Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

W dniach od 1 do 28 września 2023r. przyjmowane są zapisy na certyfikaty strukturyzowane IBV „Filmowe Możliwości”.

01/09/2023

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Filmowe Możliwości” zależny jest od notowań akcji spółki Paramount Global (Bloomberg: PARA UW Equity).

Certyfikat zapewnia 100% ochronę wartości nominalnej w Dniu Wykupu oraz daje szansę na kupon zależny od wartości notowania Spółki względem Poziomu Początkowego (maksymalna wysokość kuponu wynosi 40%).

Jeżeli zaistnieje potrzeba sprzedaży Certyfikatów przed terminem wykupu, można to zrobić składając giełdowe zlecenie sprzedaży po wprowadzeniu Certyfikatów do obrotu giełdowego – realizacja zlecenia nastąpi po cenie rynkowej. W takiej sytuacji należy się jednak liczyć z ewentualnością straty i koniecznością zapłaty dodatkowej prowizji.

Gwarantem wszystkich emisji certyfikatów IBV, których emitentem jest BNP Paribas Issuance B.V., jest BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu, jeden z największych banków europejskich. Zasady i zakres udzielonej gwarancji opisane są w Prospekcie Emisyjnym oraz Podsumowaniu Programu Emisji Certyfikatów. 
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Więcej informacji o produkcie oraz ryzykach związanych z inwestowaniem w certyfikaty, dostępne na stronie internetowej produktu: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane/certyfikat-filmowe-mozliwosci 

Obsługa Certyfikatów „Filmowe Możliwości” prowadzona jest przez wybrane oddziały Banku BNP Paribas Bank Polska S.A., Centra Bankowości Prywatnej, a Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego prowadzonego w systemie Sidoma mogą także składać zapisy online.