Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

W dniach od 2 do 29 kwietnia 2024 r. przyjmowane są zapisy na certyfikaty strukturyzowane IBV „Amerykańska Zmienność”.

02/04/2024

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Amerykańska Zmienność” zależny jest od notowań indeksu S&P 500 Index (Bloomberg: SPX Index).

Certyfikat zapewnia 100% ochronę wartości nominalnej w Dniu Wykupu oraz daje szansę na kupon zależny od średniej wartości zmian notowań Indeksu.

Jeżeli zaistnieje potrzeba sprzedaży Certyfikatów przed terminem wykupu, można to zrobić składając giełdowe zlecenie sprzedaży po wprowadzeniu Certyfikatów do obrotu giełdowego – realizacja zlecenia nastąpi po cenie rynkowej. W takiej sytuacji należy się jednak liczyć z ewentualnością straty i koniecznością zapłaty dodatkowej prowizji.

Gwarantem wszystkich emisji certyfikatów IBV, których emitentem jest BNP Paribas Issuance B.V., jest BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu, jeden z największych banków europejskich. Zasady i zakres udzielonej gwarancji opisane są w Prospekcie Emisyjnym oraz Podsumowaniu Programu Emisji Certyfikatów. 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Więcej informacji o produkcie oraz ryzykach związanych z inwestowaniem w certyfikaty, dostępne na stronie internetowej produktu: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane/certyfikat-amerykanska-zmiennosc

Obsługa Certyfikatów „Amerykańska Zmienność” prowadzona jest przez wybrane oddziały banku BNP Paribas Bank Polska S.A., Centra Bankowości Prywatnej, a Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego prowadzonego w systemie Sidoma mogą także składać zapisy online.