Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Zmiana godzin obsługi zleceń płatniczych oraz otwarcia centrów Klienta w okresie świątecznym

27/12/2023

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz kalendarzowym zakończeniem 2023 roku, zmianie ulegną godziny pracy centrów Klienta banku oraz godziny przyjmowania i obsługi dyspozycji płatniczych Klientów w tym okresie.

 

Godziny otwarcia centrów Klienta banku i przyjmowanie papierowych dyspozycji płatniczych 

22 grudnia 2023, tj. w piątek poprzedzający Wigilię centra Klienta będą zamknięte.          

29 grudnia 2023, tj. w piątek przed Sylwestrem centra Klienta będą czynne jak w każdy dzień, lecz tego dnia dyspozycje płatnicze (zagraniczne i krajowe do rozliczenia we wszystkich systemach rozliczeniowych) składane na formularzach papierowych będą przyjmowane do realizacji do godziny 11:00.  

 

Zlecenia płatnicze wychodzące - krajowe dyspozycje elektroniczne

22 grudnia 2023 (piątek przed Wigilią)  obowiązują standardowe godziny przyjmowania                    i realizacji dyspozycji płatniczych.

29 grudnia 2023 (piątek przed Sylwestrem) jest ostatnim dniem rozliczeniowym 2023 roku w związku z tym obowiązują skrócone godziny przyjmowania dyspozycji płatniczych do rozliczenia:

 • zlecenia płatnicze do rozliczenia w systemie Elixir będą przyjmowane do godziny 12:30, ponieważ w tym dniu w systemie Elixir odbędą się tylko dwie sesje rozliczeniowe;
 • zlecenia płatnicze do rozliczenia w systemie ExpressElixir będą przyjmowane bez zmian, tj. Klienci biznesowi do godziny 20:00, Klienci detaliczni przez całą dobę;
 • zlecenia płatnicze do rozliczenia w systemie Sorbnet będą przyjmowane do godziny 14:00;
 • obsługa zleceń płatniczych wewnętrznych oraz wewnątrzbankowych bez zmian, tj. obowiązują standardowe godziny graniczne oraz terminy ich realizacji.  

 

Zlecenia otrzymane przez bank po upływie w/w godzin granicznych zostaną zaksięgowane na rachunkach Zleceniodawców w terminie złożenia dyspozycji, a ich przekazanie do rozliczenia w zewnętrznych systemach rozliczeniowych nastąpi w najbliższym dniu roboczym.  

 

Zlecenia płatnicze wychodzące - zagraniczne dyspozycje elektroniczne

22 grudnia 2023 (piątek przed Wigilią)  obowiązują standardowe godziny przyjmowania i realizacji dyspozycji płatniczych.

29 grudnia 2023 (piątek przed Sylwestrem) obowiązują skrócone godziny przyjmowania dyspozycji płatniczych do rozliczenia:

 • bieżące zlecenia płatnicze będą przyjmowane do realizacji przez bank do godziny 12:30;
 • obsługa zleceń płatniczych wewnętrznych oraz wewnątrzbankowych bez zmian, tj. obowiązują standardowe godziny graniczne oraz terminy ich realizacji.  

 

Zlecenia otrzymane przez bank po upływie w/w godzin granicznych zostaną zaksięgowane na rachunkach Zleceniodawców oraz przekazane do rozliczenia w zewnętrznych systemach rozliczeniowych w najbliższym dniu roboczym następującym po wskazanym terminie.  

 

Zlecenia płatnicze przychodzące

22 grudnia 2023 (piątek przed Wigilią)  obowiązują standardowe godziny księgowania  zleceń płatniczych otrzymanych z zewnętrznych systemów rozliczeniowych (krajowych                     i zagranicznych).

29 grudnia 2023 (piątek przed Sylwestrem) zlecenia płatnicze otrzymane przez bank                         z zewnętrznych systemów rozliczeniowych będą księgowane na rachunkach Odbiorców:

- przelewy krajowe:

     z Elixir i Sorbnet do godziny 16:00,

     z ExpressElixir przez całą dobę (Klienci biznesowi i Klienci detaliczni).  

- przelewy z zagranicy do godziny 18:00.

 

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

Changed times for servicing payment orders in the holiday period

Customer centres’ opening times and times for accepting and servicing of Customers’ payment orders in the upcoming holiday and end of the year period will be changed.

 

Opening hours of the bank’s Customer centres and accepting Customers’ paper payment orders 

On 22 December 2023, i.e. Friday proceeding the Christmas Eve Customer centres will be closed. On 29 December 2023, i.e. Friday proceeding the New Year's Eve, the bank’s Customer centres will be open as usually but on this day payment orders (foreign and domestic to be settled in all settlements systems) made on paper forms in bank’s Customer centres be accepted until 11:00 am.  

 

Outgoing payment orders - domestic electronic orders

On 22 December 2023 (Friday before the Christmas Eve) standard times for accepting and realising payment orders will apply.

29 December 2023 (Friday before the New Year's Eve) is the last settlement day of 2023, therefore, shorter times for accepting payment orders for settlement will apply:

 • Payment orders to be settled in the Elixir system will be accepted until 12:30, because on this day there will only be two settlement session
 • Payment orders to be settled in the Elixir system will be accepted as usual, i.e. until 8:00 pm for Corporate Customers and 24/7 for retail Customers
 • Payment orders to be settled in the Sorbnet system will be accepted until 2:00 pm
 • Internal and intra-bank payment orders will be serviced as usual, i.e. the standard cut-off and execution times will apply.  

 

Orders received by the bank after the above cut-off times will be posted to the Principal’s account at the time of making the order and forwarded for settlements in the external settlement systems on the nearest business day.  

 

Outgoing payment orders - foreign electronic orders

On 22 December 2023 (Friday before the Christmas Eve) standard times for accepting and realising payment orders will apply.

29 December 2023 (Friday before the New Year's Eve) shorter times for accepting payment orders for settlement will apply:

 • Current payment orders will be accepted for execution by the Bank until 12:30 noon.
 • Internal and intra-bank payment orders will be serviced as usual, i.e. the standard cut-off and execution times will apply.  

Orders received by the bank after those cut-off times will be posted to the payers’ accounts and handed over for settlement in external settlement systems on the next business following the specified time.  

 

Incoming payment orders

On 22 December 2023 (Friday before the Christmas Eve) standard times for posting payment orders received from external settlement systems (domestic and foreign) will apply.

On 29 December 2023 (Friday before the New Year's Eve), payment orders received by the bank from external settlement systems will be posted to the Payees’ accounts as follows:

- domestic transfers:

     from Elixir and Sorbnet until 4:00 pm

     from ExpressElixir 24/7 (Corporate Customers and Retail customers)  

 - foreign transfers until 6:00 pm,

Please accept our apologies for any inconvenience caused.

BNP Paribas Bank Polska S.A.