od bezpośredniej inwestycji w fundusze inwestycyjne opłaty za nabycie jednostek  funduszy (przy użyciu serwisu internetowego) nie są pobierane.
 • Odroczenie podatku od zysków kapitałowych. Podatek pobierany jest dopiero przy wypłacie - gdy wartość wypłacanych środków przekroczy wysokość wpłaconych składek.
 • W przypadku zgonu ubezpieczonego wskazana osoba uprawniona otrzyma świadczenie ubezpieczeniowe.
 • Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zgonu nie jest objęte postępowaniem spadkowym, co gwarantuje szybkie przekazanie pieniędzy wskazanym osobom uprawnionym.
 • Ochrona 75% środków z polisy w przypadku roszczeń z egzekucji sądowej.
 • Dostęp online do informacji o bieżącej wycenie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

.

Jest to kolejny produkt z rodziny Wymarzonych Perspektyw.

Zarządzający „Strategią Niebieską Plus” otrzymał nagrodę za zarzadzanie 4 strategiami portfelowymi oferowanymi w ramach „Wymarzone Perspektywy”. „Wymarzone Perspektywy” zostały laureatem nagrody programu Najwyższa Jakość QI, którego celem jest promowanie skutecznych metod zarządzania jakością.

 

Opłata administracyjno-dystrybucyjna (naliczana od Wartości Rachunku): 1,3% w skali roku

Opłata za ryzyko zawarta jest w opłacie administracyjnej. Wysokość opłaty za ryzyko jest określona procentowo i kwotowo: część procentowa stanowi procent sumy zapłaconej Składki Jednorazowej oraz zapłaconych Składek Dodatkowych pomniejszonej o sumę wypłaconych kwot z tytułu zrealizowanych Dyspozycji Częściowego Wykupu, za każdy dzień, w którym była udzielana ochrona ubezpieczeniowa: 0,015% w skali.

Opłata za wykup

 • w 1 roku trwania polisy -  1% składki za całkowitą wypłatę lub w przypadku wykupu częściowego  1% składki proporcjonalnie do wskazanego procentu częściowego wykupu
 • w 2 i 3 roku trwania polisy – 1% składki ale nie więcej niż 200 zł  za całkowitą wypłatę lub w przypadku wykupu częściowego  1% składki proporcjonalnie do wskazanego procentu częściowego wykupu, ale nie więcej niż 200 zł

Inwestycja w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe/Portfele Modelowe wiąże się w szczególności z:

 • ryzykiem zmiany wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego lub wartości Certyfikatów Inwestycyjnych, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego,
 • ryzykiem nie osiągnięcia zysku lub utraty części zapłaconej Składki Zainwestowanej w momencie likwidacji Rachunku, ponieważ wynik Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego jest zależny od zmiany wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego lub Certyfikatów Inwestycyjnych, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego,
 • ryzykiem wyboru przez Ubezpieczającego Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych/ Portfeli Modelowych niezgodnie z profilem Ubezpieczającego,
 • ryzykiem rynkowym, przez które rozumie się możliwość spadku wartości Aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego w wyniku niekorzystnego kształtowania się wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego lub Certyfikatów Inwestycyjnych, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego,
 • ryzykiem kredytowym, przez które rozumie się możliwość wystąpienia trwałej lub czasowej niezdolności kontrahenta do obsługi zadłużenia, w tym do realizacji zobowiązań z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym,
 • ryzykiem płynności, w związku z trudnościami z dokonaniem transakcji na rynku, w sytuacji niskich obrotów na giełdzie lub rynku, na którym dokonywany jest obrót, uniemożliwiający dokonanie zakupu lub sprzedaży pakietu papierów wartościowych czy innych aktywów finansowych w krótkim czasie bez znacznego wpływu na cenę. Sytuacja niskiej płynności poszczególnych aktywów wchodzących w skład Portfela Modelowego może negatywnie wpływać na ich ceny, co z kolei może prowadzić do wahań i spadków wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego lub Certyfikatów Inwestycyjnych,
 • ryzykiem walutowym związanym z tym, że aktywa danego Funduszu Inwestycyjnego wyrażone są w walucie obcej i niekorzystna zmiana kursu tej waluty może negatywnie wpływać na wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego denominowaną w złotych polskich i wchodzących w Aktywa danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/danego Portfela Modelowego, ryzykiem podatkowym, przez które rozumie się zmianę obowiązujących przepisów prawa, skutkującą koniecznością pobrania i odprowadzenia przez Ubezpieczyciela kwot na poczet zobowiązań podatkowych, które to pobranie wpłynie na Wartość Aktywów Netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego lub wypłacanych z Umowy Ubezpieczenia świadczeń,
 • ryzykiem nie osiągnięcia celu przez Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy/Portfel Modelowy, w związku z nie osiągnięciem celu przez dany Fundusz Inwestycyjny, którego Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego lub Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Certyfikaty Inwestycyjne stanowią aktywa Portfela Modelowego,
 • ryzykiem makroekonomicznym, przez które rozumie się zmianę koniunktury gospodarczej skutkującą wahaniami Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych lub Certyfikatów Inwestycyjnych, a tym samym skutkującą wahaniami Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK,
 • ryzykiem związanym z wyceną niektórych aktywów wchodzących w skład Funduszy Inwestycyjnych lub Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, które z uwagi na brak aktywnego rynku nie są wyceniane według wartości rynkowej, ale według wartości godziwej wyliczanej w oparciu o przyjęty przez zarządzającego danym Funduszem Inwestycyjnym lub Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym model wyceny, co wiąże się z ryzykiem przyjęcia nieprawidłowych założeń modelu oraz błędnych lub niekompletnych danych,
 • ryzykiem związanym z nieefektywnym zarządzaniem pozycją walutową - realizowane przez zarządzającego Funduszem Inwestycyjnym. Informacja o występowaniu tego ryzyka zawarta jest w Wykazie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych,
 • ryzykiem upadłości bądź niewypłacalności Ubezpieczyciela - zgodnie z zapisami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na wypadek wystąpienia ww. ryzyka, chronione jest 50% wierzytelności do wartości nie większej niż 30 000 euro.

Wymarzone Perspektywy Plus to nie tylko ubezpieczenie związane z inwestowaniem w fundusze, ale przede wszystkim ochrona Twojego życia i zabezpieczenie Twoich bliskich.

W przypadku śmierci w trakcie Umowy Ubezpieczenia z innej przyczyny niż Wypadek Komunikacyjny, wypłacane jest świadczenie ubezpieczeniowe o wartości:

 • 100% wartości umorzonych Jednostek Uczestnictwa UFK (po uwzględnieniu opłat i podatków od zysków kapitałowych) + 1% z sumy wpłaconych składek (pomniejszonej o ewentualne wypłaty).
 • W przypadku śmierci w trakcie Umowy Ubezpieczenia w wyniku Wypadku Komunikacyjnego, wypłacane jest świadczenie ubezpieczeniowe o wartości: 100% wartości umorzonych Jednostek Uczestnictwa UFK (po uwzględnieniu opłat i podatków od zysków kapitałowych) + 14% z sumy wpłaconych składek (pomniejszonej o ewentualne wypłaty).

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.