Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Oświadczenie w sprawie porozumień dot. odroczenia spłaty

29/04/2020

W związku ze zgłoszonymi wątpliwościami dotyczącymi treści porozumień zawieranych z klientami przy dokonywaniu odroczenia płatności rat kapitałowych i odsetek w związku z trudną sytuacją finansową na skutek epidemii COVID – 19 (dalej „Porozumienia”), mając na celu pełną transparentność wobec klientów,  wyjaśnienie rzeczywistych intencji Banku BNP Paribas oraz w nawiązaniu do prowadzonego dialogu z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,  oświadczamy, że zawarcie Porozumień nie skutkuje i nie skutkowało uznaniem przez klienta salda ani też zrzeczeniem się roszczeń związanych z zawartą umową kredytu. Wskazana zasada dotyczy wszystkich Porozumień zawartych z klientami począwszy od dnia 19 marca 2020 roku (tj. dnia uruchomienia procesu).

Raz jeszcze pragniemy podkreślić, że Porozumienia nie zawierają i nie zawierały żadnych dorozumianych oświadczeń woli, w tym w szczególności Bank nie oczekuje i nie oczekiwał od klienta składania oświadczenia o uznaniu salda czy zrzeczeniu się roszczeń związanych z zawartą umową kredytu. Umożliwiając zawieranie porozumień o odroczeniu spłaty rat w formie telefonicznej Bank miał na celu umożliwienie dostępu do odroczenia płatności szerokiemu gronu klientów, w sposób który nie naraża klientów na skutki panującej epidemii.