Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

W dniach od 1 do 29 września 2022 r. przyjmowane są zapisy na certyfikaty strukturyzowane IBV „Roczna Inwestycja II”.

31/08/2022

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Roczna Inwestycja II” zależny jest od notowań akcji trzech spółek: Nokia Oyj, Tokyo Electron Ltd i STMicroelectronics NV.

 

Kupując Certyfikaty można oprzeć swoją inwestycję o akcje spółek o światowej marce, bez konieczności bezpośredniego zakupu tych akcji.

 

Nabywcy Certyfikatów tej emisji mają szansę na zysk w wysokości 12% po roku inwestycji. Jest to wyższa stopa zwrotu niż na lokacie bankowej, przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego wiążącego się z możliwością poniesienia przez inwestora straty części lub całości zainwestowanego kapitału.

 

Certyfikat gwarantuje 100% ochronę wartości nominalnej w Dniu Wykupu, tj. wartości inwestycji pomniejszonej o wysokość pobranej opłaty dystrybucyjnej, niezależnie od wartości notowań akcji Spółek względem Poziomu Początkowego.

 

Emisja certyfikatów strukturyzowanych „Roczna Inwestycja II” wspiera akcję zalesiania zniszczonych obszarów na terenie naszego kraju – zobacz więcej informacji na ten temat https://www.bnpparibas.pl/_file/Biuro-Maklerskie/BNP_Reforest_material .pdf

 

Jeżeli zaistnieje potrzeba sprzedaży Certyfikatów przed terminem wykupu, można to zrobić składając giełdowe zlecenie sprzedaży po wprowadzeniu Certyfikatów do obrotu giełdowego – realizacja zlecenia nastąpi po cenie rynkowej. W takiej sytuacji należy się jednak liczyć z ewentualnością straty i koniecznością zapłaty dodatkowej prowizji.

 

Gwarantem wszystkich emisji certyfikatów IBV, których emitentem jest BNP Paribas Issuance B.V., jest BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu, jeden z największych banków europejskich. Zasady i zakres udzielonej gwarancji opisane są w Prospekcie Emisyjnym oraz Podsumowaniu Programu Emisji Certyfikatów dostępnych na stronie internetowej produktu:  https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane/certyfikat-roczna-inwestycja-ii

 

Obsługa Certyfikatów „Roczna Inwestycja II” prowadzona jest przez wybrane oddziały Banku BNP Paribas Bank Polska S.A., Centra Bankowości Prywatnej, a Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego prowadzonego w systemie Sidoma mogą także składać zapisy online.