Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 

Komunikat dotyczący rachunków gospodarki własnej Banku

30/12/2019

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony („Bank”),

informuje, że na podstawie art. 62a ust. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357) („Prawo bankowe”) uprawniony jest do prowadzenia rachunków gospodarki własnej służących do dokonywania rozliczeń własnych, związanych ze sprzedażą towarów i usług, jak również do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez Bank wierzytelności pieniężnych (cesje wierzytelności) oraz świadczenia usług finansowych, w tym w zakresie prowadzonej przez Bank działalności faktoringowej.

Rachunek gospodarki własnej nie jest rachunkiem bankowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, zatem nie będzie on uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT[1] („Wykaz” albo „White List”).

Jednocześnie zgodnie z Objaśnieniami Podatkowymi z dnia 20 grudnia 2019 r. - Wykaz Podatników VAT wydanymi przez Ministerstwo Finansów („Objaśnienia”) w stosunku do podatników dokonujących płatności na rachunki gospodarki własnej Banku, niezamieszczonych w Wykazie, nie będą stosowane sankcje w podatkach dochodowych PIT[2] i CIT[3] oraz odpowiedzialność solidarna w VAT. Zgodnie w treścią Objaśnień, ich wydanie nastąpiło „ na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.). Zgodnie z art. 14n § 4 pkt 1 ww. ustawy zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k – 14m tej ustawy.”

Objaśnienia dostępne są pod następującym linkiem: 

https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-20-grudnia-2019-r-wykaz-podatnikow-vat

Jeżeli w ramach prowadzonej współpracy z Bankiem wynikającej z zawartych z Bankiem umów lub z tytułu cesji wierzytelności dokonanych na rzecz Banku otrzymają Państwo lub Państwa kontrahenci (dłużnicy) faktury lub inne dowody księgowe zawierające jako właściwy do zapłaty rachunek, który nie znajduje się w Wykazie, mogą Państwo wystąpić do Banku z wnioskiem o wydanie zaświadczenia informującego, że dany rachunek jest rachunkiem gospodarki własnej Banku, w celu potwierdzenia, że jest on rachunkiem, o którym mowa w Objaśnieniach.      

Dodatkowo Bank informuje, iż właściwym Naczelnikiem Urzędu Skarbowego do złożenia zawiadomienia na podstawie art.  117ba § 3 ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) o dokonanej na rzecz Banku płatności na rachunek inny niż zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) jest Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa).

 

[1] Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.)

 

[1] Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.)

[2] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.)

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń