Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Chełm, ul. Połaniecka 19

Województwo:

lubelskie

Tytuł prawny:

użytkowanie wieczyste gruntu i własność budynków

Numer KW:

PO2T/00018170/5

Numery ewidencyjne działek:

340/10, 340/12

Powierzchnia działek:

4 023 m2

Powierzchnia budynku (głównego):

1 752,01 m2

Cena:

1 930 000 PLN

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. Sprzedaż z ewentualną opcją zawarcia przez Bank umowy najmu części powierzchni – szczegóły w Materiałach Informacyjnych.

Działki o łącznej powierzchni 4 023 m2 o numerach ewidencyjnych 340/10 i 340/12, obręb nr 0023.

Teren zabudowany wielobryłowym 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem o funkcji administracyjno-biurowej. W części południowo-wschodniej posadowiony jest także budynek garażu.

Przeznaczenie planistyczne:

Dla przedmiotowego obszaru uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/466/01 z dnia 28.12.2001 Rady Miejskiej w Chełmie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełma przedmiotowa nieruchomość leży w obszarze o symbolu A-28 Administracja.

a) Zasady zagospodarowania terenu: adaptacja istniejącego banku.

b) Zasady obsługi komunikacyjnej:

- dostępność komunikacyjna od ul. Połanieckiej,

- miejsca parkingowe – ok. 20 stanowisk.

c) Zasady wyposażenia w infrastrukturę techniczną:

- sieć wodociągowa - zasilenie z sieci miejskiej istniejącej na terenie osiedla im. T. Kościuszki,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych - do sieci miejskiej istniejącej na terenie osiedla im. T. Kościuszki,

- odprowadzenie wód opadowych - do sieci miejskiej istniejącej na terenie osiedla im. T. Kościuszki,

- zaopatrzenie w ciepło - z sieci miejskiej istniejącej na tym terenie lub ze źródeł lokalnych opalanych paliwem ekologicznym,

- sieć gazowa - zasilenie z sieci miejskiej istniejącej na tym terenie,

- sieć energetyczna - zasilanie z sieci średniego napięcia istniejących. Sieć rozdzielcza niskiego napięcia, zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez zarządcę sieci,

- sieć telefoniczna - z istniejących urządzeń, po określeniu warunków przez zarządcę sieci.

Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Budynek nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

 • Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach LU1C/00037750/2 oraz LU1C/00039712/8

   

  LU1C/00037750/2

  DZIAŁ I - Oznaczenie nieruchomości

  1. Położenie                                         Chełm, Ulica Połaniecka 19

  2. Działki ewidencyjne:                          340/10

  3. Sposób korzystania                           Działka gruntu zabudowana

  4. Budynki                                            Budynek biurowy

  5. Obszar (m2)                                     2403

  DZIAŁ I-Sp - Spis praw związanych z własnością

  Działka gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 08.11.2076 oraz stanowiący odrębną własność budynek

  DZIAŁ II – Własność

  Właściciel:                                           Miasto Chełm

  Użytkownik Wieczysty                           udział 1/1 BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Warszawa

  DZIAŁ III - Ciężary i ograniczenia           brak wpisów

  DZIAŁ IV – Hipoteki                              brak wpisów

   

  LU1C/00039712/8

  DZIAŁ I - Oznaczenie nieruchomości

  1. Położenie                                         Chełm, Ulica Połaniecka 19

  2. Działki ewidencyjne:                          340/12

  3. Sposób korzystania                           Działka gruntu zabudowana

  4. Budynki                                            Lp1      Budynek biurowy

  Lp2      Garaż wolnostojący

  5. Obszar (m2)                                     1620

  DZIAŁ I-Sp - Spis praw związanych z własnością

  Działka gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 08.11.2076 oraz stanowiące odrębną własność budynki

  DZIAŁ II - Własność

  Właściciel:                                           Miasto Chełm

  Użytkownik Wieczysty                           udział 1/1 BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Warszawa

  DZIAŁ III - Ciężary i ograniczenia           brak wpisu

  DZIAŁ IV – Hipoteki                              brak wpisu

   

  Pełną treść księgi wieczystej należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

 • Opis budynku:

  Budynek biurowo-usługowy

  •           powierzchnia zabudowy: 1.053,00 m2 (wg kartoteki budynków)

  •           pow. użytkowa budynku banku: 1.752,01 m2 (wg inwentaryzacji – wraz z klatkami schodowymi),

  •           funkcja: biurowa,

  •           liczba kondygnacji nadziemnych: 2,

  •           liczba kondygnacji podziemnych: 1,

  •           instalacje: wod-kan, CO-kocioł gazowy, wentylacja, klimatyzacja, elektryczna, teletechniczna, alarmowa, telewizji przemysłowej, dźwig osobowy.

   

  Fundamenty żelbetowe, stropy żelbetowe, ściany z cegły pełnej, tynki cementowo-wapienne, dach – stropodach, kryty papą na lepiku. Stolarka okienna, PCV i aluminiowa. Obiekt wyposażony w instalację wod-kan, elektryczną, gazową, teletechniczną, odgromową, wentylacyjną, klimatyzacyjną lokalną, telewizji przemysłowej, alarmową, p.poż., dźwig osobowy.

  Część powierzchni użytkowana przez Bank, część oddana w najem (3 umowy najmu na czas nieoznaczony), pozostała powierzchnia nieużytkowana.

   

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U.2021.497 ze zm.) dla przedmiotowego budynku podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK), nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (ECO2):
  EU    73,70    kWh/(m2*rok)
  EK    151,90    kWh/(m2*rok)
  EP    274,10    kWh/(m2*rok)
  UOZE    0,90    %
  ECO2    0,080    t CO2/(m2*rok)

  Budynek garażowy

  •           pow. użytkowa garażu (inwent.): 49,00 m2

  •           funkcja: garaż,

  •           liczba kondygnacji nadziemnych: 1,

  •           konstrukcja: mur

   

  OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO

  Nieruchomość zlokalizowana jest w Chełmie w południowej części strefy centralnej miasta, przy ulicy Połanieckiej 19, w odległości około 1 km na południe od Urzędu Miejskiego i chełmskiej starówki oraz ok. 2 km na południe od dworca PKP.

  Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielopiętrowa. W odległości ok. 150 m zlokalizowany jest hipermarket Carrefour, a w dalszej odległości ok 300 m sklepy Tesco, Biedronka i Neonet, Eurortv, Media-expert.

   

  DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA

  Nieruchomość zlokalizowana jest przy ulicy Połanieckiej 19 będącej lokalną drogą gminną, jednopasmową, o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp Nieruchomości do działki ewidencyjnej nr 340/33, wchodzącej w skład pasa drogowego gminnej drogi publicznej - ul. Połanieckiej, realizowany jest poprzez urządzoną drogę wewnętrzną przebiegającą przez działki ewidencyjne nr 358/1, 358/12 oraz nr 358/3. Nieruchomość posiada wewnętrzny dziedziniec, na którym wygospodarowano miejsca parkingowe. Poza obszarem nieruchomości dostępne są miejsca parkingowe w ciągu drogi wewnętrznej.

  Przystanek komunikacji publicznej zlokalizowany jest w odległości ok 200m w pasie ulicy Lwowskiej.

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

   

   

 •