Bank zmieniającego się świata

Zysk netto Grupy BGŻ BNP Paribas po 3 kwartałach 2018 r. wyniósł 319,5 mln zł

15/11/2018

Zysk netto Grupy BGŻ BNP Paribas po 3 kwartałach 2018 r. wyniósł 319,5 mln zł, a w samym III kw. 130,9 mln zł

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. wypracowała 319,5 mln zł zysku netto, czyli o 38,6% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W samym III kw. zysk wyniósł 130,9 mln zł, czyli o 26,9% więcej niż II kw.


– Zysk netto w III kw. kolejny raz wyraźnie przekroczył 100 mln zł, co jest potwierdzeniem kontynuacji trendu, jaki zasygnalizowaliśmy na półmetku 2018 r. Pozyskujemy nowych klientów we wszystkich segmentach działalności i obserwujemy pozytywne tendencje w sprzedaży kredytów. Cieszy nas wzrost liczby użytkowników aplikacji GOmobile, którą cały czas wzbogacamy o nowe funkcjonalności. W ramach transformacji technologicznej wspólnie z firmą Autenti zaproponowaliśmy podpis elektroniczny, co pozwoliło usprawnić procesy kredytowe. Ponadto, kontynuowaliśmy digitalizację oddziałów Banku i do końca września otworzyliśmy 6 placówek w nowym formacie, w tym flagowy oddział w dawnym Sezamie w Warszawie. Weszliśmy na ścieżkę wzrostu, a kolejnym znaczącym krokiem zwiększającym skalę działalności Banku jest integracja z podstawową działalnością Raiffeisen Bank Polska, która umocni naszą pozycję w ekstraklasie polskich banków – komentuje Przemek Gdański, prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.
31 października br. nastąpiło formalne zakończenie procesu przejęcia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL) rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Banku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Połączenie wzmocni pozycję Banku na rynku, w szczególności w obszarach MŚP, bankowości korporacyjnej i faktoringu, jak również bankowości prywatnej.
Wynik z działalności bankowej w III kw. wzrósł w porównaniu do II kw. br. o 5,7% do 727,7 mln zł, a w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. wyniósł 2,07 mld zł i był o 1,2% wyższy od wyniku osiągniętego po III kw. 2017 r. pomimo dekonsolidacji faktoringu w 2017 r. W III kw. 2018 r. w porównaniu do II kw. br. wynik odsetkowy wzrósł o 2,4%, co było efektem wzrostów wolumenów kredytowych oraz poprawy marży na depozytach, odnotowany wynik z prowizji był stabilny. W ujęciu narastającym, w pierwszych trzech kwartałach br. wynik z tytułu odsetek wyniósł 1,45 mld zł i utrzymał się na zbliżonym poziomie rdr, natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 3,5% do 384,7 mln zł.
Koszty funkcjonowania Grupy (łącznie z amortyzacją) w porównaniu do trzech kwartałów 2017 r. nieznacznie wzrosły o 0,7% do 1,26 mld zł. Istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost zysku netto po trzech kwartałach 2018 r., w porównaniu do trzech kwartałów 2017 r. było niższe o 17,4% saldo odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe, które wyniosło 219,1 mln zł.
Zannualizowany koszt ryzyka kredytowego po trzech kwartałach 2018 r. wyniósł 0,55% w porównaniu do 0,63% odnotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku, na co przede wszystkim wpływ miał niski poziom odpisów kredytowych w I półroczu 2018 r.
Wartość kredytów netto wg stanu na koniec września 2018 r. wyniosła 54,2 mld zł i wzrosła o 2,4 % od początku roku i o 1,82% kdk. Z kolei zobowiązania wobec klientów na koniec III kw. 2018 r. wynosiły 53,06 mld zł i zmniejszyły się o 1,76% w porównaniu do końca czerwca 2018 r. i o 5,8% w porównaniu do końca grudnia 2017 r. Obniżenie poziomu depozytów jest efektem podjętych działań optymalizacji źródeł finansowania w związku z przejęciem podstawowej działalności RBPL. W skutek tych działań suma bilansowa Grupy, według stanu na koniec września 2018 r., wyniosła 71,82 mld zł, co oznacza spadek o 1,3% w porównaniu do końca 2017 r.
Poziom kapitałów własnych razem wg stanu na 30 września 2018 r. wynosił 7,34 mld zł i uwzględniał emisję akcji o wartości 800 mln zł. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec września 2018 r. wyniósł
15,22%, a współczynnik kapitału Tier I 12,32%. Zaraportowany poziom współczynników kapitałowych kształtował się powyżej wymogów regulacyjnych.
– Połączenie z podstawową działalnością Raiffeisen Bank Polska otwiera nowy rozdział w historii Banku. Ten krok nie byłby możliwy bez wsparcia i zaufania, jakim obdarzyła nas Grupa BNP Paribas. Po połączeniu powstał Bank z sumą bilansową powyżej 100 mld zł, co plasuje nas wśród wiodących banków w Polsce – mówi Przemek Gdański, prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.
Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Banku na koniec września 2018 r. wynosiło 7 523 etatów i było o 184 etaty niższe niż na koniec września 2017 r. Na koniec III kw. 2018 r. Bank BGŻ BNP Paribas obsługiwał 2,9 mln klientów. Sieć oddziałów Banku obejmowała 471 placówki w całym kraju oraz 103 punkty obsługi klienta.

 

 

W grudniu 2017 r. Bank dokonał sprzedaży 100% udziałów spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. za łączną cenę w wysokości 10,4 mln zł na rzecz BNP Paribas S.A. Po zamknięciu transakcji Bank oraz BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. kontynuują dotychczasową współpracę, wspierając klientów Banku szeroką gamą wysokiej jakości usług faktoringowych. Sprzedaż i będąca jej konsekwencją dekonsolidacja (czyli nieuwzględnianie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w rachunku wyników i bilansie, wg stanu na 30 września 2018 r. danych tej spółki) wpływa na porównywalność wyników z III kw. 2017 r. i okresem styczeń-wrzesień 2017 r.

 

BGŻ BNP Paribas Group with PLN 319.5 million in net profit after three quarters of 2018, including PLN 130.9 million in Q3

In the first three quarters of 2018, BGŻ BNP Paribas Group recorded PLN 319.5 million in net profit, up by 38.6% from the same period last year. In this year’s third quarter alone, net profit reached PLN 130.9 million, 26.9% more than in the second quarter.


“Third-quarter net profit once again considerably exceeded PLN 100 million, proving that the trend we had mentioned half-way through 2018 continues. We are acquiring new customers in all business segments, and we see positive trends in loan volumes. We are glad that the GOmobile application’s user numbers are going up as we continue to add new functionalities. As part of technological transformation, together with Autenti we have introduced an electronic signature, which makes our credit processes more efficient. Moreover, we continue digitalisation of the Bank and its branches, having opened six locations in a new format by the end of September, including a flagship branch at the former Sezam building in Warsaw. We have entered a growth path, and the next significant step to grow the Bank’s scale will be integration with the core part of Raiffeisen Bank Polska, which will strenghten our position in the premier league of Polish banks,” said Przemek Gdański, CEO of Bank BGŻ BNP Paribas.
The acquisition of the core part of Raiffeisen Bank Polska (RBPL) was formally completed on 31 October 2018 with the Bank’s share capital increase being recorded in the National Court Register. The merger will strenghten the Bank’s market position, particularly in the SME, corporate banking and factoring areas as well as in private banking.
Compared to this year’s second quarter, the result on banking activities in the third quarter of 2018 increased by 5.7% to PLN 727.7 million, while in the first three quarters of 2018 it reached PLN 2.07 billion, up by 1.2% from 9M 2017, despite deconsolidation of factoring in 2017. In the third quarter of 2018, comparing to the second quarter, interest income grew by 2.4%, driven by both an increase in credit volumes and improved margins on deposits, while commission income remained stable. Cumulatively, in the first three quarters of 2018, interest income reached PLN 1.45 billion, stable on a year-on-year basis, while fee and commission income increased by 3.5% to PLN 384.7 million.
The Group’s operating costs (together with depreciation) modestly increased by 0.7% to PLN 1.26 billion, comparing to the first three quarters of 2017. A 17.4% decline in impairment of financial assets and provisions for conditional liabilities, which amounted to PLN 219.1 million, had a significant contribution to the growth in net profit after the first three quarters of 2018, comparing to the three quarters of 2017.
Annualised cost of credit risk after the first three quarters of 2018 reached 0.55%, compared to 0.63% in the same period last year, which was primarily a result of low level of impairment allowances in H1 2018.
Net credit value as at the end of September 2018 was PLN 54.2 billion, up by 2.4% from the beginning of the year and by 1.82% on a quarter-on-quarter basis. Liabilities to clients at the end of Q3 2018 reached PLN 53.06 billion, down by 1.76% from the end of June 2018 and by 5.8% from the end of December 2017. The decline in deposits resulted from activities intended to optimise financing sources in connection with the acquisition of the core part of RBPL. As a result of these actions, the Group’s balance sheet total as of the end of September 2018 was PLN 71.82 billion, denoting a 1.3% decline from the end of 2017.
Total equity as at 30 September 2018 was PLN 7.34 billion, taking into account a PLN 800 million equity issue. Total capital requirement at the end of September 2018 was 15.22%, while Tier I reached 12.32%. The reported capital ratios remained above regulatory requirements.
“The merger with the core part of Raiffeisen Bank Polska opens a new chapter in the Bank’s history. This step would not have been possible without the support and trust of BNP Paribas Group. After the merger, the Bank’s balance sheet total exceeds PLN 100 billion, placing us amongst the leading banks in Poland,” said Przemek Gdański, CEO of Bank BGŻ BNP Paribas.
At the end of September 2018, the Bank’s group had 7 523 employees, down by 184 from the end of September 2017. At the end of Q3 2018, Bank BGŻ BNP Paribas had 2.9 million clients. The Bank’s branch network included 471 locations across the country and 103 customer service sites.


 

 

In December 2017, the Bank sold a 100% stake in BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. for a total price of PLN 10.4 million to BNP Paribas S.A. After the transaction closing, the Bank and BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. continue to work together as before, supporting the Bank’s clients with a wide array of high-quality factoring services. The sale and the resulting deconsolidation (i.e. not including this company’s data in the consolidated financial statements, in the statement of profit and loss and the balance sheet as at 30 September 2018) has impact on the comparability of results from Q3 2017 and the period January-September 2017.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń