Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 


WYMARZONE PERSPEKTYWY
PLUS

Produkt wycofany z oferty

Produkt dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.

Produkt kierowany jest dla Klientów, którzy:

 • ukończyli 18 lat i nie mają jeszcze skończonych 70 lat (w wariancie standardowym), bądź 77 lat (w wariancie senior),
 • poszukują elastycznego rozwiązania, które pozwala na inwestowanie w fundusze inwestycyjne poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe bez ponoszenia opłat za nabycie,
 • pragną zabezpieczyć przyszłość bliskich w przypadku swojej śmierci,
 • poszukują rozwiązania, które przy akceptacji określonego poziomu ryzyka, umożliwia osiągnięcie indywidualnych celów inwestycyjnych (brak gwarancji osiągnięcia zysku),
 • oczekują korzyści podatkowych, czyli odroczenia podatku od zysków kapitałowych (odprowadzany w przypadku zakończenia okresu ubezpieczenia).

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Okres Odpowiedzialności:  Umowa Ubezpieczenia jest zawierana na czas określony (trwa do Ostatniego Dnia Okresu Odpowiedzialności tj. do osiągnięcia 80 roku życia.)  

Co wyróżnia Wymarzone Perspektywy Plus?

Korzyści

 • Produkt wypłaca kupon (świadczenie wykupu w związku z automatycznym częściowym wykupem)  w wysokości 2,5% brutto w skali roku od wpłaconej składki pomniejszonej o ewentualne wypłaty. Kupon wypłacany jest kwartalnie.

 • Kupon wypłacany jest poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa UFK o wartości odpowiadającej 2,5% brutto w skali roku od wpłaconej składki pomniejszonej o ewentualne wypłaty.

 • Produkt nie gwarantuje ochrony kapitału, ale strategia inwestycyjna dąży do wypracowania stopy zwrotu pozwalającej na wypłatę kuponu i zainwestowanego kapitału (po uwzględnieniu ewentualnych wypłat).

 • Jeżeli produkt wypracuje stopę zwrotu na poziomie co najmniej 2,5% zainwestowanego kapitału w skali roku, pomniejszonego o ewentualne wypłaty, umorzeniu pod wypłatę kuponu podlega zysk.
 • Jeżeli  nie uda się osiągnąć takiej stopy zwrotu to kupon jest wypłacany w ww. wysokości 2,5%, ale źródłem jego wypłaty są środki zgromadzone na rachunku klienta.
 • Strategia inwestycyjna UFK (Portfel Modelowy „Strategia Niebieska Plus”) zakłada zdolność do wypracowania 2,5% stopy zwrotu rocznie, ale jej nie gwarantuje. Przy takim założeniu umorzenie jednostek UFK pod wypłatę kuponu nie powoduje utraty zgromadzonego na rachunku klienta kapitału.

Dodatkowe informacje

Dedykowany Portfel Modelowy – Strategia Inwestycyjna Plus (UFK)

 • Strategia Niebieska Plus (umiarkowane ryzyko.) Dla Klientów, którzy zamierzają gromadzić kapitał na bliskie w czasie wydatki. Strategia oparta jest na funduszach dłużnych i pieniężnych (minimum 50%, maksymalnie 100%), dających perspektywę stabilnych wyników w okresach giełdowej dekoniunktury oraz funduszach akcyjnych (maksymalnie 25%) i mieszanych (maksymalnie 50%), które stwarzają możliwość większych zysków w czasie dobrej sytuacji na giełdach. Z uwagi na udział papierów o wyższym ryzyku, wartość inwestycji może podlegać czasowym wahaniom (możliwa utrata części zainwestowanego kapitału).

Jest to jedyna strategia w produkcie, co oznacza brak możliwości konwersji oraz brak możliwości zmiany alokacji składek jednorazowej i dodatkowej.

 • W odróżnieniu od bezpośredniej inwestycji w fundusze inwestycyjne opłaty za nabycie jednostek  funduszy (przy użyciu serwisu internetowego) nie są pobierane.
 • Odroczenie podatku od zysków kapitałowych. Podatek pobierany jest dopiero przy wypłacie - gdy wartość wypłacanych środków przekroczy wysokość wpłaconych składek.
 • W przypadku zgonu ubezpieczonego wskazana osoba uprawniona otrzyma świadczenie ubezpieczeniowe.
 • Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zgonu nie jest objęte postępowaniem spadkowym, co gwarantuje szybkie przekazanie pieniędzy wskazanym osobom uprawnionym.
 • Ochrona 75% środków z polisy w przypadku roszczeń z egzekucji sądowej.
 • Dostęp online do informacji o bieżącej wycenie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

.

Jest to kolejny produkt z rodziny Wymarzonych Perspektyw.

Zarządzający „Strategią Niebieską Plus” otrzymał nagrodę za zarzadzanie 4 strategiami portfelowymi oferowanymi w ramach „Wymarzone Perspektywy”. „Wymarzone Perspektywy” zostały laureatem nagrody programu Najwyższa Jakość QI, którego celem jest promowanie skutecznych metod zarządzania jakością.

 

Opłata administracyjno-dystrybucyjna (naliczana od Wartości Rachunku): 1,3% w skali roku

Opłata za ryzyko zawarta jest w opłacie administracyjnej. Wysokość opłaty za ryzyko jest określona procentowo i kwotowo: część procentowa stanowi procent sumy zapłaconej Składki Jednorazowej oraz zapłaconych Składek Dodatkowych pomniejszonej o sumę wypłaconych kwot z tytułu zrealizowanych Dyspozycji Częściowego Wykupu, za każdy dzień, w którym była udzielana ochrona ubezpieczeniowa: 0,015% w skali.

Opłata za wykup

 • w 1 roku trwania polisy -  1% składki za całkowitą wypłatę lub w przypadku wykupu częściowego  1% składki proporcjonalnie do wskazanego procentu częściowego wykupu
 • w 2 i 3 roku trwania polisy – 1% składki ale nie więcej niż 200 zł  za całkowitą wypłatę lub w przypadku wykupu częściowego  1% składki proporcjonalnie do wskazanego procentu częściowego wykupu, ale nie więcej niż 200 zł

Inwestycja w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe/Portfele Modelowe wiąże się w szczególności z:

 • ryzykiem zmiany wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego lub wartości Certyfikatów Inwestycyjnych, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego,
 • ryzykiem nie osiągnięcia zysku lub utraty części zapłaconej Składki Zainwestowanej w momencie likwidacji Rachunku, ponieważ wynik Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego jest zależny od zmiany wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego lub Certyfikatów Inwestycyjnych, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego,
 • ryzykiem wyboru przez Ubezpieczającego Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych/ Portfeli Modelowych niezgodnie z profilem Ubezpieczającego,
 • ryzykiem rynkowym, przez które rozumie się możliwość spadku wartości Aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego w wyniku niekorzystnego kształtowania się wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego lub Certyfikatów Inwestycyjnych, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego,
 • ryzykiem kredytowym, przez które rozumie się możliwość wystąpienia trwałej lub czasowej niezdolności kontrahenta do obsługi zadłużenia, w tym do realizacji zobowiązań z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym,
 • ryzykiem płynności, w związku z trudnościami z dokonaniem transakcji na rynku, w sytuacji niskich obrotów na giełdzie lub rynku, na którym dokonywany jest obrót, uniemożliwiający dokonanie zakupu lub sprzedaży pakietu papierów wartościowych czy innych aktywów finansowych w krótkim czasie bez znacznego wpływu na cenę. Sytuacja niskiej płynności poszczególnych aktywów wchodzących w skład Portfela Modelowego może negatywnie wpływać na ich ceny, co z kolei może prowadzić do wahań i spadków wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego lub Certyfikatów Inwestycyjnych,
 • ryzykiem walutowym związanym z tym, że aktywa danego Funduszu Inwestycyjnego wyrażone są w walucie obcej i niekorzystna zmiana kursu tej waluty może negatywnie wpływać na wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego denominowaną w złotych polskich i wchodzących w Aktywa danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/danego Portfela Modelowego, ryzykiem podatkowym, przez które rozumie się zmianę obowiązujących przepisów prawa, skutkującą koniecznością pobrania i odprowadzenia przez Ubezpieczyciela kwot na poczet zobowiązań podatkowych, które to pobranie wpłynie na Wartość Aktywów Netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego lub wypłacanych z Umowy Ubezpieczenia świadczeń,
 • ryzykiem nie osiągnięcia celu przez Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy/Portfel Modelowy, w związku z nie osiągnięciem celu przez dany Fundusz Inwestycyjny, którego Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego lub Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Certyfikaty Inwestycyjne stanowią aktywa Portfela Modelowego,
 • ryzykiem makroekonomicznym, przez które rozumie się zmianę koniunktury gospodarczej skutkującą wahaniami Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych lub Certyfikatów Inwestycyjnych, a tym samym skutkującą wahaniami Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK,
 • ryzykiem związanym z wyceną niektórych aktywów wchodzących w skład Funduszy Inwestycyjnych lub Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, które z uwagi na brak aktywnego rynku nie są wyceniane według wartości rynkowej, ale według wartości godziwej wyliczanej w oparciu o przyjęty przez zarządzającego danym Funduszem Inwestycyjnym lub Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym model wyceny, co wiąże się z ryzykiem przyjęcia nieprawidłowych założeń modelu oraz błędnych lub niekompletnych danych,
 • ryzykiem związanym z nieefektywnym zarządzaniem pozycją walutową - realizowane przez zarządzającego Funduszem Inwestycyjnym. Informacja o występowaniu tego ryzyka zawarta jest w Wykazie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych,
 • ryzykiem upadłości bądź niewypłacalności Ubezpieczyciela - zgodnie z zapisami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na wypadek wystąpienia ww. ryzyka, chronione jest 50% wierzytelności do wartości nie większej niż 30 000 euro.

Wymarzone Perspektywy Plus to nie tylko ubezpieczenie związane z inwestowaniem w fundusze, ale przede wszystkim ochrona Twojego życia i zabezpieczenie Twoich bliskich.

W przypadku śmierci w trakcie Umowy Ubezpieczenia z innej przyczyny niż Wypadek Komunikacyjny, wypłacane jest świadczenie ubezpieczeniowe o wartości:

 • 100% wartości umorzonych Jednostek Uczestnictwa UFK (po uwzględnieniu opłat i podatków od zysków kapitałowych) + 1% z sumy wpłaconych składek (pomniejszonej o ewentualne wypłaty).
 • W przypadku śmierci w trakcie Umowy Ubezpieczenia w wyniku Wypadku Komunikacyjnego, wypłacane jest świadczenie ubezpieczeniowe o wartości: 100% wartości umorzonych Jednostek Uczestnictwa UFK (po uwzględnieniu opłat i podatków od zysków kapitałowych) + 14% z sumy wpłaconych składek (pomniejszonej o ewentualne wypłaty).