Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Złotów, ul. Paderewskiego 1

Województwo:

wielkopolskie

Tytuł prawny:

własność nieruchomości lokalowych udział w nieruchomości wspólnej 138/1000 części

Numer księgi wieczystej:

PO1Z/00022881/0 i PO1Z/00025664/4

Nr ewidencyjny działki:

128/4 i 129/2 obr. Złotów 87

Powierzchnia działki:

1.077 m2

Powierzchnia lokalu:

274,93 m2

 

Cena 880 000 PLN

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności wyodrębnionych połączonych lokali niemieszkalnych (nieruchomości lokalowe). Szczegóły w Materiałach Informacyjnych.

Przedmiotem sprzedaży są dwa połączone lokale niemieszkalne o łącznej powierzchni 274,93 m2 wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej - łącznie 138/1000 części.

Lokale zlokalizowane są w Złotowie w centrum miasta, w budynku przy Placu Paderewskiego nr 1, w odległości około 400 m od Urzędu Miasta, w obszarze śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Na teren, na którym znajduje się budynek z przedmiotowymi lokalami składają się działki nr 128/4 i 129/2 o łącznej powierzchni 1.077 m2. Kształt działek w kompleksie nieregularny – zbliżony do 2 połączonych prostokątów. Konfiguracja terenu jest płaska.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Działki nr 128/4 i 129/2 obr. 87 położone w Złotowie Pl. Paderewskiego 1 znajdują się na obszarze, na którym nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXI/138/05 RM Złotów z dnia 24.03.2005, przedmiotowy obszar opisany jest jako: „1 – Śródmieście i jednostce m1 – funkcja mieszkaniowa ze znaczą ilością usług. Stare Miasto o zabytkowym układzie urbanistycznym z nawarstwieniami kulturowymi”.

Przedmiotowe działki i budynek:

▪ nie są położone na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 485)

▪ nie są położone na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji

▪ nie są indywidualnie wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, jednak usytuowane są na obszarze układu urbanistycznego miasta Złotowa wpisanego do rejestru zabytków nr A-61/505 decyzją z 25.11.1965 r.

 

 

 

 • NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA (LOK. Nr 2)

  Księga Wieczysta nr PO1Z/00022881/0 prowadzona jest przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Złotowie i zawiera m.in. następujące wpisy:

  Dział I - Oznaczenie nieruchomości

  1. Położenie: województwo wielkopolskie, powiat złotowski, miejscowość Złotów

  2. Pole powierzchni (m2): 226,90

  Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością-

  1. Udział w całości budynku: 114/1000

  Dział II – Własność – BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna

  Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów

  Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

   

  NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA (LOK. Nr 3)

  Księga Wieczysta nr PO1Z/00025664/4 prowadzona jest przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Złotowie i zawiera m.in. następujące wpisy:

  Dział I - Oznaczenie nieruchomości

  1. Położenie województwo wielkopolskie, powiat złotowski, miejscowość Złotów

  2. Pole powierzchni (m2): 48,03

  Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością-

  1. Udział w całości budynku: 24/1000

  Dział II – Własność – BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna

  Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów

  Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

   

  Pełną treść ksiąg wieczystych należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

   

 • LOKALE

  ▪ pow. użytkowa lokali (wg KW): 226,90 + 48,03 = 274,93 m2

  ▪ rok budowy budynku: 1992

  ▪ funkcja budynku: mieszkalno-usługowa

  ▪ funkcja lokali: usługowa – bank

  ▪ ilość kondygnacji - budynek: 4

  ▪ ilość kondygnacji - lokale: parter

   

  Przedmiotowe lokale są częścią 3-kondygnacyjnego budynku wzniesionego w 19992 roku, mieszkalno-usługowego z poddaszem użytkowym. Lokale usytuowane na parterze, połączone funkcjonalnie, z wejściem z chodnika, frontem do Placu Paderewskiego. Użytkowane, wykorzystywane jako placówka bankowa. Na powierzchni znajduje się sala operacyjna z zapleczem obsługi klienta oraz zapleczem socjalnym. Pomieszczenia wykończono w standardzie korporacyjnym, w sposób typowy: ściany malowane farbą, na podłogach gres lub wykładzina dywanowa, sufity podwieszane, w łazienkach – glazura oraz terakota.

  Budynek i lokale wyposażone są w infrastrukturę techniczną: wodociągową i kanalizacyjną, grzewczą, elektryczną, telefoniczną.

   

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U.2021.497 ze zm.) dla przedmiotowych lokali podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK), nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (ECO2):
  EU    145,10    kWh/(m2*rok)
  EK    196,96    kWh/(m2*rok)
  EP    201,21    kWh/(m2*rok)
  UOZE    1,00    %
  ECO2    0,070    t CO2/(m2*rok)

   

  OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO

  Nieruchomość położona jest w otoczeniu śródmiejskiej zabudowy niskiej (do trzech kondygnacji) mieszkaniowej z usługami.

  W bezpośrednim pobliżu nieruchomości dominują budynki mieszkalne wielorodzinne i usługowe, w tym restauracje, sklepy spożywcze, banki oraz obiekty administracji publicznej.

   

  DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA

  Dostęp pieszy do nieruchomości możliwy jest od frontu, od strony Placu Paderewskiego. Dojazd do nieruchomości zapewnia układ dróg publicznych lokalnych o niskim natężeniu ruchu, głównie lokalnego.

  Parkowanie pojazdów jest możliwe w otoczeniu nieruchomości na publicznych miejscach parkingowych. Sąsiedztwo nieruchomości jest częściowo objęte płatną strefa parkowania (Plac Paderewskiego).

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

   

   

 •