Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Gostyń, ul. ks. Olejniczaka 7

Województwo:

wielkopolskie

Tytuł prawny:

Nieruchomość lokalowa, użytkowanie wieczyste gruntu i własność budynku

Numer księgi wieczystej:

PO1Y/00024731/7, PO1Y/00022699/6

Nr ewidencyjny działek:

1516/6 i 1516/20

Powierzchnia Lokali:

158,57 m2

 

Cena 790 000 PLN

OPCJA NAJMU ZWROTNEGO

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

Przedmiotem sprzedaży jest kompleks nieruchomości obejmujący nieruchomość lokalową niemieszkalną (biurowo-usługowa, oznaczona „LU”) o powierzchni użytkowej 158,57 m2 uregulowaną w KW PO1Y/00028617/0, wraz z udziałem 138/1000 cz. w nieruchomości wspólnej uregulowanej w KW PO1Y/00024731/7, oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki Nr 1516/6 i 1516/20 o łącznej powierzchni 357 m2 wraz z własnością budynku uregulowane w KW PO1Y/00022699/6.
Sprzedaż z ewentualną opcją zawarcia przez Bank umowy najmu – szczegóły w Materiałach Informacyjnych.
Nieruchomość zlokalizowana w centrum Gostynia przy ulicy Księdza Franciszka Olejniczaka nr 7 w odległości około 200 m od Rynku, około 300 m od Starostwa Powiatowego i około 200 m od Sądu Rejonowego, usytuowana w obszarze zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w bliskim sąsiedztwie najważniejszych punktów miasta, przy drodze krajowej 12 (ul. Olejniczaka).
Na przedmiotowy teren składają się działki:
▪ nr 1516/6, 1516/20 o powierzchni łącznej 357 m2, o kształcie w kompleksie nieregularnym zbliżonym do litery „L”, frontem do ulicy Olejniczaka; na działce nr 1516/6 znajduje się budynek usługowy – placówka banku;
▪ Nr 1516/8 zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym, w którym znajduje się lokal użytkowy banku LU.
Działki nr 1516/6, 1516/20 zabudowane parkingiem oraz parterowym budynkiem usługowym, lokal LU połączony funkcjonalnie z przedmiotowym budynkiem..
Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury miejskiej: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej (ściekowa i deszczowa), grzewczej, telekomunikacyjnej.
Konfiguracja terenu jest płaska, teren nie jest ogrodzony. Wskaźnik zabudowy budynku wielorodzinnego na działce Nr 1516/8 wynosi 100%.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość położona na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z Uchwałą NR XXXI/392/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń przedmiotowe działki znajdują się na obszarze opisanym jako:
C – tereny wielofunkcyjnego centrum miasta.
Przedmiotowa Nieruchomość nie znajduje się na obszarach: zdegradowanym, rewitalizacji, Specjalnej Strefy Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9.10.2015 r. o rewitalizacji, a zabudowania nie są ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków.
 

 • Księgi Wieczyste prowadzone są przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyniu i zawierają m.in. następujące wpisy: 
  KSIĘGA WIECZYSTA NR: PO1Y/00022699/6 
  Dział I - Oznaczenie nieruchomości
  Położenie: Gostyń, ulica Olejniczaka 7
  Działki ewidencyjne: 1516/6, 1516/20
  Obszar (m2): 357,00
  Budynek: Gostyń, ulica Olejniczaka
  Przeznaczenie budynku: pawilon usługowy o kubaturze 814 m3 
  Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
  ,Prawo użytkowania wieczystego
  Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym i budynek stanowiący odrębną nieruchomość
  Okres użytkowania: 2089-12-04 
  Dział II – Własność
  Właściciel: Udział 1/1. Skarb Państwa.
  Użytkownik wieczysty: Udział 1/1. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna. 
  Dział III - Ciężary i ograniczenia 
  Treść wpisu: służebność gruntowa w myśl §2 ustanowienia służebności gruntowej z dnia 21 kwietnia 1997 r., na wniosek złożony dnia 22 kwietnia 1997 r. (kw. 29431 umowa) - wpisano 22 kwietnia 1997 r. - tu przepisano do współodpowiedzialności z kw. 22352 dnia 16 lipca 1997 r. wraz z odłączoną działką nr 1516/20.
  Dział IV - Hipoteki - brak wpisów.

  KSIĘGA WIECZYSTA NR: PO1Y/00028617/0 
  Dział I - Oznaczenie nieruchomości
  Położenie: Gostyń, ulica Ks.Fr. Olejniczaka LU
  Przeznaczenie lokalu: lokal niemieszkalny
  Opis lokalu: pomieszczenia – 7
  Opis pom. przynależnych: piwnica – 1
  Kondygnacja: 1,0
  Odrębność: tak
  Pole pow. użytkowej (m2): 158,5700 
  Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
  Udział związany z własnością lokalu - wielkość udziału 138/1000
  Nr KW z której wyodr. lokal PO1Y/00024731/7
  Dział II – Własność
  Właściciel: Udział 1/1. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 
  Dział III - Ciężary i ograniczenia – brak wpisów
  Dział IV - Hipoteki - brak wpisów.
   

   

  Pełną treść ksiąg wieczystych należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.
   

   

 • Budynek biurowo-usługowy:

  • powierzchnia zabudowy: 171,00 m2
  • rok budowy: 1960
  • funkcja: biurowa/usługowa
  • liczba kond. nadziemnych: 1
  • liczba kond. podziemnych: 1

   

   

  Lokal:

  • pow. użytkowa (wg KW): 158,57 m2
  • rok budowy: b.d.
  • funkcja: biurowa/usługowa
  • liczba kond. nadziemnych: 1
  • liczba kond. podziemnych: 1

  Budynek biurowy, jednopiętrowy, wybudowany w 1960 roku. W późniejszych latach obiekt remontowany i dostosowany do funkcji biurowo-usługowej placówki banku, obiekt po termomodernizacji. Połączony z Lokalem znajdującym się w sąsiednim budynku.
  Stropodach płaski, kryty papą, stolarka okienna i drzwiowa drewniana i PCV. Posadzki – wykładziny PCV, glazury w pomieszczeniach socjalnych i WC, płytki ceram. w korytarzach. Ściany – tynki cem.-wap., malowane. Budynek wyposażony w instalację: wodociągową i kanalizacyjną, grzewczą, elektryczną, teletechniczną, odgromową.

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U.2021.497 ze zm.) dla przedmiotowego budynku oraz lokalu podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK), nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (ECO2):
  EU    126,10    kWh/(m2*rok)
  EK    238,31    kWh/(m2*rok)
  EP    388,65    kWh/(m2*rok)
  UOZE    0,90    %
  ECO2    0,130    t CO2/(m2*rok)


  OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO 
  W otoczeniu nieruchomości dominuje niska (do dwóch/trzech kondygnacji) śródmiejska zabudowa mieszkaniowo-usługowa i handlowa oraz obiekty administracji publicznej i oświatowe. W bezpośrednim otoczeniu wymienić można niskie budynki mieszkalne wielorodzinne, punkty handlowe (sklep meblowy, apteka), czy garaże w głębi terenu za lokalem banku. Budynek biurowy jest połączony funkcjonalnie przez lokal użytkowy banku z niewielkim, trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

   

  DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA
  Dostęp pieszy do nieruchomości możliwy jest od frontu, od strony ulicy Księdza Franciszka Olejniczaka.
  Dojazd do nieruchomości zapewnia układ dróg publicznych lokalnych o średnim i dużym natężeniu ruchu, w tym tranzytowego w ciągu drogi krajowej Nr 12 (ulica Olejniczaka).
  W czerwcu 2021 GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę 17-kilometrowej obwodnicy Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12, co powinno odciążyć ruch w centrum miasta. Planowany termin realizacji to I kwartał 2025 r.
  Parkowanie pojazdów jest możliwe na miejscach parkingowych przed budynkiem oraz z tyłu obiektu. Teren nie jest objęty płatną strefa parkowania.
   

   

   

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

   

   

 •